Vydání závazného stanoviska – informace podle § 30 zákona o ochraně ovzduší

Zdejší úřad jako orgán ochrany ovzduší oznamuje, že udělil dne 11.2.2022 pod č.j. MUKK - 3865/2022 souhlas se stavbou stacionárního zdroje znečišťování(neuvedený v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší).

Na pozemku p.p.č. 410/27 v k.ú. Loučná pod Klínovcem bude při výstavbě " ČOV Astone Klínovec Resort " instalován nový zdroj znečišťování ovzduší. Navrhovaná ČOV na pozemku parc. č. 410/27 je určená pro likvidaci odpadních vod ze sdružené stokové soustavy splaškové kanalizace projektu Klínovecké louky pro max 2500 EO. Kapacita ČOV je navržena modulárně tak, aby bylo možné v případě nutnosti opravy nebo údržby jednoho z modulů pro 1 250 EO, provozovat ČOV bez omezení. Navržený objekt ČOV je tvořen železobetonovou monolitickou vodonepropustnou konstrukcí tzv. “bílou vanou“ zapuštěnou do terénu, která je železobetonovými přepážkami rozdělena na jednotlivé provozní úseky o půdorysných rozměrech 16,35 x 20,3 m. ČOV je navržena jako monolitický betonový objekt s nádržemi umístěnými pod terénem a jedním nadzemním patrem, kde je umístěna technologie. Technologie čištění odpadních vod ČOV vychází z membránové separace kalu. Čisticí proces založený na dlouhodobé aktivaci s úplnou stabilizací kalu se skládá z denitrifikační, nitrifikační a membránové sekce. ČOV je doplněna ještě o jemné mechanické předčištění s možností rozložení hydraulických píků v retenční zdrži a kalovým hospodářstvím. Chod ČOV je řízen plně automaticky přes řídící PLC. Výčet technických a technologický zařízení ČOV : čerpací stanice, hrubé česle, jemné česle, denitrifikace, nitrifikace, aktivační nádrž, membránový reaktor, zpětný proplach membrán, kalová nádrž, akumulační nádrž, odtoková jímka.


Vytvořeno 11.2.2022 14:23:59 | přečteno 232x | zdenek.krupicka
load