Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Historie tzv. Minoritské bašty

Mohutná pozdně gotická bašta vznikla s rozvojem dělostřelby po husitských válkách. Starší opevnění o dvou pásech hradeb a jednom příkopu totiž přestávalo vyhovovat soudobým nárokům vojenství. Na vnější straně dosavadního systému tedy došlo k jeho rozšíření o třetí hradbu s baštami, obkrouženou příkopem. Nové dělostřelecké bašty přitom vznikly i na vhodných místech starších hradebních zdí. Svědkem této pronikavé přestavby je barbakán, tj. předbraní Žatecké brány, dodnes dochovaný v jihovýchodní části opevnění. Nad portálem nese desku s městským znakem a letopočtem 1458.

Bašta, do které vás chceme pozvat, stojí ve strategické pozici na severovýchodním nároží městských hradeb, hned za minoritským klášterem, podle kterého se později nazývala. Jejím úkolem bylo jednak zajišťovat zprava Prunéřovskou bránu jako severní přístup do města a jednak bránit horní část údolí přiléhající k městu od východu. Ve třech patrech svého zděného tělesa nesla celkem osm stanovišť pro těžší palné zbraně mířící k severu, východu a jihu. Nad nimi, v tzv. podsebití, mohla posádka operovat lehčími zbraněmi. Můžeme jen litovat, že se toto poslední hrázděné či bedněné patro již nedochovalo, čímž důmyslná opev ňovací stavba ztratila svou někdejší monumentalitu. Na konci 18. století je doloženo, že se již nepotřebná a zřejmě také pustá Minoritská bašta prodávala z vlastnictví města do soukromých rukou. Památka prošla v 90. letech 20. století kompletní rekonstrukcí, dostala novou střechu, připomínající svou výškou původní krovy (k obnovení podsebití ale už nedošlo), a byla užívána jako restaurace.

Po ukončení restauračního provozu byla bašta adaptována pro muzejní využití. Vzhledem k původu a účelu stavby je expozice, zpřístupněná od 29. června 2013, zaměřena na vojenskou minulost města a jeho okolí. Na pozdější dobu se připravuje otevření další části o vývoji kada ňského opevnění, které náleží k nejzachovalejším v České republice.