E-podatelna

Elektronická podatelna Elektronická komunikace si klade za cíl umožnit či usnadnit provádění právních úkonů prostřednictvím moderních informačních technologií a prostředky dálkového přístupu. Hlavní pojmy, postupy, používání a ověřování elektronických podpisů a zaručených elektronických podpisů, které umož ňují pohyb a používání elektronických dokumentů prostřednictvím elektronické podatelny, upravuje zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), v platném znění. S platností od 1.7.2009 lze učinit elektronické podání také datovou zprávou prostřednictvím datové schránky. Režim datových schránek včetně procesu převodu analogového dokumentu do elektronické podoby a naopak (autorizovaná konverze dokumentů) upravuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.Elektronické podání prostřednictvím datové schránky se řídí odlišnými pravidly než podání prostřednictvím elektronické podatelny úřadu. Informace k elektronické podatelně: 

 1. Elektronická podatelna úřadu Adresa elektronické podatelny: e-podatelna@mesto-kadan.cz 
  Kontaktní místo pro přijímání podání na technických nosičích:
  Městský úřad Kadaň
  Mírové náměstí 1
  43201 Kadaň
 2. Formy elektronického podání
 • prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu  e-podatelna@mesto-kadan.cz
 • Na technických nosičích dat (CD, DVD, Flash memory drive) Elektronická podání na technických nosičích dat lze přímo předávat v podatelně městského úřadu v úředních hodinách (pondělí a středa: od 8:00 do 17:00 hodin, úterý, čtvrtek a pátek od 8:00 do 14:00 hodin)
 • Příjem a zpracování elektronického podání Po doručení podání elektronické podatelně odešle automat podatelny na adresu odesilatele potvrzení o doručení podání. Součástí potvrzení o doručení podání je vždy zaručený elektronický podpis epodatelny. V dalším kroku provádí elektronická podatelna kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné pro zpracování, např. čitelnost zprávy, kontrola na přítomnost škodlivých kodů, zaručeného elektronického podpisu, atd. Zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kod, není dále zpracována. Pokud lze z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru. Po provedení kontroly odešle elektronická podatelna na adresu odesilatele e-mailovou zprávu, obsahující informace o přijetí podání k dalšímu zpracování. Součástí zprávy o přijetí podání k dalšímu zpracování je vždy zaručený elektronický podpis epodatelny, datum a čas, kdy bylo podání doručeno.

 • Elektronický podpis
  Informace o tom, jak získat zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.), jsou uvedeny na webech certifikačních autorit. Elektronické podání do elektronické podatelny magistrátu města lze učinit bez elektronického podpisu i s elektronickým podpisem, je však třeba věnovat pozornost níže uvedenému:
  • Podání se zaručeným elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu je přijato automaticky k dalšímu zpracování, pokud splňuje další požadované technické parametry.
  • Podání bez zaručeného elektronického podpisu založeném na kvalifikovaném certifikátu je přesměrováno z elektronické podatelny do běžné e-mailové schránky úřadu a jeho další zpracování probíhá manuálně. Konkrétní právní předpisy stanoví, zda je nutné podání bez zaručeného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě nebo podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označeným elektronickou značkou. Výčet základních právních předpisů a jejich požadavků na připojení uznávaného elektronického podpisu jsou v čl. 8 tohoto příspěvku. Výše uvedené možnosti neplatí pro případy, kdy lze činit podání pouze v listinné podobě (např. žádost o vydání občanského průkazu, návrh na vklad věcných práv do katastru nemovitostí, apod.).

   Připouští se:
   • podání je obsahem vlastního mailu, tento mail je jako celek podepsán uznávaným elektronickým podpisem - podání je obsahem přílohy mailu, tento mail je jako celek podepsán uznávaným elektronickým podpisem (příloha nikoliv)
   • podání je obsahem přílohy mailu, příloha je podepsána uznávaným elektronickým podpisem (mail jako celek nikoliv) - podání je obsahem přílohy mailu, mail jako celek i příloha jsou zvlášť podepsány uznávaným elektronickým podpisem
   Nepřipouští se:
   • podání je obsahem přílohy mailu; příloha byla originálně vytvořena v listinné podobě a opatřena jí odpovídajícími náležitostmi, poté naskenována a opatřena zaručeným elektronickým podpisem.

 • Technické náležitosti podání
  Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy: 
   • disketa 3,5" 1,44 MB se souborovým systémem FAT16
   • CD nebo DVD se souborovým systémem ISO9660
   • Flash memory drive 
  Seznam povolených formátů Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:
   • formáty DOC a DOCX (Microsoft Word)
   • formát ODT (OpenOffice.org)
   • formáty XLS a XLSX (Microsoft Excel)
   • formát ODS (OpenOffice.org) 
   • formát PDF (Acrobat Reader)
   • formát RTF (textového standardu RTF-DCA)
   • formát TXT (prostý text CP 852, 1250)
   • formáty FO a ZFO (602XML Form)
   • formát HTM, HTML, XML, MHT.
   • Obrázky vkládané jako přílohy k podáním mohou být ve formátech GIF, JPG,JPEG,PNG nebo TIF.
   • výše uvedené zabalené v ZIP nebo RAR

  Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB. Je-li velikost dokumentu větší, je třeba předat jej na technickém nosiči dat (možno podat i poštou). Každý jednotlivý dokument se předává jako právě jeden soubor. Dokument (nemá-li mít povahu kopie) musí být vytvořen převodem ze vstupních textových dokumentů, např. MS Word, nesmí být získán jako grafický obraz (pomocí grafického editoru nebo naskenováním listinné podoby dokumentu). Výjimkou jsou dokumenty, které vznikly autorizovanou konverzí, např. na pracovišti CzechPoint, podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

  6. Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na obecnou adresu: sekretariat@mesto-kadan.cz 

  7. Kvalifikovaný certifikát elektronické podatelny Městského úřadu Kadaň oprávněný k podpisu zpráv >Odchozí dokumenty a automatické zprávy elektronické podatelny jsou podepisovány kvalifikovaným systémovým certifikátem (el. značkou) vydaným ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb. a navazujících předpisů.

    8. Seznam základních právních předpisů,
  podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu.

  právní předpis

  předmět a náležitosti úkonu

  požadavek na připojení uznávaného elektronického podpisu

  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Předmět:
  - písemná žádost o informaci
  Náležitosti úkonu:
  - označení povinného subjektu
  - označení, kdo žádost podává
  - elektronická adresa odesílatele

  Uznávaný elektronický podpis nemusí být k dokumentu připojen.

  Předmět:
  - úkony v odvolacím řízení a v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení

  Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen.

  zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

  Předmět:
  - jakékoliv podání vůči správnímu orgánu
  Náležitosti úkonu:
  - označení správního orgánu
  - identifikační údaje o osobě, která podání činí podle § 37 odst. 2 správního řádu
  - označení věci, které se podání týká
  - co se navrhuje

  Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen. Není-li připojen, musí podání být do 5 dnů doplněno.

  Předmět:
  - stížnost podle § 175 správního řádu

  Uznávaný elektronický podpis nemusí být k dokumentu připojen, ale stížnost podaná bez uznávaného elektronického podpisu se považuje za anonymní.

  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
  Předmět:
  - úkony uvedené v ust. § 149 odst. 4
  - úkony uvedené v ust. § 4 až 6 vyhl. č. 329/2006 Sb., ve zn. p. p.
  - další úkony pouze v případě, že to zadavatel jmenovitě uvedl v oznámení, výzvě, zadávací dokumentaci či dokumentaci soutěžního dialogu
  Náležitosti úkonu:
  - identifikační údaje zájemce (uchazeče) v rozsahu dle § 17 písm. d) zákona
  - název veřejné zakázky
  - případně další náležitosti vyžadované zákonem či zadavatelem v oznámení, výzvě, zadávací dokumentaci či dokumentaci soutěžního dialogu

  Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen.  zákon č. 280/2009 Sb., da ňový řád
  Předmět:
  - úkony osob zúčastněných na správě daní směřující vůči správci daně
  Náležitosti úkonu:
  - označení správního orgánu (da ňového orgánu)
  - identifikační údaje o osobě, která podání činí
  - označení věci, které se podání týká
  - co se navrhuje

  Uznávaný elektronický podpis, vč. certifikátu nebo uvedení certifikační autority, musí být k dokumentu připojen.

  Vytvořeno 30.10.2003 9:00:00 | přečteno 3276x | ernest
  load