Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 27.10.2021 pod č.j. MUKK - 46942/2021 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 303/3 v k.ú. Vintířov u Radonic bude při výstavbě " ČOV pro obec Ždov " instalován nový zdroj tepla. Likvidaci splaškové odpadní vody ze stávajících a budoucích rodinných domů v obci Ždov bude zajišťovat ČOV HSBR-DENITRI-60N celkový počet EO 55. Odpadní voda je mechanicky předčištěna (použití primární nádrže nebo čelistí). V základním uspořádáním natéká do primární nádrže s usazovacím a kalovým prostorem, kde je zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny anaerobnímu rozkladu. Z usazovacího prostoru natéká přepadem opatřeným nornými stěnami již mechanicky předčištěna odpadní voda do předřazené denitrifikační nádrže ČOV. V aktivační nádrži SBR probíhá v čase za sebou následují procesy : biologické čištění odpadní vody, sedimentace aktivovaného kalu a oddělení vyčištěné vody, odtah vyčištěné vody do odtoku čerpadlem.


Vytvořeno 8.11.2021 16:35:42 | přečteno 165x | zdenek.krupicka
load