Výpis usnesení ze zápisu z 20.zasedání zastupitelstva města - 25.3.2010

Výpis usnesení ze zápisu z 20.zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 25. března 2010 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kadani.

Usnesení č. 7 / 2010 - rozpočtové změny - 2. rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozpočtové změny - 2. rozpočtové opatření.

2. rozpočtové opatření k 25.3.2010
(v tis. Kč)

rozpočet změna upravenýrozpočet
Příjmy


Neda ňové


z vlastní činnosti


reklama Severočeské doly - Císařský den 0,00 600,00 600,00
Přijaté transfery


příspěvek na zabezpečení ambulantní pohotovostní péče - KÚ 0,00 1 145,00 1 145,00
Restaurování maleb v Křížové chodbě Kláštera františkánů - KÚ 0,00 200,00 200,00
výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ 856,00 -30,90 825,10
činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ 3 513,00 56,71 3 569,71
Nábřeží Maxipsa Fíka - dotace Severozápad 21 000,00 49,25 21 049,25
Kapitálové


investiční dary 0,00 3 000,00 3 000,00
Celkem příjmy 544 045,09 5 020,06 549 065,15
Výdaje


Odbor vnitřních věcí


mzdové a sociální náklady


platy 47 000,00 -3 106,00 43 894,00
náhrady mezd v době nemoci 140,00 -12,00 128,00
sociální pojištění 12 270,00 -776,50 11 493,50
zdravotní pojištění 4 521,00 -279,20 4 241,80
pojistné z mezd 280,00 -16,40 263,60
neinvestiční náklady


pohonné hmoty 300,00 -100,00 200,00
školení a vzdělávání 400,00 -20,00 380,00
poštovné 1 008,00 - 47,00 961,00
telekomunikace a radiokomunikace 800,00 -7,00 793,00
poradenské a právní služby 701,00 -5,90 695,10
dálniční známky 5,00 1,00 6,00
pronájem kopírky 18,00 36,00 54,00
investiční náklady


stroje, přístroje a zařízení 369,00 -36,00 333,00
výkon státní správy v oblasti sociálních služeb - KÚ 0,00 825,10 825,10
platy 0,00 614,00 614,00
sociální pojištění 0,00 153,50 153,50
zdravotní pojištění 0,00 55,20 55,20
pojistné z mezd 0,00 2,40 2,40
činnost v oblasti sociálně - právní ochrany dětí - KÚ 0,00 3 569,71 3 569,71
platy 0,00 2 492,00 2 492,00
náhrady mezd v době nemoci 0,00 12,00 12,00
sociální pojištění 0,00 623,00 623,00
zdravotní pojištění 0,00 224,00 224,00
pojistné z mezd 0,00 14,00 14,00
pohonné hmoty 0,00 100,00 100,00
nákup materiálu 0,00 50,00 50,00
cestovné 0,00 12,00 12,00
školení 0,00 20,00 20,00
poštovné 0,00 15,00 15,00
telekomunikace a radiokomunikace 0,00 7,71 7,71
Odbor výstavby


ROP


Nábřeží Maxipsa Fíka - dotace Severozápad 21 000,00 49,25 21 049,25
doprava


regenerace sídliště C - dar Severočeské doly 0,00 3 000,00 3 000,00
kultura


fresky - klášter - dotace KÚ 0,00 200,00 200,00
vnitřní správa


energie města 7 500,00 -300,00 7 200,00
sportoviště


ostatní sportoviště - energie 1 200,00 -200,00 1 000,00
správa odboru - projekty 7 000,00 680,00 7 680,00
Odbor školství a kultury


kultura


Císařský den 900,00 500,00 1 400,00
Organizační složky


Požární ochrana


drobný hmotný majetek 100,00 -57,10 42,90
stroje, přístroje a zařízení 0,00 57,10 57,10
Ostatní výdaje


Ostatní výdaje


zabezpečení ambulantní pohotovostní péče 0,00 1 145,00 1 145,00
poplatky bance 500,00 -100,00 400,00
odvod za neplnění zam. zdr. post. 100,00 -80,00 20,00
odměna za prodej bytů - Profireal 0,00 20,00 20,00
DPH 500,00 100,00 600,00
rezerva 5 923,54 -20,00 5 903,54
Celkem výdaje 544 045,09 5 020,06 549 065,15


Usnesení č. 8 / 2010 - vyúčtování dotací z rozpočtu Města Kadaně poskytnutých sportovním organizacím a ostatním za rok 2009

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í vyúčtování dotací z rozpočtu Města Kadaně poskytnutých sportovním organizacím a ostatním za rok 2009.


