Povinně zveřejňované informace

Město Kadaň, jako orgán územní samosprávy, je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a je tedy povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.

Povinně zveřejňované informace

 1. Název
  Město Kadaň

 2. Důvod a způsob založení

  Město Kadaň, jako orgán územní samosprávy, je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a je tedy povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.

  Podle zákona č. 106/1999 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2000 je Město Kadaň zavázáno (§ 5 odst.1) zveřej ňovat zákonem stanovené informace (§ 5 odst.1 písm. a) až písm. l) ve svém sídle a svých úřadovnách v tomto rozsahu: 

  Město Kadaň vzniklo na základě zákona č.128/200 Sb., o obcích. Město je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město je veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
  Město spravuje svoje záležitosti samostatně /tzv. samostatná působnost - Hlava II., § 35 zákona č. 128/2000 Sb./
  Město má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem. Město hospodaří podle sestaveného rozpočtu. Návrh rozpočtu i vyúčtování hospodaření jsou zveřej ňovány před projednáním v Zastupitelstvu města tak, aby se k němu mohli vyjádřit občané města.
  Město vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu /tzv. přenesenou působnost - Hlava III., § 61 zákona č. 128/2000 Sb./
  Město je spravováno Zastupitelstvem města, které je nejvyšším orgánem města v jeho samostatné působnosti; členové zastupitelstva jsou voleni občany města ve volbách do obecních zastupitelstev. Zastupitelstvo města má 27 členů, schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
  Výkonným orgánem města, v jeho samostatné působnosti, je Rada města; která ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu města. Členy RM volí zastupitelstvo města. Rada města má 9 členů, ke svému jednání schází se podle potřeby.
  Město Kadaň zastupuje navenek starosta popřípadě místostarosta ve stanoveném rozsahu. Starostu a místostarostu města volí Zastupitelstvo města z řad svých členů.

 3. Organizační struktura
  Schéma vnitřní struktury najdete v sekci odbory městského úřadu, dále pak organizace města.


 4. Kontaktní spojení
  Městský úřad Kadaň
  Mírové náměstí 1
  432 01 Kadaň

  Telefon - spojovatelka : 474 319 500, 474 319 501

  Elektronická adresa podatelny  -  e-podatelna@mesto-kadan.cz

  Identifikátor datové schránky:  uaybdrx


  4.1 Kontaktní poštovní spojení
  Městský úřad Kadaň
  Mírové náměstí 1
  432 01 Kadaň

  4.2 Adresy úřadovny pro osobní návštěvu:

  Městský úřad Kadaň
  Mírové náměstí 1
  432 01 Kadaň

  Městský úřad Kadaň
  Jana Roháče 1381
  432 01 Kadaň

  Městský úřad Kadaň
  Jana Švermy 21
  432 01 Kadaň

   
  4.3. Úřední hodiny

  4.4. Telefonní seznam

  4.5. Adresa internetových stránek - https://www.mesto-kadan.cz

  4.6. Adresa podatelny:
  Podatelna Městského úřadu Kadaň, Mírové náměstí 1,432 01 Kadaň

  Dokumenty v elektronické podobě je možné zaslat prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem a odeslané na elektronickou adresu podatelny: e-podatelna@mesto-kadan.cz nebo na technickém nosiči dat (CD, DVD, flash disk).

  Dokumenty v elektronické podobě bez kvalifikovaného elektronického podpisu se přijímá na adrese: e-podatelna@mesto-kadan.cz. Toto podání má informativní charakter, nepovažuje se za oficiální poštu. Slouží pouze k poskytování běžných informací.


  4.7. Elektronická adresa podatelny  -  e-podatelna@mesto-kadan.cz

  4.8. Datová schránka:  uaybdrx

 5. Případné platby lze poukázat

  Bankovní spojení: 19-1725441/0100 , KB a.s. Kadaň

  Hotově - na pokladně v budově Městského úřadu Kadaň,Mírové náměstí 1, dveře č.10  (v úředních hodinách)

 6. IČO:  00261912

 7. Plátce daně z přidané hodnoty:  Jsme plátci DPH - DIČ: CZ00261912

 8. Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  8.2 Rozpočet , rozklikávací rozpočetzávěrečné účty města
 9. Žádosti o informace
  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb. 

 10. Příjem podání a podnětů
  a) osobně - na podatelně či u příslušného pracovníka úřadu
  b) elektronicky se zaručeným podpisem

 11. Předpisy
  11.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  11.2 Vydané právní předpisy:
  - přehled nejdůležitějších předpisů 
  - vyhlášky, nařízení a pravidla města 

 12. Úhrady za poskytování informací
  12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací :

  https://www.mesto-kadan.cz/cs/mestsky-urad/zadosti-o-poskytnuti-informaci-dle-zakona-c-106-1999-sb/informace-k-verejne-zakazce-zpracovani-auditu-a-implementace-vystupu-z-auditu-v-souvislosti-s-gdpr.html
   

 13. Licenční smlouvy
  16.1 Licenční smlouvy - dosud nebyly poskytnuty
  16.2 Výhradní licence - dosud nebyly poskytnuty

 14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
  https://www.mesto-kadan.cz/cs/mestsky-urad/vyrocni-zpravy-dle-zak-106-1999.html

Vytvořeno 18.2.2020 12:35:37 - aktualizováno 15.2.2021 13:05:44 | přečteno 1753x | tana
load