Informace obecního živnostenského úřadu o výsledcích kontrol za rok 2020

Obecní živnostenský úřad provedl v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020:

Informace o výsledcích kontrol

Obecní živnostenský úřad v Kadani provedl v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020:

- 148 kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ŽZ“)

- 24 kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OS“)

- 8 kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů


Počet kontrol podle subjektů:

- u právnických osob bylo provedeno 28 kontrol

- u fyzických osob bylo provedeno 120 kontrol


Sankce:

Za zjištěná porušení byly uloženy pokuty:

- příkazem na místě bylo uloženo celkem 53 pokut v celkové výši 50. 500,- Kč, z toho 30 pokut právnickým osobám ve výši 29. 200,- Kč a 23 pokut fyzickým osobám ve výši 21. 300,- Kč

- v přestupkovém řízení  - bylo uloženo 39 pokut v celkové výši 146.000,- Kč


Mezi nejčastější přestupky patří:

Přestupky podle živnostenského zákona:

§ 31 odst. 2 ŽZ – sídlo nebylo viditelně označeno – 59 x

17 odst. 3 ŽZ – neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem živnostenskému úřadu – 7 x

§ 17 odst. 7, 8a), 8b) ŽZ – provozovna nebyla trvale a zvenčí viditelně označena – 17 x

§ 31 odst. 15 ŽZ – nedoložení dokladů prokazujících provozování živnosti – 2 x

§ 49 odst. 1 ŽZ – neoznámení změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti – 1 x

§ 61 odst. 3 písm. b), c) ŽZ – provozování činnosti fyzickou osobou, která je předmětem živnosti ohlašovací vázané, bez živnostenského oprávnění – 1 x

§ 63 odst. 1 písm. b) ŽZ – provozování činnosti právnickou osobou, která je předmětem živnosti ohlašovací řemeslné, bez živnostenského oprávnění – 2 x

§ 10 odst. 1 OS – prodávající nezajistil, aby jím prodávané výrobky byly viditelně a srozumitelně označeny – 1 x

§ 11 odst. 1 OS – prodávající nezajistil, aby informace, které jsou poskytovány písemně, byly uvedeny v českém jazyce – 1 x

§ 12 OS – prodávající neinformoval v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně prodávaných výrobků zřetelným označením výrobku cenou a informaci o ceně výrobků či služeb jinak vhodně nezpřístupnil – 2x

Za nesoučinnost při kontrole ve smyslu ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, byly uloženy 2 pokuty ve výši 4. 000,- Kč.


Zaměření kontrol:

V tomto roce se jednalo o provádění běžných kontrol živností volných, vázaných, řemeslných a koncesovaných u právnických osob se zaměřením na označení sídla obchodní firmy a u fyzických osob na označení sídla odlišného od bydliště.

V roce 2020 kontrolní pracovnice provedly 1 noční kontrolu zaměřenou na provozování hostinské činnosti ve spolupráci s příslušníky Městské policie Kadaň a Policie České republiky. Ve spolupráci s inspektory České obchodní inspekce Ústí nad Labem nebyla provedena žádná kontrola podnikatelů v našem správním obvodu z důvodu koronavirové epidemie.

Na základě obdržených podnětů bylo provedeno 11 kontrol podnikatelů.


Zpracovala: Ing. Jitka Malá, zástupce vedoucí živnostenského úřadu


Vytvořeno 19.1.2021 13:01:11 | přečteno 446x | jindrich.rebec
load