Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek III.

Název projektu: Nábřeží Maxipsa Fíka - celek III - PODHRADí

PŘíJEMCE DOTACE: MĚSTO KADAŇ, MíROVÉ NÁMĚSTí Č.P. 1, 432 01 KADAŇ
REGISTRAČNí ČíSLO PROJEKTU: CZ.1.09/1.2.00/20.00537
PRIORITNí OSA: 9.1 Regenerace a rozvoj měst
ÚZEMNí ODBOR REALIZACE. Regionální rada soudržnosti Severozápad, Masarykova čp. 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem

hlavicka.png

Název projektu: Nábřeží Maxipsa Fíka - celek III - PODHRADí

PŘíJEMCE DOTACE: MĚSTO KADAŇ, MíROVÉ NÁMĚSTí Č.P. 1, 432 01 KADAŇ
REGISTRAČNí ČíSLO PROJEKTU: CZ.1.09/1.2.00/20.00537
PRIORITNí OSA: 9.1 Regenerace a rozvoj měst
ÚZEMNí ODBOR REALIZACE. Regionální rada soudržnosti Severozápad, Masarykova čp. 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem
Zhotovitel stavby: JOEL s.r.o, Obchodní 3, 434 01 Most
Hlavní stavbyvedoucí: Miroslav Emrle

Technický dozor investora: MultiTechnik - divize II s.r.o., Na Příkopech 1782, Chomutov
pan Roman Kolařík tel.:733184721.
Datum zahájení realizace projektu: 30.7.2010
Datum ukončení realizace: 30.12.2011
Celkové náklady: 38 304 598,36.- Kč
Dotace: 25 000 000.- Kč
Z toho prostředky z EU: 22 972 972,97.- Kč
Prostředky národních veřejných zdrojů: 2 027 027,03.- Kč

https://hellorolex.co/rolex-submariner-c-342.html

Aktuální informace ze dne 13.7. 2010 :

Město Kadaň získalo dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad dotaci na realizaci akce Nábřeží Maxipsa Fíka - celek III PODRADí - dotaci ve výši 25 mil. Kč.
První část projektu představuje revitalizaci nábřeží řeky Ohře mezi řekou Ohří historickou částí města tzv. Podhradí. Předmětem projektu je vytvoření a znovuvrácení adekvátní podoby nábřeží pro možnosti kulturního, společenského a pobytového využití. Pod hradem bude doplněna nábřežní kamenná zeč, bude doplněno zábradlí, vybudována nová kanalizace pod dochovanými objektu v ulici Š˜íční, doplněno osvětlení. V rámci projektu budou vybudovány také chodníky a molo u řeky Ohře. Úpravy Podhradí navazují na projekt "Nábřeží Maxipsa Fíka" - I. Část, který byl "Radou soudržnosti" podpořen částkou ve výši 121 mil. Kč.
Druhá část projektu zahrnuje vybudování dětského hřiště pod Fučíkovou ulicí.
Zahájení stavby bude 1.8.2010 a předpokládaný termín dokončení akce je 10/2011. celkové náklady 37 milKč, dotace 25 mil. Kč.
Generální projektant: PPROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. Praha Zbraslav
Generální dodavatel: JOEL s.r.o. Most

Fik2001.jpg

Realizace projektu Nábřeží Maxipsa Fíka pokračuje dle stanoveného harmonogramu. Zhotovitel dokončuje práce na zakládání a betonáži nábřežní zdi, provádí se první vzorky obkladu kamene. Buduje se nová kanalizace a provádí se vegetační úpravy pod svahem Kadaňského hradu.

Fik2002.jpg

Stará nábřeží zeč na Nábřeží Maxipsa Fíka dostává novou podobu. Zídka se důkladně opravuje, dopl ňují se chybějící kameny, revidují spáry a celá zeč dostane novu "čepici" v podobě opracovaných žulových desek. Také se přístupová schodiště do řeky dostanou novou podobu. Dále se připravují podklady pro pokládku žulové dlažby.


Fik2003.jpgFik2004.jpg
Stavba dokončila nejtěžší práce, kterými jsou základy opěrný zdi. Po překládce kanalizace se z vybraného kamene začne stavět nábřežní zídka. Zhotovitel také dokončil práce na tzv. Tatínkově uličce a probíhají přípravné práce na hřišti U Splitu.

Fik2005.jpg
Fik2006.jpg 

Aktuální informace ze dne 17.2.2011
 

Práce na akci Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí pokračují dle schváleného harmonogramu. V listopadu byly zahájeny práce, které zajistí aby spodní vody a samotná řeka neohrožovala zakládání zdi. Po přerušení prací z důvodu neočekávaných povodní, kdy prakticky celou stavbu zalila voda zhotovitel opět nastoupil a následky povodní na vlastní náklady odstranil. V současné době jsou již práce opět v plném proudu a zhotovitel pokračuje v zakládání pod úrovní řeky Ohře. Na prvním obrázku je vidět staveniště vč. zařízení staveniště. Obrázek číslo dva ukazuje přímo pohled na základy budoucí opěrné zdi nábřeží.

https://hellorolex.co/audemars-piguet-c-2.html


fik7.jpg

fik8.jpg

Aktuální informace ze dne 6.6.2011

Stavební práce pokračují dle plánu. Již je vidět zhruba polovina nábřežní zdi.Další úseky budou o něco náročnější, neboť se zakládání stále prohlubuje, aby se zakládalo na skalním masivu pod řekou. V místě výkopů probíhají současně archeologické práce. V současné době stále pokračuje zakládání bloků zdi a byly zahájeny vegetační úpravy.

fik5.jpg

fik6.jpg

1.8.2011

V uplynulém týdnu byly zahájeny práce na hřišti u Splitu. Pokračují práce na zakládání a betonážích nábřežní zdi, probíhají vegetační úpravy v podhradí. Také byly zahájeny práce na chodníčku okolo Kotvy.

fik1.jpg

fik2.jpg

fik3.jpg


1.9.2011
Práce na nábřeží jsou v plném proudu a nábřeží dostává konkrétní tvář. Zhotovitel dokončuje práce na betonážích samotné zdi, kamenný obklad je hotov z více jak poloviny a probíhají úpravy oplocení. Chodníček od Žatecké brány okolo Kotvy má již také svoji podobu. Práce je ale na stavbě ještě mnoho a zima se nezadržitelně blíží.

nabfik-01.jpg

5.11.2011
Zhotovitel dokončil betonáže základů zdi. Pokračuje obkládání zdi kamenem, hutnění a závoz zeminou. Byly provedeny zátěžové zkoušky mezi opěrnou zdí a budoucí promenádou.

nabfik-02.jpg

14.12.2011
Stavba nábřeží byla kvůli nevhodným klimatickým podmínkám zazimována

nabfik-03.jpg

5.3.2012
Práce byly po zimním období obnoveny, zhotovitel začal dokončovací práce na vegetačních úpravách, oplocení, žulové dlažbě a upravuje břeh řeky dle projektu.

nabfik-04.jpgnabfik-05.jpg

30.3.2012
Zhotovitel výrazně postoupil a stavba se pomalu blíží k závěru. Již dnes je patrná nová tvář nábřeží, byly vysázeny stromy a keře, zaseta tráva, probíhá pokládka poslední žulové dlažby, příprava pro mlatovou cestu od Kotvy na nábřeží a náplavka.

nabfik-06.jpgnabfik-07.jpg

30.4.2012
Dnešního dne bylo Nábřeží Maxipsa Fíka celek III - Podhradí zhotovitele předáno městu. Během měsíce dubna byly dokončeny práce na mlatové cestě, nábřežní zdi, vegetačních úpravách. Dále byly osazeny lavicky, odpadkové koše, stojan na kola a rozcestník. Také byla do provozu uvedena ČSOV v ulici Š˜íční. V ulici U Splitu bylo dokončeno nové malé fotbalové hřiště a hřiště na volejbal.

nabfik-08.jpgnabfik-09.jpgnabfik-10.jpgnabfik-11.jpg


hlavicka.png

Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 | přečteno 951x | ernest
load