ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Směrnice pro přijímání a vyřizování petic a stížností orgány města Kadaně


vloženo: pondělí - 31. květen 2010 v 21:17 * vložil: Petr Peti
TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Na základě § 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a § 7 a 8 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a §175 zákona č. 500/2004, správní řád, schválila rada města tuto Směrnici pro příjímání a vyřizování petic a stížností orgány města Kadaně.


Článek I.

Tato Směrnice upravuje postup pro podávání, přijímání, evidování a vyřizování petic, stížností ve smyslu § 102 odst.2 písm. n) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích a § 1 odst. 3 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád a dále stížnosti ve smyslu § 175 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád. Rovněž upravuje postup pro kontrolu vyřizování petic a předmětných typů stížností.


Článek II.


Vymezení některých pojmů

Peticí se rozumí podávání žádostí, návrhů a stížností fyzických a právnických osob správním orgánům a orgánům územních samosprávných celků (dále jen "orgány veřejné správy”) ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů. Podaná petice musí mít písemnou formu a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, musí být uvedena jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat. Pokud k petici přiložené podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice je podpisy podpořena. Dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat. U podpisu pod petici uvede občan své jméno, příjmení a bydliště.

Stížností je podání fyzické nebo právnické osoby (dále jen "stěžovatel”), který se domáhá ochrany svých práv nebo právem chráněných zájmů, protože došlo k jejich porušení nebo ohrožení činností nebo nečinností orgánů veřejné správy, upozor ňuje na konkrétní nedostatky, zejména porušování právních či jiných předpisů, jejichž odstranění si vyžaduje zásah orgánů veřejné správy. Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává, co obsahuje a přesné uvedení čeho se stěžovatel domáhá.

Opakovaná stížnost je podání, kterým stěžovatel vyjadřuje nespokojenost se způsobem vyřízení své předchozí stížnosti, popř. se jinou formou nebo způsobem domáhá téhož cíle, který byl obsahem předchozí stížnosti.

Stížností podle § 175 správního řádu je podání, které poukazuje na nevhodné chování úředních osob nebo na nesprávný postup správního orgánu.

Důvodnou stížností je taková stížnost, jejímž prošetřením bylo prokázáno, že správní orgán, kterého se stížnost týká, použil nesprávný postup.

Anonymní stížností je taková stížnost, která neobsahuje dostatek údajů potřebných k identifikaci stěžovatele.

Příjemcem je správní orgán, kterému byla stížnost zaslána nebo předána stěžovatelem, případně sdělena ústně, popř. postoupena jako správnímu orgánu věcně příslušnému k jejímu vyřízení.


Článek III.

Podávání, přijímání, evidence a vyřizování petic

Příjem petic

Petice se přijímají v podatelně MěÚ. Pokud byla petice přijata v sekretariátu starosty a
místostarostky, tajemníka MěÚ nebo v některém odboru či zařízení MěÚ, je povinností zaměstnance, který petici převzal, ji téhož dne předat podatelně MěÚ k zaevidování. Každá petice musí být opatřena otiskem podacího razítka. Zjistí-li se, že orgán města není věcně a místně příslušný k jejímu vyřízení, musí být petice do 5 dnů postoupena příslušnému orgánu veřejné správy a současně se o postoupení vyrozumí ten, kdo petici podal.

Evidence petic

Petice se evidují a zakládají odděleně od ostatních spisů v útvaru sekretariátu tajemníka MěÚ, který vede centrální evidenci všech doručených petic orgánům města. Proto každý orgán města, kterému byla petice doručena, musí zajistit bezodkladně její zaevidování také v útvaru sekretariátu tajemníka MěÚ. Po jejím vyřízení předat na útvar sekretariátu tajemníka rovněž kopii odpovědi k založení.

Evidence petic musí obsahovat zejména tyto údaje:
- číslo jednací petice
- datum přijetí petice
- kdy a od koho petice došla (jméno, příjmení, bydliště, název a sídlo firmy),
- stručný obsah petice,
- kdy a komu se petice postoupila k prošetření,
- výsledek šetření,
- přijatá opatření,
- kdy a komu bylo odesláno vyřízení petice.

Vyřízení petic

Správní orgán je povinen obsah petice posoudit a do 30 dnů ode dne, kdy mu byla petice doručena, písemně odpovědět tomu, kdo petici podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi musí být uvedeno stanovisko k petici a způsob jejího vyřízení.

Článek IV.

Podávání, přijímání, evidence a vyřizování stížností

Podávání stížností
Podání se jako stížnost posuzuje vždy podle svého obsahu, bez ohledu jak je podání nazváno. Lze je učinit písemně, ústně, v elektronické podobě (podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem) nebo telefaxem. Stížnost adresovaná na jméno zaměstnance MěÚ se považuje za stížnost podanou MěÚ.

Jestliže stížnost není srozumitelná, je nečitelná nebo je k jejímu vyřízení nutno doplnit další údaje, které se ve stížnosti neuvádí, vyzve se stěžovatel k jejímu doplnění a současně se poučí, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, stížnost bude bez dalšího opatření odložena, o čemž již nebude stěžovatel vyrozuměn.

O ústní stížnosti, kterou není možno vyřídit ihned při jejím podání, zaměstnanec MěÚ, který stížnost přijímá, vyhotoví protokol, který stěžovateli předloží k přečtení a k podpisu. Na požádání stěžovatele se mu vydá kopie protokolu.

Pokud stížnost podává více stěžovatelů společně a ve stížnosti není výslovně uvedeno komu se mají ve vyřizované věci doručovat písemnosti, doručují se veškeré písemnosti obvykle tomu stěžovateli, který je ve stížnosti uveden na prvním místě.

V případě, kdy stěžovatel požádá o utajení své totožnosti, je každý, kdo se účastní vyřízení stížnosti a komu je totožnost stěžovatele známa, povinen o ní zachovat mlčenlivost.

Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na škodu a nesmí být v souvislosti s tím proti němu činěny přímé nebo nepřímé zákroky.

Přijímání stížností
Stížnosti se přijímají po celou pracovní dobu v podatelně MěÚ. Pokud byla stížnost přijata nebo sepsána se stěžovatelem přímo v některém sekretariátu, odboru nebo zařízení MěÚ, je povinností zaměstnance, který písemnost převzal nebo sepsal, ji téhož dne předat podatelně MěÚ k zaevidování. Každá stížnost musí být opatřena otiskem podacího razítka. Přijatou stížnost, k jejímuž vyřízení není orgán města věcně a místně příslušný, musí do 5 dnů postoupit příslušnému orgánu veřejné správy a současně se o postoupení vyrozumí stěžovatel.

Evidence stížností
Centrální evidenci všech stížností podaných MěÚ vede odděleně od ostatních písemností útvar sekretariátu tajemníka MěÚ v "Podacím deníku doručených stížností a petic”. Proto každý sekretariát, odbor či zařízení MěÚ, kterému byla stížnost doručena, musí zajistit bezodkladně její zaevidování také v útvaru sekretariátu tajemníka MěÚ.

Evidence stížností musí obsahovat zejména tyto údaje:
· číslo jednací stížnosti (číselná řada začíná počátkem kalendářního roku číslem 1)
· kdy a od koho stížnost došla (jméno, příjmení, bydliště, název a sídlo firmy),
· stručný obsah stížnosti,
· kdy a komu se stížnost postoupila k prošetření,
· výsledek šetření,
· přijatá opatření a termíny jejich splnění,
· kdy a komu bylo odesláno vyřízení stížnosti.

Opakovaná stížnost se eviduje samostatně v roce, ve kterém byla doručena. Předchozí stížnost se k ní připojí.

