Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním příp. orientačním.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pro přihlášení k trvalému pobytu je zapotřebí dostavit se osobně evidenci obyvatel,  Jana Švermy 21, 1. patro. přepážka č. 14, kancelář č. 12

1. Je-li přihlašovaná osoba nájemcem nebo vlastníkem nemovitosti:

předloží při jednání:

  • občanský průkaz, nemá-li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou, občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
  • nájemní smlouvu (příp. kupní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí, kterými doloží vlastnictví nemovitosti)
  • správní poplatek 50 Kč za osobu  (děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny) 

2. Není-li přihlašovaná osoba nájemcem nebo majitelem bytu:

předloží při jednání:

  • občanský průkaz, nemá-li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou, občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
  • nájemní smlouvu (příp. kupní smlouvu nebo výpis z katastru nemovitostí)  a je nutná přímá účast nájemce nebo vlastníka nemovitosti, který dá požadovaný souhlas k přihlášení osobně při jednání (lze nahradit úředně ověřeným souhlasem nájemce nebo vlastníka nemovitosti)
  • správní poplatek 50 Kč za osobu  (děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny) 

Kdo ohlašuje místo pobytu:

  • občan České republiky starší 15 let 
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu 

Správní a jiné poplatky:

  • správní poplatek 50 Kč za osobu  (děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny) 

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load