Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Realizováno s podporou EU » Sportovní víceúčelová hala » Víceúčelová hala - I. + II. etapa

Sportovní víceúčelová hala - I. etapa


vloženo: čtvrtek - 09. září 2010 v 14:35 * vložil: Jindřich Rebec
TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM


obr.0

Název projektu: Sportovní víceúčelová hala Kadaň 2
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/09.00081
Prioritní osa: 9.1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 9.1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Zhotovitelská firma: INSKY spol. s r.o., Nový svět 100, Ústí nad Labem, IČ:00671533


Technický dozor investora: ALONG, spol. s.r.o. se sídlem Stavbařů 32, Most

Celkové náklady akce : 123 930 370,06,- Kč vč. DPH

Projektant: ABM architekti s.r.o., 4D projekt s.r.o.

Dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad činí 42 mil. Kč.

Projekt Sportovní víceúčelové haly má 17 partnerů. Spolupráce spočívá ve vzájemné propagaci partnerů. Partnery jsou:

1.základní škola v Kadani
2.základní škola v Kadani
3.základní škola v Kadani
5.základní škola
Mateřská škola Olgy Havlové
Základní a mateřská škola při nemocnici, Kadaň
Dům dětí a mládeže Š uplík Kadaň
FBC DDM Kadaň
FC BETIS Kadaň
Karate klub Kadaň
Milan Plaštiak - SFO HOSTES
Sdružení občanů malé kopané v Kadani
SK Kosagym Kadaň
Sportovní klub Hockey Club
Sportovní klub Kadaň
Taneční studio Reflex
SK Vinea klub KadaňVýkresy Sportovní haly

Půdorys 1.NP - část A
Půdorys 1.NP - část B
Půdorys 2.NP - část A
Půdorys 2.NP - část B

Projekt je zacílen na vybudování Sportovní víceúčelové haly pro podporu rozvoje sportu a oddychových aktivit. Zahrnuje komplexně vybavené sportovní centrum včetně přilehlé komunikace , parkovacích ploch a zeleně. Sportovní centrum bude zahrnovat hřiště pro kolektivní sporty s hledištěm pro 500 diváků, 2 kurty pro squash, recepci se zázemím a kapacitou baru 32 míst, posilovnu, menší tělocvičnu, saunu a relaxační místnost, šatny, sociální zařízení a další provozní a technické místnosti.

 

Novinky ze stavby Sportovní víceúčelové haly ze dne 28.7.2010 :

 

Práce na druhé etapě projektu Sportovní haly jsou ukončeny. Jen pro shrnutí, co všechno bylo tedy ve druhé etapě zrealizováno: přípojky NN, veřejné osvětlení, zemní práce pro přeložky a přípojky o2 a kabelové televize, byly dokončeny elektrorozvody v objektu, rozvody teplé a studené vody, dokončena vzduchotechnika, ústřední vytápění včetně podlahového, podhledy v hale, sádrokartonové předstěny a vnější zateplovací systém.


Podlaha terasy:

obr

Pohled do haly

obr


Podlahové vytápění před zakrytím:

obrNovinky ze stavby Sportovní víceúčelové haly ze dne 9.6.2010 :

Pohled do haly - instalace podhledů a vzduchotechniky.

obrobrobrobrobr

 

Novinky ze stavby Sportovní víceúčelové haly ze dne 26.5.2010 :

Zhotovitel dokončil práce na střešním plášti a provedl přeložky sítí kabelové televize a o2. Dále pokračují práce na vnitřních rozvodech elektroinstalace, barvení omítek fasády objektu, montáž podhledů v hale, zemní práce na přípojce elektro a rozvodů veřejného osvětlení. Jsou dokončeny vnitřní rozvody vody, kanalizace, probíhají práce na vedení ústředního vytápění a osazování radiátorů. Dále jsou osazovány jednotky vzduchotechniky.
Z důvodu zemních prací v místě budoucího parkoviště a příjezdové komunikace bude v nejbližší době uzavřena přístupová komunikace k zadnímu vjezdu zimního stadionu.

obrobr

 

Novinky ze stavby Sportovní víceúčelové haly ze dne 6.4.2010 :

Zhotovitel dokončil nosnou konstrukci podlahy a stropu v kabině komentátora .
Nyní jsou prováděny následující práce : betonové potěry podlah, montáže závěsných roštů pro el. rozvody a montáž rozvodů SV a TUV. Zateplování objektu je prováděno izolací z minerálních podélných vláken.

