ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG
» občan » Muzeum

Tradice adventu a Vánoc podruhé


vloženo: neděle - 01. listopad 2015 v 08:00 * vložil: Muzeum Muzeum

Krátkodobá výstava k jednomu z nejkrásnějších období roku vás potěší od soboty 28. listopadu do neděle 20. prosince 2015 a bude k vidění na Kadaňském hradě


» číst více

Stří­brný Annaberg


vloženo: sobota - 31. květen 2014 v 08:00 * vložil: Olga Šoltésová

Tento výlet muzeobusem se z organizačních důvodů nebude v uvedeném termínu 31. května konat.


» číst více

Historie královského města Kadaně


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Osídlení kada ňské kotliny, jejíž osou je životodárná Ohře, sahá do velmi dávné minulosti. Během staletí temného a neznámého dávnověku se zde střídala řada etnických skupin a rozličných kultur. Archeologické nálezy dosvědčují na Kadaňsku např. kulturu knovízskou (Úhošť 13. - 18. století př. Kr.), bylanskou, halštatskou (Úhošť, Kadaň - Jezerka, 7. - 6. století př. Kr.) a také kulturu laténskou, kterou k nám ve 4. století př. Kr. přinesly keltské kmeny. To potvrzuje i nález řecké černofigurální keramiky. Podle humanistické tradice, to měli být právě Keltové, kteří ve zdejších končinách založili proti sobě na březích Ohře osady nazývané „Kad“ a „An“, což se vykládalo jako "zářící ohe ň". Pojmenování, v němž rozeznáváme dnešní jméno města Kadaně, prý vzniklo tak, že si osady a hradiska v Poohří dávaly ohněm znamení. Jde však pouze o legendu. Po Keltech tu až do 6. století sídlily germánské kmeny, jež se pak promísily s přicházejícími Slovany.

První doklady o osídlení kada ňského okolí ve středověku spadají až do konce 11. a Panerai Replica Watches první poloviny 12. stol. (Úhošťany, Lomazice, Kralupy u Chomutova). Někdy v této době vznikla u brodu přes Ohři i důležitá trhová osada Kadaň. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 12. století zde začal působit rytířský řád johanitů, jemuž český kníže Bedřich daroval listinu z 23. dubna 1186 i celou zmíněnou osadu. Z iniciativy českého krále - Václava I. nebo Přemysla II. Otakara - byla Kadaň povýšena na královské město. Vznikl zde královský hrad a minoritský klášter s kostelem sv. Michaela. Johanité si podrželil farní práva nad novým městem a vystavěli pozdější děkanský kostel Panny Marie (dnes Povýšení sv. Kříže).

Za panování českého krále a později i římského císaře Karla IV. (1346-1378) zažilo město velký rozkvět, podnícený zřejmě opravami po ničivém požáru roku 1362. Císař udělil roku 1366 městu právo úplné samosprávy. Při svém prvním kada ňském pobytu ve městě potvrdil Kadaňanům 29. května 1367 konání výročního trhu na den Povýšení sv. Kříže (14. září). Když zde pobýval podruhé, povolil 8. září 1374 "obyvatelům města Kadaně zakládat vinice kolem města, jak to činí obyvatelé pražští". Karlův syn a nástupce Václav IV. (1378 - 1419) potvrdil městu otcova privilegia a krajskou soudní pravomoc ponechal kada ňským purkrabím. Na jaře 1421 bylo město dobyto pražany a stalo se součástí pražského městského svazu. Kolem 8. září 1421 zaútočila na Kadaň vojska II. křížové výpravy. Kadaňské obyvatelstvo se statečně bránilo, ale mohutné přesile nemohlo odolat. Druhá polovina 15. století se odehrála ve znamení vlivu šlechtického rodu Lobkoviců. Dne 10. srpna 1469 byl kada ňským hejtmanem jmenován Jan Hasištejnský z Lobkovic, jenž se 25. října 1469 stal na téměř padesát let pánem celého města. Tomuto mocnému velmožovi vděčíme za vybudování františkánského kláštera, kde je i pohřben.

Ve dvacátých letech 16. století začaly do Kadaně pronikat myšlenky německé reformace, jejímž duchovním otcem byl augustiniánský mnich Martin Luther. Koncem června 1534 se Kadaň stala místem setkání římského a českého krále Ferdinanda I. s předními politiky Svaté řÚe římské ve věci Uzavřené politické dohody vstoupily do dějin pod názvem „Kadaňský mír“. Po vzplanutí českého stavovského povstání proti Habsburkům (1618) došlo v Kadani ke drancování kostelů, které patřily římské (katolické) církvi. Po porážce českých stavů v bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620 proběhly také v Kadani a okolí konfiskace majetku a násilná rekatolizace převážně utrakvistického (luteránského) obyvatelstva. Během tzv. třicetileté války (1618 - 1648) byla Kadaň několikrát vydrancována cizími i domácími vojsky. Války o rakouské dědictví přinesly v polovině 18. století nové útrapy. Dne 14. října 1742 se u Františkánského kláštera na předměstí Kadaně strhla bitva mezi nepřátelským francouzským vojskem a uherskými a chorvatskými oddíly císařovny Marie Terezie, v níž byli Francouzi poraženi. Roku 1746 v Kadani znovu hořelo. Po požáru byla řada soukromých i veřejných budov obnovena a přestavěna péčí kada ňského architekta Johanna Christopha Kosche. Dne 2. května roku 1750 vydala císařovna Marie Terezie rozkaz k přebudování pustnoucího kada ňského hradu na kasárny. Jeho přestavba pro vojenské účely trvala do roku 1755. Dne 14. října 1779 navštívil svobodné královské město Kadaň císař Josef II.

V letech 1803 – 1823 působilo v piaristické koleji, bývalém klášteře minoritů, historicky první kada ňské gymnázium. Město Kadaň se 1. února 1850 stalo oficiálně sídlem okresního úřadu, a tedy centrem politického okresu, sahajícího od krušnohorských Vejprt po Jese ň v Doupovských horách. V roce 1904 se Kadaň lokální železnicí připojila k vybudované síti Buštěhradské dráhy (Praha – Chomutov – Cheb).

Dne 4. března 1919 došlo v Kadani k tragickému incidentu mezi československým vojskem a německými obyvateli, kteří demonstrovali za svá práva na národnostní sebeurčení. Výsledkem bylo 25 mrtvých a několik desítek zraněných.

Při parlamentních volbách roku 1935 zaznamenala drtivé vítězství Sudetoněmecká strana. Kadaň byla německou armádou obsazena dne 5. října 1938. Kadaňsko se stalo součástí nové územní jednotky německé řÚské správy - Sudetské župy. Š˜ada sudetských Němců vystřízlivěla z vítězného opojení roku 1938. Byla vypálena židovská synagoga, mnoho židovských rodin pak nalezlo nelidskou smrt v koncentračních táborech. Koncem války se hospodářská situace zhoršila. Dne 8. května 1945 pronikla do Kadaně sovětská (ruská) Rudá armáda. Náš kraj se vrátil do prastarého svazku českých zemí. V Kadani byla zavedena česká správa. Desítky tisíc německých obyvatel Kada ňska byly vyhnány či organizovaně vysídleny do okupačních zón poraženého Německa. Kadaň a tehdejší kada ňský okres byly postupně osídlovány novým obyvatelstvem ze všech koutů českých zemí a Slovenska i krajany z Volyně a Vídně. Pokusy o demokratickou obnovu Československa byly nadobro zničeny roku 1948, kdy stát opanovala komunistická strana se svou totalitní ideologií. Teprve od roku 1989 se v naší republice i v našem městě pokoušíme vytvářet znovu společnost svobodných občanů. V Kadani, v tomto kdysi královském městě, žije dnes pestrá národnostní pospolitost - Češi, Slováci, Němci, Ukrajinci, Mačaři, Romové, Vietnamci...

Po roce 1990 došlo k rozsáhlé přeměně nejen historického centra,rolex replica watches ale i objektů stojících mimo něj. Opravou prošla také radnice včetně radniční věže. V přízemních prostorách, které dříve sloužívaly jako skladiště, byly zřízeny expoziční prostory, kde se od roku 1993 konají pravidelně konají výstavy. Součástí Galerie Pod Věží (od ledna 2002 Městská galerie Karla Havlíčka ) je také informační centrum města Kadaně. V roce 1993 založilo město Kadaň novodobou tradici a to Císařského dne na počest návštěvy císaře Karla IV. V Kadani v roce 1367.

Mezi významné kulturní památky patří: Františkánský klášter Čtrnácti sv. Pomocníků, farní (děkanský) kostel Povýšení sv. Kříže, Alžbětinský klášter s kostelem sv. Rodiny a sv. Alžběty, bývalý špitální kostel Stětí sv. Jana Křtitele, kada ňský hrad, barbakán (předbraní) Žatecké a věž Mikulovické brány, městské opevnění, radnice a další (vizte dále oddíl Památky města Kadaně)

Nová publikace: Středověké opevnění města Kadaně


vloženo: čtvrtek - 20. červen 2019 v 12:56 * vložil: Muzeum Muzeum

Město Kadaň vydalo novou publikaci, věnovanou tentokrát kadaňskému opevnění. Jejím autorem je dr. Vladislav Razím z Národního památkového ústavu. Kniha stojí 150 Kč a prodává ji Turistické informační centrum v Egermannově domě na pěší zóně (č. p. 7) i pokladna muzea ve Františkánském klášteře.


» číst více

Přísečnice žije! - Pressnitz lebt!


vloženo: pondělí - 17. červen 2019 v 12:58 * vložil: Muzeum Muzeum
TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Vernisáž výstavy Přísečnice žije! - Pressnitz lebt!, která je jednou z prezentací studentského projektu, se odehraje v historických prostorách Františkánského kláštera v Kadani. Zahájení v tamním refektáří v pátek 21. června 2019 od 17 h. Srdečně zveme!

Výstavu, finančně podpořenou Česko-německým fondem budoucnosti a Ústeckým krajem, pořádají spolu s Městským muzeem v Kadani rovněž Gymnázium Kadaň a Evangelická školní obec Krušnohoří z Annabergu-Buchholzu. Kromě uvedených institucí děkuje muzeum také zapůjčitelům exponátů - Oblastnímu muzeu v Chomutově, Oblastnímu muzeu a galerii v Mostě, Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, soukromým sběratelům a všem, kdo k realizaci projektu i výstavy pomohli.

* * *

Wir laden alle erzgebirgische Fans zur deutsch-tschechischen Ausstellung über der verschwundenen Stadt Preßnitz.

Die festliche Eröffnung findet im Franziskaner Kloster in Kaaden am 21. Juni 2019 gegen 17 Uhr statt. Die Ausstellung wird bis d. 27. Oktober zugänglich und sie wurde von verschiedenen Rahmenprogrammpunkten begleitet #PreßnitzLebt #PřísečniceŽije


Organisatoren der Veranstaltung: Stadtmuseum in Kaaden, Gymnasium Kaaden und Evangelische Schulgemeinschaft Erzgebirge/Annaberg-Buchholz
Die Veranstaltung wird durch den Deutsch-tschechischen Zukunftsfond und Ústecký kraj (Kreis Usti-nad-Labem) gefördert.

Žehnání pramenům a přírodě


vloženo: pátek - 17. květen 2019 v 09:01 * vložil: Muzeum Muzeum
TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Městské muzeum na tomto místě zprostředkovává informaci, že ve čtvrtek 30. května 2019, na který připadá Slavnost Nanebevstoupení Páně, se v zahradě Františkánského kláštera odehraje od 16 h. požehnání pramenům a přírodě, na něž bude od 16.30 h. navazovat mše sv. v klášterním kostele.

Aktualizovanou informaci poskytl kadaňský děkan P. Josef Čermák v pátek 17. května 2019.

Nový pohled na odkryté malbyMezinárodní den památek a historických sídel věnujeme v roce 2019 dokončení odkryvu a restaurování nástěnných a nástropních maleb v jižní lodi františkánského kostela v Kadani. Návštěvníci mimořádných prohlídek uvidí celou jižní stěnu chrámu bez lešení a budou moci vnímat poselství biblických příběhů tak, jak je zachytili malíři před čtyřmi staletími.

Prohlídky se konají v sobotu 13. dubna 2019 od 10 do 17 h. každou celou hodinu. Vstup zdarma. Žádáme návštěvníky, aby s pochopením a ohledem na organizaci prohlídek dbali pokynů průvodcovské služby.


» číst více

Programy pro předškolní dětiKromě komentované návštěvy stálých expozic v muzejních objektech nabízíme také několik zvláštních programů. Setkání obsahuje výklad, přizpůsobený věku dětí, doplněný obrázkovými pracovními listy (kreslení a malování, vyhledávání, cvičení vizuální paměti apod.).

Podrobnější informace (zaměření a délku návštěvy, počet účastníků exkurse atp.) konzultujte, prosíme, s pracovníky muzea prostřednictvím e-mailu. Mějte rovněž připraveno více možností vhodného termínu Vaší návštěvy v muzeu.

Předškolní děti i pedagogický doprovod mají vstup do všech expozic a výstav i na všechny programy zdarma.


» číst více

Nové poznatky o starém opevnění


vloženo: čtvrtek - 14. únor 2019 v 17:00 * vložil: Muzeum Muzeum

Přednáška shrnující nejvýznamnější archeologické výzkumy v Kadani za poslední roky.


» číst více

Kurs čtení starého písma - přihlášky


vloženo: pondělí - 04. únor 2019 v 09:24 * vložil: Muzeum Muzeum

Městské muzeum v Kadani otevřelo jarní kurz, který zájemcům o soukromé archivní bádání pomůže se zvládnutím překážky, jakou starý styl psaní a relativní "nesrozumitelnost" rukopisu bývá.


» číst více
Str. 1 z 15 » » » » » »
Úřední informace
Úřední deska
DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice

publikováno: 11.12. 2019

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu 2020 DSO, návrhu střednědobého výhledu, schváleného rozpočtu, schváleného střednědobého výhledu, závěrečného účtu za rok 2018, o rozpočtovém opatření č.1/2019

» číst více
Úřední deska
DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice

publikováno: 11.12. 2019

Schválený střednědobý výhled 2021 - 2022

» číst více
Úřední deska
DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice

publikováno: 11.12. 2019

Schválený rozpočet 2020 - DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice

» číst více
Úřední deska
Odbor životního prostředí - veřejná vyhláška

publikováno: 11.12. 2019

VV - zrušení opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod

» číst více
Úřední deska
Starosta - zasedání Zastupitelstva města Kadaně

publikováno: 04.12. 2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kadaně - 12.12.2019
» číst více
Úřední deska
Město Kadaň - majetkoprávní úsek - zveřejnění záměru obce

publikováno: 04.12. 2019

Zveřejnění záměru obce: 

1) Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o způsobu užívání autocvičiště Kadaň č.14301/17 ze dne 27.12.2017 ve smyslu rozšíření uživatelů
2) Prodej bytové jednotky č.p. 1158, 1159, 1160


» číst více
Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti