Výpis usnesení ze zápisu z 17.zasedání zastupitelstva města - 26. 11. 2009

Výpis usnesení ze zápisu z 17.zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 26. listopadu 2009 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kadani.

Usnesení č. 167 / 2009 - rozpočtové změny - 4. rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložené rozpočtové změny - 4. rozpočtové opatření.

4. rozpočtové opatření k 26.11.2009
(v tis. Kč)
rozpočet
změna
upravený rozpočet
Příjmy
Da ňové
da ň z příjmu právnických osob za obce
0,00
5 697,00
5 697,00
ostatní daně a poplatky
ostatní správní poplatky
8500,00
-1 000,00
7500,00
poplatek za užívání veřejného prostranství
300,00
115,00
415,00
Neda ňové
z vlastní činnosti
ostatní příjmy
8,00
252,00
260,00
dary
neinvestiční
850,00
20,00
870,00
Přijaté transfery
příspěvek na péči opráv. osobám podle zák.č. 108/2006 Sb.
64 099,00
3 341,00
67 440,00
PAŽIT - dotace KÚ pro 2.ZŠ  a 5.ZŠ 
0,00
22,00
22,00
Nábřeží Maxipsa Fíka - Severozápad
0,00
13 252,51
13 252,51
činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ
3 513,00
56,71
3 569,71
výsadba melioračních a zpev ňujících dřevin - KÚ
18,65
92,75
111,40
Odborný lesní hospodář - KÚ
63,54
35,30
98,84
Alej u Františkánského kláštera - provedeno r. 2008
0,00
178,23
178,23
Kapitálové
splátky - půdní vestavba
0,00
100,00
100,00
Ostatní
nadační příspěvek - Dopravní zklidnění průtahu
0,00
50,00
50,00
pojistné plnění
142,90
269,87
412,77
Evropský den bez aut
0,00
20,00
20,00
splátky půjček od obyvatel (FRB, soc. půjčky)
0,00
100,00
100,00
věcná břemena
0,00
36,00
36,00
Celkem příjmy
618 320,98
22 638,37
640 959,35
Výdaje
Odbor vnitřních věcí
mzdové a sociální náklady
OON
3 164,00
-300,00
2 864,00
sociální pojištění
12 332,00
-700,00
11 632,00
neinvestiční náklady
opravy a údržba
1 038,00
130,30
1 168,30
poradenské a právní služby
800,00
-140,00
660,00
cestovné
200,00
10,00
210,00
drobný hmotný majetek
700,00
5,00
705,00
pohonné hmoty
350,00
-150,00
200,00
nájemné
0,00
3,00
3,00
materiál
1 600,00
40,00
1 640,00
investiční náklady
stroje, přístroje a zařízení
791,20
69,00
860,20
programové vybavení
610,00
125,00
735,00
výkon státní správy v oblasti sociálních služeb
platy
630,60
6,44
637,04
náhrady mezd v době nemoci
10,00
-6,44
3,56
činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - KÚ
platy
2 264,00
150,00
2 414,00
náhrady mezd v době nemoci
57,00
-40,00
17,00
sociální pojištění
566,00
21,00
587,00
zdravotní pojištění
204,00
14,00
218,00
pojistné z mezd
13,00
5,00
18,00
pohonné hmoty
130,00
-55,30
74,70
poštovné
54,00
-29,00
25,00
školení
25,00
-8,99
16,01
Odbor životního prostředí
investice v zeleni
3 131,70
16,80
3 148,50
výsadba melioračních a zpev ňujících dřevin - dotace KÚ
18,65
92,75
111,40
Odborný lesní hospodář - dotace KÚ
63,54
35,30
98,84
Odbor dopravy
TSK s.r.o. - MHD
3 700,00
35,00
3 735,00
BESIP
80,00
50,00
130,00
zimní rekreační doprava
100,00
-35,00
65,00
Odbor regionálního rozvoje
regenerace MPR
2 000,00
50,00
2 050,00
památková péče
60,00
-7,50
52,50
publikace o MPR
800,00
-150,00
650,00
ROP č.p. 7
500,00
-500,00
0,00
územní plánování
380,00
-50,00
330,00
Odbor výstavby
ROP
Nábřeží Maxipsa Fíka - dotace Severozápad
0,00
13 252,51
13 252,51
vnitřní správa
údržba budov
2 550,10
1 043,30
3 593,40
údržba hradeb
300,00
-69,00
231,00
doprava
chodníky a komunikace
6 700,00
655,00
7 355,00
školství
údržba škol a školských zařízení
5 000,00
134,27
5 134,27
sportoviště
dětské dopravní hřiště
1 400,00
-212,00
1 188,00
zimní stadion a koupaliště - energie
5 255,00
281,00
5 536,00
Správa odboru - projekty
10 604,00
-655,00
9 949,00
Odbor školství a kultury
školství
neinvestiční náklady - žáci - dětské domovy
30,00
-20,00
10,00
kultura
Advent
150,00
20,00
170,00
Císařský den
1 785,00
9,00
1 794,00
propagace
1 675,00
60,00
1 735,00
narozeniny Maxipsa Fíka
480,00
-75,00
405,00
Městská galerie Karla Havlíčka
300,00
75,00
375,00
kniha vinařství + legendy
150,00
30,00
180,00
Odbor sociálních věcí
příspěvek na péči opráv. osobám podle zák.č. 108/2006 Sb.
64 099,00
3 341,00
67 440,00
Organizační složky
Městská policie
ochranné pomůcky
20,00
-20,00
0,00
prádlo, oděv, obuv
150,00
18,00
168,00
drobný hmotný majetek
200,00
88,00
288,00
pohonné hmoty
260,00
-18,00
242,00
telekomunikace a radiokomunikace
150,00
-40,00
110,00
cestovné
30,00
-13,00
17,00
věcné dary
20,00
-15,00
5,00
Příspěvkové organizace
2.ZŠ 
PAŽIT - dotace KÚ
0,00
10,00
10,00
5.ZŠ 
PAŽIT - dotace KÚ
0,00
12,00
12,00
Ostatní výdaje
Dotace a dary
příspěvky za členství - Nechranicko, Euroregion, SHS ČMS
130,00
1,50
131,50
Ostatní výdaje
DPH
235,00
3,20
238,20
da ň z příjmu právnických osob za obce
0,00
5 697,00
5 697,00
rezerva
9 098,29
358,23
9 456,52
Celkem výdaje
618 320,98
22 638,37
640 959,35

Usnesení č. 168 / 2009 - kontokorentní úvěr 2010

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou smlouvu o poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši 50 mil. Kč pro rok 2010 s Komerční bankou, a. s.


Usnesení č. 169 / 2009 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku ve formě dotace - Biskupství v Litoměřicích

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí příspěvku ve formě dotace č. 9/2009 uzavřené mezi Městem Kadaň a Biskupstvím v Litoměřicích.


Usnesení č. 170 / 2009 - Nová OZV o dani z nemovitostí

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e vydání nové Obecně závazné vyhlášky města Kadaně č. 5/2009 o dani z nemovitostí.


Usnesení č. 171 / 2009 - Nová OZV o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e vydání nové Obecně závazné vyhlášky města Kadaně č. 7/2009 o místním poplatku ze psů.

Usnesení č. 172 / 2009 - OZV o místním poplatku za odpady

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e vydání Obecně závazné vyhlášky města Kadaně č. 6/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažčování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra ňování komunálních odpadů.
Usnesení č. 173 / 2009 - Plnění plánu výstavby k 30. 10. 2009

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í zprávu o Plnění plánu výstavby
k 30. 10. 2009.


Usnesení č. 174 / 2009 - schválení podání žádosti o úhradu nákladů na realizaci díla na odstranění ekologických škod - akce "Cyklistická stezka Kadaň - Prunéřov : 1. etapa výstavby část B a 2. etapa výstavby část A - LIBOUŠ  X"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e podání žádosti o úhradu nákladů na realizaci díla na odstranění ekologických škod projektu "Cyklistická stezka Kadaň - Prunéřov: 1. etapa výstavby část B a 2. etapa výstavby část A - LIBOUŠ  X".


Usnesení č. 175 / 2009 - schválení dofinancování nákladů na realizaci díla nad rámec
rozsahu Koncepce řešení ekologických škod - akce "Cyklostezka Kadaň - Prunéřov :
1. etapa výstavby část B a 2. etapa výstavby část A - LIBOUŠ  X"
Zastupitelstvo města s c h v a l u j e dofinancování nákladů na realizaci díla nad rámec rozsahu Koncepce řešení ekologických škod projektu "Revitalizace území: Cyklostezka Libouš X, Cyklistická stezka Kadaň - Prunéřov 1. etapa výstavby část B a Cyklistická stezka Kadaň - Prunéřov 2. etapa výstavby část A".


Usnesení č. 176 / 2009 - schválení aktualizovaného projektu - akce "Regenerace panelového sídliště C"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený aktualizovaný projekt "Regenerace panelového sídliště C".


Usnesení č. 177 / 2009 - schválení přípravy a realizace akce - akce "Regenerace panelového sídliště C - etapa B1, B 3, rok 2010"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e přípravu a realizaci akce "Regenerace panelového sídliště C - etapa B1, B3, rok 2010" u objektu čp. 1302 - 1309, 1312 - 1318 a čp. 1311 a 1370 a její spolufinancování v rámci Programu Regenerace panelových sídlišť - rok 2010.


Usnesení č. 178 / 2009 - Vyhláška č. 4/2009, o stanovení doby nočního klidu a o vymezení času, ve kterém se mohou konat sportovní, kulturní a společenské akce na veřejném prostranství

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2009, o vymezení času, ve kterém se mohou konat sportovní, kulturní a společenské akce na veřejném prostranství.

Usnesení č. 179 / 2009 - zajištění Ambulantní pohotovostní péče 2010

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče mezi Ústeckým krajem a Městem Kadaň za stejných podmínek jako v roce 2009.

Usnesení č. 180 / 2009 - Zpráva o stavu cestovního ruchu v Kadani 2009

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou Zprávu o stavu cestovního ruchu v Kadani 2009 a s c h v a l u j e navržená opatření.


Usnesení č. 181 / 2009 - Zpráva o školství ve městě

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o školství ve městě.


Usnesení č. 182 / 2009 - Dohoda o partnerství „Elektronické turistické informační centrum"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření předložené Dohody o partnerství k projektu "Elektronické turistické informační centrum" se statutárním městem Chomutov.


Usnesení č. 183 / 2009 - doplnění zřizovací listiny ZUŠ  Klementa Slavického, Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e doplnění zřizovací listiny Základní umělecké školy Klementa Slavického, Kadaň, o další bod v článku VI. Okruhy dopl ňkové činnosti:

- rozvoj předpokladů k uměleckému vzdělávání v hudebním, výtvarném a tanečním oboru
u dětí mladších 5 let.

Usnesení č. 184 / 2009 - oprava tiskové chyby u Zřizovací listiny Mateřské školy, ul. Kpt. Jaroše 1554, 432 01 Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e opravu tiskové chyby ve Zřizovací listině Mateřské školy, ul. Kpt. Jaroše 1554, 432 01 Kadaň:

V článku VIII. Závěrečné ustanovení ve větě "Toto znění nahrazuje znění zřizovací listiny Mateřské školky, ul. Kpt. Jaroše 1554, 432 01 Kadaň" nahradit slovo "školky" za slovo „školy".


Usnesení č. 185 / 2009 - Zpráva o nezaměstnanosti

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou Zprávu
o nezaměstnanosti v obcích správního obvodu Kadaň.Usnesení č. 186 / 2009 - Zpráva o dopravě na území města

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou Zprávu o dopravě na
území města.

Usnesení č. 187 / 2009 - návrh názvu zrekonstruované plochy veřejné zeleně v Kadani

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený návrh názvu zrekonstruované plochy veřejné zeleně v Kadani na parcele číslo 386 v k. ú Kadaň mezi ulicemi Kpt. Jaroše, Boženy Němcové a Sokolovská v blízkosti centra města na Löschnerovo náměstí.Usnesení č. 188 / 2009 - pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Kadaň - pozemek p. č. 2643/2 a 2644 v k. ú. Kadaň a pozemek p. č. 497 v k. ú. Prunéřov

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í informaci o návrhu na pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Kadaň, který se týká pozemku parc. č. 2643/2 a 2644 v k. ú. Kadaň a pozemku parc. č. 497 v k. ú. Prunéřov, navrhovatel p.Rypl, neodstranil nedostatky návrhu ve stanovené lhůtě, a proto pořizovatel návrh odmítl.


Usnesení č. 189 / 2009 - pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Kadaň - pozemek p. č. 494/2 v k. ú. Prunéřov

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e ve smyslu § 44 d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Kadaň, týkající se pozemku parc. č. 494/2 v k. ú. Prunéřov.Usnesení č. 190 / 2009 - předložení žádosti města o finanční podporu z dotačního programu
Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity "Podpora terénní práce 2010"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložení žádosti města o finanční
podporu z dotačního programu Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity "Podpora terénní práce 2010" a finanční spoluúčast města ve výši 75.000,- Kč.


