Výpis usnesení ze zápisu z 5. zasedání zastupitelstva města

výpis usnesení ze zápisu z 5. zasedání zastupitelstva města, která se konalo dne 26. září 2019 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kadani.


Usnesení č. 95/2019 - Rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za I. pololetí 2019
Zastupitelstvo města bere na vědomí rozbory hospodaření města a jeho příspěvkových organizací za I. pololetí 2019. 

Usnesení č. 96/2019 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. 11/2019 s Nemocnicí Kadaň, s.r.o. na rekonstrukci oddělení šestinedělí ve výši 4.202.370 Kč. 


Usnesení č. 97/2019 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - SK Trhači Kadaň s.r.o.
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. 12/2019 se SK Trhači Kadaň s.r.o. na činnost A mužstva ledního hokeje na období 09-12/2019 ve výši 1.500.000 Kč. 

Usnesení č. 98/2019 - Smlouva o poskytnutí individuální dotace - TJ Vodní sporty Kadaň
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření předložené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. 13/2019 s TJ Vodní sporty Kadaň z.s. na zajištění spolufinancování účasti juniorů a dorostenců na MS dračích lodí ve výši 12.000 Kč. 

Usnesení č. 99/2019 - Rozpočtové změny
Zastupitelstvo města schvaluje předložené 4. rozpočtové opatření. 
4. rozpočtové opatření k 26.9.2019

(v tis. Kč)

rozpočet

změna

upravený

rozpočet

Příjmy

ostatní daně a poplatky

poplatky za odnětí půdy

143,16

53,12

196,28

příjmy z vydobytých nerostů

50,50

860,72

911,22

daň z hazardních her

408,12

720,00

1 128,12

Nedaňové

z vlastní činnosti

BESIP

4,00

54,94

58,94

neinvestiční dary

199,90

450,00

649,90

Přijaté transfery

Program regenerace MPR a MPZ - obnova Hradu - DPS

0,00

580,00

580,00

Terénní program - KÚ

0,00

849,30

849,30

Terénní program - MPSV

700,00

168,00

868,00

Sociální práce na obcích - MPSV

1 077,90

805,10

1 883,00

IROP - Prunéřov 167 - sociální byty

4 100,00

335,07

4 435,07

Pěstounská péče, dohody - dotace Úřad práce

2 424,00

-12,00

2 412,00

Činnost v oblasti SPOD - MPSV

6 088,00

927,60

7 015,60

Činnost v oblasti SPOD - MPSV - doplatek 2018

0,00

369,77

369,77

dotace MěSSS - KÚ

9 654,18

6 436,12

16 090,30

dotace hasiči

0,00

690,00

690,00

OP - Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ - 9. MŠ

0,00

701,24

701,24

OP - Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ - 1. ZŠ

0,00

1 452,27

1 452,27

Úřad práce - mzdy

2 000,00

1 000,00

3 000,00

Kapitálové

investiční dary

0,00

120,00

120,00

prodej nemovitostí

750,00

410,00

1 160,00

Ostatní

pojistné plnění

88,70

133,58

222,28

odborný lesní hospodář - KÚ

28,95

50,38

79,33

meliorační a zpevňující dřeviny - KÚ

0,00

2,15

2,15

dividendy

0,00

24,24

24,24

Celkové příjmy

438 521,70

17 181,60

455 703,30

Financování

změna stavu na bankovních účtech

127 943,75

127 943,75

aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity

0,00

8,96

8,96

Celkem financování

127 943,75

8,96

127 952,71

Celkové příjmy + financování

566 465,45

17 190,56

583 656,01

Výdaje

Odbor vnitřních věcí

mzdové a sociální náklady

platy

60 597,00

-500,00

60 097,00

OON

5 238,00

500,00

5 738,00

platy - dotace hasiči

0,00

404,00

404,00

OON - dotace hasiči

0,00

150,00

150,00

sociální pojištění - dotace hasiči

0,00

100,00

100,00

zdravotní pojištění - dotace hasiči

0,00

36,00

36,00

Úřad práce - mzdy

2 000,00

1 000,00

3 000,00

neinvestiční

drobný hmotný majetek

560,00

-50,00

510,00

telekomunikace, radiokomunikace

400,00

-20,00

380,00

poradenské a právní služby

450,00

50,45

500,45

údržba budov do 300 tis. Kč + revize

420,00

20,00

440,00

elektronický komunikační systém

100,00

17,00

117,00

investiční

stroje, přístroje a zařízení

950,00

30,00

980,00

programové vybavení

474,00

-30,00

444,00

umělecká díla

0,00

10,00

10,00

Odbor životního prostředí

investice v zeleni

2 339,00

370,00

2 709,00

údržba zahrad Františkánského kláštera

777,66

157,00

934,66

odborný lesní hospodář - KÚ

28,95

50,38

79,33

meliorační a zpevňující dřeviny - KÚ

0,00

2,15

2,15

odpadové hospodářství

120,00

20,00

140,00

konzultace les

60,00

10,00

70,00

údržba lesů

180,00

-10,00

170,00

údržba sportovišť

1 121,15

390,00

1 511,15

posílení možnosti separace odpadů

2 128,70

201,00

2 329,70

veřejná vlaková doprava

350,00

45,00

395,00

investice vodního hospodářství

2 771,35

400,00

3 171,35

údržba naučných stezek

200,00

30,00

230,00

ochrana přírody a krajiny

175,00

30,00

205,00

TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů

913,00

58,00

971,00

Odbor dopravy

BESIP

103,31

45,40

148,71

Odbor výstavby

obnova osad Kadaně

veřejné prostranství Úhošťan

6 600,00

-1 600,00

5 000,00

doprava

chodníky a komunikace

42 240,00

120,00

42 360,00

školství

údržba škol a školských zařízení

8 700,00

600,00

9 300,00

kultura

Františkánský klášter - údržba

400,00

-250,00

150,00

vnitřní správa

údržba budov a hřbitova

1 605,10

328,13

1 933,23

energie města

7 770,00

220,00

7 990,00

sportoviště

skateboardové hřiště

6 900,00

-220,00

6 680,00

správa odboru - projekty

3 500,00

1 000,00

4 500,00

Odbor sociálních věcí

činnost odboru a ostatní služby

700,00

-200,00

500,00

Terénní program - MPSV

700,00

168,00

868,00

Terénní program - spoluúčast

128,62

-6,00

122,62

Terénní program - KÚ

0,00

849,30

849,30

Pěstounská péče, dohody - dotace Úřad práce

2 424,00

-12,00

2 412,00

Činnost v oblasti SPOD - MPSV

6 088,00

927,60

7 015,60

Sociální práce na obcích - MPSV

1 077,90

805,10

1 883,00

Asistenti prevence kriminality - spoluúčast

122,88

-25,00

97,88

IROP - Komunitní centrum Husova

4 670,00

231,00

4 901,00

Organizační složky

Městská policie

nákup služeb

800,00

-55,00

745,00

opravy a udržování

500,00

-50,00

450,00

školení a vzdělávání

170,00

50,00

220,00

prádlo, oděv, obuv

180,00

50,00

230,00

odtahy vozidel

15,00

5,00

20,00

Požární ochrana

školení

45,20

11,20

56,40

opravy a udržování

400,00

16,80

416,80

Příspěvkové organizace

Městská správa sociálních služeb

dotace KÚ

10 006,66

6 436,12

16 442,78

Kulturní zařízení Kadaň

provoz

26 144,90

100,00

26 244,90

1. ZŠ

IROP

3 996,93

90,75

4 087,68

OP - Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ

0,00

1 452,27

1 452,27

9. MŠ

provoz obec

1 930,00

37,30

1 967,30

OP - Výzkum, vývoj a vzdělávání - KÚ

0,00

701,24

701,24

Transfery a dary

SK Kadaň - hokej z.s.

3 000,00

-1 500,00

1 500,00

SK Trhači Kadaň s.r.o.

0,00

1 500,00

1 500,00

TJ Vodní sporty - MS dračích lodí

0,00

12,00

12,00

Ostatní výdaje

Ostatní výdaje

majetkoprávní úsek

500,00

-300,00

200,00

DPH

3 000,00

9,54

3 009,54

správa bytů - opravy, údržba, revize - dotace DPS Hrad - MK

0,00

580,00

580,00

rezerva - podíl města na IROP pro ZŠ

6 660,48

-90,75

6 569,73

rezerva

13 856,57

1 681,58

15 538,15

Celkové výdaje

566 465,45

17 190,56

583 656,01
Usnesení č. 100/2019 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt sportovním klubům na rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt sportovním klubům na rok 2020. 


Usnesení č. 101/2019 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt sportovním klubům na rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace 
č. .../2020/S. 


Usnesení č. 102/2019 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt ostatním žadatelům na rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt ostatním žadatelům na rok 2020. 


Usnesení č. 103/2019 - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt ostatním žadatelům na rok 2020

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace 
č. .../2020/O. 


Usnesení č. 104/2019 - Rekapitulace vývoje Nemocnice Kadaň, s.r.o. za poslední 3 roky

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou rekapitulaci vývoje Nemocnice Kadaň, s.r.o. za poslední 3 roky. 


Usnesení č. 105/2019 - Plán investiční výstavby

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou aktualizaci plánu investiční výstavby na rok 2019. 


Usnesení č. 106/2019 - Účetní uzávěrka a celoroční hospodaření DSO Cyklostezka Prunéřov - Černovice za rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření Dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Prunéřov - Černovice za rok 2018. 


Usnesení č. 107/2019 - Účetní uzávěrka a celoroční hospodaření DSO Cyklostezka Prunéřov - Černovice za rok 2018

Zastupitelstvo města schvaluje účetní uzávěrku Dobrovolného svazku obcí Cyklostezka Prunéřov - Černovice za rok 2018. 


Usnesení č. 108/2019 - Prodej – Strážiště I – rodinné domy

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí (včetně příslušenství) - RD Strážiště I v k.ú. Kadaň dle níže uvedeného:

a) zast. par. č. 2953/43 vč. stavby o výměře 99 m2 a par. č. 2953/86 o vým. 67 m2 (zahrada) v souladu se sml. č. 3125/N/99 - do vlastnictví manž. p. Lebedovi a pí Lebedové, Kadaň. Kupní cena činí 1 253 000,- Kč. 
b) zast. par. č. 2953/41 vč. stavby o výměře 95 m2 a par. č. 2953/84 o vým. 63 m2 (zahrada) v souladu se sml. č. 3127/N/99 - do vlastnictví manž. p. Vonáskovi a pí Vonáskové, Kadaň. Kupní cena činí 1 253 000,- Kč.

c) zast. par. č. 2953/40 vč. stavby o výměře 95 m2 a par. č. 2953/83 o vým. 63 m2 (zahrada) v souladu se sml. č. 3126/N/99 - do vlastnictví manž.  p. Sojkovi, Kadaň a pí Sojkové, Kadaň Kupní cena činí 1 253 000,- Kč.

d) zast. par. č. 2953/39 vč. stavby o výměře 96 m2 a par. č. 2953/82 o vým. 63 m2 (zahrada) v souladu se sml. č. 3139/N/99 - do vlastnictví manž. p. Endalovi a pí Endalové, Kadaň. Kupní cena činí 1 253 000,- Kč.

e) zast. par. č. 2953/38 vč. stavby o výměře 95 m2 a par. č. 2953/81 o vým. 64 m2 (zahrada) v souladu se sml. č. 3117/N/99 - do vlastnictví p. Strakovi, Kadaň. Kupní cena činí 1 253 000,- Kč.

f) zast. par. č. 2953/28 vč. stavby o výměře 109 m2 a par. č. 2953/73 o vým. 59 m2 (zahrada) v souladu se sml. č. 3134/N/99 - do vlastnictví p. Zettelmannovi, Kadaň. Kupní cena činí         1 253 000,- Kč.

g) zast. par. č. 2953/29 vč. stavby o výměře 109 m2 a par. č. 2953/74 o vým. 59 m2 (zahrada) v souladu se sml. č. 3135/N/99 - do vlastnictví pí. Zettelmannové, Kadaň. Kupní cena činí        1 253 000,- Kč.

h) zast. par. č. 2953/18 vč. stavby o výměře 99 m2 a par. č. 2953/67 o vým. 56 m2 (zahrada) v souladu se sml. č. 3133/N/99 - do spoluvlastnictví: 
p. Machynkovi, Praha 9 - Újezd nad Lesy     (1/6)
pí Machynkové,Praha 10 – Malešice             (1/2) 
p. Machynkovi, Praha 5,                       (1/6)
sl. Pružincové, Kadaň,           (1/6)
Kupní cena činí 1 253 000,- Kč.

za náklady ze strany kupujících:
a) poplatek ve výši 1 000,- Kč za uzavření kupní smlouvy (v souladu se smlouvou) 
b) správní poplatek formou kolkové známky ve výši 1 000,- Kč za vklad smlouvy do katastru nemovitostí
c) správní poplatek ve výši 30,- Kč/osoba za legalizaci podpisu ve smlouvě 
inf: kupní cena stanovená ve smlouvách o budoucích smlouvách kupních je již v plné míře ze strany kupujících uhrazena (lhůta 15 let splácení již uplynula).


Usnesení č. 109/2019 - Strážiště II - úprava smlouvy č. 3911/N/01 - BJ - manž. Trávníkovi

Zastupitelstvo města bere na vědomí uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucím nájmu bytu s ujednáním o budoucí smlouvě kupní č. 3911/N/01 (na nemovitosti - byt v objektu na zastavěné  parcele 2953/122, včetně příslušného podílu na společných částech domu, včetně garážového stání v suterénu domu - ideální 1/9 zastavěné parcely 2953/122 v k. ú. Kadaň) - úprava smluvní strany budoucího nájemce a budoucího nabyvatele, kdy přechází práva a závazky na pozůstalého manžela p. Trávníka, bytem Kadaň, na základě sdělení Okresního soudu v Chomutově.


Usnesení č. 110/2019 - Prodej par.č. 439/6 o vým. 44 m2 (části par.č.  439/1) v k.ú. Úhošťany (Kadaňská Jeseň)

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku par. č. 439/6 o vým. 44 m2 v k.ú. Úhošťany za dohodnutou kupní cenu 10 560,- Kč do vlastnictví p. Ješko, bytem Droužkovice.


Usnesení č. 111/2019 - Záměr prodeje části par.č. 174/4 o vým. 1200 m2 v k.ú. Pokutice

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit záměr obce prodat pozemek část  par. č. 174/4 o vým. 1 200 m2 v k.ú. Pokutice (na základě žádosti o prodej). Jedná se o část z plochy BV 6, která je součástí zastavovací studie na rozvojové plochy v Pokuticích.


Usnesení č. 112/2019 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ 

Zastupitelstvo města schvaluje ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 3270/N/99 s p. Vopálkou, bytem Kadaň, dohodou ke dni 30.9.2019 a bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy s p. Vopálkou ke stejnému datu.


Usnesení č. 113/2019 - Převod práv a závazků, strážiště I – BJ 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s pí Hoření, bytem Kadaň, na prodej nemovitosti bytové jednotky stojícím na par. 2953/32, příslušného podílu na společných částech domu vč. garážového stání v suterénu domu a ideální 1/9 zastavěné par. 2953/32 v k.ú. Kadaň s účinností od 1.10.2019.


Usnesení č. 114/2019 - Prodej par. č. 3463/98 v k.ú. Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje prodej par. č. 3463/98 o vým. 49 m2 v k.ú. Kadaň manželům p. Zavřelovi a pí Zavřelové, Kadaň za dohodnutou kupní cenu 8.299,- Kč.


Usnesení č. 115/2019 - Revokace bodu č. 33 v usnesení ZM č. 65/2019 ze dne 27.6.2019

Zastupitelstvo města schvaluje revokaci bodu č. 33 v usnesení ZM č. 65/2019 ze dne 27.6.2019.


Usnesení č. 116/2019 - Revokace bodu č. 33 v usnesení ZM č. 65/2019 ze dne 27.6.2019

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků v k.ú. Kadaň v zahrádkářské kolonii SZMK os. č. 6 v Kadani:
Kupující: pí Fűlőpová, Žatec 
Pozemky par. č.: 2996/71, 3001 a ideál. 1/45 par. č.: 2996/68, 2996/103 
Kupní cena činí: 4608,- Kč


Usnesení č. 117/2019 - Bezúplatný převod p.č. 352/6  v k.ú. Kadaň od ČR - ÚZSVM

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 113/2019 (s omezujícími podmínkami) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kadaň v předloženém znění. Jedná se o bezúplatný převod p.č. 352/6 v k.ú. Kadaň, která je součástí ploch hradebního opevnění (část veřejného prostranství – zeleň a část veřejné přístupové cesty).


Usnesení č. 118/2019 - Bezúplatný převod p.č. 1067  v k.ú. Kadaň od ČR - ÚZSVM

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod p.č. 1067 o výměře 1135 m2 v k.ú. Kadaň od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemek, který je součástí lesního komplexu Svatý Vrch, který je v majetku města Kadaně. Tento pozemek je jedinou zpevněnou veřejnou přístupovou cestou, která je městem využívána k hospodaření v lese a dále je součástí veřejné naučné stezky na Svatém Vrchu.


Usnesení č. 119/2019 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 151/2018 od ČR - ÚZSVM

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 151/2018 mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kadaň a to v předloženém znění.


Usnesení č. 120/2019 - Směna pozemků mezi Lesy České republiky, s.p. a městem Kadaň

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků p.č. 3419/21 o výměře 535 m2 k.ú. Kadaň a p.č. 422/5 o výměře 72 m2 v k.ú. Smilov (LV – město Kadaň) za p.č. 723 o výměře 586 m2 v k.ú. Prunéřov (LV- Lesy ČR, s.p.) Lesy České republiky, s.p.

Směna pozemků se uskuteční za ceny v místě a čase obvyklé.
Skladba cen předložená LČR na základě znaleckého posudku:
Pozemky LCŘ, s.p.                                      58 600,- Kč
Pozemky Města Kadaně                                9 105,- Kč
½ nákladů za směnu (znalecký posudek)      2 572,- Kč
-------------------------------------------------------------------------------------------
Celkový doplatek města Kadaně za směnu pozemků činí 52 067,- Kč.


Usnesení č. 121/2019 - Cestní nadjezd – mostek směr průmyslová zóna Královský vrch – Prunéřov

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace k cestnímu nadjezdu – mostku směr průmyslová zóna Královský vrch – Prunéřov propojující cesty p.č. 152 v k.ú. Prunéřov a p.č. 3043 v k.ú. Kadaň a schvaluje:
 1. poskytnutí finančního příspěvku SŽDC, s.o. z rezervy města do výše max. 1mil. Kč bez DPH
 2. uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků se SŽDC, s.o. o poskytnutí finančního 
    příspěvku na stavbu mostku.


