Löschnerovo náměstí

Název projektu: Revitalizace Löschnerova náměstí v Kadani

Registrační číslo žádosti: CZ.1.09 / 1.2.00 / 63.01007
Oblast podpory: 9.1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Zhotovitel: Sdružení FRK_ZEMPRA, Klášterec nad Ohří
Technický dozor investora: ALONG spol. s r.o., Most
Projektant: UHLíK ARCHITEKTI, Praha
Náklady stavby: 13,8 mil. Kč vč. DPH

Prioritní osa: 9.1 Regenerace a rozvoj měst

Akce je podporována z programu ROP Severozápad.

hlavicka.png

Stručný popis projektu:

Stavebními úpravami vznikne veřejná pobytová plocha s vodním prvkem, zahrnující prostory mezi hasičskou zbrojnicí, obytným blokem na Rafandě a okolí kostela sv. Anny. Větší část plochy bude užívána jako park.


Aktuální informace ze dne 12.3.2015:

Revitalizace  Lőschnerova náměstí – stavba dokončena.

Projekt představuje revitalizaci Lőschnerova náměstí v Kadani, kterým se vytvořilo zklidnění dopravy  a úpravy v okolí hřbitovního kostela sv.Anny. Náměstí patří k částem města, kde byly patrné necitlivé stavební zásahy v minulosti. Prostor bezprostředně navazuje na Městskou památkovou rezervaci (MPR) v centru města a částečně leží v jejím ochranném pásmu. Cílem projektu bylo zatraktivnění  prostoru a navrácení života na veřejné prostranství. Byla  vyloučena doprava v těsné blízkosti kostela zrušením části komunikace a nahrazením zónou pro chodce. Dále byly  provedeny výškové úpravy vozovek a chodníků s využitím původní dlažby, která byla odkryta pod asfaltovými vrstvami.

Významnou část revitalizace Löschnerova náměstí představují krajinářské úpravy se zachováním dominantních stromů. Bylo provedeno odstranění náletových rostlin a byly doplněny nové stromy, keře a květinové záhony. Na jedné straně revitalizované části je městské prostranství na druhé straně přírodní svah pokrytý divokým břečťanem doplněný o zplaňující trvalky. Sadové a terénní úpravy jsou v celém řešení Löschnerova náměstí stěžejním prvkem. 

Oddechová funkce projektu zahrnuje plochu pojatou v soudobém materiálu – pohledovém betonu, instalaci mobiliáře s lavičkami. Prostor před bytovkami je doplněn lipovou alejí tak, aby byla oddělena fasáda bytovek od Löschnerova parku. Zdi z  prefabrikovaného železobetonu vytvářejí důležité pohledové a vodící prvky a plní zároveň funkci i pro sezení. 

Vodní prvek – kašna - tvoří samostatný artefakt s nosným tématem lázeňství. Tím je uctěn odkaz kadaňského rodáka, zakladatele lázeňství Josefa Löschnera, humanistu a lékaře rakouské monarchie (1809-1887), který byl zároveň mecenášem původního parku (Löschnerův park) . Vodní prvek tvoří jednoduchý betonový kvádr o rozměrech 3x3 m mírně vystupující ze skloněné plochy náměstí. Do tohoto prvku je abstraktně otisknuta stopa lázeňské vany z bronzového plechu. Přilehlá plocha vodního prvku tvoří vodní zrcadlo. V řešeném území se nacházejí dvě sochy z pískovce ze sochařských sympozií 1995-2000.Socha Kamila Sopka „Jazz“ a druhá socha Herberta Kiszy nazvaná „Dvouhlavý drak 

Pro lepší ochranu náměstí byla zde umístěna kamera napojená na plut centrální ochrany na Městské policie.

Upozornění: v ploše před kostelem chybí cca 10 dlažebních prvků, které budou doplněny do poloviny května 2015– jedná se o  chybu výrobce originálních prefabrikátů. 

Akce je podpořena dotací z ROP Severozápad. 

Aktuální informace ze dne 12.3.2015:

Na akci revitalizace Löschnerova náměstí pokračují práce v plném proudu. Zprovozní se ulice Sokolovská pro obslužnost další stavby  a to  „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Sokolovské“ pod Katovou uličkou směrem k Žatecké bráně,  kterou investuje SVS a.s. Teplice.

Na Löschnerově náměstí se v současné době dláždí pobytová plocha před kostelem Sv. Anny, byl osazen vodní prvek, který má tvar vany. Dokončují se závěrečné práce výsadby květin a dřevin na ploše po buňkách zařízení staveniště. Práce by měly být dokončeny do 30.4.2015. 

