ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace


vloženo: neděle - 11. duben 2010 v 13:01 * vložil: Petr Peti
TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Kdo může o informaci požádat ?
je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvod ňovat proč o informaci žádá

Kdo informace poskytne ?
kterýkoliv státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy se informace neposkytne ?
 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li o informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v polit. stranách a hnutích, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci žádán


Jak se o informaci žádá ?
 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná

Co musí písemná žádost obsahovat ?
musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu ?
je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů pokud žádost spl ňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů

Co když orgán žádosti nevyhoví ?
pokud povinný orgán, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele, jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

Co může udělat žadatel, pokud mu povinný orgán nevyhoví ?
proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá ?
odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne ?
 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání rada obce
 • ten, kdo o dovolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

Kolik bude vyřízení žádosti o informaci žadatele stát ?
 • Městský úřad Kadaň bude po žadatelích požadovat úhradu nákladů vzniklých s vyhledáváním informací:
 • za každou započatou hodinu 200,- Kč
 • vyhotovení 1 ks kopie formátu A4 -2,50 Kč
 • poštovné - dle sazebníku České pošty
Kde lze o poskytnutí informace žádat ?
místem pro podání ústní nebo písemné žádosti je každý odbor Městského úřadu Kadaň podle své věcné příslušnosti. Nelze-li věcnou příslušnost přesně určit, lze žádost směrovat na starostu města, který zajistí další postup dle zákona

Na jakou adresu lze žádost zaslat ?
Městský úřad Kadaň odbor (dle věcné příslušnosti) Mírové náměstí 1 432 01 Kadaň
Postup při vyřizování stížností a podnětů se řídí Organizačním řádem Městského úřadu Kadaň.
 • Evidencí stížností a podnětů, včetně petic, a vedením přehledu o jejich vyřízení je pověřena pracovnice sekretariátu tajemníka úřadu. Stížnosti proti pracovníkům úřadu vyřizuje přímý nadřízený pracovníka.
 • � etření stížností občanů a přijímání odpovídajících závěrů je povinností všech odborů. Výsledky šetření stížností budou předávány do sekretariátu tajemníka úřadu pověřené pracovnici.
 • Pokud stížnosti nebo podněty svým obsahem spadají do působnosti jiného orgánu nebo organizace, jsou tomuto orgánu postupovány ve lhůtě do 5 dnů od doručení a pisateli je tato skutečnost dána na vědomí.
 • Opakuje-li stěžovatel znovu stížnost, která neobsahuje nové skutečnosti, není nutno příjem stížnosti potvrzovat ani prošetřovat, stížnost se odkládá.
 • U anonymního podání se prověří opodstatněnost, výsledek šetření se nesděluje. Stížnost, kterou není třeba prošetřovat, musí být vyřízena do 10 dnů, v ostatních případech do 30 dnů.
 • O prodloužení 30 denní lhůty (jen ve výjimečných případech) musí vyřizovatel neprodleně informovat stěžovatele.
 • O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva s uvedením, zda je stížnost oprávněná, či nikoliv.
 • Vedoucí jednotlivých odborů Městského úřadu Kadaň odpovídají za vyřízení stížnosti v rámci své působnosti

Údaje o povinném subjektu
Důvod a způsob založení
Městský úřad vznikl na základě zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Působnost obce
Samostatná působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.

§ 13

 • Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost").
 • Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.


§ 14
1. Do samostatné působnosti obce patří zejména:
 • o schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění kontroly jeho plnění,
 • o hospodaření s majetkem obce,
 • o poskytování a přijímání darů,
 • o sestavování rozpočtu obce, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, 3c)
 • o zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů, 3c)
 • o zakládání a zřizování právnických osob a zařízení, popřípadě jejich ručení,
 • o rozhodování o účasti obcí v obchodních společnostech a v nadacích, 3f)
 • o stanovení druhů, místních poplatků a jejich sazeb podle zvláštního zákona, 3d)
 • o vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti,
 • o rozhodování o vyhlášení místního referenda a realizace jeho výsledků,
 • o uzavírání dohod o změně hranic obce, 3e)
 • o volba, zřizování a ustanovování orgánů obce,
 • o rozhodování o členství obce v dobrovolném svazku obcí (§ 20a) ve sdruženích obcí s mezinárodním prvkem (§ 20e),
 • o úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury s výjimkou výkonu státní správy,
 • o místní záležitosti veřejného pořádku a zřizování obecní (městské) policie, s výjimkou rozhodování o přestupcích,
 • o správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů, jsou-li vlastnictvím obce,
 • o čistota obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 • o ukládání sankcí podle tohoto zákona,
 • o udělování čestného občanství obce,
 • o udělování cen obce.
2. Obec v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.
3. i. o Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými
o prostředky České republiky a obcí v České republiky (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb.
ii. Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 184/1991 Sb.
iii. § 16 odst. 1 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
iv. § 20 b a násl. občanského zákoníku.


Přenesená působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.

§ 21
 • Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost").
 • Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.
 • Zvláštní zákon stanoví způsob náhrady nákladů, které obcím vzniknou v souvislosti s výkonem přenesené působnosti.


§ 22

Obce v přenesené působnosti vykonávají státní správu v rozsahu, ve kterém ji podle zvláštních zákonů vykonávaly místní národní výbory, popřípadě městské národní výbory třetí kategorie, do počátku účinnosti tohoto zákona. Obce v přenesené působnosti plní dále úkoly na jednotlivých úsecích státní správy v rozsahu, který stanoví zvláštní zákony.

§ 23

 • Pokud obec není schopna sama zabezpečit řádný výkon přenesené působnosti podle § 22, ani neuzavře dohodu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti jinou obcí téhož okresu, určí okresní úřad, že tuto působnost bude vykonávat pověřený obecní úřad.
 • Jakmile bude obec schopna sama zabezpečit řádný výkon přenesené působnosti, okresní úřad své opatření učiněné podle předcházejícího odstavce zruší.


§ 24

Na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích může obec vydávat obecně závazné vyhlášky ve věcech patřících do přenesené působnosti.
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti