Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Vydání občanského průkazu (OP)

Občanský průkaz je doklad, který je povinen mít každý občan České republiky s trvalým pobytem na území České republiky a dovršil věku 15 let. OP může mít i občan, jehož svéprávnost byla omezena.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

O vydání občanského průkazu žádá sám občan, pokud je starší 15 let. Za občana mladšího 15 let žádá zákonný zástupce. Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven. Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let.

Podmínky a postup řešení:

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.
Občan,  který  byl  rozhodnutím  soudu  zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz  jen  v  případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.
Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.
Občan si může zvolit, zda požádá o vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (možnost nahrát do čipu elektronický podpis) nebo bez čipu.
Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestě do států Evropské unie.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Správní a jiné poplatky:

 • vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce - 100 Kč
 • vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč
 • vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100 Kč
 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč
 • odblokování elektronické identifikace občanského průkazu - 100 Kč
 • vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč
 • za možnost převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč

Občanské průkazy - vydání ve zkrácených lhůtách

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (MV), vybírá se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV - viz tabulka níže.

 • Vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let
  • ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 300 Kč
  • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech - 500 Kč
 • Vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let
  • ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 500 Kč
  • ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech - 1 000 Kč

Vydání do 24 hodin v pracovních dnech

Vydání do 5 pracovních dnů

Občan starší 15 let
MV -> MV = 1 000 Kč

ORP -> MV
 = 500 + 500 Kč
 500 500 = 1 000 Kč
MV -> MV = 500 Kč

ORP -> MV
 = 250 + 250 Kč
 250  250 = 500 Kč

ORP -> ORP
 = 500 Kč
Občan mladší 15 let
MV -> MV = 500 Kč

ORP -> MV
 = 250 + 250 Kč
 250 250 = 500 Kč
MV -> MV = 300 Kč

ORP -> MV
 = 200 + 100 Kč
 200  100 = 300 Kč

ORP -> ORP
 = 300 Kč

Lhůty pro vyřízení:

- lhůta pro vyhotovení občanského průkazu je 30 dnů ode dne  podání žádosti a potřebných dokladů  obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,

- do 5 pracovních dnů

- do 24 hodin v pracovních dnech

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
  Vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

Datum poslední aktualizace: 1.4.2021

load