Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Výpis usnesení ze zápisu z 2. zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 1/2019 - Rozpočtové změnyZastupitelstvo města schvaluje předložené rozpočtové změny - 1. rozpočtové opatření. 

1. rozpočtové opatření k 7.2.2019

 

 

(v tis. Kč)

 

 

rozpočet

změna

upravený

 

 

 

rozpočet

Příjmy

 

 

 

Přijaté transfery

 

 

 

Terénní program - MPSV

0,00

700,00

700,00

Asistenti prevence kriminality - MPSV

0,00

900,00

900,00

Sanace rodiny - MPSV

0,00

490,00

490,00

Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - MPSV

0,00

900,00

900,00

Domovník - preventista - MV

0,00

500,00

500,00

Činnost v oblasti SPOD - MPSV

0,00

6 088,00

6 088,00

Pěstounská péče, dohody - Úřad práce

0,00

2 496,00

2 496,00

Celkem příjmy

388 744,98

12 074,00

400 818,98

Financování

 

 

 

změna stavu na bankovních účtech

93 245,00

34 698,75

127 943,75

Celkem financování

93 245,00

34 698,75

127 943,75

Celkem příjmy + financování

481 989,98

46 772,75

528 762,73

Výdaje

 

 

 

Odbor vnitřních věcí

 

 

 

mzdové a sociální náklady

 

 

 

platy

58 300,00

260,00

58 560,00

náhrady v době nemoci

198,00

52,00

250,00

sociální pojištění

15 542,00

65,00

15 607,00

zdravotní pojištění

5 690,00

23,00

5 713,00

převod do sociálního fondu

2 440,00

464,95

2 904,95

 

 

 

 

neinvestiční náklady

 

 

 

vánoční výzdoba

350,00

100,00

450,00

GIS

200,00

50,00

250,00

elektronický komunikační systém

0,00

100,00

100,00

stroje, přístroje a zařízení

450,00

200,00

650,00

 

 

 

 

Odbor výstavby

 

 

 

doprava

 

 

 

chodníky a komunikace

41 000,00

6 740,00

47 740,00

rekonstrukce asfaltů na sídl. D - I. etapa

0,00

14 300,00

14 300,00

 

 

 

 

vnitřní správa

 

 

 

údržba budov a hřbitova

950,00

22,13

972,13

energie města

7 200,00

500,00

7 700,00

 

 

 

 

sportoviště

 

 

 

ostatní sportoviště - údržba

1 500,00

1 000,00

2 500,00

 

 

 

 

správa odboru - projekty

3 000,00

300,00

3 300,00

 

 

 

 

Odbor sociálních věcí

 

 

 

pěstounská péče - převod 2018

0,00

5 698,40

5 698,40

Pěstounská péče, dohody - Úřad práce

0,00

2 496,00

2 496,00

terénní program - spoluúčast

55,00

73,62

128,62

asistent prevence kriminality - spoluúčast

45,00

77,88

122,88

sanace rodiny - spoluúčast

25,00

13,44

38,44

pilotní ověření sociálního bydlení - spoluúčast

50,00

18,33

68,33

Terénní program - MPSV

0,00

700,00

700,00

Asistenti prevence kriminality - MPSV

0,00

900,00

900,00

Sanace rodiny - MPSV

0,00

490,00

490,00

Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - MPSV

0,00

900,00

900,00

Činnost v oblasti SPOD - MPSV

0,00

6 088,00

6 088,00

Domovník - preventista - MV

0,00

500,00

500,00

 

 

 

 

Organizační složky

 

 

 

Požární ochrana

 

 

 

opravy a udržování

200,00

200,00

400,00

 

 

 

 

Příspěvkové organizace

 

 

 

Městská správa sociálních služeb

 

 

 

dotace KÚ

0,00

352,48

352,48

 

 

 

 

2.ZŠ

 

 

 

provoz

3 180,00

25,00

3 205,00

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

správa bytů - opravy, údržba, revize

16 450,00

600,00

17 050,00

nákup pozemků

100,00

124,20

224,20

rezerva

11 036,88

3 338,32

14 375,20

Celkem výdaje

481 989,98

46 772,75

528 762,73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociální fond

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy

2 440,00

464,95

2 904,95

převod zůstatku z roku 2018

0,00

164,95

164,95

příděl do fondu pro rok 2019

2 440,00

300,00

2 740,00

Výdaje

2 440,00

464,95

2 904,95

penzijní připojištění

300,00

464,95

764,95

Usnesení č. 2/2019 - Podání žádosti o dotaci z programu MMR - Podpora obnovy místních komunikací na akci "Kadaň - zklidnění dopravy v ul. Na Podlesí"
Zastupitelstvo města schvaluje realizaci akce a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, programu obnovy místních komunikací na akci "Kadaň - zklidnění dopravy v ul. Na Podlesí". 

Usnesení č. 3/2019 - Plán investiční výstavby na rok 2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený plán investiční výstavby pro rok 2019. 

Usnesení č. 4/2019 - BJ - ul. Dvořákova - převod práv a závazků - Hlaváčková/ Moziciová
Zastupitelstvo města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 13860/16 s pí Hlaváčkovou Květoslavou,   bytem Kadaň, dohodou ke dni 28.02.2019 a bere na vědomí, že do doby realizace Smlouvy o nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní rada města schválila pronájem nemovitosti ( bytové jednotky o velikosti podlahové plochy 46 m2, umístěné v bytovém domě v ul. Dvořákova v Kadani, stojícím na pozemcích par. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň) sl. Moziciové, bytem Veliká Ves  s účinností od 01.03.2019.

Usnesení č. 5/2019 - BJ - ul. Dvořákova - převod práv a závazků - Hlaváčková/ Moziciová
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti - bytovou jednotku o velikosti podlahové plochy 46 m2, umístěnou v bytovém domě v ul. Dvořákova v Kadani, stojícím na pozemcích par. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň, podíl na společných částech domu a podíl na zastavěných pozemcích par. č. 1419/2, 1420/2 a 1420/3 v k.ú. Kadaň se sl. Moziciovou, bytem Veliká Ves  s účinností od 01.03. 2019. Výše kupní ceny činí 358 800,- Kč.

Usnesení č. 6/2019 - Strážiště II - úprava smlouvy č. 3904/N/01 - BJ - manž. Dvořákovi
Zastupitelstvo města bere na vědomí , že do doby realizace smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude jediným nájemcem a budoucím kupujícím dle smlouvy č.  3904/N/01 ( na nemovitosti - byt v objektu  na zastavěné  parcele 2953/118, včetně příslušného podílu na společných částech domu, včetně garážového stání v suterénu domu - ideální 1/9 zastavěné parcely 2953/118 v k.ú. Kadaň) výhradně  p. Dvořák, bytem Kadaň (změna v ustanovení nájemce, budoucí kupující -  formou uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě).

Usnesení č. 7/2019 - Převod práv a závazků, strážiště I – RD 
Zastupitelstvo města schvaluje úpravu záhlaví Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 3133/N/99 ze dne 28.12.1998 ve znění dod. č. 1 ze dne 29.6.2001 formou uzavření dodatku č. 2 v předloženém znění.

Usnesení č. 8/2019 - Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně
Zastupitelstvo města schvaluje předložené Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně s úpravou čl. II, odst. 1, písm. c. ("...do 15 dnů od převzetí bytu pronajímatelem"). 

Usnesení č. 9/2019 - Žádost o dotaci na vybavení strážníků MP výstrojí a balistickou ochranou
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na vybavení strážníků výstrojí a balistickou ochranou v rámci programu Ústeckého kraje "Programu 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve zněních pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje". 

Usnesení č. 10/2019 - Využití srážkových vod v areálu 3. ZŠ Sluníčková
Zastupitelstvo města schvaluje spolufinancování projektu „Využití srážkových vod v areálu 3. ZŠ Sluníčková“ předloženého do 113. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 z rozpočtu města Kadaně. Předpokládaný rozpočet stavby činí 4.185.403,69 Kč vč. DPH. Spolufinancování projektu činí 15 % uznatelných nákladů, tj. 627.810,- Kč. Předpokládané období realizace projektu je 07/2019 – 2020. 

