Základní informace pro podnikání

- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

Základní informace pro podnikání

- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády č.278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

Fyzická či právnická osoba, která hodlá podnikat v koncesované živnosti nebo ohlašovací živnosti (volné, řemeslné,vázané), se může obrátit na kterýkoliv obecní živnostenský úřad na území České republiky, to platí i pro oznámení změn, přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti, zahájení či ukončení provozování živnosti v provozovně nebo oznámení o zrušení živnostenského oprávnění.

Všeobecné podmínky provozování živnosti:

dosažení věku 18 let

způsobilost k právním úkonům

bezúhonnost

Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje.

Zvláštní podmínky provozování živnosti:

- u živnosti ohlašovací volné (pod ní spadá 80 oborů činnosti) nejsou stanoveny

- u živností ohlašovacích řemeslných:

- prokázání odborné způsobilosti (vyučení nebo střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání - to vše v příslušném oboru nebo příbuzném oboru s 1 roční praxí v oboru, případně uznání odborné kvalifikace vydané uznávacím orgánem), vzdělání lze nahradit 6-ti letou praxí v oboru a též rekvalifikací s 1 roční praxí v oboru

- u živností vázaných:

- prokázání odborné způsobilosti dle požadavků uvedených v příloze č. 2 živnostenského zákona

- u živností koncesovaných:

- prokázání odborné způsobilosti dle požadavků uvedených v příloze č. 3 živnostenského zákona

Další požadované doklady:

- platný občanský průkaz

doklad o povolení k pobytu - cizinci

doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž je umístěno místo podnikání, liší-li se od bydliště; v případě právnické osoby doklad na sídlo, pokud adresa sídla není zapsaná v obchodním rejstříku

prohlášení odpovědného zástupce, je-li ustanoven, nesmí být ve funkci u více než 4 podnikatelů

doklad o založení nebo zřízení právnické osoby (nejedná-li se o právnickou osobu již zapsanou v obchodním rejstříku)

Ohlášení živnosti nebo podání žádostí o koncesi nebo oznámení změn lze učinit pouze na formulářích vydaných Ministerstvem průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz), doporučujeme podat podání osobně na živnostenském úřadě.

Správní poplatky:

Upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka č. 24

za ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání správní poplatek činí 1.000,- Kč

za další ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi správní poplatek činí 500,- Kč

za oznámení změny správní poplatek činí 100,- Kč

za vydání úplného nebo částečného výpisu ze živnostenského rejstříku správní poplatek činí 20,- Kč za stránku

Způsob úhrady:

- hotově na pracovišti obecního živnostenského úřadu - Jana Roháče 1381, Kadaň, kancelář č. 58 oddělení registrace za úkony týkající se registrace, kancelář č. 50 za vydání úplného nebo částečného výpisu ze živnostenského rejstříku.

Provozovna:

provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována, provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena

obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele

identifikačním číslem

mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na kterém je umístěna organizační složka zahraniční osoby,

provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také

jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,

prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu či automat,

kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování

Při oznámení ukončení provozování živnosti v provozovně, musí podnikatel oznámit adresu určenou pro případné vypořádání závazků.

Přerušení provozování živnosti:

jestliže podnikatel oznámí přerušení provozování živnosti, je provozování živnosti přerušeno dnem doručení oznámení nebo pozdějším dnem uvedeným v oznámení, pokud uplynula doba, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, živnost je pro živnostenský úřad a finanční úřad opět aktivní a pokud podnikatel nehodlá ještě živnost provozovat, musí opět oznámit přerušení provozování živnosti.

Pokračování v provozování živnosti:

jestliže podnikatel hodlá pokračovat v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit. V provozování živnosti je možno pokračovat nejdříve dnem doručení oznámení nebo pozdějším datem uvedeným na oznámení.

Uvedené informace jsou obecného charakteru, bližší informace poskytnou pracovnice obecního živnostenského úřadu:

vedoucí ObŽÚ: tel. 474 319 630, p. Hana Baxa Mašková

oddělení registrace: tel. 474 319 631, p. Jitka Krausová, Zuzana  Libiaková

oddělení kontroly: tel. 474 319 632, p. Jaroslava Kocelská, Ing.Jitka Malá

správní oddělení: tel. 474 319 633, p. Bc.Daniela Bachová, Kateřina Tichá

Vytvořeno 17.10.2019 11:06:29 | přečteno 790x | ernest
load