Přehled nejdůležitějších předpisů


Číslo zákonaNázev
Zákon 36/1960 Sb.O územním členění státu
Zákon 141/1961 Sb.O trestním řízení soudním
Zákon 97/1963 Sb.O mezinárodním právu soukromém a procesním
Zákon 99/1963 Sb.Občanský soudní řád
Zákon 89/2012 Sb.Občanský zákoník
Zákon 262/2006 Sb.Zákoník práce
Zákon 500/2004 Sb.O správním řízení (správní řád)
Zákon 183/2006 Sb.O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon 329/2011 Sb.O poskytování dávek osobám ze zdravotním postižením a o změně dalších zákonů
Zákon 85/1990 Sb.O právu petičním
Zákon 200/1990 Sb.O přestupcích
Zákon 84/1990 Sb.O právu shromažďovacím
Zákon 526/1990 Sb.O cenách
Zákon 561/2004 Sb.Školský zákon
Zákon 186/2016 Sb.O hazardních hrách
Zákon 455/1991 Sb.O živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon 570/1991 Sb.O živnostenských úřadech
Zákon 255/2012 Sb.O kontrole
Zákon 553/1991 Sb.O obecní policii
Zákon 563/1991 Sb.O účetnictví
Zákon 229/1991 Sb.O úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zeměděl. majetku
Zákon 172/1991 Sb.O přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
Zákon 110/2006 Sb.O životním a existenčním minimu
Zákon 111/2006 Sb.O pomoci v hmotné nouzi
Zákon 23/1991 Sb.Listina základních práv a svobod
Zákon 104/1991 Sb.Úmluva o právech dítěte
Zákon 273/2008 Sb.O Policii ČR
Zákon 17/1992 Sb.O životním prostředí
Zákon 114/1992 Sb.O ochraně přírody a krajiny
Zákon 93/2004 Sb.O posuzování vlivů na životní prostředí
Zákon 246/1992 Sb.Na ochranu zvířat proti týrání
Zákon 256/2013 Sb.O katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon 334/1992 Sb.O ochraně ZPF
Zákon 280/2009 Sb.Daňový řád
Zákon 358/1992 Sb.O notářích
Zákon 634/2004 Sb.O správních poplatcích
Zákon 3/1993 Sb.O státních symbolech ČR
Zákon 21/2006 Sb.O ověřování
Zákon 186/2013 Sb.O státním občanství ČR
Zákon 1/1993 Sb.Ústava České republiky
Zákon 134/2016 Sb.O zadávání veřejných zakázek
Zákon 269/1994 Sb.O Rejstříku trestů
Zákon 128/2000 Sb.O obcích (obecní zřízení)
Zákon 250/2000 Sb.O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 Zákon 187/2016 Sb.O dani z hazardních her

Zákony ČR

Úplné znění zákonů je možno získat na: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
Možno stáhnout ve formátu PDF (číslo zákona se nachází pod položkou "Částka xx"


Vytvořeno 11.2.2020 12:47:14 | přečteno 242x | jindrich.rebec
load