Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší

Žadatel :  Astone Klínovec Resort, s.r.o., Nekázanka 880/11, 118 00 Praha 1, IČ 07903847 v zastoupení SPATIUM s.r.o., K lomu 930/12, 170 00 Praha-Ďáblice, IČ 05479657

Žádost o : Udělení závazného stanoviska umístění nového zdroje znečišťování ovzduší.

Záměr : Na pozemku p.p.č. 410/27 v k.ú. Loučná pod Klínovcem bude při výstavbě " ČOV Astone Klínovec Resort " instalován nový zdroj tepla.

Navrhovaná ČOV na pozemku parc. č. 410/27 je určená pro likvidaci odpadních vod ze sdružené stokové soustavy splaškové kanalizace projektu Klínovecké louky pro max 2500 EO. Kapacita ČOV je navržena modulárně tak, aby bylo možné v případě nutnosti opravy nebo údržby jednoho z modulů pro 1 250 EO, provozovat ČOV bez omezení. Navržený objekt ČOV je tvořen železobetonovou monolitickou vodonepropustnou konstrukcí tzv. “bílou vanou“ zapuštěnou do terénu, která je železobetonovými přepážkami rozdělena na jednotlivé provozní úseky o půdorysných rozměrech 16,35 x 20,3 m. ČOV je navržena jako monolitický betonový objekt s nádržemi umístěnými pod terénem a jedním nadzemním patrem, kde je umístěna technologie. Technologie čištění odpadních vod ČOV vychází z membránové separace kalu. Čisticí proces založený na dlouhodobé aktivaci s úplnou stabilizací kalu se skládá z denitrifikační, nitrifikační a membránové sekce. ČOV je doplněna ještě o jemné mechanické předčištění s možností rozložení hydraulických píků v retenční zdrži a kalovým hospodářstvím. Chod ČOV je řízen plně automaticky přes řídící PLC. Výčet technických a technologický zařízení ČOV : ČERPACÍ STANICE, HRUBÉ ČESLE, JEMNÉ ČESLE, DENITRIFIKACE,  NITRIFIKACE, AKTIVAČNÍ NÁDRŽ, MEMBRÁNOVÝ REAKTOR, ZPĚTNÝ PROPLACH MEMBRÁN, KALOVÁ NÁDRŽ, AKUMULAČNÍ NÁDRŽ, ODTOKOVÁ JÍMKA.

Do projektové dokumentace můžete nahlédnout u MěÚ Kadaň, Mírové náměstí 1, Odbor životního prostředí kancelář. č. 20, tel. 474 319 561.

Vytvořeno 9.2.2022 17:00:42 | přečteno 200x | zdenek.krupicka
load