ÚVODNÍ STRANA FORUM RSS MOBILNÍ TEXT. VERZE DEU ENG

Löschnerovo náměstí


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

logo EU


Název projektu: Revitalizace Löschnerova náměstí v Kadani

Registrační číslo žádosti: CZ.1.09 / 1.2.00 / 63.01007

Prioritní osa: 9.1 Regenerace a rozvoj měst

Oblast podpory: 9.1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Zhotovitel: Sdružení FRK_ZEMPRA, Klášterec nad Ohří

Technický dozor investora: ALONG spol. s r.o., Most

Projektant: UHLíK ARCHITEKTI, Praha

Náklady stavby: 13,8 mil. Kč vč. DPHAkce je podporována z programu ROP Severozápad.Stručný popis projektu:

Stavebními úpravami vznikne veřejná pobytová plocha s vodním prvkem, zahrnující prostory mezi hasičskou zbrojnicí, obytným blokem na Rafandě a okolí kostela sv. Anny. Větší část plochy bude užívána jako park.


Aktuální informace ze dne 12.3.2015:

Revitalizace  Lőschnerova náměstí – stavba dokončena.

Projekt představuje revitalizaci Lőschnerova náměstí v Kadani, kterým se vytvořilo zklidnění dopravy  a úpravy v okolí hřbitovního kostela sv.Anny. Náměstí patří k částem města, kde byly patrné necitlivé stavební zásahy v minulosti. Prostor bezprostředně navazuje na Městskou památkovou rezervaci (MPR) v centru města a částečně leží v jejím ochranném pásmu. Cílem projektu bylo zatraktivnění  prostoru a navrácení života na veřejné prostranství. Byla  vyloučena doprava v těsné blízkosti kostela zrušením části komunikace a nahrazením zónou pro chodce. Dále byly  provedeny výškové úpravy vozovek a chodníků s využitím původní dlažby, která byla odkryta pod asfaltovými vrstvami.   

Významnou část revitalizace Löschnerova náměstí představují krajinářské úpravy se zachováním dominantních stromů. Bylo provedeno odstranění náletových rostlin a byly doplněny nové stromy, keře a květinové záhony. Na jedné straně revitalizované části je městské prostranství na druhé straně přírodní svah pokrytý divokým břečťanem doplněný o zplaňující trvalky. Sadové a terénní úpravy jsou v celém řešení Löschnerova náměstí stěžejním prvkem. 

Oddechová funkce projektu zahrnuje plochu pojatou v soudobém materiálu – pohledovém betonu, instalaci mobiliáře s lavičkami. Prostor před bytovkami je doplněn lipovou alejí tak, aby byla oddělena fasáda bytovek od Löschnerova parku. Zdi z  prefabrikovaného železobetonu vytvářejí důležité pohledové a vodící prvky a plní zároveň funkci i pro sezení. 

Vodní prvek – kašna - tvoří samostatný artefakt s nosným tématem lázeňství. Tím je uctěn odkaz kadaňského rodáka, zakladatele lázeňství Josefa Löschnera, humanistu a lékaře rakouské monarchie (1809-1887), který byl zároveň mecenášem původního parku (Löschnerův park) . Vodní prvek tvoří jednoduchý betonový kvádr o rozměrech 3x3 m mírně vystupující ze skloněné plochy náměstí. Do tohoto prvku je abstraktně otisknuta stopa lázeňské vany z bronzového plechu. Přilehlá plocha vodního prvku tvoří vodní zrcadlo. V řešeném území se nacházejí dvě sochy z pískovce ze sochařských sympozií 1995-2000.Socha Kamila Sopka „Jazz“ a druhá socha Herberta Kiszy nazvaná „Dvouhlavý drak 

Pro lepší ochranu náměstí byla zde umístěna kamera napojená na plut centrální ochrany na Městské policie.

Upozornění: v ploše před kostelem chybí cca 10 dlažebních prvků, které budou doplněny do poloviny května 2015– jedná se o  chybu výrobce originálních prefabrikátů. 

Akce je podpořena dotací z ROP Severozápad. Aktuální informace ze dne 12.3.2015:

Na akci revitalizace Löschnerova náměstí pokračují práce v plném proudu. Zprovozní se ulice Sokolovská pro obslužnost další stavby  a to  „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Sokolovské“ pod Katovou uličkou směrem k Žatecké bráně,  kterou investuje SVS a.s. Teplice.

Na Löschnerově náměstí se v současné době dláždí pobytová plocha před kostelem Sv. Anny, byl osazen vodní prvek, který má tvar vany. Dokončují se závěrečné práce výsadby květin a dřevin na ploše po buňkách zařízení staveniště. Práce by měly být dokončeny do 30.4.2015. 


obr.

Aktuální informace ze dne 23. 10. 2014:

Sadové a krajinářské úpravy před hasičskou zbrojnicí byly téměř dokončeny.  Realizace prací pokračuje před kostelem Sv. Anny, kde se budují schody ke kostelu, betonují se základy pro budoucí vodní dílo – kašnu, osazují se dřevěné pražce u objektu Rafanda a další nezbytné stavební práce. Zemní práce komplikuje  však deštivé počasí.

obr. obr.

Aktuální informace ze dne 16. 9. 2014:

Zhotovitel pokračuje v pokládce chodníku z kamenných šlapáků za kostelem sv. Anny a podél nové kamenné zdi u Rafandy, dále postupně navazuje na chodník v ul. Školní.

Jsou prováděny základové konstrukce pro nové schodiště před kostelem sv. Anny a základ pro schody vedle Rafandy. Probíhá pokládka okapového chodníčku z kamenných šlapáků kolem kostela sv. Anny. 

Zhotovitel zahájil úpravy povrchů a výsadbu nových dřevin a zeleně.  


obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr.Aktuální informace ze dne 11. 8. 2014 :


Zhotovitel v Sokolovské ulici pokračuje v dláždění směrem nahoru podél kostela sv. Anny k ulici B. Němcové, nyní se s dlažbou nachází na hranici průčelí kostela sv. Anny. Cesta podél muzea od bašty směrem k ul. B. Němcové je částečně otevřena a průchozí pro veřejnost. 

Zhotovitel provádí dlažbu na chodníku v ul. Kpt. Jaroše směrem do křižovatky s ulicí Sokolovská. 

Probíhá pokládka chodníku z kamenných šlapáků za kostelem sv. Anny podél hasičské zbrojnice směrem k novému chodníku v ul. Sokolovská.

Zhotovitel provádí přípravu nových cest v parku za kostelem.


obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr.

Aktuální informace ze dne 11. 7. 2014 :

Ve spodní části ulice Sokolovská, v návaznosti na ul. Pastýřská Studánka, je provedena nová dlažba na chodníku a komunikaci, nyní v Sokolovské ulici zhotovitel pokračuje v dláždění směrem od hasičské zbrojnice nahoru podél kostela sv. Anny k ulici B. Němcové. Nová dlažba je prováděna také podél muzea od bašty směrem k ul. B. Němcové.

Zhotovitel provedl osazení obrubníků v horní části ulice Sokolovská směrem do křižovatky s ul. Kpt. Jaroše a také podél ul. B. Němcové.

Podél objektu Rafandy jsou provedeny základové patky nové pražcové zídky. Na rohu objektu Rafandy podél ul. Kpt. Jaroše byly uloženy betonové prefabrikáty navazující na nově osazené obrubníky.

Zhotovitel dokončuje vyzdívku nové kamenné stěny před hřištěm mezi Rafandou a hasičskou zbrojnicí a provádí vytyčení nových cest v parku za kostelem.obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr.

Aktuální informace ze dne 5. 6. 2014:

Proběhla pokládka nových obrubníků ve spodní části stavby v ul. Sokolovská. V této části je již prováděna nová dlažba na chodníku. Zhotovitel provádí vyzdívku nové kamenné stěny před hřištěm mezi Rafandou a hasičskou zbrojnicí. Podél objektu Rafandy se připravují výkopy pro základové patky nové pražcové zídky. Dále jsou prováděny základové konstrukce podél ul. Boženy Němcové směrem k ul. Sokolovská. Zhotovitel provádí podklady mlatových cest v parku. Probíhají práce na sanaci spodní části stěny z boku hasičské zbrojnice.


obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr.

Aktuální informace ze dne 5. 5. 2014:

Proběhlo odstranění stávajících asfaltových ploch podél kostela sv. Anny v Sokolovské ulici. Po vytyčení nových parkových cest probíhá jejich konstrukce: osazení ocelových cor-ten obrubníků do terénu, ochrana kořenů a podkladní vrstvy mlatových cest. V prostoru před Rafandou byla provedena přeložka sítí a příprava pro novou pražcovou zídku podél objektu. Přeložky a přípojky inženýrských sítí probíhají také před kostelem sv. Anny. Zhotovitel připravuje základ pro novou kamennou stěnu před hřištěm mezi Rafandou a hasičskou zbrojnicí. Probíhá vytyčení nových obrubníků ve spodní části naproti hasičské zbrojnici.

obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr. obr.Aktuální informace ze dne 26. 3. 2014:

Dne 3.3.2014 bylo městem předáno staveniště zhotoviteli Sdružení FRK_ZEMPRA k provedení stavby Löschnerova náměstí v Kadani.
Proběhlo vytyčení inženýrských sítí a zařízení staveniště. Bylo provedeno kácení určených dřevin, skrývka ornice před kostelem a zahájena demontáž povrchů stávajících komunikací.
V současné době probíhá obed ňování dřevin, odstra ňování podkladních vrstev vybouraných komunikací včetně obrub a asfaltů a snižování terénu před kostelem. Probíhají zemní práce v trasách budoucích nových chodníků. Na staveništi se provádí archeologický výzkum.

obr. obr. obr. obr. obr.


Příprava projektu: Architektonická kancelář Uhlík architekti

Předpokládaná realizace: Podzim 2013

 

Autorský tým: Š těpán Š poula, Tamara Volná, Zuzana Š uleková, Petr Uhlík, Přemysl Jurák

http://www.uhlikarchitekti.cz/cs/verejne-prostory/49-loeschnerovo-namesti-v-kadani

 

Území v okolí bývalého hřbitovního kostela sv. Anny je součástí severozápadního prstence dnes již neexistujících městských hradeb. Jejich odbouráním před polovinou 19. století byl v duchu dobových zvyklostí položen základ pro vytvoření zeleného pásu parků a veřejných budov kolem středověkého historického jádra. Dle posazení dominantních školních budov na dnešní Jungmannovu ulici resp. ulici 5. května soudíme, že takto velkoryse měl být upraven celý prostor mezi těmito ulicemi a bývalými hradbami. Tehdy bylo v území s roztroušenou zástavbou domků koncentrovaných hlavně podél Nádražní ulice (dnes kpt. Jaroše) počato s městskými parkovými úpravami. Tomuto počínání napomohlo také zrušení hřbitova okolo kostela sv. Anny v r. 1883. Po válce vstupují do takto započatých úprav čistě obytné polobloky a řady domů s převážně sídlištním charakterem. Prostory, které vznikly na střetu těchto struktur, byly řešeny spÚe jako zbytkové s udržovanou zelení a novou výsadbou bez koncepčního řešení, podřízené duchu sídlištních úprav parteru.

obr.1


Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení

Z hlediska urbanistické koncepce: se jedná převážně o potvrzení principů v území již skutečně existujících či zatím jen latentně přítomných. Š˜ešení vychází z místně konkrétních urbánních a krajinných specifik a navrhovaná forma je snahou o jejich zřetelné dotvoření. V kontextu urbanistického vývoje této části Kadaně se nedá hovořit o radikálním řešení.

Návrh se snaží najít v onom roztřÚtěném meziprostoru opěrné body, zjevnou kvalitu, a jejich pomocí nově definovat veřejný prostor. Jsme přesvědčeni, že vizi velkorysého Kadaňského Ringu již naplnit nelze. Území navrhujeme řešit jako samostatně chápané celky ačkoli úzce propojené a navazující autonomní prostory. Cílem je dnes málo využívanému veřejnému prostoru vrátit jeho atraktivitu, vrátit život na veřejná prostranství. Ačkoliv jsou naše prostředky k přiblížení tomuto cíli omezené, je nutné je využít.

Snažíme se najít hranici mezi městským chápáním parkových ploch a předměstskou zástavbou. Tuto hranici zviditel ňujeme pomocí jasněji stavebně určených prvků - opěrných zídek a úprav zpevněných ploch. Vzhledem k tomu, že kostel představuje právě takový předměstský element, vázaný na původní nižší úrove ň terénu, jiné měřítko prostorů a budov venkovského charakteru, stává se tento princip hlavním nástrojem nového a vhodnějšího začlenění této historické památky a přirozené dominanty ve svém současném prostředí.

 

Läschnerův park (dnes Löschnerovo náměstí)

Téma ukončení Löschnerova parku a horní městské části se snažíme vyjádřit s větším ohledem k hradebnímu svahu, k jeho současnému charakteru a dřevinám, které zde rostou. Jednosměrný jízdní pruh v ulici Boženy Němcové upravujeme na minimální nutný profil v šíři 7 metrů a rozšířením chodníku směrem k hradebnímu svahu ulici celkově zklid ňujeme a jasně přimykáme ke střední části Löschnerova parku. Toto přimknutí je posíleno jednoznačnou úpravou okraje směrem ke svahu. Jde o výrazný městský prvek podobný zábradlí mostu. Na jedné straně se ocitá městské prostranství na druhé straně přírodní svah. Tento kontrast chceme posílit v části přírodního svahu doplněním stromů a převedením trávníku na "divočejší" podrost s bře荻anem, které mohou být doplněné o zpla ňující trvalky. Keřové patro se odstraní, aby na druhou stranu prostor zůstal přehledný. V místě v blízkosti rozvalin kamenného pomníku se zídka přeruší a význam místa se zdůrazní položením několika žulových nebo rulových desek v linii zídky. Vytvoří se tak rámec přírodní scenerie se zbytky romantického pomníku.

Cesta vedoucí přes park je nově trasována a vedena v mírném zahloubení. Původní chodník při hraně pozemku je veden obdobně parkem v lehkém odklonu od ulice. Cesty parkem budou upraveny s povrchem v mlatu v kombinaci se zpevněním štětem v místech vyššího podélného sklonu. Lemovány budou lehkým nízkým plůtkem, chránící především budoucí čerstvě založené plochy a vytváří jim jasné vymezení.

 

obr.2


Plocha před průčelím kostela.

V minulosti byl předprostor před hlavním průčelím kostela zastavěn. Navrhujeme úpravu, která cizorodé těleso obytného bloku Rafandy lépe začlení do městských parkových ploch. Před samotným kostelním průčelím navrhujme zpevněnou plochu pojatou v soudobém materiálu. Výškový rozdíl mezi předprostorem kostela a průčelím obytného bloku je zachycen v rabátku s integrovaným sezením. Plocha bude pouze pro pěší. Lokální osa aleje před kostelem bude zakončena budoucí možnou dominantou (není součástí dokumentace), Bude připraven sokl vedle hlavního kostelního průčelí. Ten by měl symbolizovat již zaniklý vstup do prostoru hřbitova. Dnešní vzrostlý jerlín dostává úpravou důstojnější polohu. Prostor náměstí před bytovkami na obou stranách ulice kpt.Jaroše dle našeho soudu neúměrně zvětšuje plochu dnešního Löschnerova náměstí. Navrhovaná alej z líp zelených neboli krymských vytváří dílčí plnohodnotný prostor, zárove ň částečně odděluje nevhodnou fasádu bytovek od Löschnerova parku. Podél převýšené fasády je navržen pás zeleně ve formě záhonu osetého letničkami. Fasáda domu bude lemována obchozím chodníkem s oblázkovou pochozí vrstvou.

obr.3

 

Plocha za kostelem

Kostel dostane důstojnější pozici - snížením nivelety v bezprostředním okolí a šířkovou úpravou profilu Sokolovské ulice. Jedinečnou atmosféru místa za kostelem snažíme zachovat a posílit. Její měkkou modelaci chceme podtrhnout decentní zpevněnou úpravou. Mírně zvlněnou travnatou plochu navrhujeme pokrýt v místech jejích přirozených pěších tras kamennou dlažbou položenou do plochy trávy bez ostrých kontur, volně přecházející do zelené plochy. Plocha je jasně definována orámováním se stupni a rampou pro bezbariérový pěší nástup na plochu. Stávající dřeviny jsou vzdušné a přirozeně dopl ňují prostor u kostela, součástí návrhu je založení nové generace stromů ve volné skupině, která naváže na budovu bytovek a v budoucnu ji bude schopna krýt a vytvářet přirozený předěl mezi prostorem kostela a hřiště. V blízkosti bočního vstupu do kostela podél jeho severní fasády a okolo presbyteria bude vybudován záhon s porostem bře荻anu. Bře荻anový záhon s plůtkem obdobný, jako v protějším parku na zasypaných příkopech.
 

Autorský tým: Š těpán Š poula, Tamara Volná, Zuzana Š uleková, Petr Uhlík, Přemysl Jurák

http://www.uhlikarchitekti.cz/cs/verejne-prostory/49-loeschnerovo-namesti-v-kadani

Forma uveřejněných informací je v souladu se zákonem č.64/2008 Sb., vyhláška o přístupnosti.

FORUM MĚSTA | RSS | MOBILNÍ VERZE | TEXTOVÁ VERZE | DEU | ENG

Oficiální stránky královského města Kadaně | Provozovatel: Městský úřad Kadaň | Prohlášení o přístupnosti
Mapa stránek | Vedoucí projektu: Jindřich Rebec | Tvorba stránek © 2010 Petr Peti