Vyřízení stížností

K vyřízení stížnosti je oprávněný starosta, místostarostka, tajemník MěÚ a vedoucí příslušného odboru MěÚ. Jestliže stížnost směřuje přímo proti vedoucímu příslušného odboru, vyřizuje stížnost zásadně tajemník MěÚ, případně tajemníka vyřizuje stížnost starosta města.

Stížnost nesmí vyřizovat ani prošetřovat osoba, proti které stížnost směřuje, ani osoba, která je podřízená této osobě.

Ten, proti komu stížnost směřuje, musí být s jejím obsahem seznámen a zárove ň je mu dána možnost se ke stížnosti vyjádřit.

Při prošetřování stížnosti se postupuje tak, aby se zjistil skutečný stav věci, jeho soulad nebo rozpor s právními či jinými předpisy, případně osoba, která zodpovídá za zjištěné nedostatky, jakož i příčiny jejich vzniku a škodlivé následky. Při prošetřování stížnosti se vychází z jejího obsahu bez zřetele na to, kdo ji podal a proti komu směřuje.

Pokud stěžovatel opakuje stížnost ve stejné věci nebo se jinou formou domáhá téhož cíle jako v předchozí stížnosti, bude zkontrolováno, zda byla původní stížnost správně vyřízena. Výsledek kontroly se oznámí stěžovateli písemně, přičemž bude poučen, že každá další stížnost v téže věci, pokud nebude obsahovat nové skutečnosti, které by mohli mít vliv na výsledek prošetřování, bude bez dalšího prošetřování založena a stěžovatel již nebude o tom vyrozuměn.

V případě, že ve stejné věci, v jaké již byla vyřízena stížnost jiného stěžovatele, podá stížnost další stěžovatel bez uvedení nových skutečností, které by měly vliv na výsledek prošetření stížnosti, není třeba jeho stížnost znovu prošetřovat a je nezbytné jej vyrozumět o výsledku vyřízení původní stížnosti.

Stížnost musí být vyřízena do 30 dnů ode dne, kdy bylo podání doručeno MěÚ. Jestliže si vyřízení stížnosti vyžaduje součinnost jiného orgánu veřejné správy, fyzické či právnické osoby nebo je-li prošetření předmětu stížnosti zvláště složité, lze prodloužit lhůtu k vyřízení o dalších 30 dnů. O prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti rozhoduje starosta. Stěžovatel musí být o prodloužení lhůty a o důvodech tohoto prodloužení písemně vyrozuměn bez zbytečného odkladu.

Výsledek prošetření stížnosti se oznámí stěžovateli písemně s odůvodněním, zda je jeho stížnost oprávněná či neoprávněná. Kopie bude předána na útvar sekretariátu tajemníka do centrální evidence. V případě, kdy je zjištěna oprávněnost stížnosti, uvedou se zpravidla opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků. Jestliže se stížnost skládá z více samostatných bodů, musí být všechny prošetřeny. Za vyřízení stížnosti se považuje den, kdy je vyřízení stížnosti včetně přijatých opatření předáno stěžovateli osobně nebo předáno poštovní přepravě k doručení stěžovateli.

V případě, že si vyřízení stížnosti vyžaduje stanovisko více odborů městského úřadu nebo organizace města, zajišťuje koordinaci vyřízení stížnosti útvar sekretariátu tajemníka, který požádá kompetentní odbory či organizaci města o stanovisko. Na žádosti o stanovisko bude uveden i termín do kterého je nutné předat stanovisko zpět na útvar sekretariátu tajemníka. Komplexní odpověč stěžovateli zpracuje a odešle v zákonné lhůtě na základě předaných stanovisek útvar sekretariátu tajemníka.

Pokud si charakter stížnosti vyžaduje svolání místního šetření, zajistí jeho svolání zástupce kompetentního odboru. Pracovník útvaru sekretariátu tajemníka se místních šetření zúčast ňovat nemusí.


Článek V.

Podávání, příjem, evidence a vyřizování stížností dle § 175 správního řádu

Podání stížností
Stížnost lze podat písemně nebo ústně do protokolu. Pokud příjemce ústní stížnosti nevyřídí ihned, stěžovatele vyslechne a sepÚe o ní písemný záznam.


Příjem stížností
Stížnosti se přijímají po celou pracovní dobu v podatelně MěÚ. Pokud byla stížnost přijata nebo sepsána se stěžovatelem přímo v některém sekretariátu, odboru nebo zařízení MěÚ, je povinností zaměstnance, který písemnost převzal nebo sepsal, ji téhož dne předat podatelně MěÚ k zaevidování. Každá stížnost musí být opatřena otiskem podacího razítka. Přijatou stížnost, k jejímuž vyřízení není orgán města věcně a místně příslušný, musí do 5 dnů postoupit příslušnému orgánu veřejné správy a současně se o postoupení vyrozumí stěžovatel.

Evidence stížností
Všechny stížnosti převzaté z podatelny, přijaté mimo podatelnu nebo vzniklé z podání učiněného ústně nebo zaslané na elektronickou adresu správního orgánu, se zapisují do centrální evidence stížností. Tuto evidenci vede útvar sekretariátu tajemníka, kterému budou předávány kopie spisu související s vyřízením stížnosti a to ihned po jejím samotném vyřízení.

Evidenci vede správní orgán v písemné a elektronické podobě.

Evidence stížností obsahuje:
- číslo jednací
- datum přijetí stížnosti
- označení stěžovatele (jméno, příjmení, bydliště, název a sídlo firmy)
- předmět stížnosti
- údaj o tom, kdy a komu byla stížnost, případně její část, postoupena k vyřízení
- vyhodnocení důvodnosti stížnosti
- datum vyrozumění stěžovatele o způsobu vyřízení

Ze stížnosti musí být patrné, kdo ji podává, a které věci se týká. Pokud stěžovatel neuvede místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, je stížnost kvalifikována jako anonymní. Jestliže byl zaslána elektronickou poštou, nikoli však prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu, vyzve příjemce v takovém případě stěžovatele, aby tento údaj v přiměřené lhůtě doplnil.

Jestliže stížnost neobsahuje všechny formální náležitosti podání (viz § 37 správního řádu), umož ňující její vyřízení, pomůže správní orgán stěžovateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu (viz § 37 odst.3 správního řádu). Současně stěžovatele poučí, že pokud nejasnosti neodstraní, stížností se nebude dále zabývat (viz § 42 správního řádu).

Stížnost, z jejíhož obsahu je zřejmé, že byla zaslána správnímu orgánu pouze na vědomí, se zaeviduje v centrální evidenci a uloží bez vyrozumění stěžovatele. Je-li příjemce stížnosti nadřízeným správním orgánem toho, komu byl adresován originál stížnosti, může si vyžádat kopii vyřízení.

Anonymní stížnost příjemce posoudí s přihlédnutím k obsahu a řeší jako ostatní stížnosti. Pokud nelze ze stížnosti zjistit, čeho se stěžovatel domáhá, stížnost se bez dalšího odloží.

Vyřizování stížností
Každá stížnost se posuzuje podle svého skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je označena (viz § 37 odst. 1 správního řádu). Jestliže se stížnost dotýká několika správních orgánů nebo více věcí, zpracuje příjemce rozbor stížnosti s návrhem řešení, který je součástí spisu. Rozbor obsahuje stručný popis předmětu stížnosti, subjekt (subjekty) proti kterému směřují, příslušné ustanovení a názvy dotčených zákonů nebo jiných právních předpisů a označení správních orgánů, které se věcí zabývaly.

Příjemce řádně prošetří všechny skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, provede místní šetření, vyžádá si dokumenty, které bezprostředně s obsahem stížnosti souvisejí, případně stanoviska správních orgánů, kterých se věc týká, vyslechne osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci (viz § 175 odst.4 správního řádu). Pokud bude obsah stížnosti nasvědčovat tomu, že lze na jejím základě zahájit řízení z moci úřední, může správní orgán postupovat podle ustanovení § 137 správního řádu.

