ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Investiční výstavba pro rok 2019


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Investiční výstavba pro rok 2019

 

Veřejné prostranství Úhošťany – Bylo ukončeno výběrové řízení na první etapu revitalizace veřejného prostranství v Úhošťanech s termínem realizace do konce června 2019. V současné době probíhá realizace umístění vedení kabelů v majetku ČEZ Distribuce a.s. do země. TS Kadaň s.r.o. v koordinaci se zhotovitelem ČEZu provedou pokládku nového vedení pro veřejné osvětlení a následnou montáž lamp veřejného osvětlení. Dále je součástí této akce pokládka chráničky pro optické vedení KT Kadaň a.s. Po dokončení všech prací a zapojení VO dojde k přepojení el. vedení na nově vybudovanou síť a rozsvíceno nové VO. Následně proběhne demontáž starých rozvodů a odpojených lamp. Předběžný termín ze strany realizační firmy ČEZu je do konce června 2019.

 

Parkány – Probíhá realizace první etapy revitalizace parkánů v Kadani. V současné době jsou stavební práce přerušeny s ohledem na zimní období. Architekt Uhlík pracuje na projektové dokumentaci na další etapu revitalizace parkánů od barbakánu po Löschnerovo náměstí.

 

Spolkový dům čp. 722 – Zhotovitel zahájil stavební práce začátkem listopadu 2018. Provedl demontáž stávajícího zařízení, vyčištění střechy a přípravné práce. Dále pak proběhlo vybourání podlahy v 1.PP a odvoz suti. Byly oškrábány omítky a malby v přízemí a 1. NP. Proběhla demolice stávajících příček dle PD a vybourání nových otvorů pro dveře a prostupy. Krovy byly ošetřeny impregnačním postřikem. V lednu zhotovitel sdělil, že není schopen dokončit dílo dle SoD. Rada města rozhodla o odstoupení od stávající SoD a pověřila odbor výstavby jednáním o uzavření SoD s dalším uchazečem v pořadí.

 

 

 

Chodníky a komunikace

 

 • Výměna dlažby na Mírovém náměstí, východní strana – výměna staré betonové dlažby za dlažbu žulovou, rozšíření chodníků směrem do komunikace, výměna veřejného osvětlení a slavnostní osvětlení kostela
 • Veřejné prostranství před budovou Prioru – Architekt Černý společně s projektantem Veverkou připravili projektovou dokumentaci na obnovu ploch před budovou bývalého Prioru a panelovým domem čp. 1548-1549. Součástí akce je ubourání části zastřešení budovy Prioru aby došlo k prosvícení podchodu v čp. 1549. Po získání souhlasu vlastníka objektu bude požádáno o stavební povolení
 • Přechody pro chodce v ul. Chomutovská – Na základě studie a projektové dokumentace byl v loňském roce opraven a zkrácen přechod pro chodce před 3. ZŠ. V letošním roce budou stavebně upraveny zbývající čtyři přechody vč. nasvícení. Stejně jako v loňském roce bude podána žádost o dotaci z programu Oranžový přechod ČEZ
 • Rekonstrukce povrchů na sídlišti Na Podlesí – první etapa obnovy povrchů komunikací a částečně i chodníků vč. rozšíření parkovacích ploch. Na tuto akce bude podána žádost o dotaci na MMR
 • Oprava chodníků v ul. Kpt. Jaroše – Jedná se o akci v návaznosti na výměnu plynovodu ze strany Innogy a.s. V letošním roce dojde k opravě chodníků
 • Vnitroblok sídliště Dvořákova – projektant na dvou veřejných projednáních představil veřejnosti svoji vizi regenerace vnitrobloku, ke které se občané vyjádřili. Občané na veřejných projednáních požadovali ubrat z návrhu řešení parkovací plochy, které jsou v současné době nedostatkové a při realizaci požadovaných změn by poptávka po parkovacích místech stále nebyla pokryta. Prozatím k jediné shodě došlo u č. p. 1120-1121. Na tuto část bude zpracována projektová dokumentace a realizace by mohla začít na jaře roku 2019. Při projednávání záměru OV oslovil i správce IS. Již proběhla oprava kanalizačních šachet a spojů ze strany Sčvk a.s. Na jaře proběhne výměna plynovodu v jižní části ulice. Následně začne realizace první etapy obnovy vnitrobloku ze strany města
 • Oprava ul. Čechova - 1. etapa – oprava části ul. Čechova od ul. Jana Švermy po křižovatku s ul. Vrchlického. Materiálově je ulice určena již podle ul. Jana Švermy, tedy chodníky ze žuly se štípaným povrchem, komunikace ze žulových kostek, které byly v loňském roce vytěženy při rekonstrukci komunikace v ul. Chomutovská a budou použity na této stavbě. Akce již byla zahájena a najaře 2019 bude dokončena.
 • Cyklostezka Prunéřov Tušimice  – jedná se o vybudování první části cyklostezky vedoucí od zahrádek nad bývalou Bystřicí k Tušimické elektrárně. V současné dobře probíhá příprava projektové dokumentace
 • Vybudování podchodu pod I/13 v Prunéřově –projektant připravuje projektovou dokumentaci pro zemní řízení na vybudování podchodu/podjezdu pro cyklisty v pod mostkem na silnici I/13 v Prunéřově (v křižovatce u Ušáku). Vlastníkem komunikace je ŘSD, které udělilo předběžný souhlas s akcí. Před zahájením akce je nutné majetkové vypořádání  a získání stavebního povolení