Usnesení č. 122/2019 - Cestní nadjezd – mostek směr průmyslová zóna Královský vrch – Prunéřov

Zastupitelstvo města ukládá radě města zabezpečit vypracování a uzavření smlouvy o sdružení finančních prostředků se SŽDC, s.o. na stavbu mostku "průmyslová zóna Královský vrch – Prunéřov” s finančním příspěvkem města do max. výše 1 mil. Kč bez DPH.


Usnesení č. 123/2019 - Vydání 5. změny územního plánu Kadaně

Zastupitelstvo města ověřuje ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že 5. změna územního plánu Kadaně není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací Ústeckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Ústeckého kraje. 


Usnesení č. 124/2019 - Vydání 5. změny územního plánu Kadaně

Zastupitelstvo města souhlasí s předloženým návrhem 5. změny územního plánu Kadaně a s výsledky jejího projednání. 


Usnesení č. 125/2019 - Vydání 5. změny územního plánu Kadaně

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy. 


Usnesení č. 126/2019 - Vydání 5. změny územního plánu Kadaně

Zastupitelstvo města vydává dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy 5. změnu územního plánu Kadaně. 


Usnesení č. 127/2019 - Vydání 3. změny regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně

Zastupitelstvo města souhlasí s předloženým návrhem 3. změny regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně. 


Usnesení č. 128/2019 - Vydání 3. změny regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně

Zastupitelstvo města ověřuje , že 3. změna regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně není v rozporu s výsledky projednání a s požadavky § 68 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 


Usnesení č. 129/2019 - Vydání 3. změny regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně

Zastupitelstvo města vydává dle § 6 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy - 3. změnu regulačního plánu jihovýchodního předpolí Kadaně. 


Usnesení č. 130/2019 - Projednání vstupu města Kadaň vlastníka honebních pozemků do zakládaného honebního společenstva

Zastupitelstvo města schvaluje vstup města Kadaně do honebního společenstva, které zakládá Myslivecký spolek Ohře Kadaň pro potřeby dalšího zachování honitby Kadaň i po      r. 2023. 


Usnesení č. 131/2019 - Rekonstrukce objektu č.p. 265 Prunéřov na sociální byty

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací projektu "Sociální byty - č.p. 265 Prunéřov" a vyčleněním částky 11.449.792 Kč z rozpočtu města v letech 2020 a 2021 na předfinancování projektu. 


Usnesení č. 132/2019 - Dotační program "Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2020"

Zastupitelstvo města schvaluje dotační program "Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2020". 


Usnesení č. 133/2019 - Dotační program "Poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na podporu podnikání pro rok 2020"

Zastupitelstvo města schvaluje předloženou vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace na podporu podnikání č.../2020. 


Usnesení č. 134/2019 - Zpráva o dopravě

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o dopravě ve městě. 


Usnesení č. 135/2019 - Nabídka na pojištění zastupitelů při nesprávném úředním rozhodnutí

Zastupitelstvo města schvaluje nabídku pojištění odpovědnosti zastupitele za újmu způsobenou při výkonu funkce obci, (pojištění do výše 10 mil. Kč) s podmínkou úhrady nákladů spojených s pojištěním podílově zastupiteli města. 


Usnesení č. 136/2019 - Odměny pro nové členy kontrolního výboru

Zastupitelstvo města schvaluje výši odměn novým členům kontrolního výboru Mgr. Stanislavu Haklovi a p. Ladislavu Strádalovi od 1.10.2019 ve výši schválené zastupitelstvem usnesením č. 14, 15, 16/2019 ze dne 7.2.2019. 


Usnesení č. 137/2019 - Žádost AC ROSE, z.s.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace pro AC ROSE, z.s. na uskutečnění přátelského mezistátního utkání ve futsalu do 21 let ČR - Francie dne 4.2.2020 ve výši 25 tis. Kč a ukládá zařadit tuto dotaci do rozpočtu města na rok 2020. 
Vytvořeno 4.10.2019 16:40:34 | přečteno 44x | ernest
load