Výpis usnesení ze zápisu z 19.zasedání zastupitelstva města - 28.1.2010

Výpis usnesení ze zápisu z 19.zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 28. ledna 2010 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kadani.

Usnesení č. 1 / 2010 - rozpočtové změny - 1. rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočtové změny - 1. rozpočtové opatření.

1. rozpočtové opatření k 28.1.2010

(v tis. Kč)


rozpočet

změna

upravený


rozpočet

Příjmy
Da ňové
ostatní daně a poplatky
poplatek za užívání VHP

3 000,00

-2 000,00

1 000,00

Přijaté transfery
příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb.

78 000,00

-13 000,00

65 000,00

dávky sociální péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi

29 400,00

-3 400,00

26 000,00

příspěvek na výkon přenesené působnosti - KÚ

29 142,70

137,10

29 279,80

příspěvek na školství - KÚ

0,00

3 006,00

3 006,00

Ostatní
převod přebytku hospodaření za rok 2009 včetně portfolia

46 900,00

28 780,29

75 680,29

Profireal
přebytek hospodaření za rok 2009

0,00

12 541,10

12 541,10

správa a údržba bytového fondu

55 000,00

-12 541,10

42 458,90

Celkem příjmy

530 521,70

13 523,39

544 045,09

Výdaje
Odbor výstavby
ROP - rezerva
Nábřeží Maxipsa Fíka

9 000,00

10 000,00

19 000,00

Nábřeží Maxipsa Fíka - Podhradí

2 000,00

5 000,00

7 000,00

Sportovní hala

45 000,00

5 000,00

50 000,00

doprava
regenerace sídliště C - etapa A

11 000,00

100,00

11 100,00

správa odboru - projekty

5 000,00

2 000,00

7 000,00

Odbor sociálních věcí
příspěvek na péči opráv. osobám podle zákona 108/2006 Sb.

78 000,00

-13 000,00

65 000,00

dávky sociální péče pro zdrav. postižené a pomoci v hmotné nouzi

29 400,00

-3 400,00

26 000,00

Příspěvkové organizace
Městská správa sociálních služeb
investice

0,00

200,00

200,00


1.ZŠ 
provoz KÚ

0,00

490,90

490,90

2.ZŠ 
provoz KÚ

0,00

550,10

550,10

3.ZŠ 
provoz KÚ

0,00

545,90

545,90

5.ZŠ 
provoz KÚ

0,00

434,50

434,50

ZŠ  a MŠ  při nemocnici
provoz KÚ

0,00

177,70

177,70

1.MŠ 
provoz obec

600,00

35,00

635,00

provoz KÚ

0,00

91,70

91,70

3.MŠ 
provoz KÚ

0,00

117,10

117,10

4.MŠ 
provoz KÚ

0,00

125,50

125,50

6.MŠ 
provoz KÚ

0,00

127,00

127,00

9.MŠ 
provoz KÚ

0,00

204,50

204,50

10.MŠ 
provoz KÚ

0,00

141,10

141,10

Ostatní výdaje
Transfery a dary
dotace na železniční dopravu pro rekr. účely

0,00

100,00

100,00

Ostatní výdaje
finanční vypořádání dotací z roku 2009 - příspěvek na péči

0,00

1 137,00

1 137,00

finanční vypořádání dotací z roku 2009 - dávky v hmotné nouzi

0,00

37,35

37,35

finanční vypořádání dotací z roku 2009 - podpora terénní práce

0,00

70,00

70,00

finanční vypořádání dotací z roku 2009 - lesní hospodářské osnovy

0,00

0,40

0,40

finanční vypořádání dotací z roku 2009 - ambul. pohotovostní péče

0,00

16,80

16,80

rezerva

2 702,70

3 220,84

5 923,54

Celkem výdaje

530 521,70

13 523,39

544 045,09

Sociální fond
Příjmy celkem

1 500,0

403,0

1 903,00

převod zůstatku z roku 2009

0,0

403,0

403,00

Výdaje celkem

1 812,0

91,0

1 903,00

rezerva

0,0

91,0

91,00


Usnesení č. 2 / 2010 - plán práce výborů ZM pro rok 2010

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený plán práce jednotlivých výborů zastupitelstva města pro rok 2010.

Usnesení č. 3 / 2010 - odměny neuvolněným členům ZM

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e ponechání výše odměn neuvolněným zastupitelům dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb., schválené usnesením ZM č. 117/2008 ze dne 24. 4. 2008.

Usnesení č. 4 / 2010 - cyklistická stezka Kadaň - Prunéřov, I. etapa výstavby, část A

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření Darovací smlouvy č. 37/2010 mezi Městem Kadaň a Ústeckým krajem a to v předloženém znění. Jedná se o darování pozemků dotčených stavbou cyklistické stezky Kadaň - Prunéřov, I. etapa výstavby, část A (p. č. 2258/15, 2258/16, 2258/3 díl "d", 2258/2 díl "e", 2330/1 díl "i", 2330/1 díl "m", 2330/2 díl "h", 2330/3, 2330/4 v k. ú. Kadaň).


Usnesení č. 5 / 2010 - přidělení bytu s dluhem a nájemcem prostřednictvím obálkové metody

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej bytové jednotky o velikosti 68,50 m2 umístěné v 1. NP - vlevo, včetně příslušných podílů (685/27126) na společných částech budovy a na pozemcích par. č. 1933 až 1936 - zastavěné plochy v k. ú. Kadaň, za dohodnutou kupní cenu 97.270,- Kč manž. Jamečným.
Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu dluh z nájemného vyčíslený k 31. 1. 2010.
Závazek: jedná se o byt s nájemcem (nájemce má uzavřenou s městem NS na dobu neurčitou).


Usnesení č. 6 / 2010 - přidělení bytu s dluhem prostřednictvím obálkové metody


Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej bytové jednotky o velikosti 33,00 m2 umístěné v 1. NP - vlevo, včetně příslušných podílů (330/45147) na společných částech budovy a na pozemcích par. č. 1783 až 1789 - zastavěné plochy v k. ú. Kadaň, za dohodnutou kupní cenu 65.000,- Kč pí Náciové.
Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu dluh z nájemného vyčíslený k 31. 1. 2010.
Vytvořeno 17.2.2011 14:46:38 | přečteno 103x | ernest
load