Aktuální informace ze dne 23. 10. 2014:

Sadové a krajinářské úpravy před hasičskou zbrojnicí byly téměř dokončeny.  Realizace prací pokračuje před kostelem Sv. Anny, kde se budují schody ke kostelu, betonují se základy pro budoucí vodní dílo – kašnu, osazují se dřevěné pražce u objektu Rafanda a další nezbytné stavební práce. Zemní práce komplikuje  však deštivé počasí.

Aktuální informace ze dne 16. 9. 2014:

Zhotovitel pokračuje v pokládce chodníku z kamenných šlapáků za kostelem sv. Anny a podél nové kamenné zdi u Rafandy, dále postupně navazuje na chodník v ul. Školní.

Jsou prováděny základové konstrukce pro nové schodiště před kostelem sv. Anny a základ pro schody vedle Rafandy. Probíhá pokládka okapového chodníčku z kamenných šlapáků kolem kostela sv. Anny. 

Zhotovitel zahájil úpravy povrchů a výsadbu nových dřevin a zeleně.  

Aktuální informace ze dne 11. 8. 2014 :


Zhotovitel v Sokolovské ulici pokračuje v dláždění směrem nahoru podél kostela sv. Anny k ulici B. Němcové, nyní se s dlažbou nachází na hranici průčelí kostela sv. Anny. Cesta podél muzea od bašty směrem k ul. B. Němcové je částečně otevřena a průchozí pro veřejnost. 

Zhotovitel provádí dlažbu na chodníku v ul. Kpt. Jaroše směrem do křižovatky s ulicí Sokolovská. 

Probíhá pokládka chodníku z kamenných šlapáků za kostelem sv. Anny podél hasičské zbrojnice směrem k novému chodníku v ul. Sokolovská.

Zhotovitel provádí přípravu nových cest v parku za kostelem.

Aktuální informace ze dne 11. 7. 2014 :

Ve spodní části ulice Sokolovská, v návaznosti na ul. Pastýřská Studánka, je provedena nová dlažba na chodníku a komunikaci, nyní v Sokolovské ulici zhotovitel pokračuje v dláždění směrem od hasičské zbrojnice nahoru podél kostela sv. Anny k ulici B. Němcové. Nová dlažba je prováděna také podél muzea od bašty směrem k ul. B. Němcové.

Zhotovitel provedl osazení obrubníků v horní části ulice Sokolovská směrem do křižovatky s ul. Kpt. Jaroše a také podél ul. B. Němcové.

Podél objektu Rafandy jsou provedeny základové patky nové pražcové zídky. Na rohu objektu Rafandy podél ul. Kpt. Jaroše byly uloženy betonové prefabrikáty navazující na nově osazené obrubníky.

Zhotovitel dokončuje vyzdívku nové kamenné stěny před hřištěm mezi Rafandou a hasičskou zbrojnicí a provádí vytyčení nových cest v parku za kostelem.

Aktuální informace ze dne 5. 6. 2014:

Proběhla pokládka nových obrubníků ve spodní části stavby v ul. Sokolovská. V této části je již prováděna nová dlažba na chodníku. Zhotovitel provádí vyzdívku nové kamenné stěny před hřištěm mezi Rafandou a hasičskou zbrojnicí. Podél objektu Rafandy se připravují výkopy pro základové patky nové pražcové zídky. Dále jsou prováděny základové konstrukce podél ul. Boženy Němcové směrem k ul. Sokolovská. Zhotovitel provádí podklady mlatových cest v parku. Probíhají práce na sanaci spodní části stěny z boku hasičské zbrojnice.

Aktuální informace ze dne 26. 3. 2014:

Dne 3.3.2014 bylo městem předáno staveniště zhotoviteli Sdružení FRK_ZEMPRA k provedení stavby Löschnerova náměstí v Kadani.
Proběhlo vytyčení inženýrských sítí a zařízení staveniště. Bylo provedeno kácení určených dřevin, skrývka ornice před kostelem a zahájena demontáž povrchů stávajících komunikací.
V současné době probíhá obed ňování dřevin, odstra ňování podkladních vrstev vybouraných komunikací včetně obrub a asfaltů a snižování terénu před kostelem. Probíhají zemní práce v trasách budoucích nových chodníků. Na staveništi se provádí archeologický výzkum.

Příprava projektu: Architektonická kancelář Uhlík architekti

Předpokládaná realizace: Podzim 2013

Území v okolí bývalého hřbitovního kostela sv. Anny je součástí severozápadního prstence dnes již neexistujících městských hradeb. Jejich odbouráním před polovinou 19. století byl v duchu dobových zvyklostí položen základ pro vytvoření zeleného pásu parků a veřejných budov kolem středověkého historického jádra. Dle posazení dominantních školních budov na dnešní Jungmannovu ulici resp. ulici 5. května soudíme, že takto velkoryse měl být upraven celý prostor mezi těmito ulicemi a bývalými hradbami. Tehdy bylo v území s roztroušenou zástavbou domků koncentrovaných hlavně podél Nádražní ulice (dnes kpt. Jaroše) počato s městskými parkovými úpravami. Tomuto počínání napomohlo také zrušení hřbitova okolo kostela sv. Anny v r. 1883. Po válce vstupují do takto započatých úprav čistě obytné polobloky a řady domů s převážně sídlištním charakterem. Prostory, které vznikly na střetu těchto struktur, byly řešeny spÚe jako zbytkové s udržovanou zelení a novou výsadbou bez koncepčního řešení, podřízené duchu sídlištních úprav parteru.

 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení

Z hlediska urbanistické koncepce: se jedná převážně o potvrzení principů v území již skutečně existujících či zatím jen latentně přítomných. Š˜ešení vychází z místně konkrétních urbánních a krajinných specifik a navrhovaná forma je snahou o jejich zřetelné dotvoření. V kontextu urbanistického vývoje této části Kadaně se nedá hovořit o radikálním řešení.

Návrh se snaží najít v onom roztříštěném meziprostoru opěrné body, zjevnou kvalitu, a jejich pomocí nově definovat veřejný prostor. Jsme přesvědčeni, že vizi velkorysého Kadaňského Ringu již naplnit nelze. Území navrhujeme řešit jako samostatně chápané celky ačkoli úzce propojené a navazující autonomní prostory. Cílem je dnes málo využívanému veřejnému prostoru vrátit jeho atraktivitu, vrátit život na veřejná prostranství. Ačkoliv jsou naše prostředky k přiblížení tomuto cíli omezené, je nutné je využít.

Snažíme se najít hranici mezi městským chápáním parkových ploch a předměstskou zástavbou. Tuto hranici zviditel ňujeme pomocí jasněji stavebně určených prvků - opěrných zídek a úprav zpevněných ploch. Vzhledem k tomu, že kostel představuje právě takový předměstský element, vázaný na původní nižší úroveň terénu, jiné měřítko prostorů a budov venkovského charakteru, stává se tento princip hlavním nástrojem nového a vhodnějšího začlenění této historické památky a přirozené dominanty ve svém současném prostředí.

Läschnerův park (dnes Löschnerovo náměstí)

Téma ukončení Löschnerova parku a horní městské části se snažíme vyjádřit s větším ohledem k hradebnímu svahu, k jeho současnému charakteru a dřevinám, které zde rostou. Jednosměrný jízdní pruh v ulici Boženy Němcové upravujeme na minimální nutný profil v šíři 7 metrů a rozšířením chodníku směrem k hradebnímu svahu ulici celkově zklid ňujeme a jasně přimykáme ke střední části Löschnerova parku. Toto přimknutí je posíleno jednoznačnou úpravou okraje směrem ke svahu. Jde o výrazný městský prvek podobný zábradlí mostu. Na jedné straně se ocitá městské prostranství na druhé straně přírodní svah. Tento kontrast chceme posílit v části přírodního svahu doplněním stromů a převedením trávníku na "divočejší" podrost s břečťanem, které mohou být doplněné o zplaňující trvalky. Keřové patro se odstraní, aby na druhou stranu prostor zůstal přehledný. V místě v blízkosti rozvalin kamenného pomníku se zídka přeruší a význam místa se zdůrazní položením několika žulových nebo rulových desek v linii zídky. Vytvoří se tak rámec přírodní scenerie se zbytky romantického pomníku.

Cesta vedoucí přes park je nově trasována a vedena v mírném zahloubení. Původní chodník při hraně pozemku je veden obdobně parkem v lehkém odklonu od ulice. Cesty parkem budou upraveny s povrchem v mlatu v kombinaci se zpevněním štětem v místech vyššího podélného sklonu. Lemovány budou lehkým nízkým plůtkem, chránící především budoucí čerstvě založené plochy a vytváří jim jasné vymezení.

Plocha před průčelím kostela.

V minulosti byl předprostor před hlavním průčelím kostela zastavěn. Navrhujeme úpravu, která cizorodé těleso obytného bloku Rafandy lépe začlení do městských parkových ploch. Před samotným kostelním průčelím navrhujme zpevněnou plochu pojatou v soudobém materiálu. Výškový rozdíl mezi předprostorem kostela a průčelím obytného bloku je zachycen v rabátku s integrovaným sezením. Plocha bude pouze pro pěší. Lokální osa aleje před kostelem bude zakončena budoucí možnou dominantou (není součástí dokumentace), Bude připraven sokl vedle hlavního kostelního průčelí. Ten by měl symbolizovat již zaniklý vstup do prostoru hřbitova. Dnešní vzrostlý jerlín dostává úpravou důstojnější polohu. Prostor náměstí před bytovkami na obou stranách ulice kpt.Jaroše dle našeho soudu neúměrně zvětšuje plochu dnešního Löschnerova náměstí. Navrhovaná alej z líp zelených neboli krymských vytváří dílčí plnohodnotný prostor, zárove ň částečně odděluje nevhodnou fasádu bytovek od Löschnerova parku. Podél převýšené fasády je navržen pás zeleně ve formě záhonu osetého letničkami. Fasáda domu bude lemována obchozím chodníkem s oblázkovou pochozí vrstvou.

Plocha za kostelem

Kostel dostane důstojnější pozici - snížením nivelety v bezprostředním okolí a šířkovou úpravou profilu Sokolovské ulice. Jedinečnou atmosféru místa za kostelem snažíme zachovat a posílit. Její měkkou modelaci chceme podtrhnout decentní zpevněnou úpravou. Mírně zvlněnou travnatou plochu navrhujeme pokrýt v místech jejích přirozených pěších tras kamennou dlažbou položenou do plochy trávy bez ostrých kontur, volně přecházející do zelené plochy. Plocha je jasně definována orámováním se stupni a rampou pro bezbariérový pěší nástup na plochu. Stávající dřeviny jsou vzdušné a přirozeně dopl ňují prostor u kostela, součástí návrhu je založení nové generace stromů ve volné skupině, která naváže na budovu bytovek a v budoucnu ji bude schopna krýt a vytvářet přirozený předěl mezi prostorem kostela a hřiště. V blízkosti bočního vstupu do kostela podél jeho severní fasády a okolo presbyteria bude vybudován záhon s porostem břečťanu. Břečťanový záhon s plůtkem obdobný, jako v protějším parku na zasypaných příkopech.

Autorský tým: Š těpán Š poula, Tamara Volná, Zuzana Š uleková, Petr Uhlík, Přemysl Jurák
http://www.uhlikarchitekti.cz/cs/verejne-prostory/49-loeschnerovo-namesti-v-kadani
Löschnerovo náměstí

Aktuální stav

Aktuální stav

 
Informace ze dne 12.3.2015

Informace ze dne 12.3.2015

 
Informace ze dne 23. 10. 2014

Informace ze dne 23. 10. 2014

 
Informace ze dne 23. 10. 2014

Informace ze dne 23. 10. 2014

 
Informace ze dne 16. 9. 2014

Informace ze dne 16. 9. 2014

 
16. 9. 2014

16. 9. 2014

 
16.9.2014

16.9.2014

 
16.9.2014

16.9.2014

 
16.9.2014

16.9.2014

 
16.9.2014

16.9.2014

 
16.9.2014

16.9.2014

 
16.9.2014

16.9.2014

 
16.9.2014

16.9.2014

 
16.9.2014

16.9.2014

 
16.9.2014

16.9.2014

 
16.9.2014

16.9.2014

 
16.9.2014

16.9.2014

 
16.9.2014

16.9.2014

 
16.9.2014

16.9.2014

 
Informace ze dne 11. 8. 2014

Informace ze dne 11. 8. 2014

 
11.8.2014

11.8.2014

 
11.8.2014

11.8.2014

 
11.8.2014

11.8.2014

 
11.8.2014

11.8.2014

 
11.8.2014

11.8.2014

 
Informace ze dne 11. 7. 2014

Informace ze dne 11. 7. 2014

 
11.7.2014

11.7.2014

 
11.7.2014

11.7.2014

 
11.7.2014

11.7.2014

 
11.7.2014

11.7.2014

 
11.7.2014

11.7.2014

 
11.7.2014

11.7.2014

 
11.7.2014

11.7.2014

 
Informace ze dne 5. 6. 2014

Informace ze dne 5. 6. 2014

 
5.6.2014

5.6.2014

 
5.6.2014

5.6.2014

 
5.6.2014

5.6.2014

 
Informace ze dne 5. 5. 2014

Informace ze dne 5. 5. 2014

 
5.5.2014

5.5.2014

 
5.5.2014

5.5.2014

 
Informace ze dne 26. 3. 2014

Informace ze dne 26. 3. 2014

 
26.3.2014

26.3.2014

 
 
Vytvořeno 12.11.2019 12:27:48 | přečteno 1468x | tana
load