Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Realizováno s podporou EU » Nábřeží Maxipsa Fíka » Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek II.

Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek II. - Vodní sporty, I. etapa


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

EU

Název projektu:Nábřeží Maxipsa Fíka - celek II. Vodní sporty, 1.etapa

PŘJEMCE DOTACE: MĚSTO KADAŇ, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ Č.P. 1, 432 01 KADAŇ
REGISTRAČN͍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/4.1.00/36.00851
PRIORITN͍ OSA: 9.4 udržitelný rozvoj cestovního ruchu
ÚZEMNÍ ODBOR REALIZACE: Regionální rada soudržnosti Severozápad, Masarykova čp. 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem

Přehled výběrových řízení:

Zhotovitel stavby: Petrom stavby s.r.o.

Hlavní stavbyvedoucí: Jaroslav Dubský

Technický dozor investora: Along s.r.o.

Koordinátor BOZP na stavbě: Koordinace BOZP s.r.o.

Autorský dozor: Projektil architekti s.r.o.

Prováděcí projektová dokumentace: Projektil architekti s.r.o.

Zpracovatel žádosti o dotaci: SIMEX 2000 s.r.o.

Organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby: ROPRO a.s.

Termíny a náklady projeku:

Datum zahájení realizace projektu: 6/2012
Datum ukončení realizace: 31.7.2013
Celkové způsobilé výdaje projektu: 47 995 633,20 Kč
Dotace z rozpočtu RR SZ: 40 796 288,19 Kč  

Vlastní podíl žadatele tj. města Kadaně: 7 199 345,01 Kč

 

Partneři projektu:

- Tělovýchovná jednota Vodní sporty Kadaň - Informace a nabídka služeb partnera: http://tjvs-kadan.sweb.cz

- TJ DNT Kadaň oddíl kanoistiky, vodní slalom - Informace a nabídka služeb partnera: http://slalomkadan.wbs.cz

- Klub českých turistů, oblast Ústecký kraj - Informace a nabídka služeb partnera: http://kct-uk.cz


- Kulturní zařízení Kadaň, příspěvková organizace - Informace a nabídka služeb partnera: http://www.kultura-kadan.cz


Podporováno Ústeckým krajem
Popis projektu:

Část Vodní sporty bude tvořit architektonicky velmi zajímavou část nábřeží tzv. niku, kdy vedle mola a objektu s úschovnou, WC a IC přímo v nábřeží, vznikne "přístřeší" pro turisty tak, že po střeše objektu povede turistická trasa a mimo objekt bude trasa podepřena sloupy. Vzniklý podhled je doplněn mobiliářem.

Pro lepší názornost, zejména propojení první a třetí již dokončené etapy stavby, předkládáme výběr z projektové dokumentace:
 C.2_SITUACE KOORDINACNI_ETAPA01.pdf 
 F1.SOD02-1.2.1PUDORYS1.PP.pdf 
 F1.SOD02-1.2.3REZB-B.pdf 
 F1.SOD02-1.2.4REZC-C.pdf 
SO_16_KOMUNIKACErezPF11_ETAPA_01.pdf


Půdorys 1.PP - zde nad úrovní hladiny řeky - se bude nacházet zázemí pro infocentrum, soc. zařízení a pobytová plocha. Tato část bude přístupná po schodišti vybudovaném v místě původního betonového schodiště. V koordinační situaci je patrné napojení pěší i cyklotrasy na část nábřeží již vybudovaného pod Kotvou. Část nábřeží od Splitu bude napojena pomocí "provizorní" cyklostezky po dokončení celé stavby. Pro lepší představu si dále prohlédněte řezy B-B v místě infocentra, C-C v místě pobytové plochy a řez komunikací pod opěrnou zdí.Zprávy z průběhu výstavby:

Práce na Nábřeží Maxipsa Fíka pokračují v montáži výztuží a betonážích. Z pohledů je již patrné, jak komunikce a propojí dva dokončené úseky - NMF Podhradí a NMF 1. celek. Komunikace bude asfaltová. V úrovni řeky již vzniká budoucí volný prostor pro vodáky a v další části vznikne malé infocentrum pro sezónní turisty, které bude přístupné po schodech z ulice Říční.
Připomínáme, že akce by měla být podpořena dotací RRRS Severozápad.


Zprávy z průběhu výstavby:

Zhotoviteli stavby bylo předáno staveniště, přičemž příjezdová komunikace na stavbu bude vedena ulicemi Raisova, Láze ňská a provizorní cestou podél řeky. Žádáme všechny o zvýšenou opatrnost v uvedené lokalitě. Zhotovitel provedl likvidaci dřevin v místě stavby .
Zpráva ze stavby Nábřeží maxipsa Fíka celek II vodní sporty:

Ještě chvilku sice potrvá než se celky I. a III. Nábřeží maxipsa Fíka propojí, ale již nyní jsou stavební práce v plném proudu. Po odtěžení nepoužitelných hnilokalů je navezen vhodný zásypový materiál a probíhá speciální zakládání. Dále je odstraněna koruna stávající nábřežní zdi a připraven nový ztužující železobetonový trám opěrné zdi, částečně je zrealizována trasa kanalizace a vodovodu.


