Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  Obec Radonice, Radonice 1, 431 55 Radonice, IČ 00262111

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 303/3 v k.ú. Vintířov u Radonic bude při výstavbě " ČOV pro obec Ždov " instalován nový zdroj tepla.


Likvidaci splaškové odpadní vody ze stávajících a budoucích rodinných domů v obci Ždov bude zajišťovat ČOV HSBR-DENITRI-60N celkový počet EO 55. Odpadní voda je mechanicky předčištěna (použití primární nádrže nebo čelistí). V základním uspořádáním natéká do primární nádrže s usazovacím a kalovým prostorem, kde je zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Z usazovacího prostoru natéká přepadem opatřeným nornými stěnami již mechanicky předčištěna odpadní voda do předřazené denitrifikační nádrže ČOV. V aktivační nádrži SBR probíhá v čase za sebou následují procesy : biologické čištění odpadní vody, sedimentace aktivovaného kalu a oddělení vyčištěné vody, odtah vyčištěné vody do odtoku čerpadlem.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.


Vytvořeno 8.11.2021 17:05:58 | přečteno 218x | zdenek.krupicka
load