ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Povinně zveřejňované informace


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Město Kadaň, jako orgán územní samosprávy, je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a je tedy povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000 je Město Kadaň zavázáno (§ 5 odst.1) zveřej ňovat zákonem stanovené informace (§ 5 odst.1 písm. a) až písm. l) ve svém sídle a svých úřadovnách v tomto rozsahu:


a) důvod a způsob založení povinného subjektu - Města Kadaň, včetně principů a podmínek, za kterých provozuje svoji činnost

Město Kadaň vzniklo na základě zákona č.128/200 Sb., o obcích. Město je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město je veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Město spravuje svoje záležitosti samostatně /tzv. samostatná působnost - Hlava II., § 35 zákona č. 128/2000 Sb./
Město má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město hospodaří podle sestaveného rozpočtu. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřej ňovány před projednáním v Zastupitelstvu města tak, aby se k němu mohli vyjádřit občané města.
Město vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu /tzv. přenesenou působnost - Hlava III., § 61 zákona č. 128/2000 Sb./
Město je spravováno Zastupitelstvem města, které je nejvyšším orgánem města v jeho samostatné působnosti; členové zastupitelstva jsou voleni občany města ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města má 27 členů, schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
Výkonným orgánem města, v jeho samostatné působnosti, je Rada města; která ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Členy RM volí zastupitelstvo města. Rada města má 9 členů, ke svému jednání schází se podle potřeby.
Město Kadaň zastupuje navenek starosta popřípadě místostarosta ve stanoveném rozsahu. Starostu a místostarostu města volí Zastupitelstvo města z řad svých členů.b) popis své organizační struktury, místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat stížnost či žádost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí,

c) místo, lhůtu a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu - Města Kadaň, a to včetně uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, které je třeba dodržovat při těchto činnostech, a název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat

d) postup, který musí povinný subjekt - Město Kadaň dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat

e) přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt - Město Kadaň zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu - Městu Kadaň, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

f) sazebník úhrad za poskytnutí informací 

g) výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18)

h) přehled poskytnutých výhradních licencí - Žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zák. 106/1999 Sb. nebyly poskytnuty.


i) usnesení nadřízeného orgánu (KÚÚK) o výši úhrad dle §16a odst. 7

j) adresa elektronické podatelny - e-podatelna@mesto-kadan.cz

k) právní předpisy vydávané městem Kadaň - Vyhlášky a nařízení

l) seznamy hlavních dokumentů - koncepční, strategické a programové povahy

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti