Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Realizováno s podporou EU » Multifunkční hřiště

Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM
obr.0

Název projektu: Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/29.00655
Prioritní osa: 9.1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 9.1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Na podzim roku 2012 bylo u nás v Kadani otevřeno nové Multifunkční hřiště s umělým travnatým povrchem. Na tuto chvíli dlouho čekali jak naši sportovci, tak i široká sportovní veřejnost.
Hřiště bylo postaveno s dotací ROPu Severozápad a prostředků Města Kadaně. Vyrostlo na základech starého fotbalového škvárového hřiště, proto i celkem logicky dostal hřiště do výpůjčky místní Fotbalový klub Tatran.
Součástí hřiště je dětský koutek, atrakce pro skateboard, zmenšené basketbalové hřiště a improvizovaná horolezecká stěna.    

Fotbalový klub zajistil atest hřiště, kterého se zúčastnili zástupci FAČRU z Prahy a dokonce přiletěl ze Skotska zástupce z UEFA (nejvyšší evropský fotbalový orgán) a hřiště dostalo Certifikát pro mistrovská a mezinárodní mládežnická utkání, a v soutěži dospělých až do soutěže ČFL (3. nejvyšší soutěž u nás).

Slavnostní zahájení bylo provedeno sehráním přátelského zápasu našich fotbalistů s mužstvem Bohemians Praha 1905. Naše mužstvo s prvoligovým soupeřem prohrálo přijatelně 1:4. Poté začal provoz jak samotného hřiště, tak i již zmíněných ostatních atrakcí. Spolu s fotbalisty využívají hlavní plochu k tréninkům i k zápasům také naši pozemní hokejisté.

Veřejnost může hřiště využívat tak, že se zástupce konající sportovní akce v časovém předstihu přihlásí do měsíčního plánu a zamluví si volný termín. Takto se již konalo několik aktivit převážně spojených s fotbalovým vyžitím, např. Š kolská liga v minifotbale, Pouliční liga v minifotbale, Kadaňská liga malé kopané a podnikové turnaje. Využití zde mají i kada ňské základní a střední školy v rámci své výuky tělesné výchovy.

Na podzimní a zimní podvečery je pamatováno umělým osvětlením, které prodlouží sportovní vyžití až do doby, kdy to v minulosti nebylo možné. K provozování celého areálu Multifunkčního hřiště je určen provozní řád s hodinami pro veřejnost: v letních měsících od 14:00 - 19:00 hod, v zimních od 14:00 - 17:00 hod.

Těšíme se, že si i v budoucnu přijdete zasportovat nebo alespo ň navštívíte některý ze zápasů našich sportovců a přijdete je podpořit v tomto novém krásném areálu.

Za FK Tatran Kadaň předseda Pavel Kostrzewa

obr.0


Název projektu: Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/29.00655
Prioritní osa: 9.1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 9.1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Zhotovitelská firma: PETROM STAVBY, s. r. o., U Habrovky 247/11, Praha 4, IČ:26769611
Technický dozor investora: ALONG, spol. s r.o., Stavbařů 32, Most, IČ: 40229572

Projektant: ARTECH spol. s r. o., Dušní 112/16, Praha 1, IČ: 25024671
Celkové náklady akce : 54 445 tis. Kč
Dotace z prostředků EU: 46 206 tis. Kč

Projekt multifunkčního hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň má 3 partnery. Spolupráce spočívá ve vzájemné propagaci partnerů. Partnery jsou:

• Dům dětí a mládeže Š uplík Kadaň
• Sportovní klub Hockey Club
• Fotbalový klub Tatran Kadaň

Výkresy Multifunkčního hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň

• situace
• hřiště
• provozní budova - pohled I.
• provozní budova - pohled II.
• provozní budova - půdorys
• hřiště pro teenagery
• dětské hřiště

Hlavní náplní projektu je regenerace a revitalizace stávajícího nevyhovujícího sportovního areálu se škvárovým povrchem na moderní multifunkční volnočasový areál s plochou s umělým povrchem. Součástí areálu je provozní budova, která zabezpečí zázemí pro sportovce, návštěvníky i diváky. Dále bude v rámci projektu vystavěno hřiště pro teenagery, jehož součástí je in-line dráha, hřiště pro streetball, horolezecká stěna a prvky skateparku, a dětské hřiště s pískovištěm, houpačkou a prolézačkami. Multifunkční plocha je určena širokému spektru uživatelů od dětí po dospělé, rodiny, rekreační a výkonnostní sportovce.

