Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Uzavření sňatku

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Je-li snoubenec občanem ČR, přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost občanským průkazem a k dotazníku k uzavření manželství připojit

a) rodný list,

b) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela.


Je-li snoubenec cizincem, k předepsanému tiskopisu připojí

a) rodný list,

b) doklad o státním občanství,

c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství  je-li cizím státem vydáván  (Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců)

d) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,

e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství 

f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,

g) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem,

h) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.


Je-li snoubenec cizincem, předloží matričnímu úřadu před uzavřením manželství potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky; to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo jeho rodinné příslušníky . Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Správní a jiné poplatky:

Položka 12 zákona č. 634/2004 S., správní poplatky v platném znění


a) Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky                    Kč    3 000

b) Uzavření manželství, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky                       Kč    2 000

c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost     Kč    1 000

d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem                   Kč      500

Poznámky

1. Poplatek podle písmen a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců nebo jen od jedné osoby vstupující do registrovaného partnerství.

2. Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

Osvobození

Od poplatku podle písmene c) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.


Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • není možné

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • 301/2000 Sb.
  ZÁKON
  ze dne 2. srpna 2000
  o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

  207/2001 Sb.
  VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra
  ze dne 8. června 2001,
  kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load