K vyřízení stížnosti je oprávněný starosta, místostarostka, tajemník MěÚ a vedoucí příslušného odboru MěÚ. Jestliže stížnost směřuje přímo proti vedoucímu příslušného odboru, vyřizuje stížnost zásadně tajemník MěÚ, případně tajemníka vyřizuje stížnost starosta města.

Stížnost nesmí vyřizovat ani prošetřovat osoba, proti které stížnost směřuje, ani osoba, která je podřízená této osobě.

Ten, proti komu stížnost směřuje, musí být s jejím obsahem seznámen a zárove ň je mu dána možnost se ke stížnosti vyjádřit.

Při vyřizování stížnosti nelze uplat ňovat zajišťovací prostředky (viz § 58 a násl. správního řádu). Osoby, které by měly být vyslechnuty při prošetřování stížnosti, nejsou povinny vypovídat, záleží na nich, zda žádosti správního orgánu vyhoví.

Stížnost nebo její část postoupí správní orgán do pěti dnů ode dne doručení správnímu orgánu věcně příslušnému správnímu orgánu, pokud není k vyřízení příslušný. O postoupení stížnosti současně informuje stěžovatele.

Opakuje-li stěžovatel stížnost, příjemce posoudí zda obsahuje nové skutečnosti. Jestliže tomu tak není, oznámí stěžovateli, že neshledal důvod stížností se opakovaně zabývat.

Stížnost se vyřizuje bez zbytečných průtahů, tak aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány (viz § 6 odst.1, 2 správního řádu) a to nejpozději do 60 dnů ode dne doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení. Prodloužení lhůty pro vyřízení stížnosti povoluje tajemník MěÚ. Stěžovatel musí být o prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti vyrozuměn.

Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu, odpovědnost stěžovatele za trestný čin nebo správní delikt není tímto ustanovením dotčena (viz § 175 odst. 2 správního řádu). Jestliže ale tvrzení obsažená ve stížnosti mohou napl ňovat skutkovou podstatu správního deliktu nebo trestného činu, nebude zahájení správního řízení o uložení pokuty nebo jiné sankce za takové jednání či iniciování zahájení řízení o uložení příslušné sankce v takovém případě pokládáno za postup správního orgánu, který je stěžovateli v důsledku v podání stížnosti na újmu.

Při vyřizování stížností se obdobně použije § 14 správního řádu (viz § 154 správního řádu).

Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, příjemce bezodkladně učiní nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatření přijatých k nápravě učiní záznam do spisu a současně o nich informuje stěžovatele.

Stížnost se pro potřeby evidence považuje za vyřízenou dnem, kdy je vyřízení stížnosti předáno k doručení.

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. Nadřízeným správním orgánem je ten správní orgán, o kterém to stanoví zvláštní zákon. Neurčuje-li jej zvláštní zákon, je jím správní orgán, který podle zákona rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor (viz § 178 správního řádu).

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

Kontrolou správnosti přijímání, prošetřování a vyřizování stížností a petic na MěÚ je pověřen útvar interního auditu MěÚ. Je povinen dále kontrolovat, zda se opatření přijatá k odstranění nedostatků a příčin jejich vzniku řádně plní a zda byly vyvozeny důsledky vůči osobám odpovědným za zjištěné nedostatky.

Útvar sekretariátu tajemníka MěÚ vždy do 1.března zpracuje zprávu za předcházející kalendářní rok o vyřizování přijatých petic a stížností s rozborem jejich obsahu. Zprávu předkládá tajemníkovi MěÚ.

Dnem nabytí účinnosti této směrnice se ruší účinnost čl. XI organizačního řádu MěÚ (stížnosti a podněty občanů) schválené radou města dne 08.09.2005 svým usnesením číslo 779/05.

Tato směrnice byla schválena radou města dne 12.1.2006 svým usnesením č.485/2006
a nabývá účinnosti dnem schválením.

PaedDr. Jiří Kulhánek
starosta města

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti