ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Samospráva » Rada města » Řádné schůze

Výpis usnesení ze zápisu z 44. schůze RM 18.října 2018


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Usnesení č. 806/2018 - Valná hromada Technických služeb Kadaň, s.r.o.

Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o. změnu zakladatelské listiny společnosti Technické služby Kadaň, s.r.o. takto: Článek devátý Zvláštní rezervní fond se vypouští a zbývající označení Článků zakladatelské listiny se číselně posouvá o jedno číslo dopředu.


Usnesení č. 807/2018 - Valná hromada společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.

Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o. navýšení základního kapitálu formou nepeněžitého vkladu, které je obsahem notářského zápisu č. NZ 577/2018.


Usnesení č. 808/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města konstatuje, že všechna usnesení termínovaná k datu schůze rady města byla splněna, kromě usnesení č. 629/2018 a 758/2018, která trvají.


Usnesení č. 809/2018 - Kontrola plnění usnesení rady města a informace

Rada města bere na vědomí informaci:
- tajemníka ohledně povinnosti vyplývající ze zákona o střetu zájmů
- zhodnocení a poděkování Mgr. Oršuláka a starosty za práci radním, kterým končí mandát za uplynulé volební období


Usnesení č. 810/2018 - Žádost o souhlas k uzavření darovacích smluv na finanční dar -  ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 1 žáka v období od 19. 10. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 968 Kč, mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a Základní školou a mateřskou školou při nemocnici, Kadaň, ul. Chomutovská 1289 v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti".


Usnesení č. 811/2018 - Žádost o souhlas k uzavření darovacích smluv na finanční dar -  ZŠ a MŠ při nemocnici, Kadaň

Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na finanční dar na zaplacení obědů ve školní jídelně pro 1 žáka v období od 1. 1. 2019 do 28. 6. 2019 ve výši 2 552 Kč, mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. a Základní školou a mateřskou školou při nemocnici, Kadaň, ul. Chomutovská 1289 v rámci charitativního projektu "Obědy pro děti".


Usnesení č. 812/2018 - Změny odpisových plánů příspěvkových organizací

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2018 Mateřské školy, ul. Klášterecká 1557, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace.
:Vedoucí ekonomického odboru 


Usnesení č. 813/2018 - Změny odpisových plánů příspěvkových organizací

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2018 Městské správy sociálních služeb, Věžní 958, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 814/2018 - Změny odpisových plánů příspěvkových organizací

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2018 Kulturního zařízení Kadaň, příspěvková organizace.


Usnesení č. 815/2018 - Kadaň - odvodnění parcely č. 414 (u Bašty) - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci  „Kadaň - odvodnění parcely č. 414 (u Bašty)“ a uzavření SoD s firmou „IMP-EKS spol. s r.o., IČ 25024230, Mírové náměstí 119, 432 01 Kadaň“.


Usnesení č. 816/2018 - Kadaň – úpravy části ulice Čechova - Dodatek č. 1

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14552/18 s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň na akci Kadaň - úpravy části ulice Čechova.


Usnesení č. 817/2018 - Náves v Úhošťanech - Regenerace veřejných prostranství - etapa 01 - návrh firem k obeslání

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby „Náves v Úhošťanech - Regenerace veřejných prostranství - etapa 01“.

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 818/2018 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – město Kadaň

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti cyklostezky na pozemcích ve vlastnictví Povodí Ohře, s.p. se sídlem Chomutov, Bezručova 4219 – par. č. 1035 a 1034/3 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši 1,- Kč + DPH, ve prospěch města Kadaň dle smlouvy v předloženém znění.


Usnesení č. 819/2018 - Zřízení věcného břemene v k.ú. Kadaň – GasNet, s.r.o.

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města – část par. č. 1447/1, 2275/1, 2276/4 a 2313/3 v k.ú. Kadaň, za jednorázovou úplatu ve výši 100,- Kč bez DPH za každý započatý metr, min. však 1.000,- Kč bez DPH (výsledná částka bude dodaněna platnou sazbou DPH), ve prospěch GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940.


Usnesení č. 820/2018 - Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii ZO ČZS Kadaň I os. č. 2 v k.ú. Kadaň:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení prodej pozemků v zahrádkářské kolonii ZO ČZS Kadaň I, os. č. 2 v Kadani:  

1/ Dolejší František a Dolejší Věra, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/181, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň 
Kupní cena činí: 3 906,- Kč


2/ Matyáš Petr a Matyášová Monika, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/182, 3106/50, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 5 006,- Kč

3/ Trnka Ladislav a Trnková Renata, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/183, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 006,- Kč

4/ Říha Roman, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/184, 3106/49, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 751,- Kč

5/ Turček Štěpán a Turčeková Marie, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/185, 3106/48, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 491,- Kč

6/ Bambas Miroslav a Bambasová Marie, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/186, 3106/47, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 151,- Kč

7/ Říha Pavel, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/187, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 216,- Kč

8/ Tattermuschová Věra a Tattermusch Jindřich, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/188, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 411,- Kč

9/ Hořická Martina, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/189, 3125, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 366,- Kč

10/ Tyrpák Štefan, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/190, 3124, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 406,- Kč

11/ Fišer Jan a Fišerová Ludmila, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/191, 3106/45, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 5 576,- Kč

12/ Šírek Jaroslav a Šírková Kateřina, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/192, 3106/44, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 076,- Kč

13/ Barteková Blanka, Kadaň 
 Pozemky par. č.: 3106/193, 3106/43, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 876,- Kč

14/ Rosol Karel a Rosolová Iveta, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/194, 3106/42, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 006,- Kč

15/ Látalová Kateřina, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/195, 3106/41, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 931,- Kč

16/ Bílková Dagmar, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/196, 3106/40, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 956,- Kč

17/ Kopčíková Dana, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/197, 3106/2, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 911,- Kč

18/ Šourková Vlasta a Šourek Jan, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/198, 3106/39, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 081,- Kč

19/ Šilhán Miloslav, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/199, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 636,-  Kč

 20/ Koudelová Věra a Koudelka Luboš, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/200, 3106/69, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 896,- Kč

21/ Vaverka Jaromír a Vaverková Věra, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/201, 3106/38, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 371,- Kč

22/ Hagarová Šárka, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/202, 3106/37, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 376,- Kč

23/ Ryčlová Dana, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/203, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 346,- Kč

24/ Beneš Karel a Benešová Růžena, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/204, 3119, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 431,- Kč

25/ Štasová Hana, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/205, 3118, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 421,- Kč

26/ Pešek Jaroslav, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/206, 3106/36, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 951,- Kč

27/ Pánková Iveta a Pánek Václav, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/207, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 651,- Kč

28/ Král Miloslav a Králová Jana, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/180, 3106/51, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 6 326,- Kč29/ Theinert Romana, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/179, 3106/52, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 5 916,- Kč

30/ Vlčková Jaroslava, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/178, 3106/53, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 486,- Kč

31/ Balkovoj Oleksandr, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/177, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 841,- Kč

32/ Strejc Tomáš, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/176, 3106/54, 3106/55, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 7 076,- Kč

33/ Koderová Andrea a Koder František, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/175, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 601,- Kč

34/ Neazy Abdul Mubin, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/174, 3106/56, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 616,- Kč

35/ Voldřichová Hana, Kovářská 
Pozemky par. č.: 3106/173, 3106/57, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 661,- Kč

36/ Voldřich Tomáš, Perštejn 
Pozemky par. č.: 3106/172, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 586,- Kč

37/ Peti Petr a Peti Markéta, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/171, 3106/58, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 351,- Kč

38/ Stőhrová Jana, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/170, 3106/59, 3106/60, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 5 886,- Kč