Usnesení č. 191 / 2009 - prodej části p. č. 266/62 a části p. č. 267/3 v k. ú. Tušimice, chatová osada (záměr)

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e zveřejnit záměr obce prodat část parcely č. 266/62 a část parcely č. 267/3 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Tušimice, chatová osada (na základě došlé žádosti o prodej).


Usnesení č. 192 / 2009 - prodej části p. č. 2934 a p. č. 2933 v k. ú. Kadaň (záměr)

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e zveřejnit záměr obce prodat část parcely č. 2934 o výměře 460 a parcelu č. 2933 o výměře 51 m2 v k. ú. Kadaň (na základě žádosti o prodej).


Usnesení č. 193 / 2009 - nabídka Exekutorského úřadu Plze ň - stavby č. e. 510 (zahradní chatka) v Kadani na p. č. 2996/15 k odkoupení (dražbou)

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e odkoupení jiné stavby č. e. 510 stojící na parcele č. 2996/15 o výměře 18 m2 v k. ú. Kadaň do vlastnictví obce (nabídka Exekutorského úřadu Plze ň-jih - dražbou) .
Usnesení č. 194 / 2009 - přidělení uvolněného sociálního bytu dle schválených Zásad (1259/001)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e přidělení uvolněného soc. bytu 1259/001 o velikosti 1+1, ul. Chomutovská v k. ú. Kadaň dle schválených Zásad pro hospodaření s byty i nebyt. prostory v majetku města ze dne 28. 5. 2009 - usn. č. 54/2009 (bod 9 řešení soc. bytů po jejich opuštění nájemcem - obálková metoda).


Usnesení č. 195 / 2009 - přidělení uvolněného sociálního bytu dle schválených Zásad (1447/020)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e přidělení uvolněného soc. bytu 1447/020 o velikosti 1+1, ul. Na Podlesí v k. ú. Kadaň dle schválených Zásad pro hospodaření s byty i nebyt. prostory v majetku města ze dne 28. 5. 2009 - usn. č. 54/2009 (bod 9 řešení soc. bytů po jejich opuštění nájemcem - obálková metoda).


Usnesení č. 196 / 2009 - Ústecký kraj - kupní smlouva

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření kupní smlouvy mezi Městem Kadaň a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem v předloženém znění a to na prodej p. č. 285/3 o výměře 754 m2 a p. č. 2772/5 o výměře 225 m2 v k. ú. Kadaň za kupní cenu smluvní 39 160,- Kč.


Usnesení č. 197 / 2009 - vnitroblok v ul. Dvořákova

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zažádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o převod pozemků dotčených stavbou ve vnitrobloku v ul. Dvořákova dle geometrického zaměření č. 1997-168/2008 ze dne 12. 8. 2009.

Usnesení č. 198 / 2009 - směna p. č. 473 v k. ú. Prunéřov

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e zažádat Lesy ČR, Lesní správa Klášterec o směnu části p. č. 473 v k. ú. Prunéřov.


Usnesení č. 199 / 2009 - převod pozemků od Pozemkového fondu ČR

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zažádat Pozemkový fond ČR o převod p.č. 286/2 o výměře 635 m2 a p. č.1622/6 o výměře 2 m2 v k. ú. Kadaň .


Usnesení č. 200 / 2009 - koupaliště Kadaň - návrh na převod chemické úpravny vody na Tepelné hospodářství Kadaň s. r. o.

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření darovací smlouvy č. 10603/09 mezi Městem Kadaň a Tepelným hospodářstvím Kadaň s. r. o. na převod (formou daru) technologie chemické úpravny vody koupaliště Kadaň (inv. č. 7-0561, účetní hodnota 2.088.450,- Kč) - umístěné v části budovy čp. 1855 stojící na p. č. 2248/1 v k. ú. Kadaň a to v předloženém znění. Technologie se převádí formou daru s ohledem na vysoké provozní a udržovací náklady.


Usnesení č. 201 / 2009 - nabídka přímého prodeje p. č. 363 v k. ú. Kadaň - ČR-ÚZSVM

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e zažádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o prodej p.č. 363 o výměře 538 m2 v k. ú. Kadaň


Usnesení č. 202 / 2009 - bezúplatný převod - sportoviště v k. ú. Kadaň - ČR-ÚZSVM

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 153/2009 na převod p. č. 2235, p. č.2237/2, p. č. 2237/3, p. č. 2237/7, p. č. 3301/1, p. č. 3301/3, p. č. 3301/5, p. č. 3301/7 v k. ú. Kadaň mezi Městem Kadaň a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a to v předloženém znění.


Usnesení č. 203 / 2009 - bezúplatný převod - p. č. 369/3 v k. ú. Úhošťany - ČR- ÚZSVM

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zažádat ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod p. č. 369/3 o výměře 308 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Úhošťany.


Usnesení č. 204 / 2009 - prodej pozemku p. č. 2483/13 v k. ú. Kadaň - ČR-ÚZSVM

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e uzavření kupní smlouvy č. 73/2009 (v předloženém znění) mezi Městem Kadaň a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej p. č. 2483/13 o výměře 498 m2, ostatní plocha v k. ú. Kadaň za kupní cenu 157 770,- Kč a to z důvodu vysoké kupní ceny s ohledem na skutečnost, že se jedná o veřejnou zele ň.


Usnesení č. 205 / 2009 - obnovení žádosti o získání p. č. 2624/2 v k. ú. Kadaň - PF ČR

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e zažádat Pozemkový fond - ČR o bezúplatný převod p. č. 2624/2 o výměře 603 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kadaň.


Usnesení č. 206 / 2009 - pozemky v k. ú. Úhošťany, Kadaňská Jese ň - výstavba RD (záměr)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zveřejnění záměru obce prodat pozemky par. č. 462/6 a par. č. 462/7 v k. ú. Úhošťany za účelem výstavby rodinných domů dle nabídky v předloženém znění s úpravou - losování proběhne při zasedání zastupitelstva města.


Usnesení č. 207 / 2009 - p. č. 19 v k. ú. Úhošťany - návrh smluvy - p. Sýkora

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek par. č. 19 v k. ú. Úhošťany s p.Sýkorou, dle smlouvy v předloženém znění.


Usnesení č. 208 / 2009 - ukončení nájemní smlouvy - Strážiště- pí K. Mutlová

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní s pí Mutlovou, dohodou ke dni 30. 11. 2009 a b e r e n a v ě d o m í ukončení nájemní smlouvy č. M321/2003 s pí Mutlovou ke stejnému datu.


Usnesení č. 209 / 2009 - smlouva o budoucí smlouvě kupní - Strážiště - pí H. Mutlová

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s pí Mutlovou, na prodej nemovitosti bytové jednotky č. 5 stojící na par. 2953/122, příslušného podílu na společných částech domu vč. garážového stání v suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné par. 2953/122 v k. ú. Kadaň s účinností od 1. 12. 2009 dle smlouvy v předloženém znění.


Usnesení č. 210 / 2009 - prodej pozemků v k. ú. Tušimice - p. Studený

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej pozemků par. č. 373/4 o vým. 6675 m2 (dle GP č. 764-58/09), 373/31 o vým. 22670 m2 (dle GP č. 764-58/09), 373/3 o vým. 154 m2, 373/8 o vým. 662 m2, 373/9 o vým. 1241 m2, 373/13 o vým. 3427 m2, 373/14 o vým. 958 m2, 373/15 o vým. 935 m2, 373/16 o vým. 2834 m2, 373/18 o vým. 13291 m2, 373/23 o vým. 1249 m2, 373/36 o vým. 59 m2, 373/41 o vým. 229 m2, 373/45 o vým. 75 m2, 373/47 o vým. 150 m2, 373/49 o vým. 186 m2, 373/50 o vým. 356 m2, 373/52 o vým. 630 m2, 373/53 o vým. 5462 m2, 376/10 o vým. 1580 m2 a 376/34 o vým. 1579 m2 v k. ú. Tušimice (celková výměra činí: 6,4402 ha, cena za ha činí 93.000,- Kč) za dohodnutou kupní cenu 598.939,- Kč p. Studenému. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 17.968,- Kč.


Usnesení č. 211 / 2009 - smlouva o budoucí smlouvě kupní v k. ú. Tušimice - p. Studený

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej pozemků par. č. 373/40 o vým. 349 m2 a 373/54 o vým. 10614 m2 (dle GP č. 764-58/09) v k. ú. Tušimice (celková výměra činí: 1,0963 ha, cena za ha činí 93.000,- Kč) s p. Studeným, dle smlouvy v předloženém znění. Kupní cena činí 101.956,- Kč + da ň z převodu nemovitosti ve výši 3.058,- Kč.


Usnesení č. 212 / 2009 - úprava usnesení ZM č. 140/2009 - SZMK os. č. 11
- manž. Semschovi, pí Nováková

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e úpravu usnesení ZM č. 140/2009 ze dne 27.8.2009, bod 17 a bod 18 se nahrazuje zněním:

17) prodej pozemků par. č. 3513/48 o vým. 16 m2, par. č. 3513/86 o vým. 387 m2
(celková vým. 403 m2), ideální 1/45 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č.
3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň manželům
Semschovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 2.015,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 2.246,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč.

18) prodej pozemků par. č. 3513/47 o vým. 21 m2, par. č. 3513/87 o vým. 622 m2, par. č.
3513/126 o vým. 60 m2, par. č. 3513/127 o vým. 218 m2 (celková vým. 921 m2), ideální 1/45
par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/45 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/45
par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň pí Novákové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 4.605,- Kč, podíl na cestě: 231,- Kč), tj. 4.836,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.937,- Kč a částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 145,- Kč (pozemky + cesta).


Usnesení č. 213 / 2009 - prodej pozemků v kolonii SZMK os. č. 11 - p. Kott

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej pozemků par. č. 3513/81 o vým. 376 m2, ideální 1/2 par. č. 3513/128 o vým. 7 m2, ideální 1/90 par. č. 3513/119 o vým. 2046 m2, ideální 1/90 par. č. 3507/4 o vým. 23 m2 a ideální 1/90 par. č. 3513/125 o vým. 17 m2 v k. ú. Kadaň p. Kottovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1.880,- Kč, podíl na přístupu: 17,- Kč, podíl na cestě: 116,- Kč), tj. 2.013,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 1.468,- Kč.


Usnesení č. 214 / 2009 - prodej bytové jednotky

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej bytové jednotky následujícímu kupujícímu:

Čtvrtá etapa

Kupující : p. Čapkovič

Předmětem prodeje je byt - bytová jednotka o velikosti 2+1, umístěná v 8. NP uprostřed , včetně příslušných podílů na společných částech budovy a na pozemcích par. č. 1867 - 1864 - zastavěné plochy v k. ú. Kadaň, obec Kadaň.

Kupní cena 75 544,- Kč

Rada města dne 20. 8. 2009 usnesení č. 573/2009 schválila uzavření nájemní smlouvy za nabídnuté nájemné ve výši 140 085,- Kč (na 9 měsíců). Podáním této nabídky žadatelem v obálkové metodě vzniklo právo koupě dle "Zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně".


Usnesení č. 215 / 2009 - prodej bytové jednotky

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej bytové jednotky následujícímu kupujícímu:

První etapa

Kupující : p. Kulhánek ml.

Předmětem prodeje je byt o velikosti 1+1, umístěná v 1. NP vpravo, včetně příslušných podílů na společných částech budovy a na pozemcích par. č. 1108,1107 a 1106 - zastavěné plochy v k. ú. Kadaň, obec Kadaň.

Kupní cena 65 120,- Kč

Právo koupě vzniklo na základě podání nejvyšší nabídky dle Zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně (nájem na dobu 9 měsíců) v obálkové metodě dne 20. 8. 2009 v celkové částce 247.995,- Kč.Usnesení č. 216 / 2009 - prodej bytové jednotky

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej bytové jednotky následujícímu kupujícímu:

První etapa

Kupující : pí Bystrianská

Předmětem prodeje je byt o velikosti 1+2, umístěná v 2.NP uprostřed, včetně příslušných podílů na společných částech budovy a na pozemcích par.č. 1093,1094 a 1095- zastavěné plochy v k.ú. Kadaň, obec Kadaň.

Kupní cena 96 570,- Kč

Právo koupě vzniklo na základě podání nejvyšší nabídky dle Zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně (nájem na dobu 9 měsíců) v obálkové metodě dne 22. 10. 2009 v celkové částce 297.000,- Kč.Usnesení č. 217 / 2009 - prodej bytové jednotky

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej bytové jednotky následujícímu kupujícímu:

Nultá etapa

Kupující : p. Vaněk

Předmětem prodeje je byt o velikosti 1+1, umístěná v 1. NP vpravo, včetně příslušných podílů na společných částech budovy a na pozemcích par. č. 783,1784,1785,1786,1787,1788 a 1789 - zastavěné plochy v k. ú. Kadaň, obec Kadaň.

Kupní cena 69 920,- Kč

Právo koupě vzniklo na základě podání nejvyšší nabídky dle Zásad pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně (nájem na dobu 9 měsíců) v obálkové metodě dne 22. 10. 2009 v celkové částce 13.509,- Kč.
Vytvořeno 17.2.2011 14:46:47 | přečteno 226x | ernest
load