Volby do zastupitelstev obcí (23.-24.9.2022)

Konání voleb:

Pátek 23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hod

Sobota 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hod

 

Právo volit:

(1) Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan obce4) za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu,5) a státní občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu a je přihlášen k pobytu v této obci, městě nebo hlavním městě Praze, dosáhl věku nejméně 18 let a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, (dále jen "volič"); do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením (dále jen "územně členěné statutární město") anebo městské části hlavního města Prahy6) má právo volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k pobytu v tomto městském obvodu nebo městské části.


Způsob hlasování

(1) Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (§ 31 odst. 3).

(2) Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.

(3) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.

(4) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.

(5) Po úpravě hlasovacího lístku podle odstavců 3 a 4 jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise. V územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze volič vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy a hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části do jedné úřední obálky.

(6) Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.

 

Hlasovací lístky

V případě, že volič neobdrží hlasovací lístky nejpozději do 20.9.2022, může si je vyzvednout na podatelně Městského úřadu Kadaň, Mírové náměstí 1, nebo ve volební místnosti v den konání voleb

 

 Přílohy:

- seznam obcí a jejich registrační úřady

- potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů

- přehled volebních okrsků

- vzory kandidátních listin

- ikona souboruKL politická strana / politické hnutí

- ikona souboruKL koalice

- ikona souboruKL nezávislý kandidát

- ikona souboruKL sdružení nezávislých kandidátů

- ikona souboruKL sdružení polit. stran, polit. hnutí a nezávislých kandidátů

- ikona souboruvzor prohlášení kandidáta

- ikona souboruvzor petice

- ikona souboruvzor delegování členů do OVK

- ikona souboruvzor vzdání se kandidatury

- stanovený počet budoucího zastupitelstva

- stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

- telefonní spojení do volebních okrsků

- oznámení o době a místu konání voleb 

 

 

Všechny informace na stránkách ministerstva vnitra:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx

 

nebo na stránkách ústeckého kraje:

https://www.kr-ustecky.cz/volby-do-zastupitelstev-obci/ds-100812/archiv=0&p1=275640

 

 

 

Právní předpisy:

- Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 


Vytvořeno 17.6.2022 13:16:36 - aktualizováno 21.6.2022 15:04:48 | přečteno 178x | jindrich.rebec
load