·      Parkoviště v ul. Věžní – 1. etapa – převod akce z roku 2018, s ohledem na klimatické podmínky byla akce převedena na rok 2019 s ukončením do konce června.

·     Rozšíření parkoviště v ul. Ječná – jedná se o rozšíření parkovacích ploch v ul. Ječná  a opravu chodníků. Probíhá příprava projektové dokumentace

·      Rozšíření parkovacích ploch u čp. 1541 – na podnět občanů byla zadána projektová dokumentace na rozšíření parkovacích ploch u čp. 1541 v ul. Školní. Probíhá příprava PD

·      Schodiště u čp. 1354 – jedná se o vybudování nového schodiště ve svahu nad čp. 1354. V místě je vyšlapaná cestička, kterou si zkracují cestu zahrádkáři a obyvatelé panelového domu.

·      Odvodnění komunikací na Špitálském předměstí –jedná se o posílení uličního odvodnění v ul. Říční a Žatecká.  Převod akce z roku 2018 s ohledem na počastí v zimním období. Akce bude dokončena do května 2019

·      Oprava a rozšíření chodníku ke hřbitovu –oprava chodníku a rozšíření o pozvolné schodiště při zachování rampy pro vozíčkáře a kočárky

·      Propojení chodníků v ulici Nad Nemocnicí– propojení chodníků a již realizované etapy regenerace sídliště C podél prodejny s elektrem

·      Parkovací záliv pro zásobování v ul. Chomutovská – vybudování parkovacího zálivu do zeleně pro účely odstavení vozidel zásobování

 

 

Školství – údržba


1. MŠ – snížení stropů a výměna osvětlení ve 2 třídách, oprava podlahy 1. NP, doplnění odsávání v kuchyni

3. MŠ  - snížení stropů dvou tříd vč. osvětlení, výměna osvětlení  třídy v 2 NP a výměna osvětlení chodby a šaten v přízemí

4. MŠ  - výměna PVC ve dvou třídách a kabinetu, doplnění zábradlí v 1. patře

6. MŠ – výměna osvětlení ve třídách, oprava podlahy a výměna PVC v jedné třídě, výstavba plotové zdi ze strany od restaurace

9. MŠ – výměna uzavíracích armatur v tech. podlaží, oprava pískoviště, dostavba hřiště

10. MŠ – oprava sezení na pískovišti, obnova herních prvků na zahradě, příčka a protipožární dveře

 

1. ZŠ – rozšíření parkovacích ploch, výměna UV lampy u bazénu

2. ZŠ – oprava podokapní římsy

3. ZŠ – oprava elektroinstalace a osvětlení tříd, oprava okapových chodníků okolo TV

5. ZŠ – výměna elektroinstalace jedné třídy a oprava brány do dvora

ZvŠ – nátěr fasády  a rozšíření vjezdu do školy

DDM Šuplík – oprava podlahy v TV

 

 

Budovy města


 • VO  investice  - doplnění VO dle požadavků na výměnu, pokračování výměny VO v ul. Rokelská a nasvícení sportovišť
 • Pítko na sídl. Na Podlesí – vybudování přípojky pro pítko na tzv. „Psí louce“ v rámci revitalizace veřejného prostranství na sídlišti od arch. Maninové
 • Františkánský klášter – další etapa obnovy oken kláštera
 • Rekonstrukce kontejnerových stání na sídlišti Na Podlesí – první etapa demolice a výstavby nových kontejnerových stání odpovídajících novým požadavkům na kapacitu a urbanistické začlenění do sídliště dle návrhu arch. Maninové

 

      Sportoviště

 

 • Skatepark – Zhotovitel začátkem ledna převzal staveniště a zahájil přípravy pro výstavbu nového skateparku
 • TJ Úhošťany 2. etapa – rekonstrukce zázemí budovy a sociálního zázemí fotbalového hřiště v Úhoštanech
 • Oprava chodníků na minigolfu – oprava stávajících chodníků a minigolfu

  

 


Vypracoval za OV: Jan Šerák 29. 1.  2019

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti