Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Realizováno s podporou EU » Nábřeží Maxipsa Fíka » Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek III.

Třetí etapa


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

EU

 

Název projektu: Nábřeží Maxipsa Fíka - celek III - PODHRADí

PŘíJEMCE DOTACE: MĚSTO KADAŇ, MíROVÉ NÁMĚSTí Č.P. 1, 432 01 KADAŇ
REGISTRAČNí ČíSLO PROJEKTU: CZ.1.09/1.2.00/20.00537
PRIORITNí OSA: 9.1 Regenerace a rozvoj měst
ÚZEMNí ODBOR REALIZACE. Regionální rada soudržnosti Severozápad, Masarykova čp. 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
Zhotovitel stavby: JOEL s.r.o, Obchodní 3, 434 01 Most
Hlavní stavbyvedoucí: Miroslav Emrle

Technický dozor investora: MultiTechnik - divize II s.r.o., Na Příkopech 1782, Chomutov
pan Roman Kolařík tel.:733184721.
Datum zahájení realizace projektu: 30.7.2010
Datum ukončení realizace: 30.12.2011
Celkové náklady: 38 304 598,36.- Kč
Dotace: 25 000 000.- Kč
Z toho prostředky z EU: 22 972 972,97.- Kč
Prostředky národních veřejných zdrojů: 2 027 027,03.- Kč

 

Aktuální informace ze dne 13.7. 2010 :

Město Kadaň získalo dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad dotaci na realizaci akce Nábřeží Maxipsa Fíka - celek III PODRADí - dotaci ve výši 25 mil. Kč.
První část projektu představuje revitalizaci nábřeží řeky Ohře mezi řekou Ohří historickou částí města tzv. Podhradí. Předmětem projektu je vytvoření a znovuvrácení adekvátní podoby nábřeží pro možnosti kulturního, společenského a pobytového využití. Pod hradem bude doplněna nábřežní kamenná zeč, bude doplněno zábradlí, vybudována nová kanalizace pod dochovanými objektu v ulici Š˜íční, doplněno osvětlení. V rámci projektu budou vybudovány také chodníky a molo u řeky Ohře. Úpravy Podhradí navazují na projekt "Nábřeží Maxipsa Fíka" - I. Část, který byl "Radou soudržnosti" podpořen částkou ve výši 121 mil. Kč.
Druhá část projektu zahrnuje vybudování dětského hřiště pod Fučíkovou ulicí.
Zahájení stavby bude 1.8.2010 a předpokládaný termín dokončení akce je 10/2011. celkové náklady 37 milKč, dotace 25 mil. Kč.
Generální projektant: PPROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. Praha Zbraslav
Generální dodavatel: JOEL s.r.o. Most

 

Realizace projektu Nábřeží Maxipsa Fíka pokračuje dle stanoveného harmonogramu. Zhotovitel dokončuje práce na zakládání a betonáži nábřežní zdi, provádí se první vzorky obkladu kamene. Buduje se nová kanalizace a provádí se vegetační úpravy pod svahem Kadaňského hradu.Stará nábřeží zeč na Nábřeží Maxipsa Fíka dostává novou podobu. Zídka se důkladně opravuje, dopl ňují se chybějící kameny, revidují spáry a celá zeč dostane novu "čepici" v podobě opracovaných žulových desek. Také se přístupová schodiště do řeky dostanou novou podobu. Dále se připravují podklady pro pokládku žulové dlažby.Stavba dokončila nejtěžší práce, kterými jsou základy opěrný zdi. Po překládce kanalizace se z vybraného kamene začne stavět nábřežní zídka. Zhotovitel také dokončil práce na tzv. Tatínkově uličce a probíhají přípravné práce na hřišti U Splitu.

Aktuální informace ze dne 17.2.2011

Práce na akci Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí pokračují dle schváleného harmonogramu. V listopadu byly zahájeny práce, které zajistí aby spodní vody a samotná řeka neohrožovala zakládání zdi. Po přerušení prací z důvodu neočekávaných povodní, kdy prakticky celou stavbu zalila voda zhotovitel opět nastoupil a následky povodní na vlastní náklady odstranil. V současné době jsou již práce opět v plném proudu a zhotovitel pokračuje v zakládání pod úrovní řeky Ohře. Na prvním obrázku je vidět staveniště vč. zařízení staveniště. Obrázek číslo dva ukazuje přímo pohled na základy budoucí opěrné zdi nábřeží.

