ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Městský úřad » Organizační struktura

Živnostenský úřad


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Vedoucí odboru - Hana Baxa Mašková
 • registrace (vydávání živnostenských oprávnění, změny, přerušení, obnovení, zrušení)
 • správní (porušení právních předpisů, živnostenský rejstřík)
 • kontrola (výkon kontroly v oblasti živnost. podnikání)

Odbor ekonomický (EKO)


vloženo: neděle - 02. květen 2010 v 09:55 * vložil: Petr Peti
TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Vedoucí odboru - ing. Jitka Viková

 • 1 účetní
 • 1 pokladní
 • 2 daně a poplatky
 • 2 vymáhání pohledávek
 • 2 ekonomky školství
 • 1 referentka

Odbor vnitřních věcí (OVV)


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Vedoucí odboru: Ing. Petr Panuška

Správní činnosti:

 • evidence obyvatel (přihlášení a změny)
 • cestovní doklady
 • občanské průkazy
 • centrální registr obyvatel
 • oddělení přestupků (přestupková komise a přestupky v dopravě)
 • matrika (narození, manželství, úmrtí, státní občanství, ověřování podpisů a fotokopie listin)
Organizační úsek:

 • správa majetku
 • správci budov
 • uklízečky
 • ústředna
 • řidiči vč.dopravy služ.vozidel)
 • podatelna
 • centrální spisovna úřadu

Odbor výstavby


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
vedoucí odboru: Libuše Vydrová

 • inženýrská činnost v oblasti přípravy a realizace výstavby
 • zajištění agendy v souvislosti s dotacemi pro investiční akce města
 • evidence energií u objektů v majetku města
 • vidimace listin a legalizace podpisů

Odbor školství, kultury a sportu (OSKaS)


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Zástupkyně vedoucí odboru - Hana Boháčková

 • Školství
 • Kultura
 • Sport
 • Turistické informační centrum
 • Kadaňské noviny

Odbor dopravy (OD)


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Vedoucí odboru - ing. Jiří Pazdera

 • registrace vozidel (registrace, dovozy a přestavby vozidel)
 • zkušební komisař (autoškoly)
 • přestupky na úseku dopravy
 • řidičské průkazy (vydávání včetně mezinárodních, změny údajů)
 • silnice (zvláštní užívání "překopy, uzavírky, sjezdy" , speciální stavební úřad, dopravní značení)
 • doprava (MHD, TAXI, profesní průkazy)
 • místní komunikace (dopravní značení, zábory - reklamy,předzahrádky )

Odbor soc. věcí a zdravotnictví


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Vedoucí odboru - Mgr. Tomáš Mědílek


oddělení sociální péče :
- sociální práce
- sociální kurátor
- Terénní program
- plánování a koordinace sociálních služeb na území obce
- evidence žadatelů o přidělení bytu s pečovatelskou službou
- sociální pohřby
- výkon opatrovnictví osobám omezeným nebo zbaveným způsobilosti k právním úkonům
- romský a drogový koordinátor
- ustanovování zvláštního příjemce důchodu
- stanovování úhrad sociálních služeb pro děti svěřené do ústavní výchovy
evidence a distribuce receptů na léčivé přípravky obsahující opiáty a návykové látky
- vydávání a výměna parkovacích průkazů přepravující osoby těžce zdravotně postiženéoddělení sociálně právní ochrany :
- sociálně právní ochrana dětí
- výkon funkce opatrovníka při ochraně zájmů nezletilých dětí
- náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče) 
- dohody pěstounské péče
- týrané a zneužívané děti, domácí násilí
- problematika závadového chování a trestné činnosti nezletilých
- pomoc občanům ohroženým sociálním vyloučením
- poradenská a informační činnost

Odbor životního prostředí


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Vedoucí odboru - Ing. Jiří Frajt

Mapa výsadby stromů
 • státní správa lesů, myslivost a rybářství (lovecké a rybářské lístky,honitby)
 • odpadové hospodářství, ochrana přírody
 • vodní hospodářství a zemědělství (vodoprávní povolení)
 • ochrana zemědělského půdního fondu (odnímání pozemků,registrace zemědělských podnikatelů)
 • ochrana ovzduší
 • rostlinolékařská péče
 • ochrana zvířat proti týrání

Památné stromy v Kadani a okolí naleznete zde.

Městská policie KadaňAdresa: Chomutovská 1254, Kadaň 432 01
WWW: http://www.mpkadan.eu/
E-mail: posta@mpkadan.eu
Telefon: 474 332 298
Mobil: 606 310 014
» číst více

Jednotka požární ochrany


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Adresa: Sokolovská 448, 432 01 Kadaň
Email: velitel.jpokadan@seznam.cz
Web: http://hasici- kadan.unas.cz/

Telefon:
150 - tís ňové volání
474 343 104
606 454 571

Velitel: Martin Apolen

Stavební úřad


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Vedoucí odboru - Ing. Milan Pikl

 • územně plánovací informace
 • územní řízení
 • ohlašování staveb
 • stavební řízení
 • kolaudace staveb, kolaudační souhlas
 • kontrolní prohlídky staveb
 • odstra ňování staveb, terénních úprav a zařízení
 • řešení přestupků a správních deliktů proti ustanovení stavebního zákona

Odbor regionálního rozvoje


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
Vedoucí odboru - ing. Jana Purnochová

 • územní plánování
 • regionální rozvoj
 • památková péče

Starosta města (OSM)

» číst více

Místostarosta města


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
místostarosta - Mgr. Jan Losenický

Odbor tajemníka úřadu (OTU)

» číst více
15 příspevků Strana 1 z 1 nahoru ˆ
Úřední informace
Úřední deska
Nálezy 2017

publikováno: 4.10. 2017

Nálezy 2017
» číst více
Úřední deska
Odbor životního prostředí - Zveřejnění informace

publikováno: 23.10. 2017

Zveřejnění informace - návrh koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na živnotní prostředí "Plán rozvoje elektrické sítě Spolkové republiky Německo 2017 - 2030"
» číst více
Úřední deska
EÚ Mělník - Dražební vyhláška

publikováno: 18.10. 2017

DV - Král Josef, 7.11.2017
» číst více
Úřední deska
EÚ Praha - Usnesení - Dražební vyhláška

publikováno: 18.10. 2017

DV - Hojerová Miroslava, 12.12.2017
» číst více
Úřední deska
Odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

publikováno: 18.10. 2017

Rozhodnutí - Kanalizační řád obce Mašťov
» číst více
Úřední deska
Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

publikováno: 18.10. 2017

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (KZK)
» číst více
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti