Výpis usnesení ze zápisu z 15.zasedání zastupitelstva města

Výpis usnesení ze zápisu z 15.zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne které se konalo dne 28. května 2009 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kadani.

Usnesení č. 43 / 2009 - rozpočtové změny

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočtové změny - 2. rozpočtové opatření.

2. rozpočtové opatření k 28. 5. 2009

(v tis. Kč)

rozpočet

změna

upravený

rozpočet

Příjmy

Da ňové

podíl na daních ze SR

DPPO - právnické osoby

45 000,00

-5 000,00

40 000,00

da ň z příjmu OSVČ

12 000,00

-3 000,00

9 000,00

poplatky za ukládání odpadu

19 000,00

-2 000,00

17 000,00

Neda ňové

z vlastní činnosti

reklama SVS - Advent 2009

0,00

50,00

50,00

reklama ČEZ - doplatek 2008 - kniha

0,00

50,00

50,00

ostatní příjmy

0,00

8,00

8,00

reklama ČEZ - Maxipes Fík

0,00

200,00

200,00

reklama FRK - Císařský den

0,00

25,00

25,00

dary

neinvestiční

0,00

850,00

850,00

sankční platby

pokuty - životní prostředí

0,00

199,20

199,20

Přijaté transfery

Františkánské léto - KÚ

0,00

50,00

50,00

příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče

0,00

1 145,00

1 145,00

příspěvek na výkon přenesené působnosti

29 142,00

0,70

29 142,70

podpora obnovy kult.památek - Fr. klášter - dotace MK

0,00

500,00

500,00

Restaurování nástěnných maleb Fr. kláštera - dotace KÚ

0,00

400,00

400,00

dotace na knihovnický software - MK

0,00

99,00

99,00

Volby do EP - dotace KÚ

0,00

275,60

275,60

Revitalizace Svatého kopce - dotace SFŽP, ERDF

224,12

-22,42

201,70

Naučná stezka Svatý vrch - dotace SFŽP, ERDF

338,83

-33,89

304,94

neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH - KÚ

0,00

500,00

500,00

Odborný lesní hospodář - dotace KÚ

0,00

28,14

28,14

Výsadba min. podílu melior.a zpev ň.dřevin - dotace KÚ

0,00

18,65

18,65

Zpracování lesních hospodářských osnov 2009-2018

0,00

21,57

21,57

Hřiště kasárna - park - dotace z MMR

0,00

7 250,00

7 250,00

regenerace sídliště C - etapa A - dotace MMR

0,00

4 000,00

4 000,00

Kapitálové

investiční dary

0,00

3 000,00

3 000,00

Ostatní

vrácení půjčky RADKA

800,00

-800,00

0,00

pojistné plnění

0,00

104,90

104,90

volby do krajského zastupitelstva - doplatek

0,00

127,20

127,20

Celkem příjmy

613 303,97

8 046,65

621 350,62

Výdaje

Odbor vnitřních věcí

mzdové a sociální náklady

platy - hasiči

0,00

261,30

261,30

OON - hasiči

0,00

137,60

137,60

sociální pojištění - hasiči

0,00

65,20

65,20

zdravotní pojištění - hasiči

0,00

35,90

35,90

neinvestiční náklady

volby do EP - dotace KÚ

0,00

275,60

275,60

Odbor životního prostředí

údržba zahrad Františkánského kláštera

90,00

-20,00

70,00

odpadové hospodářství

50,00

199,20

249,20

Odborný lesní hospodář - dotace KÚ

0,00

28,14

28,14

Výsadba min. podílu melior.a zpev ň.dřevin - dotace KÚ

0,00

18,65

18,65

Zpracování lesních hospodářských osnov 2009-2018

0,00

21,57

21,57

Odbor regionálního rozvoje

regenerace MPR

1 000,00

1 000,00

2 000,00

ROP č.p. 7

3 500,00

-1 000,00

2 500,00

Odbor výstavby

ROP

Nábřeží Maxipsa Fíka

43 000,00

-10 000,00

33 000,00

kultura

Fresky Františkánský klášter - dotace MK

0,00

500,00

500,00

Fresky Františkánský klášter - dotace KÚ

0,00

400,00

400,00

vnitřní správa

budovy města, MěSSS, hřbitov

2 500,00

41,30

2 541,30

investice do veřejného osvětlení

800,00

63,60

863,60

doprava

cyklostezka - (Kadaň - Prunéřov) 1.etapa část A

6 090,00

-475,00

5 615,00

regenerace sídliště C - dar DNT

0,00

3 000,00

3 000,00

regenerace sídliště C - etapa A

6 000,00

-5 000,00

1 000,00

regenerace sídliště C - etapa A - dotace MMR

0,00

4 000,00

4 000,00

sportoviště

zimní stadion - rekonstrukce ledové plochy

13 000,00

4 000,00

17 000,00

hřiště kasárna - park

0,00

3 000,00

3 000,00

hřiště kasárna - park - dotace z MMR

0,00

7 250,00

7 250,00

Správa odboru - projekty

9 870,00

475,00

10 345,00

Odbor školství a kultury

kultura

propagace

1 600,00

75,00

1 675,00

Císařský den

900,00

875,00

1 775,00

narozeniny Maxipsa Fíka

350,00

130,00

480,00

Masopust

150,00

3,00

153,00

Advent

100,00

50,00

150,00

kniha vinařství + legendy

100,00

50,00

150,00

veřejná doprava na akce města

200,00

20,00

220,00

Odbor sociálních věcí

poukázky pro osoby v hmotné nouzi

0,00

60,00

60,00

Organizační složky

Požární ochrana

drobný hmotný majetek

0,00

29,80

29,80

stroje, přístroje a zařízení

159,00

-29,80

129,20

Příspěvkové organizace

Kulturní zařízení Kadaň

Františkánské léto - dotace KÚ

0,00

50,00

50,00

Městská knihovna

dotace na knihovnický software - dotace MK

0,00

99,00

99,00

Ostatní výdaje

půjčka RADKA

800,00

-800,00

0,00

příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče

0,00

1 145,00

1 145,00

rezerva

7 947,60

-1 988,41

5 959,19

Celkem výdaje

613 303,97

8 046,65

621 350,62

Usnesení č. 44 / 2009 - závěrečný účet města za rok 2008

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2008 bez výhrad.
Usnesení č. 45 / 2009 - žádost pěveckého sboru Canticorum, Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e trvat na svém usnesení č. 2/2009.
Usnesení č. 46 / 2009 - plnění plánu výstavby k 15. 5. 2009

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í zprávu odboru výstavby o plnění plánu výstavby k 15. 5. 2009 v předloženém znění.


Usnesení č. 47 / 2009 - podání žádosti o dotaci na ROP Severozápad - akce "Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani, celek III"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na ROP Severozápad na akci "Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani, celek III", přičemž výše celkových nákladů bude činit cca 42 mil. Kč vč. DPH, a akce bude provedena ve třech etapách v letech 2010 - 2011.


Usnesení č. 48 / 2009 - zajištění finančního krytí projektu připraveného do ROP Severozápad - akce "Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani, celek III"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zajištění finančního krytí projektu připraveného k předložení do ROP Severozápad na akci "Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani, celek III". Celkové náklady prvních dvou etap projektu, tj. cca 28 mil. Kč budou kryty z rozpočtu města.


Usnesení č. 49 / 2009 - spolufinancování projektu připraveného k předložení do ROP Severozápad z prostředků obce - akce „Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani, celek III"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e spolufinancování projektu připraveného k předložení do ROP Severozápad na akci "Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani, celek III" z prostředků obce, a to v minimální výši 20 mil. Kč z celkového rozsahu projektu.


Usnesení č. 50 / 2009 - revokace usnesení ZM č. 284/2008, č. 285/2008 a č. 286/2008
ze dne 18. prosince 2008

Zastupitelstvo města r e v o k u j e usnesení ZM č. 284/2008, č. 285/2008 a č. 286/2008 ze dne 18. prosince 2008.


Usnesení č. 51 / 2009 - podání žádosti o dotaci na ROP Severozápad - akce "Revitalizace městské části - sídliště C, část c),e)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na ROP Severozápad na akci "Revitalizace městské části - sídliště C, část c), e)", přičemž výše celkových nákladů bude činit cca 25 mil. Kč vč. DPH, a akce bude provedena ve třech etapách v letech 2010 - 2011.


Usnesení č. 52 / 2009 - zajištění finančního krytí projektu připraveného do ROP Severozápad - akce "Revitalizace městské části - sídliště C, část c), e)"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zajištění finančního krytí projektu připraveného k předložení do ROP Severozápad na akci "Revitalizace městské části - sídliště C, část c), e)". Celkové náklady prvních dvou etap projektu, tj. cca 17 mil. Kč budou kryty z rozpočtu města.


Usnesení č. 53 / 2009 - spolufinancování projektu připraveného k předložení do ROP Severozápad z prostředků obce - akce "Revitalizace městské části - sídliště C, část c), e)"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e spolufinancování projektu připraveného k předložení do ROP Severozápad na akci "Revitalizace městské části - sídliště C, část c), e)" z prostředků obce, a to v minimální výši 7,5 % celkového rozsahu projektu, tj. cca 2 mil. Kč.Usnesení č. 54 / 2009 - úprava "Zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e úpravu "Zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně" podle předloženého návrhu s účinností od 1. 6. 2009.Usnesení č. 55 / 2009 - zpráva o kultuře

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o kultuře ve městě.

Usnesení č. 56 / 2009 - zpráva o sportu

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o sportu ve městě.


Usnesení č. 57 / 2009 - zpráva o zdravotnictví ve městě

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o zdravotnictví ve městě.


Usnesení č. 58 / 2009 - zpráva o dopravě

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o dopravě ve městě.


Usnesení č. 59 / 2009 - závěrečný účet Mikroregionu Nechranicko

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e závěrečný účet Mikroregionu Nechranicko
za rok 2008 a b e r e n a v ě d o m í zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Nechranicko, IČ 7089268 za rok 2008.


Usnesení č. 60 / 2009 - odvolání zástupce Města Kadaně v Mikroregionu Nechranicko

Zastupitelstvo města o d v o l á v á zástupce Města Kadaně v Mikroregionu
Nechranicko pana Vladimíra Bílka na vlastní žádost.Usnesení č. 61 / 2009 - jmenování zástupce Města Kadaně v Mikroregionu Nechranicko

Zastupitelstvu města j m e n u j e zástupcem Města Kadaně v Mikroregionu
Nechranicko paní Olgu Zärklerovou, místostarostku.


Usnesení č. 62 / 2009 - návrh příspěvků na zachování a obnovu nemovitostí v Městské
památkové rezervaci (MPR)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e poskytnutí příspěvků na zachování a
obnovu nemovitostí v MPR:

Objekt:
Akce obnovy:
Příspěvek [Kč]

č.p. 9, ul. J. Š vermy

oprava zřícené zdi ve dvoře objektu

60 000,-

č.p. 155, ul. Čechova

výměna čtyř oken a vchodových dveří

40 000,-

č.p. 128, ul. Tyršova

výměna střešní krytiny a klempířských prvků

60 000,-

č.p. 394, ul. Láze ňská

oprava soklu a nátěr fasády

15 000,-

č.p. 360, ul. Nerudova

výměna krovu, položení krytiny a práce související

60 000,-

č.p. 356, ul. Nerudova

výměna střešní krytiny, a kl. prvků, oprava krovu

30 000,-

č.p. 114, ul. Sládkova

částečná výměna a doplnění střešní krytiny, oprava fasády i štítové zdi

25 000,-


Usnesení č. 63 / 2009 - vydání 7. změny územního plánu sídelního útvaru Kadaň

Zastupitelstvo města o v ě ř u j e , že 7. změna územního plánu sídelního útvaru Kadaň není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, s územně plánovací dokumentací Ústeckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje.


Usnesení č. 64 / 2009 - 7. změna územního plánu sídelního útvaru Kadaň - výsledky projednání

Zastupitelstvo města s o u h l a s í s předloženým návrhem 7. změny územního plánu Kadaně a s výsledky jeho projednání.


