ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Vyhlášky, nařízení a pravidla města


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Dotační programy města Kadaně - dotace pro sportovce, na činnost atd.


Pravidla


Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň (platné od 1.10.2016)


 Byty a nebytové prostory v majetku města KadaněUsnesení zastupitelstva města Kadaně č.326/2003 ze dne 29.5.2003 - harmonogram prodeje bytů v Kadani a návrh na stanovení kupních cen za bytové jednotky

Usnesení zastupitelstva města Kadaně č.270/2002 ze dne 12.12.2002 - zásady prodeje bytů

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně (8.2.2019)

Zásady pro přidělování bytů, u kterých je evidován nedoplatek na nájemném po bývalém uživateli

Vnitřní pravidla pro nabytí, převod a pronájem nemovitých věcí ve vlastnictví Města Kadaně


Vyhlášky a nařízení městaŘád Veřejného pohřebiště
Opatření obecné povahy „Vyhlášení oblastí ve městě Kadaň, se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“2019

1-19 Obecně závazná vyhláška č.1/2019 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADANĚ o výjmečném zkrácení doby nočního klidu
2-19 Obecně závazná vyhláška č.2/2019, o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
   

2018

2-18 Nařízení č.2/18 - Tržní řád města Kadaně
3-18 Obecně závazná vyhláška č.3/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

-----------------------------------------------------

2017

1-17 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Kadaň a část společného školského obvodu mateřské školy zřízené městem Kadaň
2-17 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kadaň a část společného školského obvodu základní školy zřízené městem Kadaň
3-17 Obecně závazná vyhláška, o omezení provozování některých hazardních her
   

 

-----------------------------------------------------

20164-16 Nařízení č.4/16 - Nařízení, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu 

 

-----------------------------------------------------

2015

2-15 Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
3-15 Obecně závazná vyhláška č.3/2015, o omezení pracovní doby pohostinských provozoven
4-15 Obecně závazná vyhláška č.4/2015 o regulaci zábavní pyrotechniky

 

-----------------------------------------------------

2014

1-14 Nařízení města Kadaně č.1 upravující organizování dopravy na území města Kadaně
3-14 Obecně závazná vyhláška města č.3/2014, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.4/2007
6-14 Obecně závazná vyhláška města č.6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
8-14 Obecně závazná vyhláška města č.8/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  a systém nakládání se stavebním odpadem

 


-----------------------------------------------------

2012

1- 12 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
3-12 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství v Kadani.

-----------------------------------------------------

2011

1-11 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se zrušuje Vyhláška č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně
3-11 Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů


-----------------------------------------------------

2009
8-09 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2009 o o stanovení závazných podmínek nezbytných k zajištění veřejného pořádku pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav a diskoték konaných mimo veřejná prostranství
9-09 Nařízení města č. 9/2009, kterým se zrušuje Nařízení města č.1/2007
10-09

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 10/2009,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška:

- č. 8/2004, kterou se vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace - změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Kadaň - č. 1/06 o závazných částech územně plánovací dokumentace územního plánu sídelního útvaru Kadaň

- č. 7/06, kterou se mění a dopl ňuje vyhláška Města Kadaně č. 8/2004, kterou se vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace - změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Kadaň o vymezení závazné části změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Kadaň

-č. 11/06, kterou se mění a dopl ňuje vyhláška Města Kadaně č. 1/2006 o závazných částech územně plánovací dokumentace územního plánu sídelního útvaru Kadaň o vymezení závazné části změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Kadaň-----------------------------------------------------

2008
 
1-08 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 1/08, kterou  se zrušuje obecně závazná
- vyhláška č. 20/1995 o regulaci obchodu s alkoholickými nápoji
- vyhláška č.54/2002 řád veřejného pohřebiště
- vyhláška č. 10/2007 kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 54/2002 řád veřejného pohřebiště
2-08 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 2/08 o zřízení městské policie


-----------------------------------------------------

2006
4-06 Obecně závazná vyhláška č. 4/06, kterou se mění a dopl ňuje vyhláška č.3 /05 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
6-06 Obecně závazná vyhláška č. 6/06, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4/05 o užívání plakátovacích ploch majetku města
12-06 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 12/06 o závazných částech územně plánovací dokumentace regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně

-----------------------------------------------------

2005
1-05 O zrušení některých vyhlášek města Kadaně
2-05 Nařízení města Kadaně č. 2/05, kterým se stanoví maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel a vraků na katastru města Kadaň a za střežení těchto vozidel na určených parkovištích
3-05 Obecně závazná vyhláška č. 3/05 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
6-05 Nařízení č. 06/2005, kterým se zrušuje nařízení č. 7/2004 , kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstra ňování závad ve schůdnosti chodníků
7 -05 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č.7/05 o zrušení některých vyhlášek města Kadaně

-----------------------------------------------------

2004
4-04 Požární řád města
6-04 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 6/2004 o zrušení některých vyhlášek města Kadaně
9-04 Nařízení č.9/04 o zrušení nařízení č.3/03 - Tržní řád města Kadaně
11-04 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 11/04, o zrušení vyhlášky č. 6 o místním poplatku ze psů a o zrušení vyhlášky č. 7/03 o místním poplatku za provoz systému shromažčování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra ňování komunálních odpadů
15-04 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 15/04, o zrušení vyhlášky č. 5/03 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin při základních školách
17-04 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 17/04 o zrušení vyhlášky č. 52/2002 ze dne 27. 6. 2002 o ochraně životního prostředí, dodržování čistoty a veřejného pořádku v oblasti vodního díla Nechranice.


2002
55-02 Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
57-02 Zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu
 
 
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti