ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Vyhlášky, nařízení a pravidla města


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Pravidla  Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň (platné od 1.9.2015)
Dotace města 2016

  Program pro poskytování dotací na úhradu výdajů za energie ve sportovních a podobných zařízeních v roce 2016
 
  Zásady dotačního programu pro poskytování dotací na úhradu výdajů za energie ve sportovních a podobných zařízeních

Formulář žádosti o poskytnutí dotace na rok 2016


Vzorová smlouva o poskytnutí dotace
 


Metodika vyúčtování dotací 2015 
Formulář na vyúčtování ( Excel soubor "XLS" - pozor jsou tam 2 části - zpráva + vyúčtování)


odbor EKO - Dotace 2016


Program pro poskytování dotací 2016
příloha č. 1 -
Žádost o poskytnutí dotace na činnost
příloha č. 2 -
Žádost o poskytnutí dotace na projekt
příloha č. 3 -
Vzorová smlouva o poskytnutí dotace
příloha č. 4 -
Metodika vyúčtování dotace


odbor ŠKaS 
 - Dotace 2016

Dotační program – Sportovní kluby – rok 2016
příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace na činnost sportovního klubu
příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí dotace na projekt sportovním klubům
příloha č. 3 - Preferované sporty 
příloha č. 4 - Smlouva o poskytnutí dotace – vzorová smlouva
příloha č. 5 - Metodika vyúčtování na činnost (projekt) sportovních organizací a ostatních žadatelů

odbor SVaZ  - Dotace 2016

Dotační program - sociální služby a prorodinné aktivity 2016
příloha č. 1 - žádost o poskytnutí dotace
příloha č. 2 - popis projektu / aktivity
příloha č. 3 - čestné prohlášení
příloha č. 4 - závěrečná zpráva o realizaci
příloha č. 5 - metodika vyúčtování dotací SS a PA


odbor RR, ÚP a PP
 - Dotace 2016
příloha č. 1 - žádost o poskytnutí dotace na r.2016
příloha č. 2 - čestné prohlášení
Vzor smlouvy - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace


Byty a nebytové prostory v majetku města Kadaně


Usnesení zastupitelstva města Kadaně č.326/2003 ze dne 29.5.2003 - harmonogram prodeje bytů v Kadani a návrh na stanovení kupních cen za bytové jednotky

Usnesení zastupitelstva města Kadaně č.270/2002 ze dne 12.12.2002 - zásady prodeje bytů

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně (26.2.2015)

Zásady pro přidělování bytů, u kterých je evidován nedoplatek na nájemném po bývalém uživateli

Vnitřní pravidla pro nabytí, převod a pronájem nemovitých věcí ve vlastnictví Města Kadaně


Vyhlášky a nařízení městaŘád Veřejného pohřebiště


2016

2-16 Nařízení č. 2/16 - Tržní řád města Kadaně2015

1-15 Nařízení města Kadaně č.1/2015,kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu
2-15 Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
3-15 Obecně závazná vyhláška č.3/2015, o omezení pracovní doby pohostinských provozoven
4-15 Obecně závazná vyhláška č.4/2015 o regulaci zábavní pyrotechniky
5-15 Obecně závazná vyhláška č.5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2014

1-14 Nařízení města Kadaně č.1 upravující organizování dopravy na území města Kadaně
3-14 Obecně závazná vyhláška města č.3/2014, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.4/2007
4-14 Obecně závazná vyhláška města č.4/2014, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
5-14 Obecně závazná vyhláška města č.5/2014, o zákazu provozování sázkových her, loteriií a jiných podobných her
6-14 Obecně závazná vyhláška města č.6/2014, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


8-14 Obecně závazná vyhláška města č.8/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  a systém nakládání se stavebním odpadem
9-14 Obecně závazná vyhláška města č.9/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů2012

1- 12 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
2-12 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o stanovení opatření k omezení propagace hraní některých sázkových her, loterií a jiných podobných her
3-12 Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou se stanoví pravidla pro volný pohyb psů na veřejném prostranství v Kadani.


6-12 Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kadaň.

 

2011

1-11 Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se zrušuje Vyhláška č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně
3-11 Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku ze psů


5-11 Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažčování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra ňování komunálních odpadů


 

2010

1-10 Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008, o zřízení městské policie.
4-10 Obecně závazná vyhláška č. 4/2010,o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
5-10 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 5/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažčování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra ňování komunálních odpadů
6-10 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 6/2010 o místním poplatku ze psů2009
1-09 Nařízení města Kadaně č. 1/2009, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.
2-09 Obecně závazná vyhláška č. 2/2009,kterou se mění a dopl ňuje vyhláška č. 4/2008, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství


4-09 Obecně závazná vyhláška č. 4/2009 o stanovení doby nočního klidu a o vymezení času, ve kterém se mohou konat sportovní, kulturní a společenské akce na veřejném prostranství ve městě Kadaň
5-09 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 5/2009 o dani z nemovitostí
8-09 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2009 o o stanovení závazných podmínek nezbytných k zajištění veřejného pořádku pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav a diskoték konaných mimo veřejná prostranství
9-09 Nařízení města č. 9/2009, kterým se zrušuje Nařízení města č.1/2007
10-09

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 10/2009,kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška:

- č. 8/2004, kterou se vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace - změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru (ÚPN SÚ) Kadaň - č. 1/06 o závazných částech územně plánovací dokumentace územního plánu sídelního útvaru Kadaň

- č. 7/06, kterou se mění a dopl ňuje vyhláška Města Kadaně č. 8/2004, kterou se vymezuje závazná část územně plánovací dokumentace - změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Kadaň o vymezení závazné části změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Kadaň

-č. 11/06, kterou se mění a dopl ňuje vyhláška Města Kadaně č. 1/2006 o závazných částech územně plánovací dokumentace územního plánu sídelního útvaru Kadaň o vymezení závazné části změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Kadaň2008
2-08 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 2/08 o zřízení městské policie
4-08 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 4/08,o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství


2006
4-06 Obecně závazná vyhláška č. 4/06, kterou se mění a dopl ňuje vyhláška č.3 /05 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
6-06 Obecně závazná vyhláška č. 6/06, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.4/05 o užívání plakátovacích ploch majetku města
12-06 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 12/06 o závazných částech územně plánovací dokumentace regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně2005
1-05 O zrušení některých vyhlášek města Kadaně
2-05 Nařízení města Kadaně č. 2/05, kterým se stanoví maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel a vraků na katastru města Kadaň a za střežení těchto vozidel na určených parkovištích
3-05 Obecně závazná vyhláška č. 3/05 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
6-05 Nařízení č. 06/2005, kterým se zrušuje nařízení č. 7/2004 , kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstra ňování závad ve schůdnosti chodníků
7 -05 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č.7/05 o zrušení některých vyhlášek města Kadaně
2004
4-04 Požární řád města
6-04 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 6/2004 o zrušení některých vyhlášek města Kadaně
9-04 Nařízení č.9/04 o zrušení nařízení č.3/03 - Tržní řád města Kadaně
11-04 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 11/04, o zrušení vyhlášky č. 6 o místním poplatku ze psů a o zrušení vyhlášky č. 7/03 o místním poplatku za provoz systému shromažčování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra ňování komunálních odpadů
15-04 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 15/04, o zrušení vyhlášky č. 5/03 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin při základních školách
17-04 Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 17/04 o zrušení vyhlášky č. 52/2002 ze dne 27. 6. 2002 o ochraně životního prostředí, dodržování čistoty a veřejného pořádku v oblasti vodního díla Nechranice.č.40 O členění obce na části
č.55 Zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
č.57 Zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti