Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2017

Obecní živnostenský úřad provedl v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017:

Obecní živnostenský úřad provedl v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017:

- 319 kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

- 31 kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

- 5 kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

- 16 kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů


Počet kontrol podle subjektů:

- u právnických osob bylo provedeno 50 kontrol
- u fyzických osob bylo provedeno 269 kontrol


Sankce:

Za zjištěná porušení byly uloženy pokuty:

- v blokovém řízení bylo uloženo celkem 92 pokut v celkové výši 76. 000,- Kč, z toho 28 pokut právnickým osobám ve výši 30. 700,- Kč a 64 pokut fyzickým osobám ve výši 45. 300- Kč

- ve správním řízení bylo uloženo celkem 65 pokut v celkové výši 178.500,- Kč.


Podnikatelé nejčastěji porušovali následující ustanovení živnostenského zákona (ŽZ) a zákona o ochraně spotřebitele (OS):

17 odst. 3 ŽZ – neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu

§ 31 odst. 16 ŽZ – neoznámení adresy pro vypořádání případných závazků nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně

§ 31 odst. 2 ŽZ – sídlo nebylo viditelně označeno

§ 49 odst. 1 ŽZ – neoznámení živnostenskému úřadu ve stanovené lhůtě změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi, nebo nepředložení dokladů o nich

§ 17 odst. 7, 8a), 8b) ŽZ – provozovna nebyla trvale a zvenčí viditelně označena 

§ 17 odst. 9 ŽZ – podnikatel předem na vhodném a zvenčí viditelném místě neoznačil počátek a konec uzavření provozovny

§ 61 odst. 3 písm. b) ŽZ – provozování činnosti fyzickou osobou, která je předmětem živnosti ohlašovací řemeslné, bez živnostenského oprávnění

§ 63 odst. 1 písm. b) ŽZ – provozování činnosti právnickou osobou, která je předmětem živnosti ohlašovací řemeslné, bez živnostenského oprávnění

§ 12 OS – prodávající neinformoval v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně prodávaných výrobků zřetelným označením výrobku cenou a informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně nezpřístupnil

§ 11 OS – prodávající nezajistil, aby informace, jsou-li poskytovány písemně, byly poskytnuty v českém jazyce 

§ 16 odst. 1 OS – prodávající je povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo poskytnutí služby, tento doklad musí obsahovat předepsané náležitostiZaměření kontrol:

Kromě běžných kontrol živností volných, vázaných, řemeslných a koncesovaných byly kontroly zaměřeny na provozování živnosti ohlašovací řemeslné „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“, „Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů“, předvánoční prodej. Dále bylo provedeno 6 nočních kontrol se zaměřením na hostinskou činnost.

        Hana Baxa Mašková
   Vedoucí obecního živnostenského úřadu

Vytvořeno 24.2.2020 13:44:03 | přečteno 290x | jindrich.rebec
load