39/ Růžičková Helena,  Kadaň  
Pozemky par. č.: 3106/169, 3106/61, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 6 146,- Kč

40/ Ciple Michajlo, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/168, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 076,- Kč

41/ Koissová Věra, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/167, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 316,- Kč

42/ Müller Petr, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/166, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 096,- Kč

43/ Hosnedlová Petra, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/208, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 3 291,- Kč

44/ Juharová Jana a Juhar Josef, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/165, 3106/62, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 5 146,- Kč

45/ Šilhan Jan a Šilhanová Jaroslava, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/164, 3106/63, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 936,- Kč

46/ Hornová Zdeňka a Horn Stanislav, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/163, 3106/64, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 651,- Kč

47/ Klepsa Milan, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/162, 3106/65, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 736,- Kč

48/ Hrnko Napoleon, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/161 – ideál. 1/2, 3106/71 – ideál. 1/2, 3106/1 – ideál. 1/124 v k.ú. Kadaň 
a Hrnková Jana, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/161 – ideál. 1/2, 3106/71 – ideál. 1/2, 3106/1 – ideál. 1/124 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 911,- Kč

49/ Urbánková Hana, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/160 – ideál. 1/2, 3106/66 – ideál. 1/2, 3106/1 – ideál. 1/124 v k.ú. Kadaň
a Cidylová Kateřina, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/160 – ideál. 1/2, 3106/66 – ideál. 1/2, 3106/1 – ideál. 1/124 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 4 726,- Kč

50/ Kozmová Jaroslava, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/159, 3106/67, 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 5 056,- Kč

51/ Vostrý Jaroslav, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

52/ Borovik Dmitrij, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

53/ Bartuňková Ivana, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

54/ Hrubý Václav a Hrubá Daniela, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

55/ Charvát Radek a Charvátová Pavla, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

56/ Štěpánek Josef, Kadaň 
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/124 v k.ú. Kadaň
a Ciotová Iveta, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/124 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

57/ Cherni Hayder, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/124 v k.ú. Kadaň 
a Šestáková Jitka, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/124 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

58/ Kozderková Hana, , Nejdek
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

59/ Ridošková Stanislava, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

60/ Kratochvílová Helena, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč 

61/ Kirschner Josef a Kirschnerová Daniela, Kadaň
Pozemky par. č.: 3106/1 – ideál. 1/62 v k.ú. Kadaň
Kupní cena činí: 126,- Kč


Usnesení č. 821/2018 - Záměr – prodej bytové jednotky č. 1410/005 v Kadani – startovací byt s možností odkupu

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů  na úřední desce MěÚ adresný záměr obce prodat bytovou jednotku č. 5 v budově čp. 1410 až 1413 stojící na pozemcích par. č. 1554 až 1557, spoluvlastnický podíl o velikosti 523/41514 na společných částech budovy čp. 1410 až 1413 a na pozemcích par. č. 1554 až 1557 v k.ú. Kadaň nájemci.

Usnesení č. 822/2018 - Strážiště I -  smlouva č. 13349/15 - BJ - úprava u  bud. kupujícího (doplnění o p. Felkla - podíl ideál. 1/2)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení úpravu  smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 13349/15 uzavřené dne 30.09.2015 mezi Městem Kadaň a pí Kovalovou, bytem Kadaň, na BJ 1892/5 formou uzavření dodatku č.1 ke smlouvě (změna budoucího kupujícího spočívající v rozšíření budoucího kupujícího  o p. Felkla, osoba blízká, bytem Kadaň, v podílu ideál. 1/2 na základě žadatelů).


Usnesení č. 823/2018 - Záměr (adresný) - Strážiště I - převod práv a závazků - RD  – 
Bc. Osmančíková/manž. Kubánkovi

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu min. 15 dnů na úřední desce MěÚ adresný záměr obce:
- pronájem čp. 1921 (rodinný dům vč. garáže) - na zastavěné parcele 2953/139 včetně  
  zastavěné parcely a parcely 2953/140 - zahrady v k.ú. Kadaň  
- prodej čp. 1921 (rodinný dům) - na zastavěné parcele 2953/139 včetně zastavěné 
  parcely a parcely 2953/140 - zahrady v k.ú. Kadaň


Usnesení č. 824/2018 - Pronájem nebytových prostor v části objektu č.p. 184, Mírové náměstí, Kadaň - (obálková metoda)

Rada města bere na vědomí informaci o nezájmu ze strany veřejnosti o nabízené prostory býv. „prodejny květin“ v části čp. 184 a schvaluje opakovat nabídku záměru pronájmu nebytových prostor v objektu  čp. 184 , Mírové náměstí (stojícího na p.č 3/1) – jedná se o prostory  v 1. NP (přízemí) o  vým. 167,4 m2 (6 místností vč. soc. zázemí) a 1. PP (sklepy) o vým. 129,35 m2 (2 prostory o 4 místnostech  s přístupem ze společné vstupní haly) a dále prostor užívání vnitřního traktu – dvůr se zahradou (část p.č. 3/1 a p.č. 41) o vým. 252,75 m2 s přístupem ze společné vstupní haly za stejných podmínek (v souladu s usnesením č. 634/2018) za sníženou minimální nájemní cenu -  50 % z ceny stanovené cenou obvyklou dle ZP).


Usnesení č. 825/2018 - Výpůjčka reklamního stojanu pro městskou památkovou rezervaci

Rada města schvaluje ukončení „Smlouvy o výpůjčce na reklamní stojan pro městskou památkovou péči“ uzavřenou mezi Městem Kadaň a pí Adámkovou, IČ 75383047 (provoz. Mírové náměstí čp. 120) a to dohodou ke dni 1.11.2018.


Usnesení č. 826/2018 - Výpůjčka reklamního stojanu pro městskou památkovou rezervaci

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce (v předloženém znění) na reklamní stojan pro městskou památkovou rezervaci a to mezi městem Kadaň a: 
-   pí Knedlíkovou, IČ 68452349 (prov. Holičství Mydlinka Jiráskova 599, Kadaň  ) ..1ks
 Výpůjčka je sjednána z důvodu sjednocení vzhledu jednotlivých reklamních stojanů v městské rezervaci.  Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou - 5 let.

 

Usnesení č. 827/2018 - Kontrola pronajímaných nemovitostí – TJ DNT Kadaň z.s. (vodní slalom)

Rada města bere na vědomí předloženou zprávu z provedené kontroly pronajímaných nemovitostí a plnění smluvních podmínek vyplývajících ze sml. č. 3153/N/99 ze dne 23.11.1998 uzavřené mezi Městem Kadaň a TJ DNT Kadaň z.s. (vodní slalom – předsedkyně Bc. Lucie Černá.


Usnesení č. 828/2018 - Nabídka pronájmu p.č. 2935 v k.ú. Kadaň

Rada města bere na vědomí nabídku ing. Halamy na pronájem p.č. 2935 o výměře 689 m2 v k.ú. Kadaň a schvaluje předložené znění nájemní smlouvy s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu 5 let a to do 31.12. 2023.


Usnesení č. 829/2018 - Dodatek č. 2 nájemní (pachtovní) smlouvy č. 12361/13 – Krajská majetková, přísp.org.

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní/pachtovní smlouvě č. 12361/13 uzavřené mezi městem Kadaň a Krajskou majetkovou, příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, Na Schodech 1535/4, Ústí nad Labem a to v předloženém znění. Dodatkem č. 2 dojde k úpravě předmětu nájmu a dále k úpravě nájemného. Po úpravě smlouvy bude město Kadaň pronajímat Krajské majetkové, příspěvkové organizaci níže uvedené pozemky v k.ú. Kadaň:
-3419/13 o výměře 34515 m2
-3419/43 o výměře 39573 m2
-3419/69 o výměře 20 m2
-3419/73 o výměře 51 m2
-3419/74 o výměře 349 m2   
Nájemné po úpravě smlouvy činí 3055,-Kč/rok.