obrobr


Zhotovitel provádí stavební práce v souladu s přijatým harmonogramem prací.
Do konce 2. etapy, která končí 10.7.2010, musí být provedeny přípojky elektro, kabelové televize, veřejného osvětlení a telefonní přípojka, rozvody elektro, teplé a studené vody, kompletně dokončena vzduchotechnika, ústřední vytápění, podhledy a keramické obklady, zábradlí na terase, schodištích a ochozech haly.
Na fotce zateplování objektu, kabina komentátora a rozvody vzduchotechniky.

obrobr

Detaily střešního pláště

obrobrNovinky ze stavby Sportovní víceúčelové haly ze dne 15.3.2010 :

Pozvánka pro zástupce sportovních klubů

Zveme zástupce sportovních klubů na jednání týkající se vybavení a využití objektu Sportovní víceúčelové haly v Kadani, které se bude konat dne 29. 3. 2010 v 15:00 hodin v zasedací místnosti na Městském úřadě v Kadani za účasti projektanta stavby, zhotovitele stavby a technického dozoru.

obr

 

Novinky ze stavby Sportovní víceúčelové haly ze dne 26.2.2010 :

Dnešním dnem byla ukončena 1.etapa stavby. V současné době zhotovitel provádí rozvody vzduchotechnických zařízení včetně dozdívek kolem potrubí. Ve vytápěných částech provádí na stěny z betonových cihel cementový postřik včetně jádra omítek, drážkování tras pro el. rozvody, rozvody ZTI a zahájil pokládku tepelné izolace podlah.

 

Novinky ze stavby Sportovní víceúčelové haly ze dne 1.2.2010 :

Únor je posledním měsícem první etapy stavby haly. Zhotovitel v rámci zimních opatření vytápí po částech objekt haly a provádí zde postupně rozvody vzduchotechnického potrubí, dále cementový postřik stěn před omítkami.

obr


Novinky ze stavby Sportovní víceúčelové haly ze dne 17.12.2009 :


Na stavbě sportovní haly se konal 17.12.2009 poslední kontrolní den v tomto roce. Práce probíhají v souladu s harmonogramem prací, jsou osazeny okna a stavba je zajištěna tak, aby zde v zimních měsících mohly probíhat práce směřující k ukončení 1.etapy, konkrétně se jedná o vnitřní rozvody vody a kanalizace v objektu. Na fotografii je budoucí kabina komentátora.

obr


Foto ze stavby Sportovní víceúčelové haly ze dne 11/2009 :

1) Osazování střešních vazníků

obr

2) Detail střešních vazníků

obr

Novinky ze stavby Sportovní víceúčelové haly ze dne 4.11.2009 :

Zhotovitel stavby dokončil svislé obvodové a nosné konstrukce v 1.NP, zastropení 1.NP, pokládku panelů tribun a osazení obou prefabrikovaných schodišťových konstrukcí . V současné době pokračuje především montáž obvodového zdiva ve 2.NP na jižní a západní straně objektu včetně překladů a železobetonových věnců , a vyzdívání příček v 1.NP objektu zázemí.

obr

 

Novinky ze stavby Sportovní víceúčelové haly ze dne 21.10.2009 :

Na hale jsou osazeny prefabrikáty tvořící tribunu a pokračuje vyzdívání druhého nadzemního podlaží objektu zázemí a obvodového zdiva haly. Dále je prováděna příprava pro osazení prefabrikovaných schodišťových ramen, které budou dnes osazeny.

obrobr

Novinky ze stavby Sportovní víceúčelové haly ze dne 23.9. 2009 :

Je zde hotovo z větší části vyzdívání 1.NP a dokončují se železobetonové věnce nad tímto podlažím. Zdivo pod budoucími tribunami je již také dokončeno a nic nebrání brzkému osazení prefabrikátů tribun, které je spolu se zastropením 1.NP objektu zázemí plánováno na nejbližší dobu.

obr obr obr

Novinky ze stavby Sportovní víceúčelové haly ze dne 8.9. 2009 :

Práce se nyní převážně soustřečují na vyzdívání 1. nadzemního podlaží sportovní haly.

obr

Aktuální informace ze dne 26.8. 2009 :

V uplynulých dnech byly dokončeny veškeré práce na základových konstrukcích, zahájeny vyzdívky svislých nosných konstrukcí technického zázemí haly a pod budoucí tribunou. Dále byly osazeny téměř veškeré sloupy nosného systému haly. Na stavbě jsou konány pravidelné kontrolní dny v týdenních intervalech. Kvalita prováděných prací je kontrolována denně technickým dozorem.

 

obr

 

Aktuální informace ze dne 6.8. 2009 :

Na stavbě jsou hotové ležaté rozvody kanalizace, z větší části základové trámy a zahájeny práce na základové desce pokládkou výztuže.