 
 

Aktuální informace ze dne 6.6.2011

Stavební práce pokračují dle plánu. Již je vidět zhruba polovina nábřežní zdi.Další úseky budou o něco náročnější, neboť se zakládání stále prohlubuje, aby se zakládalo na skalním masivu pod řekou. V místě výkopů probíhají současně archeologické práce. V současné době stále pokračuje zakládání bloků zdi a byly zahájeny vegetační úpravy.
 

1.8.2011

V uplynulém týdnu byly zahájeny práce na hřišti u Splitu. Pokračují práce na zakládání a betonážích nábřežní zdi, probíhají vegetační úpravy v podhradí. Také byly zahájeny práce na chodníčku okolo Kotvy.
 


 

1.9.2011
Práce na nábřeží jsou v plném proudu a nábřeží dostává konkrétní tvář. Zhotovitel dokončuje práce na betonážích samotné zdi, kamenný obklad je hotov z více jak poloviny a probíhají úpravy oplocení. Chodníček od Žatecké brány okolo Kotvy má již také svoji podobu. Práce je ale na stavbě ještě mnoho a zima se nezadržitelně blíží.

 

fik

 

5.11.2011
Zhotovitel dokončil betonáže základů zdi. Pokračuje obkládání zdi kamenem, hutnění a závoz zeminou. Byly provedeny zátěžové zkoušky mezi opěrnou zdí a budoucí promenádou.

fik

 

14.12.2011
Stavba nábřeží byla kvůli nevhodným klimatickým podmínkám zazimována

fik

 

5.3.2012
Práce byly po zimním období obnoveny, zhotovitel začal dokončovací práce na vegetačních úpravách, oplocení, žulové dlažbě a upravuje břeh řeky dle projektu.

fikfik

 

30.3.2012
Zhotovitel výrazně postoupil a stavba se pomalu blíží k závěru. Již dnes je patrná nová tvář nábřeží, byly vysázeny stromy a keře, zaseta tráva, probíhá pokládka poslední žulové dlažby, příprava pro mlatovou cestu od Kotvy na nábřeží a náplavka.

fikfik

 

30.4.2012
Dnešního dne bylo Nábřeží Maxipsa Fíka celek III - Podhradí zhotovitele předáno městu. Během měsíce dubna byly dokončeny práce na mlatové cestě, nábřežní zdi, vegetačních úpravách. Dále byly osazeny lavicky, odpadkové koše, stojan na kola a rozcestník. Také byla do provozu uvedena ČSOV v ulici Š˜íční. V ulici U Splitu bylo dokončeno nové malé fotbalové hřiště a hřiště na volejbal.

fikfikfikfik 

EU

 

 
Počet přiložených dokumentů: 0


Úřední nformace

Úřední deska

Starosta města - Zasedání zastupitelstva města Kadaně


publikováno: 19.06. 2019
staženo: 28.06 2019

Zasedání zastupitelstva města Kadaně - 27.6.2019
» číst více

Úřední deska

ČR - Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov


publikováno: 18.06. 2019
staženo: 02.09 2019

Oznámení o provádění měření hranic
» číst více

Úřední deska

Majetkoprávní úsek - Zveřejnění záměru obce


publikováno: 18.06. 2019
staženo: 04.07 2019

Zveřejnění záměru obce pronajmout část. p. č. 2996/3 a š. 2996/1 v  k.ú. Kadaň
» číst více

Úřední deska

Odbor výstavby - výzva


publikováno: 18.06. 2019
staženo: 25.06 2019

Výzva více dodavatelům k podání nabídky "Kadaň - oprava opěrné zdi v ul. Na Průtahu"
» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu


publikováno: 18.06. 2019
staženo: 04.07 2019

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu (Signál, Prunéřov)
» číst více

Úřední deska

Odbor životního prostředí - Veřejná vyhláška


publikováno: 17.06. 2019
staženo: 03.07 2019

VV - oznámení o možnosti převzít písemnost - Amálie Schwarzenbergová
» číst více
» celá úřední deska