Usnesení č. 9 / 2010 - rozdělení dotací sportovním organizacím a ostatním na rok 2010

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e rozdělení dotací sportovním organizacím a ostatním na rok 2010 takto:


S p o r t o v n í o r g a n i z a c e

Dotace na činnost:

název organizace
disciplína
částka v Kč
SK Kadaň
hokej
800 000,-
TJ DNT Kadaň
vodní slalom
60 000,-
TJ vodní sporty Kadaň
rychlostní kanoistika
150 000,-
Hockey Club Kadaň
pozemní hokej
200 000,-
Karate klub Kadaň
karate
100 000,-
FBC DDM Kadaň
florbal
185 000,-
SK Kosagym Kadaň
kickbo
100 000,-
FK Tatran Kadaň
fotbal
490 000,-
FC BETIS Kadaň
futsal a malá kopaná
25 000,-

Dotace na akci:

název organizace
účel dotace
částka v Kč
TJ DNT Kadaň - vodní slalom
8. ročník "Memoriálu V. Fišera"
15 000,-
OSOMK v Kadani
Malá kopaná v Kadani
20 000,-
Cyklistický klub Hnízdil Kadaň
15. ročník závodu horských kol
10 000,-
Běžecký klub F-C Kadaň
8. ročník zim. běžec. poháru
10 000,-
Dětská sportovní org. Kadaň
Š kolní fotbalová liga
6 000,-
FK TATRAN Kadaň
Zimní turnaj dorostu
3 000,-
FK TATRAN Kadaň
Turnaj Maxipsa Fíka pro ročníky 2001-2003
5 000,-
FK TATRAN Kadaň
Zimní turnaje přípravek pro ročníky 2001-2003
5 000,-
Klub biatlonu DDM Kadaň
Pohár v letním biatlonu
2 000,-
Tenis klub Kadaň
Celostátní turnaje mládeže
7 000,-
SK Městská policie Kadaň
Běh přes Smetanovy sady
2 000,-
TJ Vodní sporty Kadaň
XXXIX. ročník Kadaňskéhokm vodáků
5 000,-

O s t a t n í

Dotace na činnost:

název organizace
účel dotace
částka v Kč
Svaz tělesně postižených Kadaň
činnost
50 000,-
Jezdecká společ. Na Š pičáku
činnost
15 000,-
Český svaz PTP
činnost
5 000,-
Sbor dobrovolných hasičů Kadaň
činnost
5 000,-
Konfederace pol. věz ňů, Chomutov
činnost
5 000,-
Obč. sdruž. Divadlo Navenek, Kadaň
činnost
40 000,-
SČF Klub filatelistů J. Lieslera Kadaň
činnost
4 000,-
Taneční studio REFLEX, o.s.
činnost
20 000,-
Sdružení seniorů města Kadaně
činnost
10 000,-
Klub přátel města Kadaně
činnost
40 000,-
Taneční studio M Kadaň
činnost
20 000,-
Český kynologický svaz, Kadaň
činnost
5 000,-
Společnost kruhu přátel hudby v Kadani o.p.s.
činnost
30 000,-
Oblastní skupina Agility Kadaň
činnost
5 000,-
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň
činnost
40 000,-
RADKA o.s., Kadaň
provoz Agentury Radost
8 000,-
Junák svaz skautů, Kadaň
činnost
30 000,-

Dotace na projekt:

název organizace
účel dotace
částka v Kč
RADKA o.s., Kadaň
Dobrovolníci v nemocnicích
13 000,-
Gymnázium, Kadaň
Výměnné pobyty v zahraničí
70 000,-
Oblastní skupina Agility Kadaň
Kadaňský vořÚek 2009
10 000,-
SPŠ  stavební a OA Kadaň
Prevencí pro budoucí život
35 000,-
RADKA o.s., Kadaň
Jirkovo kalendář
20 000,-
Taneční studio REFLEX, o.s., Kadaň
Mistrovství Evropy - DISCO DANCE MASTERS
50 000,-
SOŠ  služeb a SOU Kadaň
Kvalitní příprava k ekologickému zemědělství
20 000,-
Nemocnice Kadaň, s.r.o.
VII. Kadaňské sesterské dny
20 000,-
Misslareuth 1190.Mitte Europa, Cheb
XIX. Festival uprostřed Evropy
28 000,-


Usnesení č. 10 / 2010 - Plán výstavby na rok 2010

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í zprávu odboru výstavby o Plánu výstavby na rok 2010 v předloženém znění.


