ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
OdkazObčan OdkazDokumenty a formuláře Městský úřad Telefonní seznam MHD Informace MěÚ Organizační struktura Rozpočet města Závěrečné účty města Dotační programy města Kadaně Smlouvy nad 50 tisíc Kč Městská zeleň Územní plánování Regenerace MPR Kadaň Správní poplatky Organizace města Přijímání a vyřizování petic Vyhlášky,nařízení a pravidla Postup při vyřizování žádostí Povinně zveřejňované informace Výroční zprávy dle 106/1999 Výroční zprávy dle 123/1998 Střet zájmů Profil zadavatele Žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. Informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Psí útulek Termíny svatebních obřadů Kamerové body Memorandum o spolupráci Nejohroženější objekty MPR Odbor životního prostředí GDPR odkazÚřední deska odkazSamospráva odkazKde, jak a co zařídíte odkazAktuality odkazAutovraky odkazE-podatelna odkazPodnikatel odkazVýběrová řízení, volná místa odkazZtráty a nálezy odkazStudentské náměstí odkazRegenerace zeleně odkazSmetanovy sady odkazRevitalizace Smetanových sadů odkazRooseveltovy sady odkazStav obnovy elektráren v ÚK odkazProhlášení o přístupnosti odkazŠpitálské předměstí odkazLöschnerovo náměstí odkazRealizováno s podporou EU odkazNabídky - portál prace.cz odkazDSO Cyklostezka Prunéřov – Černovice odkazKadaň - cyklostezka Ohře odkazInfo-KERAKAOLIN odkazVolby odkazProjekty OPZ odkazProjekty IROP odkazStudie Úhošťany odkazProjekty Euroregion odkazRevitalizace Na Podlesí odkazRevitalizace parkánů odkazChytrá vinice odkazSběrné přístřešky a nádoby

Povinně zveřejňované informace


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Město Kadaň, jako orgán územní samosprávy, je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a je tedy povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000 je Město Kadaň zavázáno (§ 5 odst.1) zveřej ňovat zákonem stanovené informace (§ 5 odst.1 písm. a) až písm. l) ve svém sídle a svých úřadovnách v tomto rozsahu:


a) důvod a způsob založení povinného subjektu - Města Kadaň, včetně principů a podmínek, za kterých provozuje svoji činnost

Město Kadaň vzniklo na základě zákona č.128/200 Sb., o obcích. Město je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město je veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Město spravuje svoje záležitosti samostatně /tzv. samostatná působnost - Hlava II., § 35 zákona č. 128/2000 Sb./
Město má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město hospodaří podle sestaveného rozpočtu. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřej ňovány před projednáním v Zastupitelstvu města tak, aby se k němu mohli vyjádřit občané města.
Město vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu /tzv. přenesenou působnost - Hlava III., § 61 zákona č. 128/2000 Sb./
Město je spravováno Zastupitelstvem města, které je nejvyšším orgánem města v jeho samostatné působnosti; členové zastupitelstva jsou voleni občany města ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města má 27 členů, schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
Výkonným orgánem města, v jeho samostatné působnosti, je Rada města; která ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Členy RM volí zastupitelstvo města. Rada města má 9 členů, ke svému jednání schází se podle potřeby.
Město Kadaň zastupuje navenek starosta popřípadě místostarosta ve stanoveném rozsahu. Starostu a místostarostu města volí Zastupitelstvo města z řad svých členů.b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat stížnost či žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu - Města Kadaň, a to včetně uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

d) postup, který musí povinný subjekt - Město Kadaň dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt - Město Kadaň zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu - Městu Kadaň, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

f) sazebník úhrad za poskytnutí informací 

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18)

h) přehled poskytnutých výhradních licencí - Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.


i) usnesení nadřízeného orgánu (KÚÚK) o výši úhrad dle §16a odst. 7

j) adresa elektronické podatelny - e-podatelna@mesto-kadan.cz

k) právní předpisy vydávané městem Kadaň - Vyhlášky a nařízení

l) seznamy hlavních dokumentů - koncepční, strategické a programové povahy

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti