GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Ing. Kolařík Josef 
pověřenec pro ochranu osobních údajů
tel.: +420 777 319 140
email: dpo.kadan@gmail.com


Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), někdy také General Data Protection Regulation (GDPR), (Dále jen „nařízení“), zveřejňuje město Kadaň tuto informaci o zpracování osobních údajů.

Město Kadaň, je správcem osobních údajů, které občan, jako subjekt údajů poskytne, případně jsou poskytnuty třetí osobou, nebo dohledány v registrech, pokud to zákon umožnuje. Ochranu osobních údajů bereme velmi seriózně a je pro nás velmi důležitá, Vždy postupujeme v souladu s platnými právními předpisy. Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje pouze na základě právních důvodů a v souladu s nařízením. Dbáme na ochranu osobních údajů a přijímáme proto jak technická, tak organizační opatření abychom zajistili bezpečnost zpracování. Osobní údaje zpracováváme jak v listinné, tak v elektronické formě na prostředcích ICT města. S osobními údaji pracují vždy jen pověření zaměstnanci města a jeho příspěvkových organizací. Tito jsou vázaní mimo jiné směrnicí o ochraně osobních údajů, kde je detailně popsáno, jak pracovat s osobními údaji hlavně s ohledem na zásady zpracování podle nařízení zejména:

• ZÁKONNOST
• OMEZENÍ ÚČELEM
• MINIMALIZACE ÚDAJŮ
• PŘESNOST
• KOREKTNOST A TRANSPARENTNOST
• INTEGRITA A DŮVĚRNOST
• ODPOVĚDNOST

Město Kadaň jako město s rozšířenou působností zpracovává také osobní údaje jako zpracovatel pro některé orgány státní správy, mezi něž patří např. Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo Dopravy ČR a některé další orgány.
V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Kontaktní údaje naleznete na webových stránkách města a na konci tohoto dokumentu.

1. Základní pojmy
Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.
Ke shromažďování a zpracování osobních údajů dochází při výkonu povinností města v rámci přenesené i samostatné působnosti, nebo při nákupu zboží či služeb, při uzavírání smluv nebo komunikaci s občany a ostatními subjekty.
2. Zpracovávané osobní údaje 
Typické osobní osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat jsou např.:
• základní identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, identifikační číslo apod.)
• kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, datová schránka apod.)
• informace, jejichž zpracování nám ukládá zákon (např. obsah rozsudku, omezení svéprávnosti, zákaz pobytu, státní občanství apod.)
• informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku (např. kamerové záznamy apod.).

3. Právní důvody pro zpracování osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí město Kadaň jako správce, pouze pokud:
• je zpracování nezbytné pro splnění povinnosti, která se na správce vztahuje (např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů apod.),
• je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, 
• zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů 
• zpracování je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
• zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
• subjekt údajů udělil souhlas ke zpracování osobních údajů pro konkrétní účel

4. Subjekty zpracování osobních údajů
Subjektem zpracování osobních údajů může být občan města, zaměstnanec úřadu, radní, zastupitel a obecně jakákoliv fyzická osoba.
Osobní údaje zpracovává město jak v samostatné, tak v přenesené působnosti.
5. Příjemci osobních údajů
Příjemcem osobních údajů může být fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, soud nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty. S příjemci osobních údajů má město uzavřené smlouvy o zpracování nebo ochraně osobních údajů.
Příjemcem Vašich osobních údajů tak může být:
• např. orgán veřejné moci, soud, a to v rozsahu stanoveném zákonem,
• třetí strana, ale pouze pokud je to nutné k prosazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků.


6. Doba uchovávání osobních údajů
Osobní údaje se uchovávají po dobu nezbytnou pro účel jejich zpracování a řídí se právními předpisy a platným spisovým a skartačním řádem města

7. Práva vyplývající z nařízení 
Podle Nařízení máte jako subjekt údajů nová práva, která můžete vůči městu, jakožto správci osobních údajů uplatňovat. 
Jedná se mj. o právo:
• právo na přístup ke svým osobním údajům,
• právo opravu osobních údajů,
• právo na výmaz osobních údajů,
• právo na přenositelnost osobních údajů,
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
• právo na omezení zpracování osobních údajů,
• odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil.
Některá práva například právo na výmaz lze uplatnit jen pokud   nejsou v rozporu se zákonem (například zákon o účetnictví vyžaduje archivaci osobních údajů 10 let, a některých mzdových podkladů 45 let) 
Informace budou poskytovány výhradně na základě prokazatelného ověření totožnosti, Informace jsou poskytovány bezplatně. Lhůta na vyřízení  žádosti je 30 dnů.

8. Automatizované rozhodování
Město Kadaň, jako správce osobních údajů, neprovádí automatizované rozhodování ani profilování.

Kontakty pro uplatňování práv nebo informace ohledně zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je Město Kadaň, Mírové náměstí č.p. 1, 432 01 Kadaň, IČ: 00261912
kontakt: tel: 474 319 500, e-mail: epodatelna@město-kadan.cz

kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: 
Ing. Josef Kolařík, tel: 777 319 140, e-mail: dpo.kadan@gmail.com

Vytvořeno 19.11.2019 13:30:25 | přečteno 2141x | tana
load