Vyhledávání na stránkách
» domů » občan » Studie Úhošťany

Regenerace návsi v Úhošťanech


TISK ČLÁNKU POSLAT EMAILEM

ZÁZNAM

Z VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ DOPRACOVÁNÉ STUDIE

REGENERACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ    V OBCI ÚHOŠŤANY KONANÉHO

 DNE 24.10.2016 NA MěÚ KADAŃ

 

Přítomni: viz prezenční listina

 

Opravená studie včetně popisu úprav  byla v předstihu uveřejněna na veřejné desce městského úřadu v Úhošťanech, na webových stránkách města Kadaně www.mesto-kadan.cz, dále byla  rozeslána elektronicky.

 

1. Město Kadaň projednává s provozovateli SčVK, a.s. neprodlené doplnění posilovací stanice na stávajícím vodojemu pro zlepšení tlakových poměrů ve stávajícím vodovodním řadu.

2. Dále s majiteli vodovodního řadu Severočeskou vodárenskou společností a.s. je projednávána koordinace prací s úpravami veřejného prostranství možnost vodovodní řad kompletně vyměnit a zmodernizovat – časový horizont: střednědobý.

3. Město Kadaň rovněž vyzvalo ČEZ distribuce a.s. k výměně vzdušného vedení elektrických rozvodů se zapuštěním do terénu – přislíbeno na rok 2018- rovněž v koordinaci s pracemi na úpravách veřejného prostranství případně v předstihu.

4. Veřejné osvětlení – Město Kadaň v rámci modernizace rozvodů elektro (ČEZ a.s) položí elektrovedení do terénu s tím, že lampy budou osazeny nové a stávající budou sejmuty ze soukromých objektů. Město požádá o případnou dotaci MPO.

5. Autor „Studie“ arch. Fišer poskytne majitelům sítí koncepční podklad pro projekty.

6. Město Kadaň zahájí neprodleně jednání s majitelem komunikace – Kadaňská Jeseň – Úhošťany (KÚ  Ústeckého kraje) s tím, že budou důkladně ošetřeny případně vykáceny dožilé porosty okolo silnice, které ztěžují rozhledové poměry úzké nepřehledné komunikace.

7. Arch. Fišer informoval přítomné o projednání studie s Policií ČR – dopravním inspektorátem s tím, že dopravní řešení změny tvaru křižovatky do písmena „T“ je zatím projednáno bez připomínek  včetně vymístění zastávky (bez zálivu). Lokalita mezi domy č.p. 40, 53 a 63:Dopravní policie neodsouhlasila možnost „jednopruhového“ řešení, které obsahovalo i chodník  Dohodlo se, že lokalita bude prozatím vypuštěna ze Studie s tím, že M.Fišer nabídl dotčeným vlastníkům individuální konzultaci s cílem nalézt celkově uspokojivé řešení, např. ověřením možnosti doplnění parkovacích míst v místě vjezdu na pole v této severní části obce.

8. S dopravním inspektorátem a projektantem dopravní části projektu bude prověřena možnost umístění autobusové zastávky na prostranství pod kostelem.

9. Komunikace v místech, kde je navýšena a způsobuje zatékání povrchových dešťových vod do objektů, bude snížena, povrchové vody budou zaústěny do potoka. Na projednávání s Povodím Ohře bude vedena i diskuze o možnosti nesnižovat zásadně komunikaci, ale pouze ji vychýlit směrem k potoku, zatravnit zbylou část a rovněž snížit travnatý prostor mezi potokem a silnicí pouze mírně a tím i mostky ponechat ve stejné délce. Výhoda tohoto návrhu proti návrhu pana architekta je v tom, že je tento návrh snáze realizovatelný z hlediska finančních nákladů.

10. Úpravy potoka – mosty budou zachovány pokud Povodí Ohře po aktuálním výpočtu vodohospodářských poměrů (bude vypracován odborný posudek), nebudou zhoršovat vodohospodářské parametry průtočnosti potoka. Město Kadaň úpravy potoka projedná s Povodím Ohře.

