ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Sazebník úhrad za poskytnutí informací


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Sazebník úhrad za poskytování informací


I. Náklady na pořízení kopií1. za pořízení černobílé kopie či tisku na tiskárně ve formátu A4:

jednostranná 3 Kč

oboustranná  4 Kč


2. za pořízení černobílé kopie či tisku na kopírce ve formátu A3:

jednostranná 4 Kč

oboustranná  8 Kč


3. za pořízení barevné kopie či tisku na tiskárně ve formátu A4:

jednostranná 18 Kč

oboustranná 34 Kč


4. za pořízení barevné kopie či tisku na kopírce ve formátu A3:

jednostranná 36 Kč

oboustranná  70 Kč


5. za pořízení elektronické kopie (skenování):

jednostranná 2 Kč

oboustranná  4 Kč


6. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

7. V případě informací obsažených v publikacích či tiskovinách vydávaných městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

II. Náklady na opatření technických nosičů dat


1. CD 20,- Kč / ks
2. DVD . 20,- Kč / ks
3. jiný technický nosič dat - dle pořizovací ceny
4. pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

III. Náklady na odeslání informací žadateli1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle platného sazebníku České pošty, s.p.
Náklady na balné účtovány nebudou.

2. V případě osobního odběru požadovaných informací či v případě zaslání e-mailovou poštou či datovou schránkou nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 200,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.

2. Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací je považováno zejména hledání dokumentů pro podání informace v časovém limitu delším než 30 minut nebo vyhledání podkladů či dokumentů pro podání informací.

3. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné apod.), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

V. Ostatní ustanovení


1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

2. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může starosta města od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.

3. Žadatel může úhradu provést buč v hotovosti v pokladně Městského úřadu v Kadani v úředních hodinách nebo převodem či složenkou na bankovní účet města: Komerční banka a.s., expozitura Kadaň, číslo účtu: 19-1725441/0100 (příjmový účet). Při platbě se musí uvést vždy variabilní symbol. Pokud není uveden, nelze platbu identifikovat. Variabilní symbol bude žadateli sdělen s informací o celkové výši úhrady nákladů.

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti