Životní situace - potřebuji vyřídit

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Změna jména, příjmení

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

žádost o povolení změny jména nebo příjmení musí obsahovat tyto údaje :

 • jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele, příp. nezletilého dítěte
 • jméno/a, příjmení, které si žadatel zvolil (příp. zvolil pro nezletilé dítě)
 • údaj o státním občanství žadatele, příp. nezletilého dítěte
 • řádné odůvodnění

K žádosti o povolení změny musí být přiloženy tyto doklady:

 • rodný, popř. oddací list žadatele, nebo nezletilého dítěte
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (u rozvedených)
 • úmrtní list (u ovdovělých)
 • doklad o místu trvalého pobytu
 • doklad o státním občanství

U nezletilých dětí pak ještě připojit:

 • písemný souhlas nezletilého dítěte staršího 15 let, jde-li o změnu jeho jména nebo příjmení
 • písemný úředně ověřený souhlas druhého rodiče nebo pravomocný rozsudek soudu, nahrazující tento souhlas (pokud bude souhlas učiněn před matričním úřadem, který o změně rozhoduje, není nutné úřední ověření)
 • příp. oddací list z nového manželství žadatele, rodné listy dětí, narozených z nového manželství

Správní a jiné poplatky:

 • při změně příjmení na dřívější (tj. nejblíže předcházející) nebo rodné  - 100 Kč
 • příjmení v ostatních případech  - 1 000 Kč
 • jména   - 1 000 Kč


Datum poslední aktualizace: 31.3.2021

load