Usnesení č. 65 / 2009 - 7. změna územního plánu sídelního útvaru Kadaň - opatření obecné povahy

Zastupitelstvo města v y d á v á dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy - 7. změnu územního plánu sídelního útvaru Kadaň.


Usnesení č. 66 / 2009 - podání žádosti o dotaci z ROP Severozápad - akce "Městský úřad Kadaň - čp. 7, J. Š vermy v Kadani"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci z ROP Severozápad na akci "Městský úřad Kadaň - čp. 7, J. Š vermy v Kadani", přičemž výše celkových nákladů bude činit cca 17 mil. Kč vč. DPH a akce bude provedena v letech 2009 - 2011.


Usnesení č. 67 / 2009 - zajištění finančního krytí projektu připraveného k předložení z ROP Severozápad - akce "Městský úřad Kadaň - čp. 7, J. Š vermy v Kadani"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zajištění finančního krytí projektu připraveného k předložení z ROP Severozápad na akci "Městský úřad Kadaň - čp. 7, J. Š vermy v Kadani". Celkové náklady projektu, tj. cca 17 mil. Kč budou kryty z rozpočtu města.


Usnesení č. 68 / 2009 - spolufinancování projektu připraveného k předložení z ROP Severozápad - akce "Městský úřad Kadaň - čp. 7, J. Š vermy v Kadani"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e spolufinancování projektu připraveného k předložení z ROP Severozápad na akci "Městský úřad Kadaň - čp. 7, J. Š vermy v Kadani" z prostředků obce, a to v minimální výši 7,5 % celkového rozsahu projektu, tj. cca 1,3 mil. Kč.


Usnesení č. 69 / 2009 - dohoda o partnerství a spolupráci - akce "Městský úřad Kadaň - čp. 7, J. Š vermy v Kadani"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření předložené Dohody o partnerství a spolupráci na projektu "Městský úřad Kadaň - čp. 7, J. Š vermy v Kadani" mezi Městem Kadaň a
- Městem Klášterec nad Ohří
- Městem Mašťov


Usnesení č. 70 / 2009 - zpráva o péči o zdravotně postižené a staré občany,
o poskytování příspěvku na péči a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o péči o zdravotně postižené a staré občany, o poskytování příspěvku na péči a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi.


Usnesení č. 71 / 2009 - zpráva o sociálně právní ochraně dětí a péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o sociálně právní ochraně dětí a péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením.


Usnesení č. 72 / 2009 - Grantový systém města Kadaně

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e dotaci ve výši 100.000,- Kč na realizaci projektu Agentura Radost pomoc potřebným v rámci vyhlášeného Grantového programu sociálních služeb pro období 2009/2010 - II. výzva pro občanské sdružení RADKA.Usnesení č. 73 / 2009 - podání žádosti o dotaci z operačního programu ŽP

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci z operačního programu životní prostředí prioritní osa 3. oblast 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry podoblast 3.2.1. Realizace úspor energie a spolufinancováním města min. 10% z celkových nákladů.


Usnesení č. 74 / 2009 - pověření RADKA o. s. - podání žádosti o dotaci z operačního programu ŽP

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e ustanovení RADKA o. s. Rodiče a děti Kadaně jako pověřenou osobu jednáním při podání žádosti o dotaci z operačního programu životní prostředí prioritní osa 3. oblast 3.2. Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry podoblast 3.2.1. Realizace úspor energie.


Usnesení č. 75 / 2009 - přidělení uvolněného sociálního bytu - čp. 1273/021 (dle schválených Zásad)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e přidělení uvolněného soc. bytu čp. 1273/021 o velikosti 1+2, ul. Chomutovská v k. ú. Kadaň dle schválených Zásad pro hospodaření s byty i nebyt. prostory v majetku města (bod 9 řešení soc. bytů po jejich opuštění nájemcem - obálková metoda).Usnesení č. 76 / 2009 - ukončení nájemní smlouvy - Strážiště II. -pí Loukotová

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 9507/08 uzavřené s pí Loukotovou dohodou ke dni 31. 5. 2009 a b e r e n a v ě d o m í ukončení nájemní smlouvy č. M 16/08 s pí Loukotovou ke stejnému datu.


Usnesení č. 77 / 2009 - smlouva o budoucí smlouvě kupní - Strážiště II. - pí Š ípová

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti na zastavěné parcele 2953/119, příslušný podíl na společných částech domu včetně garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/9 zastavěné parcely 2953/119 v k. ú. Kadaň s pí Š ípovou s účinností od 1. 6. 2009 v předloženém znění.


Usnesení č. 78 / 2009 - ukončení nájemní smlouvy - Strážiště II.
- Brotánková

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 4346/N/02 uzavřené se pí Brotánkovou dohodou ke dni 31. 5. 2009 a b e r e n a v ě d o m í ukončení nájemní smlouvy č. M 337/03 se pí Brotánkovou ke stejnému datu.


Usnesení č. 79 / 2009 - smlouva o budoucí smlouvě kupní - Strážiště II.- Brotánková st.

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti (včetně garáže) na zastavěné parcele 2953/112 včetně zastavěné parcely a zahrady parcely 2953/113 o vým. 44 m2 v k. ú. Kadaň s pí Brotánkovou (st.), s účinností od 1. 6. 2009 v předloženém znění .


Usnesení č. 80 / 2009 - prodej p. č. 2481/1 a 2481/2 v k. ú. Kadaň (záměr)

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e zveřejnit záměr obce prodat parcely
č. 2481/1 a 2481/2 v k. ú. Kadaň (na základě došlé žádosti o prodej).


Usnesení č. 81 / 2009 - prodej části p. č. 1280/1 v k. ú. Kadaň (záměr)

Zastupitelstvo města o d k l á d á projednání zveřejnění záměru obce prodat část parcely č. 1280/1 o vým. cca 60 m2 v k. ú. Kadaň.


Usnesení č. 82 / 2009 - prodej části p. č. 412/1 v k. ú. Úhošťany (záměr)

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e zveřejnění záměru obce prodat část parcely č. 412/1 v k. ú. Úhošťany (na základě došlé žádosti o prodej).Usnesení č. 83 / 2009 - prodej pozemků v zahrádkářské kolonii Kostelní dvůr Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e :

1) prodej pozemků par. č. 2903/11 o vým. 9 m2, par. č. 2903/16 o vým. 350 m2 a par. č. 2907/2 o vým. 5 m2 (celková vým. 364 m2) v k. ú. Kadaň manželům Š vestkovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1.820,- Kč (pozemky). Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.532,- Kč.
2) prodej pozemků par. č. 2903/15 o vým. 27 m2, par. č. 2903/18 o vým. 431 m2 (celková vým. 458 m2) a ideální 1/4 par. č. 2903/29 o vým. 206 m2 v k. ú. Kadaň manželům Podroužkovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.547,- Kč (pozemky + cesta). Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.532,- Kč.
3) prodej pozemku par. č. 2903/31 o vým. 132 m2 v k. ú. Kadaň pí Strnadové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 660,- Kč (pozemek). Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.532,- Kč.
4) prodej pozemků par. č. 2903/13 o vým. 25 m2, par. č. 2903/32 o vým. 419 m2 (celková vým. 444 m2) a ideální 1/4 par. č. 2903/29 o vým. 206 m2 v k. ú. Kadaň manželům Holcovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.477,- Kč (pozemky + cesta). Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.532,- Kč.
5) prodej pozemků par. č. 2907/3 o vým. 6 m2, par. č. 2903/20 o vým. 434 m2 (celková vým. 440 m2) a ideální 1/4 par. č. 2903/28 o vým. 73 m2 v k. ú. Kadaň manželům Fričovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.291,- Kč (pozemky + cesta). Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.532,- Kč.
6) prodej pozemků ideální ½ par. č. 2903/3 o vým. 23 m2, ideální ½ par. č. 2907/4 o vým. 4 m2, ideální ½ par. č. 2903/21 o vým. 465 m2 (celková vým. 492 m2) a ideální 1/8 par. č. 2903/28 o vým. 73 m2 v k. ú. Kadaň p.Valentovi a ideální ½ par. č. 2903/3 o vým. 23 m2, ideální ½ par. č. 2907/4 o vým. 4 m2, ideální ½ par. č. 2903/21 o vým. 465 m2 (celková vým. 492 m2) a ideální 1/8 par. č. 2903/28 o vým. 73 m2 v k. ú. Kadaň pí Smejkalové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.551,- Kč (pozemky + cesta). Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.532,- Kč.
7) prodej pozemků par. č. 2903/22 o vým. 426 m2 a ideální 1/3 par. č. 2903/25 o vým. 73 m2 v k. ú. Kadaň manželům Riegrovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.220,- Kč (pozemky + cesta). Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.532,- Kč.
8) prodej pozemků par. č. 2907/5 o vým. 3 m2, par. č. 2903/24 o vým. 483 m2 (celková vým. 486 m2) a ideální 1/3 par. č. 2903/25 o vým. 73 m2 v k. ú. Kadaň p.Koudelkovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.520,- Kč (pozemky + cesta). Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.532,- Kč.
9) prodej pozemků par. č. 2903/26 o vým. 336 m2 a ideální 1/3 par. č. 2903/25 o vým. 73 m2 v k. ú. Kadaň manželům Misarovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 1.770,- Kč (pozemky + cesta). Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.532,- Kč.
10) prodej pozemků par. č. 2903/4 o vým. 18 m2, par. č. 2903/27 o vým. 438 m2 (celková vým. 456 m2) a ideální 1/4 par. č. 2903/28 o vým. 73 m2 v k. ú. Kadaň pí Paličkové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.371,- Kč (pozemky + cesta). Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.532,- Kč.
11) prodej pozemků par. č. 2903/10 o vým. 62 m2, par. č. 2903/19 o vým. 752 m2
(celková vým. 814 m2), ideální 1/4 par. č. 2903/29 o vým. 206 m2 a ideální 1/4 par. č. 2903/28 o vým. 73 m2 v k. ú. Kadaň manželům Fričovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 4.418,- Kč (pozemky + cesta). Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.532,- Kč a částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 132,- Kč (pozemky + cesta).
12) prodej pozemků par. č. 2903/8 o vým. 24 m2, par. č. 2903/9 o vým. 24 m2, par. č.
2903/30 o vým. 706 m2 (celková vým. 754 m2) a ideální 1/4 par. č. 2903/29 o vým. 206 m2 v k. ú. Kadaň p. Dejmkovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 4.027,- Kč (pozemky + cesta). Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.532,- Kč a částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 120,- Kč (pozemky + cesta).Usnesení č. 84 / 2009 - úprava usnesení ZM č. 296/2008 ze dne 18. prosince 2008

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e úpravu usnesení ZM č. 296/2008 ze dne
18. prosince 2008:
bod 38, bod 39 a bod 41 se nahrazuje zněním:
38) prodej pozemků par. č. 3196/3 o vým. 14 m2, 3142/49 o vým. 85 m2, 3196/88 o vým. 403 m2 (celková vým. 502 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k. ú. Kadaň p. Gorolovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.704,- Kč (pozemky + cesta).
39) prodej pozemků par. č. 3196/4 o vým. 14 m2, par. č. 3142/47 o vým. 81 m2, par. č. 3196/89 o vým. 496 m2 (celková vým. 591 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k. ú. Kadaň manželům Trunečkovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 3.149,- Kč (pozemky + cesta).
41) prodej pozemků par. č. 3196/6 o vým. 14 m2, par. č. 3196/91 o vým. 467 m2 a par. č. 3142/48 o vým. 66 m2 (celková vým. 547 m2) a ideální 1/56 par. č. 3196/1 o vým. 2 181 m2 v k. ú. Kadaň manželům DŠ‘ringovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, tj. 2.929,- Kč (pozemky + cesta).


Usnesení č. 85 / 2009 - záměr obce prodat - p. č. 19 v k. ú. Úhošťany

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zveřejnění záměru obce prodat pozemek par. č. 19 v k. ú. Úhošťany určený k výstavbě samostatně stojících RD venkovního typu dle nabídky v předloženém znění.

Usnesení č. 86 / 2009 - DPH u smluv o budoucích smlouvách o zřízení VB uzavřených před 1. 4. 2009

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e , aby město neúčtovalo DPH u věcných břemen v případě, že smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene byla uzavřena před 1. 4. 2009 a nebyla v ní řešena DPH .


Usnesení č. 87 / 2009 - žádost o odstranění stavby - zahradní chatka č. e. 1317 -
p. č. 3106/51, k. ú. Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e podat žádost na stavební úřad o odstranění stavby zahradní chatky č. e. 1317 stojící na p. č. 3106/51 o vým. 14 m2 v k. ú. Kadaň v zahrádkářské kolonii ČZS ZO Kadaň I, os. č. 2.

Usnesení č. 88 / 2009 - úplatný převod p. č. 3515, k. ú. Kadaň - Pozemkový fond ČR

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zažádat Pozemkový fond ČR o úplatný převod p. č. 3515 o výměře 541 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kadaň z důvodu realizace Cyklistické stezky "OHŠ˜E".


Usnesení č. 89 / 2009 - soudní řízení - Autoškola Omega s. r. o.

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í informace JUDr. Anny Burdové ve věci soudního řízení - Autoškola Omega s. r. o. a s c h v a l u j e netrvat na vydání bezdůvodného obohacení a náhradu škody v celkové výši 2 443 833,- Kč za podmínky, že soudní spor s Autoškolou Omega s. r. o. se sídlem Chomutov, Kosmova 4721 bude řešen formou soudního smíru s vyrovnáním ve výši 1 000 000,-Kč, nikoliv však ve splátkách dle návrhu, ale jednorázovou platbou na účet Města Kadaně a to do 30 dnů ode dne uzavření soudního smíru.


Usnesení č. 90 / 2009 - revokace usnesení ZM č. 267/2008 ze dne 27. listopadu 2008

Zastupitelstvo města r e v o k u j e usnesení ZM č. 267/2008 ze dne 27. listopadu 2008.

Usnesení č. 91 / 2009 - smlouva o budoucí kupní smlouvě - část p. č. 2953/6, k. ú. Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření "Smlouvy o budoucí kupní smlouvě" - na prodej části p. č. 2953/6 v k. ú. Kadaň za kupní cenu 112,-Kč/m2 mezi Městem Kadaň a firmou METALL QUATRO spol. s r. o. Most, Vysoká Pec 2 a to v předloženém znění.


Usnesení č. 92 / 2009 - smlouva o budoucí kupní smlouvě - p. č. 2950, k. ú. Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření "Smlouvy o budoucí kupní smlouvě" - na prodej p. č. 2950 v k. ú. Kadaň za kupní cenu 112,- Kč/m2 mezi Městem Kadaň a firmou METALL QUATRO spol. s r. o. Most, Vysoká Pec 2 a to v předloženém znění.


Usnesení č. 93 / 2009 - uzavření smlouvy o zániku věcného předkupního práva - pí Lukešová

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o zániku věcného předkupního práva k nemovitostem čp. 1729 a par. 3142/20, 3143/10 a 3143/54 v k. ú. Kadaň s pí Lukešovou dle smlouvy v předloženém znění.


Usnesení č. 94 / 2009 - přidělení uvolněného sociálního bytu - čp. 1147/002 (dle schválených Zásad)

Zastupitelstvu města s c h v a l u j e přidělení uvolněného soc. bytu čp. 1147/002 o velikosti 1+1, ul. Budovatelů v k. ú. Kadaň dle schválených Zásad pro hospodaření s byty i nebyt. prostory v majetku města (bod 9 řešení soc. bytů po jejich opuštění nájemcem - obálková metoda).


Usnesení č. 95 / 2009 - zpráva o hospodaření s byty

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o hospodaření s byty v majetku Města Kadaně.


Usnesení č. 96 / 2009 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. CZ.1.09/1.2.00/09.00081 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Sportovní víceúčelová hala Kadaň 2"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. CZ.1.09/1.2.00/09.00081 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt "Sportovní víceúčelová hala Kadaň 2" v předloženém znění.


Usnesení č. 97 / 2009 - vyhláška č. 2/2009, kterou se mění a dopl ňuje vyhláška č. 4/2008,
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2009, kterou se mění a dopl ňuje vyhláška č. 4/2008, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.


Vytvořeno 1.10.2010 10:33:35 | přečteno 73x | ernest
load