Výpis usnesení ze zápisu z 21.zasedání zastupitelstva města - 2009

Usnesení č. 58 / 2010 - závěrečný účet města za rok 2009

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2009 bez výhrad.

Usnesení č. 58 / 2010 - závěrečný účet města za rok 2009

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2009 bez výhrad.


Usnesení č. 59 / 2010 - rozpočtové změny - 3. rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předložené rozpočtové změny - 3. rozpočtové opatření.


3. rozpočtové opatření k 24.6.2010
(v tis. Kč)

rozpočet změna upravený

rozpočet

Příjmy
Da ňové
ostatní daně a poplatky
poplatek za užívání veřejného prostranství - kulturní akce
0,00 7,00 7,00

Neda ňové
z vlastní činnosti
reklama SASME - Císařský den
0,00 12,00 12,00

reklama WITTE - BESIP
0,00 18,00 18,00

reklama ČEZ - Narozeniny Maxipsa Fíka
0,00 180,00 180,00

reklama ČEZ - Císařský den
0,00 120,00 120,00

pronájem majetku
nájem z bytů a nebytů
2 650,00 185,58 2 835,58

Přijaté transfery
Podpora terénní práce v Kadani - Úřad vlády ČR
0,00 164,50 164,50

Odborný lesní hospodář - KÚ
0,00 34,12 34,12

Výsadba min. podílu melioračních a zpev ňujících dřevin - KÚ
0,00 9,15 9,15

volby do Poslanecké sněmovny - KÚ
0,00 325,60 325,60

výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů
0,00 500,00 500,00

Regenerace sídliště C - MMR
0,00 4 000,00 4 000,00

fresky Františkánský klášter - MK
0,00 500,00 500,00

dotace na mzdy od ÚP
0,00 30,00 30,00

Zelená úsporám - SFŽP
0,00 355,20 355,20

ROP - Nábřeží Maxipsa Fíka - Severozápad
21 049,25 36 000,00 57 049,25

ROP - Sportovní hala - Severozápad
0,00 12 283,00 12 283,00

Podpora zkvalitnění péče o seniory - MěSSS - neinvestiční dotace KÚ
0,00 385,00 385,00

Podpora zkvalitnění péče o seniory - MěSSS - investiční dotace KÚ
0,00 200,00 200,00

Kapitálové
investiční dary
3 000,00 200,00 3 200,00

Ostatní
převod z Profirealu - Zelená úsporám
0,00 3 560,00 3 560,00

pojistné plnění
0,00 178,75 178,75

ostatní příjmy
0,00 948,35 948,35

volby do Evropského parlamentu 2009 - doplatek KÚ
0,00 143,52 143,52

Celkem příjmy
549 065,15 60 339,77 609 404,92

Výdaje
Odbor vnitřních věcí
mzdové a sociální náklady
platy - hasiči
0,00 261,20 261,20

OON - hasiči
0,00 137,60 137,60

sociální pojištění - hasiči
0,00 65,30 65,30

zdravotní pojištění - hasiči
0,00 35,90 35,90

mzdy - úřad práce
0,00 30,00 30,00

neinvestiční náklady
GIS
200,00 -100,00 100,00

opravy a údržba
576,00 148,32 724,32

volby do Poslanecké sněmovny - dotace KÚ
0,00 325,60 325,60

investiční náklady
programové vybavení
0,00 100,00 100,00

Odbor životního prostředí
Odborný lesní hospodář - dotace KÚ
0,00 34,12 34,12

Výsadba min. podílu melioračních a zpev ňujících dřevin - dotace KÚ
0,00 9,15 9,15

Odbor dopravy
BESIP
155,00 157,00 312,00

TSK s.r.o. - údržba dopravního značení
250,00 57,00 307,00

zimní rekreační doprava
80,00 -12,00 68,00

Odbor regionálního rozvoje
regenerace MPR
1 000,00 -770,30 229,70

příspěvky MPR - zachování a obnova kulturních památek
500,00 270,30 770,30

Odbor výstavby
ROP
Nábřeží Maxipsa Fíka - dotace Severozápad
21 049,25 36 000,00 57 049,25

Nábřeží Maxipsa Fíka - vodní sporty
0,00 2 100,00 2 100,00

ROP - Sportovní hala
50 000,00 -1 000,00 49 000,00

Sportovní hala - dotace Severozápad
0,00 12 283,00 12 283,00

Sportovní hala - jiné platby
0,00 1 500,00 1 500,00

doprava
regenerace sídliště C - dotace MMR
0,00 4 000,00 4 000,00

školství
údržba škol a školských zařízení
1 300,00 500,00 1 800,00

kultura
fresky - klášter - dotace MK
0,00 500,00 500,00

vnitřní správa
údržba budov
1 650,00 4 650,40 6 300,40

údržba hradeb
350,00 250,00 600,00

sportoviště
ostatní sportoviště - údržba
500,00 -51,25 448,75

zimní stadion a koupaliště - údržba
1 300,00 180,00 1 480,00

správa odboru - projekty
7 680,00 -1 720,00 5 960,00

Odbor školství a kultury
kultura
propagace
1 600,00 7,00 1 607,00

Císařský den
1 400,00 10,00 1 410,00

Odbor sociálních věcí
Podpora terénní práce v Kadani - dotace Úřad vlády SR
0,00 164,50 164,50

Organizační složky
Městská policie
nákup služeb
750,00 -32,50 717,50

opravy a udržování
200,00 -10,00 190,00

dopravní prostředky
0,00 42,50 42,50

Požární ochrana
opravy a udržování
180,00 23,60 203,60

nákup materiálu
100,00 -14,00 86,00

stroje, přístroje a zařízení
57,10 214,00 271,10

Příspěvkové organizace
Městská správa sociálních služeb
Podpora zkvalitnění péče o seniory - MěSSS - neinvestiční dotace KÚ
0,00 385,00 385,00

Podpora zkvalitnění péče o seniory - MěSSS - investiční dotace KÚ
0,00 200,00 200,00

1. ZŠ 
provoz obec
3 800,00 -300,00 3 500,00

5. ZŠ 
provoz obec
2 750,00 -200,00 2 550,00

9. MŠ 
provoz obec
1 200,00 200,00 1 400,00

Ostatní výdaje
Transfery a dary
ZS a koupaliště - platba dle usnes. ZM č. 4/1996
0,00 80,00 80,00

Granty sociální komise
200,00 -50,00 150,00

Agentura Radost
0,00 50,00 50,00

Ostatní výdaje
nájemné
0,00 210,00 210,00

majetkoprávní úsek
400,00 100,00 500,00

DPH
600,00 69,75 669,75

rezerva
5 903,54 -751,42 5 152,12

Celkem výdaje
549 065,15 60 339,77 609 404,92
Usnesení č. 60 / 2010 - Plnění plánu výstavby ke dni 14. 6. 2010

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í zprávu Plnění plánu výstavby ke dni 14. 6. 2010.Usnesení č. 61 / 2010 - revokace usnesení ZM č. 11/2010 a č. 12/2010 ze dne 25. 3. 2010

Zastupitelstvo města r e v o k u j e usnesení ZM č. 11/2010 a č. 12/2010 ze dne 25. 3. 2010.Usnesení č. 62 / 2010 - podání žádosti o dotaci z ROP Severozápad - akce "Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na ROP Severozápad na akci "Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity", přičemž výše celkových nákladů bude činit cca 53 mil. Kč vč. DPH, a akce bude provedena ve třech etapách v letech 2011-2013.
Usnesení č. 63 / 2010 - zajištění finančního krytí projektu do ROP Severozápad
- akce "Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity"

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zajištění finančního krytí projektu připraveného k předložení do ROP Severozápad na akci "Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity". Celkové náklady prvních dvou etap projektu, tj, cca 35 mil. Kč budou kryty z rozpočtu města.Usnesení č. 64 / 2010 - OZV č. 2/2010 - stanovení školských obvodů základních škol zřízených městem Kadaň

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e předloženou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem.Usnesení č. 65 / 2010 - Zpráva o kultuře

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou Zprávu o kultuře ve městě.


Usnesení č. 66 / 2010 - Zpráva o dopravě ve městě

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou Zprávu o dopravě ve městě.


Usnesení č. 67 / 2010 - Zpráva o zdravotnictví ve městě

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou Zprávu o zdravotnictví ve městě.
Usnesení č. 68 / 2010 - Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou Zprávu o činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví.


Usnesení č. 69 / 2010 - Zpráva o hospodaření s byty v majetku města

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í předloženou Zprávu o hospodaření s byty v majetku města.


Usnesení č. 70 / 2010 - návrh prodeje uvolněného azylového bytu č. 1243/004

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e způsob prodeje uvolněného azylového bytu č. 1243 / 004 v ul. Chomutovská, Kadaň dle předloženého návrhu:
Návrh prodeje uvolněného azylového bytu č. 1243/004 ul. Chomutovská, Kadaň :
a) azylový byt, který byl opuštěn nájemcem, bude přidělen nejvyšší nabídce prostřednictvím
tzv. obálkové metody, za předpokladu splnění následujících kritérií pro účast ve výběru
pro přidělování bytu prostřednictvím obálkové metody :
1. účastník výběru prostřednictvím obálkové metody je fyzická osoba, způsobilá k právním
úkonům
2. účastník má trvalý pobyt, popřípadě pracoviště v Kadani
3. účastník v den podání nabídky nedovršil věku 30 let
4. účastník doloží písemně čestným prohlášením, že nevlastní nemovitost určenou
k bydlení /bytovou jednotku/ ani není držitelem členského podílu v bytovém družstvu
v Kadani
5. účastník není řešen dávkami sociální pomoci od OSVaZ, MěÚ dle trvalého bydliště
nejméně po dobu šesti měsíců - u studujících, což je doloženo, musí spl ňovat tento bod
společně posuzované osoby v rodině
6. účastník nemá vůči městu Kadaň žádné dluhy ke dni podání nabídky
7. účastník nejpozději v den podání nabídky složí na účet města peněžitou kauci ve výši
10.000,- Kč.
V případě, že účastník podal nejvyšší nabídku a stane se uživatelem draženého bytu,
bude složená kauce použita na úhradu nájemného.
V případě, že se účastník nestane uživatelem bytu z důvodu, že jeho nabídka byla nižší
než nejvyšší, bude složená kauce účastníkovi vrácena nejpozději do 15 dnů ode dne
konání jednání rady města, kterým se schválí uzavření nájemní smlouvy s účastníkem,
který podal nejvyšší nabídku.
V případě, že účastník řízení podal nejvyšší nabídku, ale od této následně odstoupí
nebo po jednání rady města o schválení nájemní smlouvy odmítne uzavřít nájemní
smlouvu k bytu, složená kauce propadne ve prospěch města.

b) forma zveřejnění nabízených bytů :
1. byt bude zveřejněn na úřední desce MěÚ Kadaň a dále způsobem v místě obvyklým,
a to na dobu minimálně 30ti kalendářních dnů,
2. zveřejnění každého takového bytu bude na úřední desce obsahovat následující údaje:
• přesná adresa, číslo bytu, podlaží
• velikost bytu
• vyvolávací cena práva nájmu bytu (nejnižší podání)
• termín a místo podání nabídek
• podmínky účasti ve výběrovém řízení (kritéria dle bodu 9 a)
• budoucí kupní cena bytu
• termín prohlídky bytu,
c) způsob hodnocení:
1. vítězem výběru prostřednictvím obálkové metody se stává ten, kdo podá nejvyšší
nabídku
2. vyhodnocení provede rada města, v případě rovnosti nabídek vylosuje rada města
budoucího nájemce bytu,

d) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 9 měsíců, a to při splnění následujících
podmínek:
1. dostaví-li se k uzavření smlouvy do r.k. nejpozději do 15ti kalendářních dnů ode dne
oznámení o vítězství a výzvě k podpisu
2. uhradí-li na účet Města Kadaně v den podpisu nájemní smlouvy celkovou částku
nájemného (na 9 měsíců) dle výše měsíčního nájemného uvedeného v nabídce,

e) vítězi bude předána nejpozději 3 měsíce po podpisu nájemní smlouvy nabídka
na odkoupení bytu dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, pokud vítěz dodrží
všechna kritéria pro výběr. Prodej bytu se uskuteční nejpozději 15 dní před skončením
platnosti nájemní smlouvy,

f) po dobu nájmu bytu nebude povolován podnájem tohoto bytu.

Usnesení č. 71 / 2010 - ukončení nájemní smlouvy - pí Poppová

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 9483/08 uzavřené s pí Poppovou dohodou ke dni 30. 6. 2010 a b e r e n a v ě d o m í ukončení nájemní smlouvy č. M 261/01/08 s pí Poppovou ke stejnému datu.
Usnesení č. 72 / 2010 - smlouva o budoucí smlouvě kupní - p. Sojka

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na nemovitosti - byt č. 9 na zastavěné parcele č. 2953/21, příslušný podíl na společných částech domu včetně garážového stání v suterénu domu včetně ideální 1/10 zastavěné parcely č. 2953/21 v k. ú. Kadaň s p. Sojkou s účinností od 1. 7. 2010 v předloženém znění.
Usnesení č. 73 / 2010 - ukončení nájemní smlouvy - manž. Weissovi

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 3295/N/99 s manželi Weissovi dohodou ke dni 31. 7. 2010 a b e r e n a v ě d o m í ukončení nájemní smlouvy č. M316/01/03 s manželi Weissovými ke stejnému datu.Usnesení č. 74 / 2010 - smlouva o budoucí smlouvě kupní - pí Hrubešová

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní o převodu vlastnictví k nemovitosti s pí Hrubešovou na prodej nemovitosti bytové jednotky č. 5 stojícím na par. 2953/10, příslušného podílu na společných částech domu vč. garážového stání v suterénu domu a ideální 1/10 zastavěné par. č. 2953/10 v k. ú. Kadaň s účinností od 1. 8. 2010 dle smlouvy v předloženém znění.
Usnesení č. 75 / 2010 - prodej části p. č. 1581/8 v k. ú. Kadaň (záměr)

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e záměr obce prodat část parcely č. 1581/8 v k. ú. Kadaň (na základě žádosti o prodej).
Usnesení č. 76 / 2010 - prodej části p. č. 3460/210 v k. ú. Kadaň (záměr)

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e záměr obce prodat část parcely č. 3460/210 v k. ú. Kadaň (na základě došlé žádosti o prodej) a t r v á na svém usnesení č. 20/2009 ze dne 5. 3. 2009.
Usnesení č. 77 / 2010 - dopis manželů Křížových

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í dopis manželů Křížových ze dne 2. 3. 2010.Usnesení č. 78 / 2010 - prodej části p. č. 3460/159 v k.ú. Kadaň (záměr)

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e záměr obce prodat část parcely č. 3460/159 v k. ú. Kadaň (na základě došlé žádosti o prodej).
Usnesení č. 79 / 2010 - prodej části p. č. 2903/1 v k. ú. Kadaň (záměr)

Zastupitelstvo města n e s c h v a l u j e záměr obce prodat část par. č. 2903/1 v k. ú. Kadaň (na základě došlé žádosti o prodej).
Usnesení č. 80 / 2010 - prodej p. č. 268/327 a p. č. 268/296 v k. ú. Tušimice - manž. Kotrcovi

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej parcely č. 268/327 o vým. 159 m2 a parcely č. 268/296 o vým. 24 m2 v k. ú. Tušimice za dohodnutou kupní cenu 13 060,- Kč do vlastnictví SJM - manž. Kotrcovým.
Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve
výši 392,- Kč a částku odpovídající nákladům vzniklých s prodejem ve výši 6 576,- Kč.Usnesení č. 81 / 2010 - prodej p. č. 262/57 v k. ú. Tušimice, chatová osada - p. Novák

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej parcely č. 262/57 o vým. 42 m2 v k. ú. Tušimice za dohodnutou kupní cenu 520,- Kč do výlučného vlastnictví p. Novákovi.
Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající nákladům vzniklých s prodejem
ve výši 581,- Kč.Usnesení č. 82 / 2010 - prodej p. č. 649/16 v k. ú. Prunéřov, chatová osada - Mgr. Průchová

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej parcely č. 649/16 o vým. 14 m2 v k. ú. Prunéřov za dohodnutou kupní cenu 3 090,- Kč do výlučného vlastnictví Mgr. Průchové.
Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající nákladům vzniklých s prodejem
ve výši 5 825,- Kč.Usnesení č. 83 / 2010 - prodej p. č. 2400/5 v k. ú. Kadaň - p. Malhaus

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej parcely č. 2400/5 o vým. 310 m2 v k. ú. Kadaň za dohodnutou kupní cenu 29 200,- Kč do výlučného vlastnictví p. Malhausovi, podnikající fyzické osobě, s místem podnikání KadaňIČ 12801101.
Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve
výši 876,- Kč a dále částku odpovídající nákladům vzniklých s prodejem ve výši 6 094,- Kč.
Usnesení č. 84 / 2010 - prodej p. č. 2399/1 v k. ú. Kadaň - p. Malhaus

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej parcely č. 2399/1 o vým. 119 m2 v k. ú. Kadaň za dohodnutou kupní cenu 5 000,- Kč do výlučného vlastnictví p. Malhausovi, podnikající fyzické osobě, s místem podnikání Kadaň, IČ 12801101.
/odůvodnění : špatný technický stav zdi, jenž je součástí pozemku (narušena statika opěrné
zdi), neošetřované ovocné stromy a okrasné dřeviny, vzhledem k špatné přístupnosti svahu (sklon téměř 45 stup ňů) je nesnadná jejich údržba a pracná a nákladná údržba zeleně/.


Usnesení č. 85 / 2010 - prodej objektu č. p. 1067 - 1068 v k. ú. Kadaň, ul. Jana Š vermy

Zastupitelstvo města b e r e n a v ě d o m í informace o provedeném zhodnocení nabídky č. 1 (jediné nabídky) - od společnosti FRK s. r. o. se sídlem Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň, IČO 61324817 (nesplnění podmínek výběrového řízení včetně hodnotících kritérií).


Usnesení č. 86 / 2010 - záměr prodeje nemovitostí č. p. 1067 - 1068, v k. ú. Kadaň,
ul. J. Š vermy (opakovaná nabídka)

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e zveřejnění záměru prodeje objektu čp. 1067 a čp. 1068 včetně zastavěných parcel č. 1016 o vým. 159 m2 a 1017 o vým. 159 m2 a parcely č. 1018 o vým. 1 322 m2 v k. ú. Kadaň za podmínek stanovených usn. ZM č. 37/2010 ze dne 25. 3. 2010.
Usnesení č. 87 / 2010 - prodej ideální ½ p. č. 2007/13 v k. ú. Kadaň - manž. Kucharčukovi

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej ideální ½ par. č. 2007/13 o vým. 29 m2 v k. ú. Kadaň za dohodnutou kupní cenu 4.690,- Kč manželům Kucharčukovým. Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve výši 141,- Kč a náklady na vyhotovení znaleckého posudku ve výši 523,- Kč.Usnesení č. 88 / 2010 - prodej p. č. 15/3 v k. ú. Úhošťany - manž. Havlíčkovi

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e prodej par. č. 15/3 o vým. 422 m2 v k. ú. Úhošťany za dohodnutou kupní cenu 40.540,- Kč manželům Havlíčkovým.
Zárove ň uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající dani z převodu nemovitosti ve
výši 1.216,- Kč.


Usnesení č. 89 / 2010 - směna nemovitostí v k. ú. Tušimice - pí Kunzová

Zastupitelstvo města s c h v a l u j e směnu pozemků par. č. 239/89 o vým. 54 m2 v k. ú. Tušimice ve vlastnictví Města Kadaň za par. č. 240/5 díl.
Vytvořeno 8.10.2010 7:28:42 | přečteno 134x | ernest
load