Multufunkční hřiště

Název projektu: Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/29.00655
Prioritní osa: 9.1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 9.1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst

Na podzim roku 2012 bylo u nás v Kadani otevřeno nové Multifunkční hřiště s umělým travnatým povrchem. Na tuto chvíli dlouho čekali jak naši sportovci, tak i široká sportovní veřejnost.

Hřiště bylo postaveno s dotací ROPu Severozápad a prostředků Města Kadaně. Vyrostlo na základech starého fotbalového škvárového hřiště, proto i celkem logicky dostal hřiště do výpůjčky místní Fotbalový klub Tatran.
Součástí hřiště je dětský koutek, atrakce pro skateboard, zmenšené basketbalové hřiště a improvizovaná horolezecká stěna.    

Fotbalový klub zajistil atest hřiště, kterého se zúčastnili zástupci FAČRU z Prahy a dokonce přiletěl ze Skotska zástupce z UEFA (nejvyšší evropský fotbalový orgán) a hřiště dostalo Certifikát pro mistrovská a mezinárodní mládežnická utkání, a v soutěži dospělých až do soutěže ČFL (3. nejvyšší soutěž u nás).

Slavnostní zahájení bylo provedeno sehráním přátelského zápasu našich fotbalistů s mužstvem Bohemians Praha 1905. Naše mužstvo s prvoligovým soupeřem prohrálo přijatelně 1:4. Poté začal provoz jak samotného hřiště, tak i již zmíněných ostatních atrakcí. Spolu s fotbalisty využívají hlavní plochu k tréninkům i k zápasům také naši pozemní hokejisté.

Veřejnost může hřiště využívat tak, že se zástupce konající sportovní akce v časovém předstihu přihlásí do měsíčního plánu a zamluví si volný termín. Takto se již konalo několik aktivit převážně spojených s fotbalovým vyžitím, např. Školská liga v minifotbale, Pouliční liga v minifotbale, Kadaňská liga malé kopané a podnikové turnaje. Využití zde mají i kada ňské základní a střední školy v rámci své výuky tělesné výchovy.

Na podzimní a zimní podvečery je pamatováno umělým osvětlením, které prodlouží sportovní vyžití až do doby, kdy to v minulosti nebylo možné. K provozování celého areálu Multifunkčního hřiště je určen provozní řád s hodinami pro veřejnost: v letních měsících od 14:00 - 19:00 hod, v zimních od 14:00 - 17:00 hod.

Těšíme se, že si i v budoucnu přijdete zasportovat nebo alespo ň navštívíte některý ze zápasů našich sportovců a přijdete je podpořit v tomto novém krásném areálu.

Za FK Tatran Kadaň předseda Pavel Kostrzewa


obr.0


Název projektu: Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň
Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/29.00655
Prioritní osa: 9.1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 9.1.2 Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst
Zhotovitelská firma: PETROM STAVBY, s. r. o., U Habrovky 247/11, Praha 4, IČ:26769611
Technický dozor investora: ALONG, spol. s r.o., Stavbařů 32, Most, IČ: 40229572

Projektant: ARTECH spol. s r. o., Dušní 112/16, Praha 1, IČ: 25024671
Celkové náklady akce : 54 445 tis. Kč
Dotace z prostředků EU: 46 206 tis. Kč

Projekt multifunkčního hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň má 3 partnery. Spolupráce spočívá ve vzájemné propagaci partnerů. Partnery jsou:

Dům dětí a mládeže Š uplík Kadaň
Sportovní klub Hockey Club
Fotbalový klub Tatran Kadaň

Výkresy Multifunkčního hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souborusituace.pdf80.29 KB .pdf
ikona souboruprovozní budova - pohled I..pdf43.47 KB .pdf
ikona souboruprovozní budova - půdorys.pdf154.85 KB .pdf
ikona souboruprovozní budova - pohled II..pdf45.36 KB .pdf
ikona souboruhřiště.pdf71.59 KB .pdf
ikona souborudětské hřiště.pdf77.76 KB .pdf
ikona souboruhřiště pro teenagery.pdf95.91 KB .pdf

Hlavní náplní projektu je regenerace a revitalizace stávajícího nevyhovujícího sportovního areálu se škvárovým povrchem na moderní multifunkční volnočasový areál s plochou s umělým povrchem. Součástí areálu je provozní budova, která zabezpečí zázemí pro sportovce, návštěvníky i diváky. Dále bude v rámci projektu vystavěno hřiště pro teenagery, jehož součástí je in-line dráha, hřiště pro streetball, horolezecká stěna a prvky skateparku, a dětské hřiště s pískovištěm, houpačkou a prolézačkami. Multifunkční plocha je určena širokému spektru uživatelů od dětí po dospělé, rodiny, rekreační a výkonnostní sportovce.

Zahájení fyzické realizace projektu : 04/ 2011
Ukončení fyzické realizace projektu: 11/ 2012


Podporováno Ústeckým krajemNoviny ze stavby: 08/2012


Práce na stavbě se chýlí k závěru, zhotovitel instaloval lavičky, odpadkové koše, na hřišti pro teenagery byly instalovány prvky pro skateboard, koš na streetball. Hřiště bylo nalajnováno. Na dětském hřišti byla dokončena instalace dětských herních prvků, byl rozprostřen dopadový kačírek a byly provedeny vegetační úpravy terénu - vyly vysazeny břečťany podél oplocení a křoviny. Na hřišti byla instalována ochranná síť za brankami, byla osazena výsledková tabule. Před objekt byly instalovány střídačky. V provozní budově byly osazeny zárubně a dveře. Stavba byla dokončena a předána investorovi. Na základě rozhodnutí stavebního úřadu byl zahájen zkušební provoz do 31.12.2012.

Novinky ze stavby: 07/2012

Na stavbě pokračují venkovní práce na dětském hřišti a ostatních ploch, byla navezena ornice, kačírek. Osazují se prvky dětského hřiště. Na ploše hřiště pro teenagery a na in line dráze byla položena finální asfaltová vrstva, pokračují přípravné práce v místě umístění laviček a odpadkových košů. Na trávníku byla provedena prohlídka speciální laboratoří výrobce - firmy JUTA. V provozní budově byly dokončeny veškeré nátěry a výmalby, byly osazeny zařizovací předměty na sociálních zařízeních.

Novinky ze stavby: 06/2012

Zhotovitel dokončuje práce na výstavbě opěrné zídky u hřiště pro teenagery vč. schodiště, práce na nátěru fasádní barvou. Pokračují práce na hrací ploše hřiště - speciálním pojízdným zařízením s kartáči byl proveden vsyp křemičitého písku a gumového granulátu. Byly započaty práce na úpravě zemní pláně v místě dětského hřiště.

Novinky ze stavby: 05/2012

Byly dokončeny práce na obložení stěn a pokládce dlažby v sociálních zařízeních v provozní budově. Byla zahájena výmalba objektu. Byly dokončeny sanace ploch hřiště pro teenagery a in.line dráhy, provádí se podkladní hutněné vrstvy na těchto plochách. Byla dokončena pokládka umělého trávníku bez zásypů. Zhotovitel zahájil práce na výstavbě nového oplocení objektu.

Novinky ze stavby: 04/2012

Zhotovitel provedl betonáž základů oplocení. Uvnitř objektu probíhají práce na pokládání dlažby a obkladů v šatnách. Barevnost byla zvolena v kombinaci barev FK Tatran, tedy modro - bílá. Dále probíhají práce na hřišti pro teenagery. Na plochu hřiště se začíná pokládat umělý trávník.

Novinky ze stavby: 03/2012

Zhotovitel zahájil práce na venkovních úpravách, provedl vytyčení in-line dráhy, provedl odkopy pro uložení podkladových vrstev hřiště, in-line dráhy a venkovních chodníků pro pěší včetně obrub, byly zahájeny zemní práce na hřišti pro teenagery.

Dále bylo dokončeno venkovní okenní ostění, byly položeny obruby s gumovou hranou kolem hřiště. Na objekt byly osazeny světlolamy nad střídačkami.

Novinky ze stavby: 02/2012

Na stavbě byla dokončena montáž vnitřních parapetů, bylo zahájeno provádění štukových omítek v šatnách, byla dokončena betonáž podlah. Zhotovitel zahájil práce na podhledových konstrukcích a na rozvodu ÚT v celém objektu včetně osazení radiátorů.

Novinky ze stavby: 01/2012

Na stavbě se provádí hrubé vnitřní omítky, dokončují se práce na ZTV, rozvodech ÚT a elektroinstalacích. Byla zahájeny práce na podlahách provozní budovy - penetraci včetně montáže hydroizolačních pásů, tepelné izolace a betonáž s pokládkou kari sítí. Uvnitř objektu byla zahájena montáž parapetů. Zhotovitel na základě povolení vykácel náletové dřeviny v okolí hřiště.

Novinky ze stavby 12/2011

Pokračují práce na vnitřních omítkách, práce na ZTI a rozvodech ÚT. Zhotovitel dokončil vyzdívání opěrné zídky za brankou. Do objektu provozní budovy byla osazena okna. Byl vybrán travnatý povrch hřiště, který bude vyhovovat jak fotbalistům, tak pozemním hokejistům.

Novinky ze stavby 11/2011

Práce probíhají dle předem stanoveného harmonogramu, pokračují práce na ZTI, ÚT a elektroinstalacích v objektu. Na stožáry osvětlení hřiště byla osazena svítidla. Na objekt provozní budovy byla osazena okna a dveře. Byly zahájeny práce na vnitřních omítkách. Po vybetonování základové konstrukce byla zahájena výstavba opěrné zídky mezi hřištěm a prostorem pro in-line dráhu. Pokračují konzultace ohledně volby trávníku. Jedná se především o to, aby výše vláken vyhovovala jak fotbalistům, tak i pozemním hokejistům. Dále probíhají konzultace ohledně výběru výsledkové tabule a jejího vhodného umístění.

Novinky ze stavby 10/2011

V měsíci říjnu pokračovaly práce na zateplení a opláštění dřevěné střešní konstrukce, dále pak práce na ZTI a elektroinstalacích v objektu provozní budovy. Byly provedeny základové konstrukce stožárů osvětlení hřiště a dokončeny pokládky rozvodů ovládacích kabelů pro zavlažovací systém a osvětlení hřiště. V následujícím období bude dokončena montáž stožárů a svítidel hřiště a budou se osazovat do objektu provozní budovy okna a dveře.

Novinky ze stavby - 09/2011

Práce na stavbě probíhají v souladu s harmonogramem 1. etapy výstavby. Po vyzdění svislých nosných konstrukcí provozní budovy byly osazeny překlady, vybetonovány ŽB věnce a byla provedena montáž stropních panelů včetně zálivky panelových spár. V příštím období budou započaty práce na zastřešení provozní budovy.

Novinky ze stavby 08/2011

Začátkem srpna byly započaty práce na zastřešení budovy. Byly vyzděny atiky a arkýře nad průčelím. Byla provedena montáž dřevěné nosné střešní konstrukce.V současné době se vyzdívají příčky v 1.NP, provádí se venkovní izolace stěn a zatepluje se atika.

Novinky ze stavby 07/2011

Práce na stavbě probíhají v souladu s harmonogramem 1. etapy výstavby. Po vyzdění svislých nosných konstrukcí provozní budovy byly osazeny překlady, vybetonovány ŽB věnce a byla provedena montáž stropních panelů včetně zálivky panelových spár. V příštím období budou započaty práce na zastřešení provozní budovy.Novinky ze stavby - 06/2011

Práce na výstavbě Multifunkčního hřiště pro volnočasové aktivity byly započaty skrývkou stávající škváry a staticky nestabilních zemin, aby mohly být následně vykopány výkopy a položeno drenážní potrubí pro odvodnění navrženého fotbalového hřiště. Po položení potrubí bylo vše zakryto filtrační geotextilií, na kterou byly navezeny vrstvy štěrku dvou různých frakcí. Tyto vrstvy byly srovnány a uhutněny, tak aby byl připraven podklad pro pokládku umělého trávníku (bude realizováno až ve 3. závěrečné etapě). V současné době probíhají práce na zakládání a výstavbě provozní budovy v areálu hřiště, která bude zázemím pro sportovce i návštěvníky. Do konce 1. etapy (do 30. 9. 2011) by měla být provozní budova vystavěna a zastřešena.

Multifunkční hřiště

kadan 1b

kadan 1b

 
multihala26092011 3

multihala26092011 3

 
multihala12 1

multihala12 1

 
multihala26092011 5

multihala26092011 5

 
multihala12 4

multihala12 4

 
multihala12 2

multihala12 2

 
multihala26092011 2

multihala26092011 2

 
multihala26092011 6

multihala26092011 6

 
multihala26092011 4

multihala26092011 4

 
multihala26092011 7

multihala26092011 7

 
multihala26092011 1

multihala26092011 1

 
multihala12 3

multihala12 3

 
multihala122011 1

multihala122011 1

 
multihala112011 1

multihala112011 1

 
sporthriste 015

sporthriste 015

 
sporthriste 001

sporthriste 001

 
sporthriste 008

sporthriste 008

 
sporthriste 005

sporthriste 005

 
sporthriste 002

sporthriste 002

 
multihala21072011 1

multihala21072011 1

 
multihala21072011 2

multihala21072011 2

 
multihala122011 2

multihala122011 2

 
sporthriste 009

sporthriste 009

 
sporthriste 011

sporthriste 011

 
sporthriste 006

sporthriste 006

 
multihala21072011 4

multihala21072011 4

 
sporthriste 010

sporthriste 010

 
sporthriste 014

sporthriste 014

 
sporthriste 013

sporthriste 013

 
multihala21072011 3

multihala21072011 3

 
sporthriste 007

sporthriste 007

 
sporthriste 003

sporthriste 003

 
kadan 7b

kadan 7b

 
sporthriste 012

sporthriste 012

 
kadan 9b

kadan 9b

 
 
Vytvořeno 12.11.2019 15:17:24 | přečteno 1374x | tana
load