Tisk článku ze stránek mesto-kadan.cz * tisk článku * zavřít okno

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace

vloženo: neděle - 11. duben 2010 v 13:01 * vložil: Petr Peti
Kdo může o informaci požádat ?
je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvod ňovat proč o informaci žádá

Kdo informace poskytne ?
kterýkoliv státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy se informace neposkytne ?


Jak se o informaci žádá ?

Co musí písemná žádost obsahovat ?
musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu ?
je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů pokud žádost spl ňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů

Co když orgán žádosti nevyhoví ?
pokud povinný orgán, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele, jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

Co může udělat žadatel, pokud mu povinný orgán nevyhoví ?
proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá ?
odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne ?

Kolik bude vyřízení žádosti o informaci žadatele stát ?
Kde lze o poskytnutí informace žádat ?
místem pro podání ústní nebo písemné žádosti je každý odbor Městského úřadu Kadaň podle své věcné příslušnosti. Nelze-li věcnou příslušnost přesně určit, lze žádost směrovat na starostu města, který zajistí další postup dle zákona

Na jakou adresu lze žádost zaslat ?
Městský úřad Kadaň odbor (dle věcné příslušnosti) Mírové náměstí 1 432 01 Kadaň
Postup při vyřizování stížností a podnětů se řídí Organizačním řádem Městského úřadu Kadaň.

Údaje o povinném subjektu
Důvod a způsob založení
Městský úřad vznikl na základě zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Působnost obce
Samostatná působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.

§ 13§ 14
1. Do samostatné působnosti obce patří zejména:
2. Obec v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.
3. i. o Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými
o prostředky České republiky a obcí v České republiky (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb.
ii. Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 184/1991 Sb.
iii. § 16 odst. 1 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
iv. § 20 b a násl. občanského zákoníku.


Přenesená působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.

§ 21


§ 22

Obce v přenesené působnosti vykonávají státní správu v rozsahu, ve kterém ji podle zvláštních zákonů vykonávaly místní národní výbory, popřípadě městské národní výbory třetí kategorie, do počátku účinnosti tohoto zákona. Obce v přenesené působnosti plní dále úkoly na jednotlivých úsecích státní správy v rozsahu, který stanoví zvláštní zákony.

§ 23§ 24

Na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích může obec vydávat obecně závazné vyhlášky ve věcech patřících do přenesené působnosti.