Občanské průkazy

Občanské průkazy - od 1.7.2018

Žádost se zpracovává elektronicky včetně fotografie a podpisu. 
Správní poplatky se vybírají v hotovosti na přepážce při podání žádosti. Nelze platit kartou.
 
Druhy občanských průkazů
• občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
• občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (vydává se pouze ze zákonného důvodu s omezenou dobou platnosti na 1, 3 a 6 měsíců)
 
Doba platnosti občanského průkazu
• 10 let
• 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let
• 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let
 
Kdo je povinen mít občanský průkaz
občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
Povinnost podat žádost o vydání občanského průkazu je po dovršení 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy občan dosáhl věku 15 let. 
 
Kdo může mít občanský průkaz
• občan mladší 15 let
• občan, jehož svéprávnost byla omezena
• občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky
 
Místo podání žádosti a předání hotového dokladu
Žádost o občanský průkaz lze podat u jakéhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v případě podání žádosti o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dnů nebo v pracovních dnech do 24 hodin), žádost lze podat i na Ministerstvu vnitra. Občanský průkaz si občan převezme u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, u kterého byla žádost podána. V případě, že si občan žádá převzít nový občanský průkaz u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, než u kterého byla žádost podána, podléhá předání dokladu zaplacení správního poplatku 100 Kč. Správní poplatek občan hradí u předávajícího úřadu. Místo převzetí se určuje při podání žádosti a není možné ho později změnit. 
Kdo podává žádost
Žádost o vydání občanského průkazu podává občan starší 15 let osobně nebo za něj může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Rovněž za občana může žádost a potřebné doklady předložit jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí, údaje této osoby v rozsahu jméno, popř. jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jiná osoba může žádost a doklady předložit pouze za předpokladu, že při zpracování žádosti není nutné pořídit digitalizovanou podobu a podpis občana. Totožnost se prokazuje občanským průkazem nebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou (např. platný cestovní pas, řidičský průkaz, matriční doklad). Matriční doklady je nutné předkládat v originále nebo ověřené kopii. 
Žádost o vydání občanského průkazu za občana mladšího 15 let věku podává zákonný zástupce, místo zákonného zástupce může žádost podat pěstoun nebo osoba, které byl občan svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před zaměstnancem ministerstva nebo zaměstnancem obce, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou. 
Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.
 
Převzetí občanského průkazu
Občan je povinen převzít si nový občanský průkaz osobně. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce, místo zákonného zástupce občanský průkaz přebírá pěstoun nebo osoba, které byl občan svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání s úřady, občanský průkaz přebírá a převzetí občanského průkazu svým podpisem potvrzuje opatrovník.
Převzít občanský průkaz za občana staršího 15 let může rovněž člen domácnosti jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.
 
Lhůta pro vystavení občanského průkazu
• do 30 dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
• do 15 kalendářních dnů ode dne podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – žádost o vydání OP bez strojově čitelných údajů
• ve zkrácené lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech nebo do 5 pracovních dnů ode dne podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo Ministerstva vnitra
 
Doklady potřebné k vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem
1. Vydání nového OP (výměna – končící platnost) 
• dosavadní občanský průkaz, v případě, že dosavadní občanský průkaz je již neplatný, občan prokáže svou totožnost další veřejnou listinou, např. platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz nebo rodný list (originál nebo úředně ověřená kopie). 
 
2. Vydání z důvodu oznámení ztráty, odcizení, poškození, zničení, zneužití
• občan prokáže svoji totožnost dokladem, který je veřejnou listinou
• potvrzení o občanském průkazu (pokud hlásil odcizení na PČR)
• podléhá zaplacení správního poplatku 100 Kč
 
3. Vydání z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti 
• platný občanský průkaz
• originál vysokoškolského diplomu nebo jeho úředně ověřená kopie
Vydání dokladu podléhá zaplacení správního poplatku 200 Kč.
 
4. Vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu
• platný občanský průkaz
Vydání dokladu podléhá zaplacení správního poplatku 200 Kč.
 
5. Vydání prvního občanského průkazu po dovršení věku 15 let
• rodný list občana, jemuž má být doklad vydán
 
6. Vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let
• rodný list občana, jemuž má být doklad vydán
Žádost podává zákonný zástupce, který prokáže svoji totožnost.
Vydání dokladu podléhá správnímu poplatku 50 Kč.
 
Bezpečnostní kódy
Občan starší 15 let je povinen při převzetí občanského průkazu zadat bezpečnostní osobní kód (BOK).
Ostatní kódy (IOK a DOK) může občan zadat při převzetí občanského průkazu nebo kdykoliv poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat IOK a DOK pro účely aktivace identifikačního certifikátu.
BOK, IOK a DOK je tvořen nejméně 4 a nejvýše 10 číslicemi, které si zvolí držitel.
BOK ani ostatní kódy IOK a DOK při převzetí občanského průkazu nezadává
a. občan mladší 15 let
b. občan, jeho svéprávnost byla omezena, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu
c. občan, kterému brání zadat kód překážka těžko překonatelná
Těžko překonatelnou překážkou se rozumí zdravotní důvody (např. zlomená ruka). 
§ 8a
Bezpečnostní osobní kód (BOK)
(1) Bezpečnostní osobní kód slouží k autentizaci držitele při fyzickém prokázání jeho totožnosti.
(2) Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost autentizace držitele zablokuje.
(3) Odblokování funkce autentizace držitele provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti držitele.
§ 8b
Identifikační osobní kód (IOK)
(1) Identifikační osobní kód slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele uvedeným v § 3 odst. 2 písm. d) bodě 3.
(2) Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání identifikačního osobního kódu se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje.
(3) Odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu držitel může provést zadáním deblokačního osobního kódu.
§ 8c
Deblokační osobní kód (DOK)
(1) Deblokační osobní kód slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu.
(2) Po desátém chybném po sobě jdoucím zadání deblokačního osobního kódu se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje.
(3) Odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu provede na žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti držitele zadáním nového identifikačního osobního kódu a nového deblokačního osobního kódu držitelem.
§ 8d
(1) Bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód a deblokační osobní kód je tvořen nejméně 4 a nejvýše 10 číslicemi, které si zvolí držitel.
(2) Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel kódy uvedené v odstavci 1 změnit.
(3) Změnu bezpečnostního osobního kódu lze provést s využitím elektronické identifikace a zvláštní elektronické aplikace umožňující dálkový přístup nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
(4) Změnu identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu lze provést s využitím zvláštní elektronické aplikace nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
 
 
Správní poplatky na úseku občanských průkazů u občana staršího 15 let:
• OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneužitý – 100 Kč
• OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1,3 a 6 měsíců – 100 Kč
• OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z jiného osobního důvodu – 200 Kč
• OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu – 200 Kč
• odblokování bezpečnostního osobního kódu (BOK) – 100 Kč.
• Převzetí OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (jiný obecní úřad, než místo podání) – 100 Kč
• OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 24 hodin
• podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 1000 Kč
• podání u obecního úřadu – 500 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč
• OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
• podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč
• podání u obecního úřadu – 250 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 250 Kč
 
Správní poplatky na úseku občanských průkazů u občana mladšího 15 let:
• vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem – 50 Kč
• Převzetí OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti (jiný obecní úřad, než místo podání) – 100 Kč
• OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 24 hodin
• podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč
• podání u obecního úřadu – 250 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 250 Kč
• OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů
• podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 300 Kč
• podání a převzetí u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 300 Kč
• podání u obecního úřadu – 200 Kč a převzetí u Ministerstva vnitra – 100 Kč
 
 
Formulář
Občanské průkazy se vyřizují elektronicky, formuláře ani fotografie se nepředkládají.
 
Žádost o výpis údajů z evidence občanských průkazů
Výpis podléhá správnímu poplatku 50 Kč za stránku i započatou.
Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytuje občanovi staršímu 15 let údaje, které jsou vedeny k jeho osobě v evidenci občanských průkazů, a to na základě písemné žádosti.  Žádost podává občan volnou formou. Žádost musí obsahovat tyto údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, číslo OP, trvalý pobyt, rozsah požadovaných údajů.  Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Úřední ověření podpisu se nevyžaduje, pokud občan prokáže svou totožnost,  předloží žádost osobně a podepíše ji před orgánem příslušným k poskytování údajů.
Za občana může požádat i jiná osoba na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Za občana mladšího 15 let, občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý jednat s úřady, žádost o poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů podává jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.
Žádost lze podat v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem, formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
Kontakt
Městský úřad Kadaň, oddělení EO, OP, CD , Jana Švermy 21, 432 01 Kadaň. 
Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra 

Vytvořeno 14.11.2019 14:10:10 | přečteno 17722x | tana
load