Foto z průběhu prací v uplynulém období:

spodní výztuž základové desky

obr

kalich pro osazení železobetonového sloupu

obr

 

 

Aktuální informace ze dne 24.7. 2009 :

Na stavbě pokračují práce na betonáži podkladních mazanin pro základové konstrukce, na betonáži základových trámů, provádění odkopávek zemního valu okolo fotbalového hřÚtě, úprava pláně pod prostorem haly, hutnění základových konstrukcí, montáž kanalizačních svodů, přípravné práce pro realizaci podlahové desky.

Foto z průběhu prací v uplynulém období:

obr

obr

 

Aktuální informace ze dne 17.6. 2009 :

 

Na stavbě sportoní haly je prováděno pilotové zakládání objektu. Objekt bude založen na 89 pilotech o průměru 630, 880 a 1180mm . Hloubka pilot je 5,6 , 8 a 9,4m.

obr

Aktuální informace ze dne 3.6. 2009 :

Po dobu výstavby haly bude v provozu náhradní příjezd do autocampu po komunikaci za zimním stadionem . Také bude uzavřena komunikace do lesoparku mezi tenisovými kurty a budoucí halou. Komunikace bude uzavřena nejen z důvodu pokládky sítí a nového povrchu , ale zejména vzhledem k bezprostřední blízkosti vlastního objektu haly z hlediska bezpečnosti. Při návštěvě lesoparku , používejte prosím ostatní přístupové cesty, děkujeme za pochopení.


 

Aktuální informace ze dne 20.5. 2009 :

Po dobu výstavby haly bude v provozu náhradní příjezd do autocampu po komunikaci za zimním stadionem . Také bude uzavřena komunikace do lesoparku mezi tenisovými kurty a budoucí halou. Komunikace bude uzavřena nejen z důvodu pokládky sítí a nového povrchu , ale vzhledem k bezprostřední blízkosti vlastního objektu haly především z hlediska bezpečnosti. Při návštěvě lesoparku , používejte prosím ostatní přístupové cesty, děkujeme za pochopení.

Aktuální informace ze dne 7.5. 2009 :

Projekt Sportovní víceúčelové haly již má svého dodavatele. Smlouva o dílo byla podepsána 4.5.2009 a ve stejný den bylo zástupcům firmy předáno staveniště.


Generálním dodavatelem stavby se stala firma INSKY spol.s r.o. se sídlem v Ústí nad Labem. Firma INSKY s.r.o. bude spolupracovat s následujícími subdodavateli:


 

obrázek


Aktuální informace ze dne 23.4. 2009 :
Přípravná fáze projektu se chýlí ke konci a bude završena podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, který je plánován na přelom dubna a května 2009.

Realizační fáze projektu bude zahájena v květnu letošního roku a ukončena v květnu roku 2011.
O postupu prací na stavbě Vás budeme pravidelně informovat .

 

Animace

 

Fotogalerie

 severozapad EU


https://www.vollmer-replica.com/avenger-replica-92_192.html

https://www.vollmer-replica.com/big-bang-replica-97_257.htmlPočet přiložených dokumentů: 0


Úřední nformace

Úřední deska

DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 01.01 2021

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu 2020 DSO, návrhu střednědobého výhledu, schváleného rozpočtu, schváleného střednědobého výhledu, závěrečného účtu za rok 2018, o rozpočtovém opatření č.1/2019

» číst více

Úřední deska

DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 01.01 2021

Schválený střednědobý výhled 2021 - 2022

» číst více

Úřední deska

DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 01.01 2021

Schválený rozpočet 2020 - DSO - Cyklostezka Prunéřov - Černovice

» číst více

Úřední deska

Odbor životního prostředí - veřejná vyhláška


publikováno: 11.12. 2019
staženo: 27.12 2019

VV - zrušení opatření obecné povahy - zákaz odběru povrchových vod

» číst více

Úřední deska

Starosta - zasedání Zastupitelstva města Kadaně


publikováno: 04.12. 2019
staženo: 13.12 2019

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Kadaně - 12.12.2019
» číst více

Úřední deska

Město Kadaň - majetkoprávní úsek - zveřejnění záměru obce


publikováno: 04.12. 2019
staženo: 19.12 2019

Zveřejnění záměru obce: 

1) Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o způsobu užívání autocvičiště Kadaň č.14301/17 ze dne 27.12.2017 ve smyslu rozšíření uživatelů
2) Prodej bytové jednotky č.p. 1158, 1159, 1160


» číst více
» celá úřední deska