Zahájení fyzické realizace projektu : 04/ 2011
Ukončení fyzické realizace projektu: 11/ 2012


Podporováno Ústeckým krajem 

Noviny ze stavby: 08/2012


Práce na stavbě se chýlí k závěru, zhotovitel instaloval lavičky, odpadkové koše, na hřišti pro teenagery byly instalovány prvky pro skateboard, koš na streetball. Hřiště bylo nalajnováno. Na dětském hřišti byla dokončena instalace dětských herních prvků, byl rozprostřen dopadový kačírek a byly provedeny vegetační úpravy terénu - vyly vysazeny bře荻any podél oplocení a křoviny. Na hřišti byla instalována ochranná síť za brankami, byla osazena výsledková tabule. Před objekt byly instalovány střídačky. V provozní budově byly osazeny zárubně a dveře. Stavba byla dokončena a předána investorovi. Na základě rozhodnutí stavebního úřadu byl zahájen zkušební provoz do 31.12.2012.Novinky ze stavby: 07/2012

Na stavbě pokračují venkovní práce na dětském hřišti a ostatních ploch, byla navezena ornice, kačírek. Osazují se prvky dětského hřiště. Na ploše hřiště pro teenagery a na in line dráze byla položena finální asfaltová vrstva, pokračují přípravné práce v místě umístění laviček a odpadkových košů. Na trávníku byla provedena prohlídka speciální laboratoří výrobce - firmy JUTA. V provozní budově byly dokončeny veškeré nátěry a výmalby, byly osazeny zařizovací předměty na sociálních zařízeních.


 


 


Novinky ze stavby: 06/2012

Zhotovitel dokončuje práce na výstavbě opěrné zídky u hřiště pro teenagery vč. schodiště, práce na nátěru fasádní barvou. Pokračují práce na hrací ploše hřiště - speciálním pojízdným zařízením s kartáči byl proveden vsyp křemičitého písku a gumového granulátu. Byly započaty práce na úpravě zemní pláně v místě dětského hřiště.


Novinky ze stavby: 05/2012


Byly dokončeny práce na obložení stěn a pokládce dlažby v sociálních zařízeních v provozní budově. Byla zahájena výmalba objektu. Byly dokončeny sanace ploch hřiště pro teenagery a in.line dráhy, provádí se podkladní hutněné vrstvy na těchto plochách. Byla dokončena pokládka umělého trávníku bez zásypů. Zhotovitel zahájil práce na výstavbě nového oplocení objektu. 

Novinky ze stavby: 04/2012

Zhotovitel provedl betonáž základů oplocení. Uvnitř objektu probíhají práce na pokládání dlažby a obkladů v šatnách. Barevnost byla zvolena v kombinaci barev FK Tatran, tedy modro - bílá. Dále probíhají práce na hřišti pro teenagery. Na plochu hřiště se začíná pokládat umělý trávník.

Novinky ze stavby: 03/2012

Zhotovitel zahájil práce na venkovních úpravách, provedl vytyčení in-line dráhy, provedl odkopy pro uložení podkladových vrstev hřiště, in-line dráhy a venkovních chodníků pro pěší včetně obrub, byly zahájeny zemní práce na hřišti pro teenagery.

Dále bylo dokončeno venkovní okenní ostění, byly položeny obruby s gumovou hranou kolem hřiště. Na objekt byly osazeny světlolamy nad střídačkami.

 

 

Novinky ze stavby: 02/2012

Na stavbě byla dokončena montáž vnitřních parapetů, bylo zahájeno provádění štukových omítek v šatnách, byla dokončena betonáž podlah. Zhotovitel zahájil práce na podhledových konstrukcích a na rozvodu ÚT v celém objektu včetně osazení radiátorů.


 

Novinky ze stavby: 01/2012

Na stavbě se provádí hrubé vnitřní omítky, dokončují se práce na ZTV, rozvodech ÚT a elektroinstalacích. Byla zahájeny práce na podlahách provozní budovy - penetraci včetně montáže hydroizolačních pásů, tepelné izolace a betonáž s pokládkou kari sítí. Uvnitř objektu byla zahájena montáž parapetů. Zhotovitel na základě povolení vykácel náletové dřeviny v okolí hřiště.

 


Novinky ze stavby 12/2011

Pokračují práce na vnitřních omítkách, práce na ZTI a rozvodech ÚT. Zhotovitel dokončil vyzdívání opěrné zídky za brankou. Do objektu provozní budovy byla osazena okna. Byl vybrán travnatý povrch hřiště, který bude vyhovovat jak fotbalistům, tak pozemním hokejistům.