11. Povrchy a konstrukce mostů bude předmětem dalšího stupně PD.

12. Plochy okolo komunikace budou tvořit zpevněné pochůzné plochy. Materiál povrchů bude předmětem dalšího  stupně dokumentace.Parkování před domy je zachováno  s tím, že bude podélné. Před objekty v západní části obce se zachovávají travnaté pásy.

13. V místech „váhy“ se nahrazují asfaltové plochy za plochy travnaté vyspádované do potoka.

14. Město Kadaň prověří možnost opravy – zpevnění cesty na fotbalové hřiště včetně revize stromů (vrb), bude již zahrnuto do Studie.

15. U objektu čp. 42 budou doplněna 1-2 parkovací stání.

16. U objetu čp. 28 bude vjezd do objektu vymístěn na střed.

17. U objektu č.p.30 (p.Rak) bude doplněn vjezd.

18. Zeleň – bude v maximální možné míře zachována a lokálně rozšířena, dožilé stromy budou nahrazeny novou vhodnou výsadbou.

19. Pěší komunikace  na Dvoreček podél vodní nádrže bude zachována s tím, že bude výhradně na pozemcích Města a ČR (pozemkový fond). Výškové úpravy stezky budou řešeny v dalším stupni PD – např. navážkou tak, aby byl plynulý nájezd z komunikace.

20. Dětské hřiště – vzhledem k tomu, že přítomní se nemohli dohodnout na úpravách dětského hřiště, bude provedena mezi občany anketa s tím, jejímž předmětem bude:

Za a/ - opravit, doplnit o altán stávající dětské hřiště , za b/ vymístit dětské hřiště na fotbalové hřiště, za c/ zachovat a opravit obě hřiště s tím, že v obci je využíváno malými dětmi a u fotbalového většími dětmi a dospělými a nejsou rušeni občané obce.

21. Starosta PaedDr. Kulhánek informoval přítomné o tom, že realizace úprav veřejného prostranství bude prováděna na etapy. Návrh etapizace projektu bude projednána na zasedání Rady města 10.11.2016. Přítomní požadovali, aby do 1. etapy realizace úprav byla zařazena oprava přístupové cesty ke stávajícímu dětskému hřišti.

22. O dalších postupech týkající se projektovaných pracích a následné realizace (etap) budou občané neprodleně informováni na úřední desce MěÚ Kadaň a informační tabuli v obci Úhošťany, webu, elektronicky.Podrobné info lze rovněž získat na odboru výstavby města Kadaně u vedoucího OV pana Jana Šeráka tel. 474319530, mail: jan.serak@mesto-kadan.cz.

 

Zaznamenala: L.Vydrová, odbor výstavby

Počet přiložených dokumentů: 0


Úřední nformace

Úřední deska

Odbor dopravy - opatření obecné povahy


publikováno: 11.10. 2019
staženo: 26.10 2019

VV - opatření obecné povahy - oprava živičného povrchu silnice III/2239 Kovářská

» číst více

Úřední deska

Hejtman - Ústecký kraj


publikováno: 10.10. 2019
staženo: 22.10 2019

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - opatření obecné povahy


publikováno: 10.10. 2019
staženo: 25.10 2019

VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu, obec Vintířov - Rekonstrukce kabelu NN v obci Vintířov

» číst více

Úřední deska

EÚ Praha - Dražební vyhláška


publikováno: 08.10. 2019
staženo: 06.11 2019

DV - Zrůbek Jiří, 6.11.2019 

» číst více

Úřední deska

EÚ Litoměřice - dražební vyhláška


publikováno: 08.10. 2019
staženo: 04.12 2019

DV - Kúdela Roman, 4.12.2019 (1248/18 byt)

» číst více

Úřední deska

Odbor dopravy - opatření obecné povahy


publikováno: 08.10. 2019
staženo: 23.10 2019

VV - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu, obec Okounov - Oprava vozovky silnice III/1987 Korunní - Kamenec

» číst více
» celá úřední deska