Postup při vyřizování žádostí

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb.

Kdo může o informaci požádat ?
je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvod ňovat proč o informaci žádá

Kdo informace poskytne ?
kterýkoliv státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy se informace neposkytne ?
 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li o informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v polit. stranách a hnutích, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci žádán

Jak se o informaci žádá ?
 • ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení
 • písemně, není-li např. na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo není-li informace z pohledu žadatele dostatečná
Co musí písemná žádost obsahovat ?
musí z ní být zřejmé, komu je žádost určena, o jakou informaci se žádá a kdo ji činí neobsahuje-li žádost uvedené údaje, nebude vyřízena (žádost se odloží)

Jaký bude postup povinného orgánu ?
je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění. Nebude-li upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů pokud žádost spl ňuje všechny náležitosti, poskytne požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů

Co když orgán žádosti nevyhoví ?
pokud povinný orgán, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele, jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel

Co může udělat žadatel, pokud mu povinný orgán nevyhoví ?
proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá ?
odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo takové rozhodnutí měl vydat

Kdo o odvolání rozhodne ?
 • o odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání rada obce
 • ten, kdo o dovolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu

Kolik bude vyřízení žádosti o informaci žadatele stát ?
 • Městský úřad Kadaň bude po žadatelích požadovat úhradu nákladů vzniklých s vyhledáváním informací:
 • za každou započatou hodinu 200,- Kč
 • vyhotovení 1 ks kopie formátu A4 -2,50 Kč
 • poštovné - dle sazebníku České pošty
Kde lze o poskytnutí informace žádat ?
místem pro podání ústní nebo písemné žádosti je každý odbor Městského úřadu Kadaň podle své věcné příslušnosti. Nelze-li věcnou příslušnost přesně určit, lze žádost směrovat na starostu města, který zajistí další postup dle zákona

Na jakou adresu lze žádost zaslat ?
Městský úřad Kadaň odbor (dle věcné příslušnosti) Mírové náměstí 1 432 01 Kadaň
Postup při vyřizování stížností a podnětů se řídí Organizačním řádem Městského úřadu Kadaň.
 • Evidencí stížností a podnětů, včetně petic, a vedením přehledu o jejich vyřízení je pověřena pracovnice sekretariátu tajemníka úřadu. Stížnosti proti pracovníkům úřadu vyřizuje přímý nadřízený pracovníka.
 • � etření stížností občanů a přijímání odpovídajících závěrů je povinností všech odborů. Výsledky šetření stížností budou předávány do sekretariátu tajemníka úřadu pověřené pracovnici.
 • Pokud stížnosti nebo podněty svým obsahem spadají do působnosti jiného orgánu nebo organizace, jsou tomuto orgánu postupovány ve lhůtě do 5 dnů od doručení a pisateli je tato skutečnost dána na vědomí.
 • Opakuje-li stěžovatel znovu stížnost, která neobsahuje nové skutečnosti, není nutno příjem stížnosti potvrzovat ani prošetřovat, stížnost se odkládá.
 • U anonymního podání se prověří opodstatněnost, výsledek šetření se nesděluje. Stížnost, kterou není třeba prošetřovat, musí být vyřízena do 10 dnů, v ostatních případech do 30 dnů.
 • O prodloužení 30 denní lhůty (jen ve výjimečných případech) musí vyřizovatel neprodleně informovat stěžovatele.
 • O vyřízení stížnosti musí být stěžovateli podána zpráva s uvedením, zda je stížnost oprávněná, či nikoliv.
 • Vedoucí jednotlivých odborů Městského úřadu Kadaň odpovídají za vyřízení stížnosti v rámci své působnosti

Údaje o povinném subjektu
Důvod a způsob založení
Městský úřad vznikl na základě zákona ČNR č.367/1990 Sb., o obcích jakožto územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl nahrazen zákonem o obcích č.128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Působnost obce
Samostatná působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.

§ 13

 • Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen "samostatná působnost").
 • Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení.


§ 14
1. Do samostatné působnosti obce patří zejména:
 • o schvalování programu rozvoje územního obvodu obce a provádění kontroly jeho plnění,
 • o hospodaření s majetkem obce,
 • o poskytování a přijímání darů,
 • o sestavování rozpočtu obce, hospodaření podle něj a vyúčtování hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok, 3c)
 • o zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů, 3c)
 • o zakládání a zřizování právnických osob a zařízení, popřípadě jejich ručení,
 • o rozhodování o účasti obcí v obchodních společnostech a v nadacích, 3f)
 • o stanovení druhů, místních poplatků a jejich sazeb podle zvláštního zákona, 3d)
 • o vydávání obecně závazných vyhlášek ve věcech patřících do samostatné působnosti,
 • o rozhodování o vyhlášení místního referenda a realizace jeho výsledků,
 • o uzavírání dohod o změně hranic obce, 3e)
 • o volba, zřizování a ustanovování orgánů obce,
 • o rozhodování o členství obce v dobrovolném svazku obcí (§ 20a) ve sdruženích obcí s mezinárodním prvkem (§ 20e),
 • o úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví a kultury s výjimkou výkonu státní správy,
 • o místní záležitosti veřejného pořádku a zřizování obecní (městské) policie, s výjimkou rozhodování o přestupcích,
 • o správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb občanů, jsou-li vlastnictvím obce,
 • o čistota obce, odvoz domovních odpadů a jejich nezávadná likvidace, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
 • o ukládání sankcí podle tohoto zákona,
 • o udělování čestného občanství obce,
 • o udělování cen obce.
2. Obec v samostatné působnosti dále zajišťuje ve svém územním obvodu hospodářský, sociální a kulturní rozvoj, ochranu a tvorbu zdravého životního prostředí, s výjimkou těch činností, které jsou zvláštními zákony svěřeny jiným orgánům jako výkon státní správy.
3. i. o Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými
o prostředky České republiky a obcí v České republiky (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb.
ii. Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 184/1991 Sb.
iii. § 16 odst. 1 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
iv. § 20 b a násl. občanského zákoníku.


Přenesená působnost dle zákona č. 128/2000 Sb.

§ 21
 • Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony (dále jen "přenesená působnost").
 • Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.
 • Zvláštní zákon stanoví způsob náhrady nákladů, které obcím vzniknou v souvislosti s výkonem přenesené působnosti.


§ 22

Obce v přenesené působnosti vykonávají státní správu v rozsahu, ve kterém ji podle zvláštních zákonů vykonávaly místní národní výbory, popřípadě městské národní výbory třetí kategorie, do počátku účinnosti tohoto zákona. Obce v přenesené působnosti plní dále úkoly na jednotlivých úsecích státní správy v rozsahu, který stanoví zvláštní zákony.

§ 23

 • Pokud obec není schopna sama zabezpečit řádný výkon přenesené působnosti podle§ 22, ani neuzavře dohodu o zabezpečení výkonu přenesené působnosti jinou obcí téhož okresu, určí okresní úřad, že tuto působnost bude vykonávat pověřený obecní úřad.
 • Jakmile bude obec schopna sama zabezpečit řádný výkon přenesené působnosti, okresní úřad své opatření učiněné podle předcházejícího odstavce zruší.


§ 24

Na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích může obec vydávat obecně závazné vyhlášky ve věcech patřících do přenesené působnosti.
Vytvořeno 19.6.2003 22:00:00 | přečteno 4784x | ernest
load