Usnesení č. 11/2019 - Rozdělení dotací z Dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro rok 2019
Zastupitelstvo města schvaluje dotaci pro Dovezsváču s.r.o., Boženy Němcové 71, Kadaň ve výši 100 000,- Kč, v dotačním programu na podporu inovativního podnikání pro rok 2019. 
Usnesení č. 12/2019 - Přísedící u Okresního soudu v Chomutově
Zastupitelstvo města volí do funkce přísedícího u Okresního soudu v Chomutově pí Žákovou, bytem Kadaň. 

Usnesení č. 13/2019 - Plán práce výborů zastupitelstva pro rok 2019
Zastupitelstvo města schvaluje předložené plány práce jednotlivých výborů zastupitelstva města. 

Usnesení č. 14/2019 - Odměny neuvolněných zastupitelů
Zastupitelstvo města schvaluje návrh výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města dle nařízení vlády č. 318/2017 od 1.3. 2019 dle předloženého návrhu: 

člen zastupitelstva

zákl. odměna =   2.000,-

člen rady

zákl. odměna +   3.500,-

předseda výboru

zákl. odměna +   1.500,-

předseda komise

zákl. odměna +     500,-

člen finančního výboru

zákl. odměna +     500,-

člen kontrolního výboru

zákl. odměna +   1.000,-

člen bytové komise

zákl. odměna +     400,-

člen komise městské památkové rezervace a rozvoje

zákl. odměna +     200,-

člen majetkové komise

zákl. odměna +     400,-

člen komise sociální a sociálního začleňování

zákl. odměna +     300,-

člen komise přestupkové komise

zákl. odměna +     100,-

člen komise sociálně-právní ochrany dětí

zákl. odměna +     100,-

Usnesení č. 15/2019 - Odměny neuvolněných zastupitelů

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 74 odst. 3, zákona 128/2000 Sb. o obcích, poskytnout odměnu ve výši souhrnu za maximálně tři funkce, přičemž lze zahrnovat odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena komise rady obce, předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. 


Usnesení č. 16/2019 - Odměny neuvolněných zastupitelů

Zastupitelstvo města schvaluje , v případě souběhu funkcí bude odměna stanovena jako součet odměn za vykonávané funkce, přičemž základ odměny bude započten pouze jednou. Odměna za výkon funkce člena zastupitelstva je zároveň základní částkou pro odměny za všechny ostatní funkce (dále „základ odměny“). 


Usnesení č. 17/2019 - Odměny neuvolněných zastupitelů

Zastupitelstvo města bere na vědomí jednotlivé návrhy na odměny členům komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města a trvá na svém usnesení č. 49/2008 - odměny členům komisí RM a výborů ZM. 


Usnesení č. 18/2019 - Dozorčí rada Nemocnice Kadaň s.r.o.

Zastupitelstvo města navrhuje odvolat zástupce města v dozorčí radě společnosti Nemocnice Kadaň, s.r.o. MUDr. Pavla Skálu, Mgr. Lenku Raadovou a Olgu Zörklerovou. 


Usnesení č. 19/2019 - Dozorčí rada Nemocnice Kadaň s.r.o.

Zastupitelstvo města navrhuje valné hromadě společnosti zástupce města do dozorčí rady společnosti Nemocnice Kadaň, s.r.o. Mgr. Jana Losenického, MUDr. Jiřího Švece a Jitku Gavdunovou. 


Usnesení č. 20/2019 - Dozorčí rada a představenstvo KT Kadaň, a.s.

Zastupitelstvo města navrhuje zástupce města do představenstva Kabelové televize Kadaň, a.s.  Mgr. Michala Voltra, PaedDr. Jiřího Kulhánka, Mgr. Zdeňka Hosmana a zástupce města do dozorčí rady Kabelové televize Kadaň, a.s. Mgr. Lenku Raadovou, Ing. Vladislava Kohouta a Josefa Nového. 


Usnesení č. 21/2019 - Žádost o úpravu OZV č. 4/2017

Zastupitelstvo města schvaluje vydání nové Obecně závazné vyhlášky č. 1 /2019 o výjimečném zkrácení doby nočního klidu.