Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2019

Obecní živnostenský úřad provedl v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019:

Informace o výsledcích kontrol

(§26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád))

Obecní živnostenský úřad provedl v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019:

271 kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“)

25 kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ochrana spotřebitele“)

7 kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ochrana zdraví“)


Počet kontrol podle subjektů:

-u právnických osob bylo provedeno 49 kontrol

-u fyzických osob bylo provedeno 222 kontrol

Sankce:

Za zjištěná porušení byly uloženy pokuty:

-v blokovém řízení bylo uloženo celkem 79 pokut v celkové výši 90. 800,- Kč, z toho 45 pokut právnickým osobám ve výši 68. 100,- Kč a 34 pokut fyzickým osobám ve výši 22. 700,- Kč

v přestupkovém řízení  bylo uloženo celkem 64 pokut v celkové výši 236.500,- Kč.

  

Podnikatelé nejčastěji porušovali následující ustanovení živnostenského zákona (ŽZ)  a zákona o ochraně spotřebitele (OS):

17 odst. 3 ŽZ – neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu – v 15 případech

§ 31 odst. 2 ŽZ – sídlo nebylo viditelně označeno – 49x

§ 17 odst. 7, 8a), 8b) ŽZ – provozovna nebyla trvale a zvenčí viditelně označena – 5x

§ 17 odst. 9 ŽZ – podnikatel předem na vhodném a zvenčí viditelném místě neoznačil počátek a konec uzavření provozovny – 1x

§ 61 odst. 3 písm. b), c) ŽZ – provozování činnosti fyzickou osobou, která je předmětem živnosti ohlašovací řemeslné, bez živnostenského oprávnění – 4x

§ 12 OS – prodávající neinformoval v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně prodávaných výrobků zřetelným označením výrobku cenou a informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně nezpřístupnil – 3x

§ 16 odst. 1 OS – prodávající je povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo poskytnutí služby, tento doklad musí obsahovat předepsané náležitosti – 2x

Za nesoučinnost při kontrole ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, bylo uloženo 6 pokut ve výši 12. 000,- Kč


Zaměření kontrol:

V tomto roce se jednalo o provádění běžných kontrol živností volných, vázaných, řemeslných a koncesovaných, zvláště u fyzických a právnických osob, u kterých po dobu trvání živnostenského oprávnění nebyla provedena žádná kontrola, a u těch, u kterých nebyla provedena transformace živnosti ohlašovací volné podle poslední právní úpravy z roku 2008.

V roce 2019 kontrolní pracovnice provedly 2 noční kontroly zaměřené na provozování hostinské činnosti ve spolupráci s příslušníky Městské policie Klášterec nad Ohří. Ve spolupráci s inspektory České obchodní inspekce Ústí nad Labem bylo provedeno 5 kontrol podnikatelů v našem správním obvodu.


Na základě obdržených podnětů od občanů a orgánů bylo provedeno 17 kontrol podnikatelů.

Zpracovala Hana Baxa Mašková, vedoucí obecního živnostenského úřadu


Vytvořeno 24.2.2020 13:51:37 | přečteno 429x | jindrich.rebec
load