Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » E-podatelna

E-podatelna


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

Elektronická podatelna

 

Elektronická komunikace si klade za cíl umožnit či usnadnit provádění právních úkonů prostřednictvím moderních informačních technologií a prostředky dálkového přístupu. Hlavní pojmy, postupy, používání a ověřování elektronických podpisů a zaručených elektronických podpisů, které umož ňují pohyb a používání elektronických dokumentů prostřednictvím elektronické podatelny, upravuje zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění.
S platností od 1.7.2009 lze učinit elektronické podání také datovou zprávou prostřednictvím datové schránky. Režim datových schránek včetně procesu převodu analogového dokumentu do elektronické podoby a naopak (autorizovaná konverze dokumentů) upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Elektronické podání prostřednictvím datové schránky se řídí odlišnými pravidly než podání prostřednictvím elektronické podatelny úřadu.

patek philippe replica watches swisspatek.net

Informace k elektronické podatelně:

 

1. Elektronická podatelna úřadu
Adresa elektronické podatelny: e-podatelna(zavináč)mesto-kadan.cz
Kontaktní místo pro přijímání podání na technických nosičích:
Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1
43201 Kadaň

 

 

2. Formy elektronického podání
- Prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu e-podatelna(zavináč)mesto-kadan.cz
- Na technických nosičích dat (disketa 3,5" 1,44 MB, CD, DVD, Flash memory drive)

Elektronická podání na technických nosičích dat lze přímo předávat v podatelně městského úřadu v úředních hodinách (pondělí a středa: od 8:00 do 17:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 14:00 hodin)

 

 

3. Příjem a zpracování elektronického podání
Po doručení podání elektronické podatelně odešle automat podatelny na adresu odesilatele potvrzení o doručení podání. Součástí potvrzení o doručení podání je vždy zaručený elektronický podpis epodatelny.
V dalším kroku provádí elektronická podatelna kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné pro zpracování, např. čitelnost zprávy, kontrola na přítomnost škodlivých kí³dů, zaručeného elektronického podpisu, atd. Zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kí³d, není dále zpracována. Pokud lze z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.
Po provedení kontroly odešle elektronická podatelna na adresu odesilatele e-mailovou zprávu, obsahující informace o přijetí podání k dalšímu zpracování. Součástí zprávy o přijetí podání k dalšímu zpracování je vždy zaručený elektronický podpis epodatelny, datum a čas, kdy bylo podání doručeno.

 

 

4. Elektronický podpis
Informace o tom, jak získat zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.), jsou uvedeny na webech certifikačních autorit.
Elektronické podání do elektronické podatelny magistrátu města lze učinit bez elektronického podpisu i s elektronickým podpisem, je však třeba věnovat pozornost níže uvedenému:
- Podání se zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu je přijato automaticky k dalšímu zpracování, pokud splňuje další požadované technické parametry.
- Podání bez zaručeného elektronického podpisu založeném na kvalifikovaném certifikátu je přesměrováno z elektronické podatelny do běžné e-mailové schránky úřadu a jeho další zpracování probíhá manuálně. Konkrétní právní předpisy stanoví, zda je nutné podání bez zaručeného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě nebo podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označeným elektronickou značkou. Výčet základních právních předpisů a jejich požadavků na připojení uznávaného elektronického podpisu jsou v čl. 8 tohoto příspěvku.
Výše uvedené možnosti neplatí pro případy, kdy lze činit podání pouze v listinné podobě (např. žádost o vydání občanského průkazu, návrh na vklad věcných práv do katastru nemovitostí, apod.).
Připouští se:
- podání je obsahem vlastního mailu, tento mail je jako celek podepsán uznávaným elektronickým podpisem
- podání je obsahem přílohy mailu, tento mail je jako celek podepsán uznávaným elektronickým podpisem (příloha nikoliv)
- podání je obsahem přílohy mailu, příloha je podepsána uznávaným elektronickým podpisem (mail jako celek nikoliv)
- podání je obsahem přílohy mailu, mail jako celek i příloha jsou zvlášť podepsány uznávaným elektronickým podpisem
Nepřipouští se:
- podání je obsahem přílohy mailu; příloha byla originálně vytvořena v listinné podobě a opatřena jí odpovídajícími náležitostmi, poté naskenována a opatřena zaručeným elektronickým podpisem

 

 

5. Technické náležitosti podání
Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
- disketa 3,5" 1,44 MB se souborovým systémem FAT16
- CD nebo DVD se souborovým systémem ISO9660
- Flash memory drive

 

 

Seznam povolených formátů
Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:
- formáty DOC a DOCX (Microsoft Word)
- formát ODT (OpenOffice.org)
- formáty XLS a XLSX (Microsoft Excel)
- formát ODS (OpenOffice.org)
- formát PDF (Acrobat Reader)
- formát RTF (textového standardu RTF-DCA)
- formát TXT (prostý text CP 852, 1250)
- formáty FO a ZFO (602XML Form)
- formát HTM, HTML, XML, MHT.
- Obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech GIF, JPG,JPEG,PNG nebo TIF.
- výše uvedené zabalené v ZIP nebo RAR
Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB. Je-li velikost dokumentu větší, je třeba předat jej na technickém nosiči dat (možno podat i poštou). Každý jednotlivý dokument se předává jako právě jeden soubor.
Dokument (nemá-li mít povahu kopie) musí být vytvořen převodem ze vstupních textových dokumentů, např. MS Word, nesmí být získán jako grafický obraz (pomocí grafického editoru nebo naskenováním listinné podoby dokumentu). Výjimkou jsou dokumenty, které vznikly autorizovanou konverzí, např. na pracovišti CzechPoint, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

 

6. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny
Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na obecnou adresu: sekretariat(zavináč)mesto-kadan.cz

 

7. Kvalifikovaný certifikát elektronické podatelny Městského úřadu Kadaň oprávněný k podpisu zpráv

Odchozí dokumenty a automatické zprávy elektronické podatelny jsou podepisovány kvalifikovaným systémovým certifikátem (el. značkou) vydaným ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb. a navazujících předpisů.

8. Seznam základních právních předpisů,
podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu.

 

právní předpis

předmět a náležitosti úkonu

požadavek na připojení uznávaného elektronického podpisu

zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Předmět:
- písemná žádost o informaci
Náležitosti úkonu:
- označení povinného subjektu
- označení, kdo žádost podává
- elektronická adresa odesílatele

Uznávaný elektronický podpis nemusí být k dokumentu připojen.

Předmět:
- úkony v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen.

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Předmět:
- jakékoliv podání vůči správnímu orgánu
Náležitosti úkonu:
- označení správního orgánu
- identifikační údaje o osobě, která podání činí podle § 37 odst. 2 správního řádu
- označení věci, které se podání týká
- co se navrhuje

Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen. Není-li připojen, musí podání být do 5 dnů doplněno.

Předmět:
- stížnost podle § 175 správního řádu

Uznávaný elektronický podpis nemusí být k dokumentu připojen, ale stížnost podaná bez uznávaného elektronického podpisu se považuje za anonymní.

zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Předmět:
- úkony uvedené v ust. § 149 odst. 4
- úkony uvedené v ust. § 4 až 6 vyhl. č. 329/2006 Sb., ve zn. p. p.
- další úkony pouze v případě, že to zadavatel jmenovitě uvedl v oznámení, výzvě, zadávací dokumentaci či dokumentaci soutěžního dialogu
Náležitosti úkonu:
- identifikační údaje zájemce (uchazeče) v rozsahu dle § 17 písm. d) zákona
- název veřejné zakázky
- případně další náležitosti vyžadované zákonem či zadavatelem v oznámení, výzvě, zadávací dokumentaci či dokumentaci soutěžního dialogu

Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen.zákon č. 280/2009 Sb., da ňový řád
Předmět:
- úkony osob zúčastněných na správě daní směřující vůči správci daně
Náležitosti úkonu:
- označení správního orgánu (da ňového orgánu)
- identifikační údaje o osobě, která podání činí
- označení věci, které se podání týká
- co se navrhuje

Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen.
Počet přiložených dokumentů: 0


Úřední nformace

Úřední deska

Odbor dopravy - opatření obecné povahy


publikováno: 23.10. 2019
staženo: 07.11 2019

VV - opatření obecné povahy - rekonstrukce vodovodu a kanalizace Klášterec nad Ohří – ulice Ciboušovská, Souběžná, J.Á.Komenského 

» číst více

Úřední deska

SSE Explo - clonový odstřel


publikováno: 23.10. 2019
staženo: 25.10 2019

Clonový odstřel v lomu Úhošťany - 24.10.2019

» číst více

Úřední deska

EÚ Olomouc - dražební vyhláška


publikováno: 23.10. 2019
staženo: 29.11 2019

DV - Krchníková Alžběta, 29.11.2019

» číst více

Úřední deska

EÚ Klatovy- zrušení dražby


publikováno: 23.10. 2019
staženo: 07.11 2019

Zrušení dražebního jednání - Agoszta Jaroslav, 7.11.2019

» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - opatření obecné povahy


publikováno: 22.10. 2019
staženo: 06.11 2019

VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - akce ADVENT

» číst více

Úřední deska

EÚ Praha - Dražební vyhláška


publikováno: 22.10. 2019
staženo: 29.11 2019

DV - Skřivánková Lenka, 28.11.2019

» číst více
» celá úřední deska