Výpis usnesení ze zápisu z 18.zasedání zastupitelstva města - 17.11.2009

Výpis usnesení ze zápisu z 18.zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 17. listopadu 2009 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kadani.

Usnesení č. 218 / 2009 - rozpočtové změny - 5. rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočtové změny - 5. rozpočtové opatření.

5. rozpočtové opatření k 17.12.2009

(v tis. Kč)

 

 

 

 

 

rozpočet

změna

upravený

 

 

 

rozpočet

Příjmy

 

 

 

Neda ňové

 

 

 

z vlastní činnosti

 

 

 

reklama Kabelová televize Kadaň,a.s. - publikace Památky Kadaně

0,00

119,00

119,00

 

 

 

 

dary

 

 

 

neinvestiční

870,00

65,00

935,00

 

 

 

 

Přijaté transfery

 

 

 

dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi

28 100,00

-3 700,00

24 400,00

příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb.

67 440,00

5 817,00

73 257,00

Prevence kriminality - KÚ

81,00

50,00

131,00

Czech POINT - KÚ

58,26

-8,50

49,76

Dotace v požární ochraně na výdaje JSDHO

0,00

85,70

85,70

odborný lesní hospodář - KÚ

98,84

34,12

132,96

 

 

 

 

Kapitálové

 

 

 

investiční dary

3 000,00

1 000,00

4 000,00

prodej nemovitostí

0,00

400,00

400,00

 

 

 

 

Ostatní

 

 

 

ostatní příjmy

1 230,00

15,00

1 245,00

pojistné plnění

412,77

6,36

419,13

Celkem příjmy

640 959,35

3 883,68

644 843,03

Výdaje

 

 

 

Odbor vnitřních věcí

 

 

 

mzdové a sociální náklady

 

 

 

platy

43 898,00

500,00

44 398,00

náhrady mezd v době nemoci

143,00

20,00

163,00

OON

2 864,00

- 100,00

2 764,00

sociální pojištění

11 632,00

-400,00

11 232,00

pojistné z mezd

287,00

-20,00

267,00

 

 

 

 

neinvestiční náklady

 

 

 

opravy a údržba

1 168,30

20,00

1 188,30

knihy, tisk

120,00

-30,00

90,00

telekomunikace a radiokomunikace

789,72

-76,00

713,72

drobný hmotný majetek

705,00

-50,00

655,00

pohonné hmoty

200,00

20,00

220,00

materiál

1 640,00

36,00

1 676,00

školení a vzdělávání

350,00

-20,00

330,00

Czech POINT - dotace KÚ

58,26

-8,50

49,76

GIS

90,00

-22,00

68,00

 

 

 

 

investiční náklady

 

 

 

stroje, přístroje a zařízení

860,20

100,00

960,20

programové vybavení

735,00

22,00

757,00

 

 

 

 

činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - KÚ

 

 

 

platy

2 414,00

23,24

2 437,24

náhrady mezd v době nemoci

17,00

-5,15

11,85

pojistné z mezd

18,00

-6,00

12,00

drobný hmotný majetek

70,00

-1,90

68,10

nákup materiálu

110,00

-3,10

106,90

cestovné

10,00

1,94

11,94

školení

16,01

-5,71

10,30

telekomunikace a radiokomunikace

10,00

-3,32

6,68

 

 

 

 

Odbor životního prostředí

 

 

 

investice v zeleni

3 148,50

12,60

3 161,10

odborný lesní hospodář - dotace KÚ

98,84

34,12

132,96

 

 

 

 

Odbor dopravy

 

 

 

BESIP

130,00

55,00

185,00

 

 

 

 

Odbor regionálního rozvoje

 

 

 

publikace o MPR

650,00

100,00

750,00

 

 

 

 

Odbor výstavby

 

 

 

vnitřní správa

 

 

 

údržba budov

3 593,40

6,36

3 599,76

 

 

 

 

Odbor sociálních věcí

 

 

 

dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi

28 100,00

-3 700,00

24 400,00

příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb.

67 440,00

5 817,00

73 257,00

 

 

 

 

Organizační složky

 

 

 

Městská policie

 

 

 

prádlo, oděv, obuv

168,00

10,00

178,00

knihy, učební pomůcky, tisk

5,00

-2,00

3,00

drobný hmotný majetek

288,00

30,00

318,00

telekomunikace a radiokomunikace

110,00

-28,00

82,00

 

 

 

 

Požární ochrana

 

 

 

pohonné hmoty

100,00

- 16,30

83,70

školení a vzdělávání

40,00

-1,80

38,20

drobný hmotný majetek

29,80

118,40

148,20

opravy a udržování

50,00

-11,00

39,00

programové vybavení

10,00

-5,40

4,60

nákup služeb

72,00

2,00

74,00

poradenské a právní služby

2,00

-2,00

0,00

stroje, přístroje a zařízení

350,50

1,80

352,30

 

 

 

 

Příspěvkové organizace

 

 

 

Městská správa sociálních služeb

 

 

 

provoz

3 708,00

-1 463,00

2 245,00

investice

0,00

263,00

263,00

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

Transfery a dary

 

 

 

Technické služby, s.r.o. - dar SD,a.s. na vozidlo pro separ. odpad

0,00

1 000,00

1 000,00

 

 

 

 

Ostatní výdaje

 

 

 

DPH

238,20

21,40

259,60

Prevence kriminality - Světlo,o.s.

0,00

50,00

50,00

rezerva

9 456,52

1 600,00

11 056,52

Celkem výdaje

640 959,35

3 883,68

644 843,03

Usnesení č. 219 / 2009 - návrh rozpočtu na rok 2010

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený rozpočet na rok 2010 (viz příloha č. 1 zápisu).Usnesení č. 220 / 2009 - odměny neuvolněným členům zastupitelstva

Zastupitelstvo města u k l á d á zařadit na lednové zasedání zastupitelstva města bod programu odmě ňování členům zastupitelstva.


Usnesení č. 221 / 2009 - rozpočtový výhled na rok 2011

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í rozpočtový výhled na rok 2011.


Usnesení č. 222 / 2009 - odpis pohledávek

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í odpis pohledávek města v celkové výši 311.805,10 Kč.


Usnesení č. 223 / 2009 - rozdělení dotací ostatním žadatelům na rok 2009

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e přidělení dotace p.Marcikánovi na projekt Vydání sbírky básní v edici "Básníci třetího tisíciletí" na rok 2009 ve výši 20.000,- Kč.


Usnesení č. 224 / 2009 - revokace usnesení ZM č. 177/2009 ze dne 26. 11. 2009

Zastupitelstvo města r e v o k u j e usnesení ZM č. 177/2009 ze dne 26. 11. 2009.


Usnesení č. 225 / 2009 - schválení přípravy a realizace akce - "Regenerace panelového sídliště C - etapa B1, rok 2010"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e přípravu a realizaci akce "Regenerace panelového sídliště C - etapa B1, rok 2010" u objektu čp. 1302 - 1309, 1312 - 1318 a čp. 1311 a 1370 a její spolufinancování v rámci Programu Regenerace panelových sídlišť - rok 2010.
Usnesení č. 226 / 2009 - plán práce RM a ZM pro rok 2010

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený plán práce rady města a zastupitelstva města pro rok 2010.


Usnesení č. 227 / 2009 - zprávy o činnosti výborů ZM v roce 2009

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru ZM v roce 2009.


Usnesení č. 228 / 2009 - stanovení náhrad neuvolněným zastupitelům

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e stanovení paušální náhrady neuvolněným členům zastupitelstva města pro rok 2010, kteří nejsou v pracovním nebo obdobném poměru, za výkon jejich funkce, za jednání zastupitelstva města, rady města, výboru a komisí v následující výši:
- jednání v trvání do 5 hodin 700,- Kč
- jednání v trvání nad 5 hodin 1.000,- Kč


Usnesení č. 229 / 2009 - finanční dar členům výboru ZM

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e vyplacení finančního daru členům kontrolního výboru ZM, kteří nejsou členy zastupitelstva města :
Ing. Kelnerová 1.750,- Kč
Kolařík ml. 750,- Kč
Marvan 1.000,- Kč
Žák 1.500,- Kč
za účast na kontrolách v roce 2009.


Usnesení č. 230 / 2009 - OZV č. 8/2009, o stanovení závazných podmínek nezbytných k zajištění veřejného pořádku pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav a diskoték (dále jen "veřejné hudební produkce)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e vydání Obecně závazné vyhlášky č. 8/2009, o stanovení závazných podmínek nezbytných k zajištění veřejného pořádku pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav a diskoték (dále jen "veřejné hudební produkce") s podmínkou úpravy možnosti pro žadatele, který nevlastní živnostenské oprávnění.Usnesení č. 231 / 2009 - Územní plán sídelního útvaru Kadaň

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í, že Územní plán sídelního útvaru Kadaň schválený plenárním zasedáním Okresního národního výboru Chomutov dne 29. prosince 1987 včetně změn č. 1 - 7 pozbude platnosti v souladu s § 187 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. ledna 2010.Usnesení č. 232 / 2009 - 8. změna Územního plánu sídelního útvaru Kadaň

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í ukončení pořizování změny č. 8 Územního plánu sídelního útvaru Kadaň.Usnesení č. 233 / 2009 - schválení vydání obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/2004, č. 1/06, č. 7/06, č. 11/06.
Usnesení č. 234 / 2009 - Územní plán Kadaně - ověření souladu s nadřazenou dokumentací

Zastupitelstvo města o v ě ř u j e , že Územní plán Kadaně není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky, s územně plánovací dokumentací Ústeckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje.


Usnesení č. 235 / 2009 - Územní plán Kadaně - souhlas

Zastupitelstvo města s o u h l a s í s předloženým návrhem Územního plánu Kadaně a s výsledky jeho projednání a návrhem rozhodnutí o námitkách.


Usnesení č. 236 / 2009 - Územní plán Kadaně - opatření obecné povahy

Zastupitelstvo města v y d á v á dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy - Územní plán Kadaně.


Usnesení č. 237 / 2009 - spolupráce města na projektu "Prevence kriminality obce na rok 2010"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e realizaci programu "Prevence kriminality obce na rok 2010" a s o u h l a s í s vyčleněním částky 198.000,- Kč v rozpočtu obce jako finanční spoluúčast města na financování projektů.


Usnesení č. 238 / 2009 - kupní ceny nemovitostí pro rok 2010

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e následující kupní ceny nemovitostí pro rok 2010:
Kupní cena :
1. Kupní cena (smluvní cena) je stanovena dle zák. č. 151/1997 Sb., o oce ňování
majetku ve znění pozdějších vyhlášek Ministerstva financí ČR + náklady vzniklé
v souvislosti s prodejem (náklady na srovnávací sestavení, výpisy z pozemkových knih,
geometrických plánů, znaleckých posudků + správní poplatek za vklad do katastru
nemovitosti) + da ň z převodu nemovitosti dle zák. č. 357/1992 Sb., o daních ve znění
pozdějších vyhlášek.
2. V odůvodněných případech bude kupní cena stanovena individuálně na základě usnesení
zastupitelstva města.

Dle § 56 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů:
Převod pozemků je osvobozen od daně (DPH), s výjimkou převodu stavebních pozemků.
Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek, na kterém
může být podle stavebního povolení nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby
provedena stavba spojená se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí
pozemek, na kterém není stavba jako věc.


Usnesení č. 239 / 2009 - odstoupení od podpisu kupní smlouvy - p. č. 2399/1 v k. ú. Kadaň
- p. Malhaus

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í odstoupení p. Malhause, podnikající fyzické osobě, s místem podnikání Kadaň, U Stadionu 1226, IČ 12801101 od podpisu kupní smlouvy o prodeji pozemku parcely č. 2399/1 v k. ú. Kadaň (z důvodu nesnížení kupní ceny pozemku).


Usnesení č. 240 / 2009 - smlouva o budoucí smlouvě kupní - Strážiště - MUDr. Smiško

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s MUDr. Smiškem na prodej bytové jednotky stojícím na par. č. 2953/120, příslušného podílu na společných částech domu vč. garážového stání v suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné par. č. 2953/120 v k. ú. Kadaň s účinností od 1. 1. 2010 dle smlouvy v předloženém znění.
Součástí pravidelné měsíční splátky kupní ceny je nájemní cena ve výši 700,- Kč.Usnesení č. 241 / 2009 - ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní - Strážiště I
- manž. Ondovi

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 3244/N/99 uzavřené s manž. Ondovými, dohodou ke dni 31. 12. 2009 a b e r e n a v ě d o m í ukončení nájemní smlouvy č. M 223/2001 s manž. Ondovými ke stejnému datu.


Usnesení č. 242 / 2009 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní - Strážiště I
- manž. Hradilovi

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti na zastavěné parcele č. 2953/45, příslušný podíl na společných částech domu včetně garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/9 zastavěné parcely č. 2953/45 v k. ú. Kadaň s manželi Hradilovými s účinností od 1. 1. 2010 v předloženém znění.
Usnesení č. 243 / 2009 - žádost o mimosoudní vyrovnání ve věci náhrady škody

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í informace k žádosti o mimosoudní vyrovnání ve věci náhrady škody a s c h v a l u j e mimosoudní vyrovnání s Ing. Součkovou a pí Jelínkovou ve výši 30.323,- Kč za pozemek par. č. 2721 v k. ú. Kadaň a uhrazení nákladů soudního řízení ve výši 15.917,- Kč.


Usnesení č. 244 / 2009 - prodej p. č. 268/274 v k. ú. Tušimice - manž. Š˜ezníčkovi

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej parcely č. 268/274 o vým. 88 m2 v k. ú.
Tušimice za dohodnutou kupní cenu 40,- Kč/m2, tj. 3.520,- Kč manželům Š˜ezníčkovým. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 106,- Kč.


Usnesení č. 245 / 2009 - prodej p. č. 268/325 a p. č. 267/63 v k. ú. Tušimice (chatová osada) - manž. Nápravníkovi

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej parcely č. 268/325 o vým. 64 m2 a parcely č. 267/63 o vým. 7 m2 v k. ú. Tušimice za dohodnutou kupní cenu 4 770,-Kč do vlastnictví SJM Nápravníkovým. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 143,- Kč.


Usnesení č. 246 / 2009 - prodej pozemků v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 10

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e :

1) prodej pozemků par. č. 496/52 o vým. 18 m2 a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým. 428
m2 v k. ú. Mikulovice pí Ježkové za dohodnutou kupní cenu 5,-Kč/m2, (cena pozemků: 90,- Kč, podíl na cestě: 89,- Kč), tj. 179,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši
2.159,- Kč.


2) prodej pozemků par. č. 496/53 o vým. 106 m2 a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým.
428 m2 v k. ú. Mikulovice manželům Búdovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 530,- Kč, podíl na cestě: 89,-Kč), tj. 619,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

3) prodej pozemků par. č. 496/54 o vým. 231 m2 a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým.
428 m2 v k. ú. Mikulovice p. Bartošovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1155,- Kč, podíl na cestě: 89,- Kč), tj. 1244,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

4) prodej pozemků par. č. 496/55 o vým. 306 m2 a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým.
428 m2 v k. ú. Mikulovice manželům Urbanovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1.530,- Kč, podíl na cestě: 89,- Kč), tj. 1.619,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

5) prodej pozemků par. č. 496/56 o vým. 275 m2, par. č. 496/78 o vým. 5 m2 (celková
vým. 280 m2) a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým. 428 m2 v k. ú. Mikulovice p. Š alachovi, za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků:1.400,- Kč, podíl na cestě: 89,- Kč), tj. 1.489,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

6) prodej pozemků par. č. 496/57 o vým. 311 m2, par. č. 496/79 o vým. 3 m2 (celková
vým. 314 m2) a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým. 428 m2 v k. ú. Mikulovice pí Lounové, za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků:1.570,- Kč, podíl na cestě: 89,- Kč), tj. 1.659,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

7) prodej pozemků ideální ½ par. č. 496/58 o vým. 297 m2 a ideální 1/48 par. č. 496/77
o vým. 428 m2 v k. ú. Mikulovice p. Kolárikovi a pozemků ideální ½ par. č. 496/58 o vým. 297 m2 a ideální 1/48 par. č. 496/77 o vým. 428 m2 v k. ú. Mikulovice pí Věře Seligerové, Kpt. Jaroše 1548, Kadaň za dohodnutou kupní cenu 5,-Kč/m2, (cena pozemků: 1.485,- Kč, podíl na cestě: 89,- Kč), tj. 1.574,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

8) prodej pozemků par. č. 496/59 o vým. 327 m2 a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým.
428 m2 v k. ú. Mikulovice JUDr. Hlaváčkovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1.635,- Kč, podíl na cestě: 89,- Kč), tj. 1.724,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

9) prodej pozemků par. č. 496/60 o vým. 330 m2, par. č. 496/61 o vým. 309 m2, par. č.
496/80 o vým. 2 m2, 496/81 o vým. 5 m2 (celková vým. 646 m2) a ideální 2/24 par. č. 496/77
o vým. 428 m2 v k. ú. Mikulovice manželům Seidlovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 3.230,- Kč, podíl na cestě:178,- Kč), tj. 3.408,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající
nákladům na vyhotovení GP ve výši 4.318,- Kč a částku odpovídající dani z převodu
nemovitosti ve výši 102,- Kč (pozemky + cesta).

10) prodej pozemků par. č. 496/62 o vým. 305 m2, 496/82 o vým. 2 m2 (celková vým.
307 m2) a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým. 428 m2 v k. ú. Mikulovice manželům Nipauerovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1.535,- Kč, podíl na cestě: 89,- Kč), tj. 1.624,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

11) prodej pozemků par. č. 496/63 o vým. 310 m2 a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým.
428 m2 v k. ú. Mikulovice p. Srdínkovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1.550,- Kč, podíl na cestě: 89,- Kč), tj. 1.639,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

12) prodej pozemků ideální ½ par. č. 496/64 o vým. 302 m2 a ideální 1/48 par. č. 496/77
o vým. 428 m2 v k. ú. Mikulovice p. Š ilhavému pozemků ideální ½ par. č. 496/64 o vým. 302 m2 a ideální 1/48 par. č. 496/77 o vým. 428 m2 v k.ú. Mikulovice pí Sochorové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1.510,- Kč, podíl na cestě: 89,- Kč), tj. 1.599,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

13) prodej pozemků par. č. 496/65 o vým. 299 m2 a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým.
428 m2 v k. ú. Mikulovice manželům Beránkovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1.495,- Kč, podíl na cestě: 89,-Kč), tj. 1.584,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

14) prodej pozemků par. č. 496/66 o vým. 310 m2 a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým.
428 m2 v k. ú. Mikulovice manželům Matuškovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1.550,- Kč, podíl na cestě: 89,-Kč), tj. 1.639,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

15) prodej pozemků par. č. 496/67 o vým. 312 m2 a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým.
428 m2 v k. ú. Mikulovice pí Urbanové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1.560,- Kč, podíl na cestě: 89,- Kč), tj. 1.649,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

16) prodej pozemků par. č. 496/68 o vým. 296 m2 a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým.
428 m2 v k. ú. Mikulovice pí Kučerové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1.480,- Kč, podíl na cestě: 89,- Kč), tj. 1.569,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

17) prodej pozemků par. č. 496/69 o vým. 294 m2 a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým.
428 m2 v k. ú. Mikulovice manželům Kudrnovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1.470,- Kč, podíl na cestě:89,- Kč), tj. 1.559,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

18) prodej pozemků par. č. 496/70 o vým. 312 m2 a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým.
428 m2 v k. ú. Mikulovice manželům Beckovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1.560,- Kč, podíl na cestě: 89,- Kč), tj.1.649,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.


19) prodej pozemků par. č. 496/71 o vým. 307 m2 a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým.
428 m2 v k. ú. Mikulovice p.Galbavému a pí Galbavé za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků:1.535,- Kč, podíl na cestě: 89,- Kč), tj. 1.624,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

20) prodej pozemků par. č. 496/72 o vým. 289 m2 a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým.
428 m2 v k. ú. Mikulovice pí Korecké za dohodnutou kupní cenu 5,-Kč/m2, (cena pozemků: 1.445,- Kč, podíl na cestě: 89,- Kč), tj. 1.534,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

21) prodej pozemků par. č. 496/73 o vým. 299 m2 a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým.
428 m2 v k. ú. Mikulovice pí Guttmannové za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1.495,- Kč, podíl na cestě: 89,- Kč), tj.1.584,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

22) prodej pozemků par. č. 496/74 o vým. 297 m2 a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým.
428 m2 v k. ú. Mikulovice manželům Sládkovým za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1.485,- Kč, podíl na cestě: 89,- Kč), tj.1.574,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.

23) prodej pozemků par. č. 496/83 o vým. 365 m2 a ideální 1/24 par. č. 496/77 o vým.
428 m2 v k. ú. Mikulovice p.Š lapáčkovi za dohodnutou kupní cenu 5,- Kč/m2, (cena pozemků: 1.825,- Kč, podíl na cestě: 89,- Kč), tj. 1.914,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 2.159,- Kč.
Usnesení č. 247 / 2009 - revokace usnesení ZM č. 313/2007 ze dne 30. 8. 2007

Zastupitelstvo města r e v o k u j e usnesení ZM č. 313/2007 ze dne 30. 8. 2007.


Usnesení č. 248 / 2009 - záměr obce prodat - bytovou jednotku č. 1201/002

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat bytovou jednotku č. 1201/002 o velikosti 68,5 m2 umístěnou v 1 NP - vlevo v čp. 1201, budovy 1199 až 1202, včetně příslušných podílů (685/27126) na společných částech budovy a na pozemcích par. č. 1933 až 1936 - zastavěné plochy v k. ú. Kadaň s dluhem prostřednictvím obálkové metody.
závazek: jedná se o byt s nájemcem
dluh: jedná se o dluh z nájemného, vyčíslený k 31. 1. 2010
minimální nabídková cena nemovitosti činí: 97.270,- Kč
hodnotící kritéria: výše nabídky
Usnesení č. 249 / 2009 - záměr obce prodat - bytovou jednotku č. 1316/002

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat bytovou jednotku č. 1316/002 o velikosti 33,0 m2 umístěnou v 1. NP - vlevo v čp. 1316, budovy 1312 až 1318, včetně příslušných podílů (330/45147) na společných částech budovy a na pozemcích par. č. 1783 až 1789 - zastavěné plochy v k. ú. Kadaň s dluhem prostřednictvím obálkové metody.
závazek: jedná se o byt s nájemcem
dluh: jedná se o dluh z nájemného,vyčíslený k 31. 1. 2010
minimální nabídková cena nemovitosti činí: 62.700,- Kč
hodnotící kritéria: výše nabídky


Usnesení č. 250 / 2009 - bezúplatný převod p. č. 2829/1 v k. ú. Kadaň - ČR-ÚZSVM

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zažádat ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod p. č. 2829/1 o výměře 39 m2 v k. ú. Kadaň.


Usnesení č. 251 / 2009 - prodej pozemku p. č. 3039/6 v k. ú. Kadaň - ČR-ÚZSVM

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e zažádat ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o prodej p. č. 3039/6 o výměře 1149 m2 v k. ú. Kadaň.


Usnesení č. 252 / 2009 - Dohoda o narovnání - Touax s. r. o.

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření předložené Dohody o narovnání mezi Městem Kadaň a firmou Touax s. r. o., se sídlem Praha 5, Zličín, Na Radosti 184.

https://www.puretimes.me/audemars-piguet.html

https://www.puretimes.me/omega.htmlVytvořeno 17.10.2019 11:21:39 | přečteno 90x | ernest
load