Usnesení č. 11 / 2010 - podání žádosti o dotaci z ROP Severozápad - akce "Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na ROP Severozápad na akci "Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity", přičemž výše celkových nákladů bude činit cca 53 mil. Kč vč. DPH, a akce bude provedena ve čtyřech etapách v letech 2011-2013.


Usnesení č. 12 / 2010 - zajištění finančního krytí projektu připraveného do ROP Severozápad - akce "Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zajištění finančního krytí projektu připraveného k předložení do ROP Severozápad na akci "Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity". Celkové náklady prvních dvou etap projektu, tj. cca 20 mil. Kč budou kryty z rozpočtu města.


Usnesení č. 13 / 2010 - spolufinancování projektu připraveného k předložení do ROP Severozápad - akce "Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e spolufinancování projektu připraveného k předložení do ROP Severozápad na akci "Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity" z prostředků obce, a to v minimální výši 7,5 % celkového rozsahu projektu, tj. cca 4 mil. Kč.

Usnesení č. 14 / 2010 - žádost firmy HAND for HELP Europe, o. s., Liberec

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e zapojení města do projektu předloženého firmou HAND for HELP Europe, o. s., Liberec.


Usnesení č. 15 / 2010 - delegování zástupce města do dozorčí rady obchodní společnosti Skládka Tušimice, a. s.

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e dle 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, zástupce města - akcionáře do dozorčí rady obchodní společnosti Skládka Tušimice, a. s. pí Olgu Zärklerovou.

Usnesení č. 16 / 2010 - volba přísedících pro Okresní soud v Chomutově

Zastupitelstvo města dle § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. v o l í do funkce
přísedícího u Okresního soudu v Chomutově pro volební období 2010 - 2014 :
Mgr. Antolová Lenka
Žák Viliam, Kadaň
Horová Helena
Š ourek Jan


Usnesení č. 17 / 2010 - název veřejného prostranství - visutá cyklistická lávka

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e pojmenovat stavbu Nábřeží Maxipsa
Fíka visutá cyklistická lávka na pozemku parc. č. 1032, 1032/8, 1035, 1036/1 v k. ú. Kadaň
na "Lávka Vítka Brandy".

Usnesení č. 18 / 2010 - Zpráva o sportu ve městě

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o sportu
ve městě.

Usnesení č. 19 / 2010 - Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Městské knihovny Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložený Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině
Městská knihovna Kadaň, příspěvková organizace a doplnění okruhu dopl ňkové činnosti.

Usnesení č. 20 / 2010 - Zpráva o bezpečnostní situaci ve městě za rok 2009

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou zprávu o bezpečností situaci ve městě za rok 2009.


Usnesení č. 21 / 2010 - OZV č. 1/2010 - změna OZV č. 2/2008, o zřízení městské policie

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e vydání nové obecně závazné vyhlášky
č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2008, o zřízení městské policie.

Usnesení č. 22 / 2010 - pořízení změny územního plánu Kadaně - p. p. č. 229/1, 229/20,
229/25, 229/26 v k. ú. Tušimice

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e ve smyslu § 44 d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Kadaň, týkající se pozemků parc. č. 229/1, 229/20, 229/25, 229/26 v k. ú. Tušimice.


Usnesení č. 23 / 2010 - revokace usnesení ZM č. 323/2003 ze dne 29. 5. 2003

Zastupitelstvo města r e v o k u j e usnesení ZM č. 323/2003 ze dne 29. 5. 2003.

Usnesení č. 24 / 2010 - prodej sociálního bytu č. 1280/001 s uživatelem bytu a dluhem - záměr

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat bytovou jednotku č. 1280/001 o velikosti 1+1 o vým. 37,10 m2 umístěnou v 1. NP - uprostřed v čp. 1280, budovy 1280 až 1283, včetně příslušných podílů na společných částech budovy a na pozemcích parcelách 1889 až 1892 v k. ú. Kadaň, ul. Chomutovská (podíl ve výši 371/53008) s dluhem a závazkem prostřednictvím obálkové metody :
závazek : jedná se o byt s osobou užívající byt bez právního důvodu
dluh : jedná se o dluh z nájemného, který bude vyčíslen ke dni prodeje
minimální nabídková cena činí: 66 690,- Kč
hodnotící kritéria : výše nabídky

Usnesení č. 25 / 2010 - revokace usnesení ZM č. 516/2003 ze dne 29. 5. 2003

Zastupitelstvo města r e v o k u j e usnesení ZM č. 516/2003 ze dne 25. 9. 2003.

Usnesení č. 26 / 2010 - prodej sociálního bytu č. 1282/015 s nájemcem a dluhem - záměr

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat bytovou jednotku č. 1282/015 o velikosti 1+2 o vým. 55,20 m2 umístěnou v 6. NP - uprostřed v čp. 1282, budovy 1280 až 1283, včetně příslušných podílů na společných částech budovy a na pozemcích parcelách 1889 až 1892 v k. ú. Kadaň, ul. Chomutovská (podíl ve výši 552/53008) s dluhem a závazkem prostřednictvím obálkové metody :
závazek : jedná se o byt s nájemcem (doba neurčitá)
dluh : jedná se o dluh z nájemného , který bude vyčíslen ke dni prodeje
minimální nabídková cena činí: 101 080,- Kč
hodnotící kritéria : výše nabídky


Usnesení č. 27 / 2010 - nabídka na odkoupení p. č. 2720/4 v k. ú. Kadaň

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e odkoupení par. č. 2720/4 o vým. 178 m2 v k. ú. Kadaň.


Usnesení č. 28 / 2010 - prodej p. č. 30/2 v k. ú. Pokutice

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat par. č. 30/2 o vým. 381 m2 v k. ú. Pokutice.


Usnesení č. 29 / 2010 - prodej p. č. 649/12 a p. č. 649/15 v k. ú. Prunéřov - manž. Sukovi

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej parcel 649/12 o vým. 84 m2 a parcely 649/15 o vým. 62 m2 v k. ú. Prunéřov za dohodnutou kupní cenu 14 110,- Kč do vlastnictví SJM - manž. Sukovým.
Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 423,- Kč a částku odpovídající nákladům vzniklých s prodejem ve výši 6 137,- Kč.


Usnesení č. 30 / 2010 - prodej p. č. 633/10 a p. č. 672/2 v k. ú. Prunéřov
- manž. Schräderovi

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej parcel 633/10 o vým. 112 m2 a parcely 672/2 o vým. 143 m2 v k. ú. Prunéřov za dohodnutou kupní cenu 48 410,- Kč do vlastnictví SJM - manž. Schräderovým.
Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 1 452,- Kč a částku odpovídající nákladům vzniklých s prodejem ve výši 6 392,- Kč.


Usnesení č. 31 / 2010 - prodej nemovitostí v chatové oblasti Tušimice - VI. etapa

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e :

1) prodej pozemků par. č. 239/70 o vým. 4 m2 v k. ú. Tušimice p.Tesařovi za dohodnutou kupní cenu 45,- Kč/m2, tj. 180,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 1432,- Kč a nákladům na vynětí ze ZPF ve výši 208,- Kč.

2) prodej pozemků par. č. 239/71 o vým. 33 m2 v k. ú. Tušimice p.R a pí H Juppovým, za dohodnutou kupní cenu 45,- Kč/m2, tj. 1485,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 1432,- Kč a nákladům na vynětí ze ZPF ve výši 1716,- Kč.

3) prodej pozemků par. č. 239/78 o vým. 38 m2 v k. ú. Tušimice p. Jelínkovi za dohodnutou kupní cenu 45,- Kč/m2, tj. 1710,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 1432,- Kč a nákladům na vynětí ze ZPF ve výši 1976,- Kč.

4) prodej pozemků par. č. 239/79 o vým. 7 m2 v k. ú. Tušimice p. Jelínkovi za dohodnutou kupní cenu 45,- Kč/m2, tj. 315,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 1432,- Kč a nákladům na vynětí ze ZPF ve výši 364,- Kč.

5) prodej pozemků par. č. 239/80 o vým. 30 m2 v k. ú. Tušimice p. V a pí Z Ježkovým za dohodnutou kupní cenu 45,- Kč/m2, tj. 1350,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 1432,- Kč a nákladům na vynětí ze ZPF ve výši 1560,- Kč.

6) prodej pozemků par. č. 239/81 o vým. 49 m2 v k. ú. Tušimice p. L a pí M Poupovým, za dohodnutou kupní cenu 45,- Kč/m2, tj. 2205,- Kč. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku (podíl) odpovídající nákladům na vyhotovení GP ve výši 1432,- Kč a nákladům na vynětí ze ZPF ve výši 2548,- Kč.


Usnesení č. 32 / 2010 - prodej pozemků v zahrádkářských koloniích ČZS ZO Pokutice a Kadaň I. os. 1

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat parcely nebo jejich části v zahrádkářských koloniích: ČZS ZO Pokutice a ČZS ZO Kadaň I. os. č. 1 v k. ú. Kadaň a při prodeji pozemků postupovat následovně:

1) Pozemky v zahrádkářské kolonii budou geometricky odděleny takto:
a) pozemky užívané jednotlivci (tj. zahrádky, zastavěné plochy, zbytkové pozemky
uvnitř kolonie apod.)
b) pozemky užívané společně (tj. přístupové a příjezdové cesty apod.).

2) Pozemky v zahrádkářské kolonii budou prodány s upřednostněním práva uživatele
zahrádky (člena svazu), který má v době prodeje se svazem uzavřenou platnou podnájemní smlouvu (tj. ke dni skončení nájemního vztahu mezi městem Kadaň a svazem).
Pozemky užívané jednotlivci budou prodány do vlastnictví tomu uživateli, který má
pozemek v podnájmu.
Pozemky užívané společně budou prodány do spoluvlastnictví těm uživatelům, kteří je využívají jako přístupy a příjezdy.

3) Kupní cena bude stanovena za m2.
S ohledem na skutečnost, že kolonie jsou vybudovány ve stráni, na kamenitém
podloží, zahrádkáři pozemky zrekultivovali na své náklady bez účasti města a
součástí prodeje jsou stráně porostlé náletem, které jsou uvnitř kolonie, stanovuje se kupní cena ve výši 5,- Kč/m2 + náklady města (da ň z převodu nemovitosti ve výši 3%, náklady na vyhotovení GP).

4) Město Kadaň v souladu s ustanovením § 43b odst.1, písm.a) občanského zákoníku,
určuje lhůtu pro přijetí návrhu kupní smlouvy a to nejpozději do 2 měsíců ode dne
doručení návrhu kupní smlouvy. Pokud nedojde ze strany kupujícího v určené lhůtě k
podpisu smlouvy, návrh na uzavření smlouvy zanikne, město postoupí pozemky
dalšímu zájemci.


Usnesení č. 33 / 2010 - prodej zahradních chat v zahrádkářské kolonii ČZS ZO Kadaň I.
os. 1

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejnit po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat zahradní chatku č. e. 1213 stojící na par. 3134/15 o vým. 12 m2 v k. ú. Kada ň a zahradní chatku č. e. 1205 stojící na par. 3134/22 o vým. 21 m2 v k. ú. Kadaň a při prodeji postupovat následovně:

1) Zahradní chatky budou prodány s upřednostněním práva nájemce chatky, který má v
době prodeje s městem uzavřenou platnou nájemní smlouvu.

2) Kupní cena bude stanovena ve výši 10% pořizovací ceny + da ň z převodu
nemovitosti ve výši 3%. Cena chatek je stanovena s ohledem na stáří stavby
a stávající stav.

3) Město Kadaň v souladu s ustanovením § 43b odst.1, písm. a) občanského zákoníku,
určuje lhůtu pro přijetí návrhu kupní smlouvy a to nejpozději do 2 měsíců ode dne
doručení návrhu kupní smlouvy. Pokud nedojde ze strany kupujícího v určené lhůtě
k podpisu smlouvy, návrh na uzavření smlouvy zanikne, město postoupí zahradní
chatky dalšímu zájemci.


Usnesení č. 34 / 2010 - revokace usnesení ZM č. 206/2009 ze dne 26. 11. 2009

Zastupitelstvo města r e v o k u j e usnesení ZM č. 206/2009 ze dne 26. 11. 2009.

Usnesení č. 35 / 2010 - záměr obce prodat pozemky v k. ú. Úhošťany, část Kadaňská Jese ň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zveřejnění záměru obce prodat pozemky par. č. 462/6 a par. č. 462/7 v k. ú. Úhošťany za účelem výstavby rodinných domů dle nabídky v předloženém znění.

Usnesení č. 36 / 2010 - úprava usnesení ZM č. 326/2003 ze dne 29. 5. 2003

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e úpravu usnesení ZM č. 326/2003 ze dne 29. 5. 2003 a to následující :
Vyjmout text "čp. 1067-1068" v části textu nazvaného " Nedoporučené k prodeji".

Usnesení č. 37 / 2010 - záměr prodeje nemovitostí čp. 1067 - 1068, ul. J. Š vermy

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e v souladu s § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejnit po dobu min. 30 dnů na úřední desce MěÚ záměr obce prodat níže uvedený majetek :
objekt čp. 1067 a čp. 1068 včetně zastavěných parcel 1016 o vým. 159 m2 a 1017 o vým. 159 m2 a parcely 1018 (ostatní plocha) okolo domu o vým. 1 322 m2 v k. ú. Kadaň za následujících podmínek:

Popis objektu :

Jedná se o bytový dům s třemi nadzemními podlažími s celkem 12 byty o velikosti 1+2. Byty jsou vytápěny plynem (gamaty) a ohřev teplé vody zajišťován plynovými karmami. Byty jsou obsazeny nájemníky s platnými nájemními smlouvami (3 nájemníci - smlouva na dobu neurčitou, zbytek na dobu určitou - poslední uplyne cca za 5 let). Dům stojí na stav. pozemcích p. č. 1016 a 1017, oba o výměře 159 m2. Zázemí domu tvořeno pozemkem p. č. 1018 o výměře 1 322m2 (veden jako ostatní plocha). Na tomto pozemku se mohou nacházet zařízení správců inženýrských sítí.
Objekt je v nevyhovujícím technickém stavu - nutné větší stavební úpravy.

Účel prodeje :

V souladu s ÚP - území je situováno na ploše BH - bydlení v bytových domech (tedy jen pro bydlení)
podmíněné využití : v 1. nadzemním a v 1. podzemním podlaží je přípustné nebytové využití (jen lékařská ordinace, klubová zařízení - kromě heren), k objektu nelze nic přistavovat ani jej dostavovat.
Veškeré náklady na rekonstrukci objektu ponese vybraný uchazeč.

Okruh možných investorů :

Výběrového řízení se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, které splní dále
navrhované podmínky.


Způsob prodeje:

Objekt bude prodán kupní smlouvou obsahující povinnost splnění podmínek, které vybraný uchazeč předložil do výběrového řízení a na základě nichž byl jako kupující a investor vybrán.

Výše kupní ceny :

Kupní je smluvní a činí 50 % z ceny zjištěné dle znaleckého posudku č. 3/10 ze
dne 23.3.2010 tj. 1 050 000,- Kč (odůvodnění: budoucí kupující a investor bude
muset plnit nejen povinnosti spojené s rekonstrukcí objektu, ale i s tím spojené úkony
např. s ukončením stávajících nájemních smluv, zajišťováním náhradního bytu nebo
ubytování).
Kupní cena je splatná nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. V případě neuhrazení nebude smlouva s vybraným uchazečem uzavřena.
Ve smlouvě nebude zřízeno předkupní právo pro město, ani možné následné odstoupení od smlouvy v případě nesplnění lhůty nebo rozsahu rekonstrukčních prací.


Podmínky výběrového řízení:

1. Provedení stavebních úprav spočívajících v rekonstrukci a modernizaci objektu
ve lhůtě nejpozději do 5 let od nabytí vlastnického práva k objektu. Za ukončení
rekonstrukčních prací se považuje datum sepsání protokolu o dokončení všech
stavebních prací v souladu s podnikatelským plánem uchazeče. Protokol bude
sepsán mezi uchazečem (vlastníkem objektu) a oprávněnou osobou města (prac.
odboru výstavby).
Konkrétní rozsah prací bude ponechán na úvaze každého uchazeče, který jej
uvede ve své nabídce v části "Podnikatelský záměr - využití budovy čp. 1067-
1068".
Navrhovaný rozsah stavebních úprav a následné využití objektu bude
rozhodujícím hodnotícím kriteriem výběrového řízení.

2. Prokázání schopnosti uchazeče zaplatit kupní cenu objektu (výpis z účtu, bankovní záruka apod.)

3. Závazek uchazeče jistit konkrétní finanční částkou případné nesplnění lhůty
k provedení rekonstrukčních a modernizačních prací na objektu.
- formou vlastní směnky uložené u města do doby skončení stavebních prací.
V případě splnění termínu směnku vrátit kupujícímu (závazek splnil),
v případě nesplnění lhůty směnku vůči kupujícímu uplatnit.

Výše jištěné finanční částky:
- výše částky vlast

Vytvořeno 17.2.2011 14:46:32 | přečteno 97x | ernest
load