Leden 2013 - Zpráva ze stavby Nábřeží maxipsa Fíka celek II vodní sporty:

 

V rámci projektu byla ukončena první etapa projektu, ve které byla na stavbě ubourána koruna nábřežní zdi, odtěženy nánosy neúnosných hnilokalů a tyto nahrazeny vhodným zásypovým materiálem, ztužující trám opěrné zdi části
D03-1 vč. drenáže, maloprofilové vrty vč. mikrozápor a injektáže, vodovodní přípojka.
I přes nepříznivé klimatické podmínky , které nedovolují v pokračování prací z důvodu zaplaveného staveniště, se nyní pracuje alespo ň v úseku "nad zdí“, kde je možno provádět montáž výztuže ztužujícího trámu, byla zrealizovaná přípojka nn.

 

Zprávy z průběhu výstavby 2.etapy projektu:

Ke dni 31.5. je ukončena 2. etapa výstavby projektu . V této etapě byly zrealizovány následující práce:

Zhotovitel provedl vrty pro mikropiloty a montáž mikropilot , vyboural stávající schodiště D.02 a zaberanil štětovnice v úseku C.03-2 a D.02. Dále zhotovitel provedl základové konstrukce pro část úhlových stěn a schodiště D.02, vybetonoval část úhlových stěn a schodiště D.02, vybetonoval ztužující trám na stávající kamenné zdi D.02 a D.03-1, provedl základové konstrukce a rampy pro kamenné schodišťové stupně D.11, podkladní hutněné vrstvy včetně drenáží pod kamenné dlažby D.11 a D.03-1, vyzdil ze strany k řece kamennou poprsní zídku D.03-1. Zhotovitel také provedl napojení pítka na vodovod, pokládku trubky vodovodní přípojky k infocentru, pokládku kabelu el.
přípojky a odvodnění dešťových vod a splaškové kanalizace D.02.

Zprávy z průběhu výstavby ze dne 9.7.2013:

I přes zdržení stavby vyvolané zaplavením staveniště počátkem června, již se rýsuje trasa budoucí části nábřeží Maxipsa Fíka. Zhotovitel provádí postupně betonáže stropních desek a základové části budoucího infocentra. Postupně ve směru od "Kotvy" obkládá poprsní lícovou zídku z porfýru a pokládá žulovou dlažbu.Zprávy z průběhu výstavby ze dne 31.10.2013:

Listopad je posledním měsícem realizace prací na nábřeží maxipsa Fíka celek II.
Nyní probíhají práce na posledním úseku stavby tzv. C03-2, kde musí zhotovitel dokončit poslední úhlovou zeď, provést její zásyp včetně všech předepsaných vrstev komunikace a dále propojení pomocí gabionové zdi a stávajícím terénem . Na stavbu tohoto celku bude navazovat provizorní cyklostezka mezi tímto úsekem nábřeží a úsekem již dříve zrealizovaným , celá trasa nábřeží tak bude konečně propojena.Nábřeží Maxipsa Fíka celek II. vodní sporty je dokončeno.


 


Foto:Pavel Beran

Foto:Pavel Beran

Foto:Pavel Beran

Foto:Pavel BeranPočet přiložených dokumentů: 0


Úřední nformace

Úřední deska

DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 01.01 2021

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu 2020 DSO, návrhu střednědobého výhledu, schváleného rozpočtu, schváleného střednědobého výhledu, závěrečného účtu za rok 2018, o rozpočtovém opatření č.1/2019

» číst více

Úřední deska

DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 01.01 2021

Schválený střednědobý výhled 2021 - 2022

» číst více

Úřední deska

DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 01.01 2021

Schválený rozpočet 2020 - DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice

» číst více

Úřední deska

Odbor životního prostředí - veřejná vyhláška


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 27.12 2019

VV - zrušení opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod

» číst více

Úřední deska

Starosta - zasedání Zastupitelstva města Kadaně


publikováno: 04.12. 2019
staženo: 13.12 2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kadaně - 12.12.2019
» číst více

Úřední deska

Město Kadaň - majetkoprávní úsek - zveřejnění záměru obce


publikováno: 04.12. 2019
staženo: 19.12 2019

Zveřejnění záměru obce: 

1) Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o způsobu užívání autocvičiště Kadaň č.14301/17 ze dne 27.12.2017 ve smyslu rozšíření uživatelů
2) Prodej bytové jednotky č.p. 1158, 1159, 1160


» číst více
» celá úřední deska