  


Usnesení č. 830/2018 - Záměr – prodej p.č. 34/11, 55/4, 55/5 v k.ú. Úhošťany (dle GP 403-362/2018)

Rada města schvaluje v souladu s § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích zveřejnit po dobu minimálně 15-ti dnů  na úřední desce MěÚ  záměr města prodat p.č. 34/11 o výměře 75 m2, p.č. 55/4 o výměře 13 m2 a p.č. 55/5 o výměře 1 m2 v k.ú. Úhošťany dle geometrického plánu č. 403-362/2018.


Usnesení č. 831/2018 - Žádost o přidělení prostoru pro činnost Fotoklubu 08 Kadaň

Rada města bere na vědomí žádost Fotoklubu08 Kadaň a o přidělení prostor pro činnost a ukládá nadále hledat vhodné prostory pro žadatele.


Usnesení č. 832/2018 - Pronájem nebytových prostor v části objektu č.p. 184, Mírové náměstí, Kadaň (reklama)

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu  čp. 184 , Mírové náměstí (stojícího na p.č 3/1) – jedná se o prostory  v 1. NP (přízemí) o vým. 93,1 m2 ( 4 místností vč. soc. zázemí ) za nájemní cenu 105 000,-Kč na dobu určitou (od 26.10.2018 do 28.10.2018) s účinností od 26.10.2018 za účelem  nájmu : pořízení audiovizuálního díla – reklamy, se spol.  FILM MAKERS s.r.o., IČ 257 38 429, se sídlem Praha 6, Šlikova 38/408.


Usnesení č. 833/2018 - Přidělení standardního bytu s jistotou - vel. 1+1

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Ječná s p. Ladatko, bytem Kadaň.


Usnesení č. 834/2018 - Přidělení standardního bytu s jistotou - vel. 2+1

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+1 v budově v ul. Golovinova s pí Škrábalovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 835/2018 - Přidělení standardního bytu s jistotou- vel. 2+1

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 2+1 v budově v ul. Golovinova s p.  Galem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 836/2018 - Přidělení bytu v DPS - zvláštního určení - vel. 1+0

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. Tyršova se pí Richterovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 837/2018 - Přidělení bytu v DPS - zvláštního určení - vel. 1+1

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Věžní s p. Vlachem, bytem Kadaň.


Usnesení č. 838/2018 - Přidělení sociálního bytu s jistotou - vel. 3+1

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 3+1 v budově v ul. Chomutovská s pí Vorlovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 839/2018 - Revokace usn. č. 657/2018 o přidělení bytu vel. 2+0

Rada města revokuje usnesení č. 657/2018 ze dne 23. 08. 2018 o přidělení bytu č. 305 o velikosti 2+0 v budově č. p. 265 v Prunéřově s manž. Horváthovými, Kadaň.


Usnesení č. 840/2018 - Revokace usn. č. 660/2018 o přidělení bytu - vel. 1+0

Rada města revokuje usnesení č. 660/2018 ze dne 23. 08. 2018 o přidělení bytu č. 103 o velikosti 1+0 v budově č. p. 265 v Prunéřově s p. Makuňou, Kadaň.


Usnesení č. 841/2018 - Prodloužení platnosti končících nájemních smluv na dobu určitou

Rada města schvaluje uzavření dodatků nájemních smluv na bytové jednotky dle předloženého seznamu za podmínky, že město Kadaň nebude vůči nájemci v den podpisu dodatku nájemní smlouvy evidovat neuhrazenou pohledávku na nájemném a službách.


Usnesení č. 842/2018 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 10. 2018 - vel. 2+1

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 10. 2018 na bytovou jednotku o velikosti 2+1 v budově v ul. Golovinova s pí Verčimákovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 843/2018 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 10. 2018 - vel. 1+0

Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy dohodou k 31. 10. 2018 na bytovou jednotku o velikosti 1+0 v budově v ul. Golovinova s pí Macejkovou, bytem Kadaň.


Usnesení č. 844/2018 - Úklid s.p. vybraných třípodlažních BD Na Strážišti, Kadaň - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele služeb: "Úklid s.p. vybraných třípodlažních BD Na Strážišti, Kadaň" a uzavření Smlouvy o dílo s pí Leštinovou, IČ: 69387451, Kpt. Jaroše 1373, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 845/2018 - Zpráva ze zahraniční studijní cesty

Rada města bere na vědomí zprávu Mgr. Zárybnického ze zahraniční studijní cesty do Irska.


Usnesení č. 846/2018 - CSS Prunéřov 377 - plnění indikátorů

Rada města bere na vědomí zprávu o plnění indikátorů při poskytování sociálních služeb v rámci projektu Centrum sociálních služeb Prunéřov 377.


Usnesení č. 847/2018 - Rekonstrukce objektu č.p. 1667 Husova, Kadaň

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Rekonstrukce objektu č.p. 1667 Husova, Kadaň na Komunitní centrum".

1.HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2.FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
3.PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
4.BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
5.Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5


Usnesení č. 848/2018 - Rekonstrukce objektu č.p. 1667 Husova, Kadaň

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Rekonstrukce objektu č.p. 1667 Husova, Kadaň na Komunitní centrum".


Usnesení č. 849/2018 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č.10488/09, Mateřská škola, ul Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace

Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č.10488/09 ze dne 1.10.2009, který se týká skříní a boxů, mezi městem Kadaň a Mateřskou školou, ul. Husova 1337, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace a to v předloženém znění.


Usnesení č. 850/2018 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č.10493/09

Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce č.10493/09 ze dne 1.10.2009, který se týká hmotného movitého majetku, mezi městem Kadaň a Základní školou, ul. Chomutovská 1683, 432 01 Kadaň, příspěvková organizace a to v předloženém znění.


Usnesení č. 851/2018 - Veřejnoprávní smlouva - Veliká Ves

Rada města schvaluje uzavření předložené Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků s obcí Veliká Ves.


Usnesení č. 852/2018 - Změna organizačního řádu - Vnitřní platový řád

Rada města schvaluje změnu v organizačním řádě MěÚ Kadaň a to Pracovní řád - Vnitřní platový řád se v čl. IV doplňuje o odstavec 3) - zaměstnanci městské policie na pozici strážník a zaměstnanci jednotky požární ochrany na pozici hasič strojník při odpracování souvislého pracovního poměru v délce 10, 15, 20, 25 a 30 let může být přiznána mimořádná odměna do výše jednoho měsíčního platu. Výši odměny schvaluje starosta města na návrh ředitele městské policie u zaměstnanců policie a velitele jednotky požární ochrany u zaměstnanců jednotky požární ochrany.


Usnesení č. 853/2018 - Výzva premiérovi A. Babišovi

Rada města bere na vědomí výzvu premiérovi A. Babišovi.


Usnesení č. 854/2018 - Rozsudek ve věci p. Bradáč

Rada města bere na vědomí rozsudek odvolacího  Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci odvolání města proti rozsudku Okresnímu soudu v Chomutově ze dne 8.9. 2009 ve sporu zaplatit  firmě Srbenský, s.r.o., právnímu předchůdci žalobce Petru Bradáčovi za neodbydlenou investici při ukončení nájmu areálu koupaliště Prunéřov.


Usnesení č. 855/2018 - Žádost - SK Trhači Kadaň, s.r.o.

Rada města schvaluje předloženou žádost o umístění sídla SK Trhači Kadaň, s.r.o. do areálu zimního stadionu Na průtahu č.p.1854 v Kadani, kde provozuje svou činnost s SK Kadaň - hokej, z.s.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti