Výpis usnesení ze zápisu z 4. zasedání zastupitelstva města - 27. 6. 2019

Výpis usnesení ze zápisu z 4. zasedání zastupitelstva města, která se konalo dne 27. června 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kadani.

Usnesení č. 523/2019 - Schvalování účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2018

Rada města schvaluje účetní závěrky všech příspěvkových organizací města za rok 2018.


Usnesení č. 524/2019 - Žádost SK Trhači Kadaň s.r.o.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost SK Trhači Kadaň s.r.o. o převod druhé části dotace ve výši 1,5 mil. Kč určené pro A-tým dospělých ledního hokeje SK Kadaň - hokej z.s. na SK Trhači Kadaň s.r.o.


Usnesení č. 525/2019 - Žádost SK Trhači Kadaň s.r.o.

Rada města ukládá ekonomickému odboru připravit novou Smlouvu o poskytnutí individuální dotace pro SK Trhači Kadaň s.r.o. pro období 8-12/2019.


Usnesení č. 526/2019 - Změna odpisového plánu MěSSS pro rok 2019

Rada města schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2019 pro Městskou správu sociálních služeb, Věžní 958, Kadaň.


Usnesení č. 527/2019 - Kadaň - výměna povrchu podlahy tělocvičny na DDM Šuplík - výběr zhotovitele

Rada města bere na vědomí že ve výběrovém řízení nebyla zhotoviteli podána žádná nabídka a ukládá opakovat výběrové řízení na VZMR s názvem „Kadaň - výměna povrchu podlahy tělocvičny na DDM Šuplík“ s uveřejněním na profilu zadavatele s termínem realizace do konce října 2019.


Usnesení č. 528/2019 - Kadaň - oprava opěrné zdi v ul. Na Průtahu - výběr zhotovitele

Rada města schvaluje rozhodnutí hodnotící komise pro výběr zhotovitele na akci „Kadaň - oprava opěrné zdi v ul. Na Průtahu“ a uzavření SoD s firmou Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o., IČ 03028666, Švermova 544/5, 412 01 Litoměřice.


Usnesení č. 529/2019 - Kadaň – úpravy východní části Mírového náměstí - dodatek

Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14833/19 na akci "Kadaň – úpravy východní části Mírového náměstí" s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 530/2019 - Kadaň – rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722 - dodatek

Rada města schvaluje podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. uzavření dodatku č. 1 k SoD č. 14851/19 na akci "Kadaň – rekonstrukce budovy Spolkového domu, č.p. 722" s firmou PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice.


Usnesení č. 531/2019 - Revitalizace prostoru parkánů historického jádra 3. a 4. segment - dodatek

Rada města schvaluje podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. uzavření dodatku č. 2 k SoD č. 14527/18 na akci "Revitalizace prostoru parkánů historického jádra 3. a 4. segment" s firmou FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň.


Usnesení č. 532/2019 - Smlouva o nájmu nemovitostí č. 9088/07 – Radka z.s.

Rada města bere na vědomí informace k úpravě dodatku č. 1 smlouvy o nájmu nemovitostí č. 9088/07 (v úplném znění) a schvaluje nové předložené znění dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č.9088/07 (v úplném znění) uzavřené mezi městem Kadaň a spolkem RADKA z.s.


Usnesení č. 533/2019 - Služební cesta do Aue (Německo)

Rada města schvaluje účast zástupců města, PharmDr. Radka Oswalda, Ing. Jana Vaice, Mgr. Michala Voltra a Mgr. Jana Losenického na služební cestě do partnerského města Aue - Německo ve dnech 20. - 21.7. 2019 na základě pozvání starosty AUE včetně použití služebního vozidla.


Usnesení č. 534/2019 - Rekonstrukce části objektu č.p. 167 Prunéřov na noclehárnu a NDC

Rada města schvaluje předložený návrh firem k obeslání na realizaci stavby "Noclehárna a nízkoprahové denní centrum Prunéřov 167":
1. HP STAV - Jan Perout s.r.o., IČ 05684871, Fibichova 660, 432 01 Kadaň
2. PETROM STAVBY, a.s., IČ 26769611, Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10 – Strašnice
3. BAGROS s.r.o., IČ 26740397, Buchovcova 1668/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
4. Bauvant s.r.o., IČ 27449416, Nušlova 2286/37, 158 00 Praha 5
5. FRK s.r.o., IČ 61324817, Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň 
6. Roman Jamečný s.r.o., IČ 03770184, Běchovická 701/26, Strašnice, 100 00 Praha 10


Usnesení č. 535/2019 - Rekonstrukce části objektu č.p. 167 Prunéřov na noclehárnu a NDC

Rada města schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Noclehárna a nízkoprahové denní centrum Prunéřov 167".


Usnesení č. 536/2019 - Jmenování vedoucího odboru výstavby

Rada města jmenuje v souladu s § 102, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. vedoucího odboru výstavby Městského úřadu Kadaň Ing. Karla Bazalku od 1.9. 2019.


Usnesení č. 537/2019 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce předsedy, člena představenstva a.s. a člena dozorčí rady a.s. – KT Kadaň, a.s. 

Rada města schvaluje v souladu s § 102 odst. 2) písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti Kabelová televize Kadaň, a.s. uzavření předloženého dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce předsedy, člena představenstva a.s. a uzavření předloženého dodatku č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady a.s.


Usnesení č. 538/2019 - Odvolání a jmenování členů kontrolního výboru zastupitelstva města

Rada města doporučuje zastupitelstvu města odvolat členy kontrolního výboru p. Ahmada Raada a p. Martina Sýkoru na vlastní žádost.


Usnesení č. 539/2019 - Odvolání a jmenování členů kontrolního výboru zastupitelstva města

Rada města doporučuje zastupitelstvu města jmenovat členy kontrolního výboru 
Mgr. Stanislava Hakla a Ladislava Strádala.


Usnesení č. 540/2019 - Zamítnutí dovolání ve věci Srbecký, s.r.o.

Rada města bere na vědomí rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ve věci dovolání proti rozsudku odvolacího soudu - Srbecký s.r.o. a ukládá podání žaloby za náhradu škody za průtahy v řízení.


Usnesení č. 541/2019 - Nákup plynu pro rok 2020 a 2021

Rada města schvaluje nákup 100 % objemu plynu pro rok 2020 za limitní cenu 550,- Kč/MWh a 50 % objemu plynu pro rok 2021 za limitní cenu plynu 550,- Kč/MWh a pověřuje společnost Jirgl EP, s.r.o, IČ 02449595 k podání příkazu na nákup u společnosti Pražská plynárenská, a.s., IČ 60193492.


Usnesení č. 542/2019 - Přidělení bytu standardního s jistotou – vel.1+1

Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku o velikosti 1+1 v budově v ul. Golovinova s p. Holým, Kadaň.


Usnesení č. 543/2019 - Odměna pro neuvolněného člena zastupitelstva Mgr. Tomáše Oršuláka, Ph.D.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města stanovení odměny pro člena zastupitelstva města Mgr. Tomáše Oršuláka, Ph.D. od 1.7. 2019 ve výši stanovené usnesením zastupitelstva č. 14/2019 ze dne 7. 2. 2019.


Usnesení č. 544/2019 - DP inovativní podnikání

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přidělit dotaci z Dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu inovativního podnikání pro rok 2019 takto:

Podnikatel

IČO

Provozovna

Požadováno (v Kč)

Doporučeno (v Kč)

Rita Totzauerová

878 32 381

Boženy Němcové 69

120 000

50 000
Usnesení č. 545/2019 - Dodatek č. 1 ke smlouvě na stavbu: "Výstavba venkovního lůžkového výtahu pro DPS, ul. Věžní čp. 1392" - prodloužení termínu realizace stavby

Rada města schvaluje uzavření předloženého dodatku č. 1 ke smlouvě na stavbu: "Výstavba venkovního lůžkového výtahu pro DPS, ul. Věžní čp. 1392", kterou provádí firma Výtahy Vaněrka s.r.o., U Hrádku 2960, 415 01 Teplice, IČ: 25479296.

Vytvořeno 21.10.2019 13:34:28 | přečteno 57x | ernest
load