Hlášení trvalého pobytu

Kde se mohu přihlásit nebo odhlásit k trvvalému pobytu?

Základní informace:
Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním popř. orientačním.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):
- občan nebo jim pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci
- za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce
- za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům rozhodnutím soudu jeho zákonný zástupce

Jaké jsou podmínky a postup pro přihlášení k trvalému pobytu:
- platný občanský průkaz u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část (občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství ČR předkládá doklad o nabytí státního občanství)
- doklad o vlastnictví domu nebo bytu (např. výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva, dohoda o ubytování), a nebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny
(Oprávněná osoba - starší 18ti let, způsobilá k právním úkonům, vlastnící doklad o oprávnění užívat dům, byt atd. anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.)

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:
- nutná osobní návštěva na ohlašovně trvalého pobytu
Na kterém úřadu můžete provést přihlášení k trvalému pobytu:
MěÚ Kadaň - evidence obyvatel, Jana Š vermy 21, č. dveří 12
Pracovníci - tel. kontak:
pí Otradovcová Vladislava - tel.: 474 319 615
vedoucí odboru p. Panuška Petr - tel.: 474 319 620

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:
-platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část
- cestovní pas (předkládá občan, který ukončil pobyt v cizině)
- doklad o nabytí státního občanství ČR (pokud toto nabytí obdržel)
- doklad o vlastnictví domu nebo bytu (např. výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (např. nájemní smlouva), nebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
- přihlašovací lístek k trvalému pobytu - tiskopis je k dostání na MěÚ Kadaň, 1. patro, č. dveří 12

Jaké jsou při přihlášení trvalého pobytu poplatky:
- ohlášení změny místa trvalého pobytu - 50,-- Kč
Správní poplatek se hradí v hotovosti v kanceláři ohlašovny MěÚ Kadaň.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
- po předložení všech potřebných dokladů, je ohlášení změny místa trvalého pobytu provedeno na počkání

Podle kterého právního předpisu se postupuje:
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění p.p.

Opravné prostředky:
- při vyhovění, ohlašovna ohlášenou změnu trvalého pobytu za eviduje a nevydává rozhodnutí ve správní řízení
- pokud se zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a občan nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraní, ohlašovna rozhodně o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:
- pokuta do výše 5.000,-- Kč, dle ustanovení §42a odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění p.p.

Upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace:
- ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel a v souladu se správním řádem
- místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny (MěÚ Kadaň, Mírové náměstí č.1)
- z přihlášení k trvalému pobytu nevyplývají pro tohoto občana žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti, jde o údaj evidenční
- občanu, který se přihlásí k trvalému pobytu je automaticky zrušen předchozí údaj o místu trvalého pobytu

Vytvořeno 17.10.2019 13:28:49 | přečteno 2872x | ernest
load