 

 

 

Novinky ze stavby 11/2011

Práce probíhají dle předem stanoveného harmonogramu, pokračují práce na ZTI, ÚT a elektroinstalacích v objektu. Na stožáry osvětlení hřiště byla osazena svítidla. Na objekt provozní budovy byla osazena okna a dveře. Byly zahájeny práce na vnitřních omítkách. Po vybetonování základové konstrukce byla zahájena výstavba opěrné zídky mezi hřištěm a prostorem pro in-line dráhu. Pokračují konzultace ohledně volby trávníku. Jedná se především o to, aby výše vláken vyhovovala jak fotbalistům, tak i pozemním hokejistům. Dále probíhají konzultace ohledně výběru výsledkové tabule a jejího vhodného umístění.


 

 

Novinky ze stavby 10/2011

V měsíci říjnu pokračovaly práce na zateplení a opláštění dřevěné střešní konstrukce, dále pak práce na ZTI a elektroinstalacích v objektu provozní budovy. Byly provedeny základové konstrukce stožárů osvětlení hřiště a dokončeny pokládky rozvodů ovládacích kabelů pro zavlažovací systém a osvětlení hřiště. V následujícím období bude dokončena montáž stožárů a svítidel hřiště a budou se osazovat do objektu provozní budovy okna a dveře.

 

 

Novinky ze stavby - 09/2011

Práce na stavbě probíhají v souladu s harmonogramem 1. etapy výstavby. Po vyzdění svislých nosných konstrukcí provozní budovy byly osazeny překlady, vybetonovány ŽB věnce a byla provedena montáž stropních panelů včetně zálivky panelových spár. V přÚtím období budou započaty práce na zastřešení provozní budovy.

Novinky ze stavby 08/2011

Začátkem srpna byly započaty práce na zastřešení budovy. Byly vyzděny atiky a arkýře nad průčelím. Byla provedena montáž dřevěné nosné střešní konstrukce.V současné době se vyzdívají příčky v 1.NP, provádí se venkovní izolace stěn a zatepluje se atika.


Novinky ze stavby 07/2011

Práce na stavbě probíhají v souladu s harmonogramem 1. etapy výstavby. Po vyzdění svislých nosných konstrukcí provozní budovy byly osazeny překlady, vybetonovány ŽB věnce a byla provedena montáž stropních panelů včetně zálivky panelových spár. V přÚtím období budou započaty práce na zastřešení provozní budovy.

 

Novinky ze stavby - 06/2011

Práce na výstavbě Multifunkčního hřiště pro volnočasové aktivity byly započaty skrývkou stávající škváry a staticky nestabilních zemin, aby mohly být následně vykopány výkopy a položeno drenážní potrubí pro odvodnění navrženého fotbalového hřiště. Po položení potrubí bylo vše zakryto filtrační geotextilií, na kterou byly navezeny vrstvy štěrku dvou různých frakcí. Tyto vrstvy byly srovnány a uhutněny, tak aby byl připraven podklad pro pokládku umělého trávníku (bude realizováno až ve 3. závěrečné etapě). V současné době probíhají práce na zakládání a výstavbě provozní budovy v areálu hřiště, která bude zázemím pro sportovce i návštěvníky. Do konce 1. etapy (do 30. 9. 2011) by měla být provozní budova vystavěna a zastřešena.Počet přiložených dokumentů: 0


Úřední nformace

Úřední deska

DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 01.01 2021

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu 2020 DSO, návrhu střednědobého výhledu, schváleného rozpočtu, schváleného střednědobého výhledu, závěrečného účtu za rok 2018, o rozpočtovém opatření č.1/2019

» číst více

Úřední deska

DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 01.01 2021

Schválený střednědobý výhled 2021 - 2022

» číst více

Úřední deska

DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 01.01 2021

Schválený rozpočet 2020 - DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice

» číst více

Úřední deska

Odbor životního prostředí - veřejná vyhláška


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 27.12 2019

VV - zrušení opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod

» číst více

Úřední deska

Starosta - zasedání Zastupitelstva města Kadaně


publikováno: 04.12. 2019
staženo: 13.12 2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kadaně - 12.12.2019
» číst více

Úřední deska

Město Kadaň - majetkoprávní úsek - zveřejnění záměru obce


publikováno: 04.12. 2019
staženo: 19.12 2019

Zveřejnění záměru obce: 

1) Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o způsobu užívání autocvičiště Kadaň č.14301/17 ze dne 27.12.2017 ve smyslu rozšíření uživatelů
2) Prodej bytové jednotky č.p. 1158, 1159, 1160


» číst více
» celá úřední deska